No. 156. Woensdag-13 April 1864. 4de Jaarg. ALGEMEEN ZEEl sril-VI.\\M»EKEV Hi III VRIJWILL1GE VERKOOPfflG/T OPENBARE VERKOOPING 4- Bit Weekblad wordt elken Woensdag morgen uitgegeven bij J. Sturm, te Neuzen. Be prigs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren Postdirecteuren en Brievenbushouders. Advertenlien gelieve men aan den Uilgever in te zenden uilerlijk Dingsdag, des avonds ten 6 ure; de prigs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregt voor ellce plaatsing. J3i j <lit nuiimxer wordt morgen Donderdag een Bijyoegsel uitgegeven. Z. M. de koning en Z. K. H. de prins van Orangebenevens HD. gevolg, zijn woensdag den 6 dezer per extra-spoortrein uit de residentie te Amsterdam aangekomen, alwaar zij door de bevolking met de gewone geestdrift en liefde zijn ontvangen. Aan al de gemeente- en polderbesturen in Westel. Zeeuwscb-Vlaanderen is van wege ge- deputeerde statenbij circulaire van den 1 dezer, de vraag gerigt, of zij bereid zijn tot eene jaarlijksche bijdragegedurende 25 jaren tot eene afdoende verbetering van de haven van Breskensen wel in dier voegedoor de ge- meenten over het cijfer harer bevolking ten hoogste 5 cents per ziel en door de polders ten hoogste 10 cents per bunder hunner grootte, met uitzondering van de gemeente Breskens welke eene dubbele bijdrage behoort te leveren. Op den 8 dezer is te Sluis in het openbaar aanbesteed: het uitvoeren der bedijkingswerken in het Zwin, tusschen den dijk van den Diomede- polder en den hoek van den Paspolder, nabij de ijzeren grenspaal no. 363, in de rigting nabij de ijzeren grenspalen nos. 364 en extra 364, en onder de gemeenten Aardenburg, Heile, Sluis, Sint-Anna-ter-Muiden en Retranchement. Delaagsteinschrijver was de heer A. Kalis, Kz., te Sliedreckt, voor f44,500. Het werk is bij afmijning gegund aan den heer W. van Uije, JJz., te Middelburg, voor f 39,000. Te Aardenburg heeft men weder eene zilvermunt opgegravenvan koning Filips If. In de Paaschweek zijn te Middelburg ge- examineerd 2 personen als hoofd-onderwijzer 12 als hulp-onderwijzer2 als onderwijzer in de Fransche en 2 in de Hoogduitsche taal, 2 in de wiskunde en 1 in de landbouwkundeen voorts nog 1 als onderwijzeres in de Fransche taal en 1 in de handwerken voor meisjes. Van deze zijn toegelaten1 als hoofd-onderwijzer 8 als hulp-onderwijzer, 1 als onderwijzer in de Fransche en 2 in de Hoogduitsche taal1 in de landbouwkunde en 1 als onderwijzeres in de Fransche taal. Onder de toegelatenen behooren o. a. uit Z.-Vlaanderen: de heer F. B. Nunnink van Eede, voor de Hoogduitsche, en mej. C. van Bietvan St.-Kruisvoor de Fransche taal alsmede de heer G. Mulder, van Neuzen, als hulp-onderwij zer In de gemeente Kats, Noord-Beveland, is zaturdag 2 dezer de boerenhofstede van zekeren Tazelaar afgebrand. Dit is reeds de derde maal in den tijd van 14 jaren, dat die hofstede afbrandde; laatstelijk was zij den 11 September 1863 geheel door brand vernield en was pas op nieuw opgebouwd. Uit Amsterdam wordt gemehldat er be- rigt uit Kopenhagen is ontvangen dat het Ned. stoomschip Rembrandtbehoorende aan de Kon. Ned. Stoomboot-Maatschappij te Amsterdam door een Deensch oorlogschip genomen en naar Kopenhagen opgebragt is. K Ileden beviel voorspoedig van een Meisje C. M. MARKERSEcht- genoot van Mr. D. van ECK. 40 's Graveniiage 9 April 1864. 