No. 155. Woensdag 6 April 1864. 4de Jaarg. ALGEMEEN ZEEfJWSCH-VLAANDEREN. [i IHLA1SH Bill VOifJ fU Dit Weekblad wordt elkea Woensdag morgen nil g eg even bij J. Stukm le Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie maandcn en franco per First 95 cents. Men abonneerl zich bij alle BoekhandelarenPosldirecteuren en Brievenbushouders. Adverlenlien gelieve men aan den Uilgever in te zenden uilerlijk Dingsdag, des avonds ten 6 lire; de prijs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor el ken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregt voor elke plaalsing. Bij besluit van den 31 Maart, no. 52, heeft Z. M. goedgevonden op verzoek eervol ontslag te verleenen aan den kapitein bij het bataillon no. 5 der rustende schutterij in Zeeland M. J. SistermanS, en bij gemeld bataillon te benoe- men: tot kapitein, de lste luitenant J. A. Du- wooz; tot lsten luitenant, de 2de luitenant J. J. Sislermans, en tot 2den luitenant, de sergeant- majoor V. J. d'Haens. Hontenisse, 4 April. Men verneemt dat tegen eenige vletschippcrs die bij Hansweert werkzaam waren, en een complot hadden ge- maaktof overeengekomen warenom niet an- ders dan tegen verkoogd loon te werken, door de justitie proces-verbaal is opgeraaakt. Eenige tappers of herbergiers alhierdie mede met elkander overeengekomen waren om de borrels niet auders dan tegen den verboogden prijs van zes cent te verkoopenzijn daarvan dezer dagen teruggekomen. Oostburg 30 Maart. Op de veemarkt gisteren albier geboudenwaren aangebragt2 paarden 143 stuks rundvee 74 groote varkens omtrent 300 biggen en 2 schapen. Van alle veesoorten is ruim de lielft onverkocht gebleven terwijl ook de prijzen minder waren dan die men bij de laatstgehoudene markt besteed heeft. Sas-van-(xent, 2 April. Het is ons aangenaam te vermeldendat onze stadgenoot de heer F. ('aland, den 13 Maart jl. benoemd is geworden tot eorresponderend lid van de Oud- heidkundige societcit in het hertogdom Limburg, gevestigdte Maastricht. Wij wenschen hem ge- luk met deze eervolle onderscheiding. Zaamslag? 31 Maart. Op den 29 de zer had alhier het uitgeschreven muziekfeest plaats waaraan, behalve dat van deze gemeente, ook de gezelschappen van NeuzenRapenburg en Koewacht deelnamen. Aan ieder der van de van elders opgekomen societeiten is een gedenkpenning ter herinnering aan dit feest uitgereikt geworden. Door den gemeenteraad van Goes is den 23 Maart jl., meteenebelangrijkemeerderheid, het besluit genomen om een adres te rigten aan de tweede kamer der staten-generaalwaarbij aanneming wordt gevraagd van de voorgestelde wijzigingen in de gemeentewet. Wij vernemendat de beeldhouwer La- combleaan wien in der tijd de vervaardiging is opgedragen van een marmeren monument ter gedacbtenis aan 's konings weldadigheid tijdens den watersnood in 1861met dien arbeid zoo goed als gereed is. Van het Hollandsche Veld meldt men Roelfje Lenten, alhier, ruim 100 jaren oud sedert 40 jaren weduwelevende in behoeftige omstandigheden heeft ongeveer 100 nakomelin- gen, waaronder 40 achter-kleinkindevendie zij een bewijs van liaar sterk geheugenalien zeer goed kent. Van hare 13 kinderen zijn er 4 in leven. Op 92jarigen ouderdom stond zij nog barrevoets in den turf te werken thans loopt zij dagelijks een uur afstands zonder vermoeijenis op klompen. Uit Wolvegadd. 28 Maartwordt be- rigtWij bebben voor eenigen tijd melding geinaaktdat de beer Breuning bij raadsbesluit van 27 November 1863 als lid van den raad der gemeente Weststellingwerf werd geschorst zijnde bij beschuldigd van art. 24 der gemeente wet te hebben overtredendoor behalve het verstrekken van geneeskundige hulpook medi- camenten aan door de gemeente. gesubsidieerde armbesturen te hebben geleverd. Wij kunnen thans mededeelendat heeren gedeputeerde sta- ten het raadsbesluitwaarbij de schorsing was nitgesprokenhebben vernietigd op grond vooral, dat eene levering aan een armbestuur, ook al wordt het door de gemeente gesubsidieerd geenszins eene levering ten bchoeve der gemeente kan worden genoemd. Men weetzegt een blad, dat in den zaaitijd van het koren de landbouwers dikwijls te ldagen hebben over de scliade, veroorzaakt door de ravendie bet kiemend graan weg- pikkenof door de wormendie de kiemen afknagen. Deze scliade kan door een zeer een- voudig middel voorkomen w orden namelijk door het zaad te bevochtigen met kamiline-olie. Het schijnt, dat de sterke lucht van deze olie de raven en de wormen venvijdert. Een land- bouwer heeft twee achtereenvolgende jaren de proef met een gewenscht succes genomen. Vooral is dat middel zeer geschikt voor omgewerkte weilanden. 65 centiliters van deze olie zijn ge- noeg voor een mud zaad. Men giet de olie op het zaad, dat men met de spade omwerkt. Aan eene particuliere correspondentie uit Brusseldd. 29 Maartontleenen wij het vol- gende„Voorzeker is het zeer streelend voor onze eigenliefdedat onze koning steeds geko- zen wordt tot raadsman in elke moeijelijke om- standigheidwaarin Europa verkeerthet is een bewijs voor zijne wijsheid en voor zijne gema- tigdheidhet is eene sehoone rolnu weder door hem aanvaardom te trachten lord Pal mers ton met koningin Victoria te verzoenen maar men begint hier toch te mompelcn dat koning Leopold wel eens denken mogt aan het spreekwoordhet hemd is nader dan de rok want gedurende 's konings langdurig verblijf te London, begint het er hier geenszins mooijer uit te zien. Ons demissionnair kabinet heeft bewezen, dat iets mogelijk was wat ik onmoge- lijk geloofde: het heeft de ontevredenheid der Antwmrpenaren nog doen toenemen. De woede der koopstad is ten top gestegen, en ik moet bekennen dat er wel reden toe bestaat. Gij zult u namelijk herinneren, dat de stad Antwerpen nog steeds weigert de tien millioen francs te betalen, welke zij aan den staat sclml- dig is voor den afstand van het terrein der oude versterkingen. Om haar tot die bctaliug te dwingen, heeft de baron de Chazal een mid- del bedacht, dat ik liefst niet wil qualificeren. Hij laat n. 1. in de magazijnen der oude w alien zoo veel kruid bijeen brcngen, dat er inderdaad niets overdrevens gelegen is in de vrees der Antwerpenaren, dat het een of ander toeval de geheele stad in de lucht zou kunnen doen vlie- gen. Op al de danromtrent ingediende reclames antwoordt de minister steeds: betaal de ticn millioen, dan geven wij de oude vestingwerken aan u over om geslecht te worden en wij ver- huizen met onze amunitie naar de noorder cita del. Gij weet, dat men mij niet kan verdenken van al te groote ingenomenheid met de Antwer penaren; ik keur bun doorgaand egoi'sme sterk