4- BEKENDMAKING De COMMISSARIS des KONINGS in de Pro- vincie ZEE LAN B maakt bekend, dat volgens beschikking van Zijne Excellence den^ Minister van Binnenlandsclie Zakenvan den 5 dezer no. 2263de afdeelinghet Kanaal van Neuzen op Nederlandsch grondgebied in het belang van de uit te voeren werkenzal worden afgetapt van den 1 Mei tot den 15 Junij a a n s t a a n d e. Middelburg, den 9 April 1864. Be Commissaris des Konings voornoemd, R. W. van LIJNDEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van IIULSTbrengen ter algemeene kennisdat de van ouds alhier bestaande voor- J tsars 14 15 55 M 1 of .1 A K !tl A IS 14 T nu en in volgende jaren steeds zal aanvangen den derden Zaturdag voor Pinksteren om voort te duren tot en met Dingsdag daar- j II u l s t den 7 April 1864. 7 Burgemeesler en Wethouders voornoemd 7~nr p- PIERSSENS Burgemeester. /-Jg-V J. ROTTIERSeer Claris. r4/H*rMr. F. VAN BEINSE, Advo- ot /tp^£caat en Notaris te Ilulst, zal, op Dings dag den 19 April 1864, des morgens om 10 uur, ten verzoeke van en op het Hofsteedje bewoond door JACOBUS BAARTLandman te Koewachtin liet openbaar verkoopen 2 baatgevende KOEIJEN, 1 YaarslRund, 1 Kibbezeug en 2 Varkens lWindmolen, 1 Kruiwagen1 KernKuipEmmers 1 ZeilZakken1 SnijbakZeefden en ver der LANDBOUWERSGEREEDSCHAPPEN. Wijders eene partij Stroo en Mest. T SoOPENBAKtt VERKOOPLNG door Sas-van-Grent, den Notaris A. A. VERM AN DEL, te Sas-van-Gent, op Dingsdag den 19 April 1864, des voormiddags ten 9 ure, ten Sterf- buize van Yrouw J. J. LAMMENS, in de Zuid- straat te Sas-van-Gent, van: Eene groote boeveelheid WINKEL- en KRUI- DENIERSWARENbest nieuw GELEI- JERD WERK, als: witte en gekleurde Borden, Soeptrienen, Potagie, Salade- en andere Schotels, Eijerkroesjes, Koffij- en Theeserviesen, Toonbank, koperen Sehalen en Gewigten, 120 Ned. ponden Spek, 100 dito Varkensvet, vier Hammen, Mest> Brand- liout; en voorts Eenen ZINDELIJKENINBOEDEL, bestaande in geboende Stoelen, Tafels, Kasten, Le- dekanten, Spiegels, Schilderijen, pluimen Bedden, wollen Matrassen, Koper-, Glas-, Porselein-, Geleijerd- en Aardewerk, Wasc.h- kuipen en datgene wat verder te koop zal worden aangeboden. De Notaris M. GEE N Ete Ilulst zalten verzoeke van en op bet Hof- l SO steedje bewoond door de Kinderen van wijlen a//s-- gy BENEDICTUS VERVAETLandlieden te Koe-/ v- wacbtop Woensdag den 20 Ateil v 1864, des voormiddags om 9 ure, in het open- baar te koop aanbieden 1 extra goed WERKPAARD4 MELKKOEI- JEN 3 Runders2 Kalvers6 Biggen 13 Hoenders en 1 Haan. Voorts 1 Men- wagen 2 Vrachtkarren 1 Speelkar1 groote en 1 kleine Ploeg 4 Eggen2 Beer- bakken 2 Rolblokken1 Slede1 Zaad- zeil1 Vlasbraalc, 20 Graanzakken, 1 Kaarn, 1 Melkkuip en meer ander MELKGEREED- SCHAP wijders eene groote partij Stroo eene partij gezaagde Planken Takkebos- sen en ander Brandhout En eindelijk Eenig HUISRAADbestaande voornamclijk in 1 kleine en 2 groote KastenStoelen TafelsBankengeleijerd en ongeleijerd AardewerkKoper-, Tin-, Blik-, IJzer- en Glaswerk en wat meer te koop zal worden aangeboden. door het ministerie van den Notaris F E It C K E N te Neuzen 5 sehoone kloeke WERKPAARDEN, waar- onder een dik van Veulen en een met het Veulen 1 jaarling Paard 5 sehoone MELK- KOEIJEN3 Runders3 Kalven1 Var- ken en allerhande LANDBOUW- en MELK- GEREEDSCHAP. Op Dingsdag den 26 April 1864 des voormiddags ten 10 ure, ten verzoeke van ARIE de POOTERop de door hem bewoond wordende Hofstede in den polder en gemeente Zaamslag van 4 kloeke WERKPAARDEN7 baatgevende MELKKOEIJEN 4 Runders 4 Kalven 2 Varkensbogtloopers100 Hoenders en Hanen 3 Mennewagens Ploegen en verder LANDBOUW- en MELKGEREEDSCIIAP en HUISMEUBELEN. Op Dingsdag den 10 Mei 1864des voormiddags ten 10 ureprecies te be- ginnen ten verzoeke van DIRK van DIX- HOORNLandman in de gemeente Hockop do door hem bewoond wordende Hofstede in den Neuzenpoldervan 16 sehoone WERKPAARDENwaaronder 2 Merrien met de Veulens, 12 baatgevende MELKKOEIJEN5 Runders3 Kalven 1 Springstier30 Varkens en Biggen200 Hoenders en Hanen 5 Kalkoenen8 Een- den, 1 Speelwagen Chais, Mennewagens, Zaadzeil en Zakkenverder LANDBOUW- en MELKGEREEDSCIIAP en al hetgeen tot een volledigen BOEREN-INSPAN be hoort. TE AXEL. Men zal op Dingsdag den 3 Mei 1864, des voormiddags ten 11 ure, in bet Logement het Gulden Vlies, van den Heer L. B. A. Rot.ff, te A.rcl, in bet openbaar verkoopen Nieuws- en Adv ert entieblad "%OR Amsterdam, 11 April. «erk. Scliuld i\ pCt. ti?J; 3 pCt. ?l r 4 pCt. 9BJ. Rotterdam, 11 April. Taiwe. Hocwel den aanvoer veel minder was dan vorige week warcn eclrler de vorige prijzen naauwe- lijks te bedingen Zeenwsche, Vlaamsche en Overm. van /"6 50 f 7 20, 7,80, f 8 50 tot f 8,80 naar kwaliteit. B.ogge als voren langzaam opgeruimd Zeeuwscbe en Vlaamsche van/5 50 tot 5 90 GerstZeeuwscbe, Vlaamsche en Overm. Winter van f 4 f 4 60 f 5 /5,25 f 5.40 tot f 5,60 dito Zomer van f4 f 4,50, f 5 tot f 5,50 naar kwali teit. Haver 10 cents hooger: Korte fo 50 tot 4 50Lange van/5 10 tot f 5,90 Bruine en Wilte Boonen als voren Zeeuwscbe Bruine van 7.25 tot 9,25; dito Witte van /10,50 tot f 12; Paarde- boonen 10 cents hooger, van 5 20 tot f 5,60. Erwten flaauw Groene Zeeuwscbe van f6,f 6,40, 6,50 tot 7. MEEKRAP. De prijzen bleven onveranderd en de bandel was nielgroot. Eene paitij racine a/ 15.25 geheel verkocbl. VLAS met gocden handel zoowel op bet laud als ter markt, tot goed vorige prijzen. Gent, 8 April. Bij geringen aanvoer werd Tarwe 25 c. hooger verkocht. RoggeGerst Haver en Boonen als vo ren. Vlas weinig aangevoerd de vraag was groot en prijzen vast. 253ste Staats-IjOterij. Prijzen van /1000 en daarboven. Vijfde Klasse. 9de Lijst No. 2776 /2000. No. 2718, /1000. 10de Lijst: No. 984, 4490, 14975 en 18563, ieder /1000. 11 de Lijst: No. 15324. /-1500. No 1856, 5838, 7703, 9408, 16814, 17555 en 18850, ieder 1000. 12de Lijst: No. 3544, /10C0. A ANVOLGENDE. VAN Op V r IJ d A g DEN 22 April 1864 des voormiddags ten 10 ure met den Ilcer L. D E K E SEE, te Stekene ten verzoeke van CORNELIS van ARENTIIALS op de door hem bewoond wordende Hofstede in den polder en gemeente Zaamslag van J./Z VT p. &0I fo - /Ze 35

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1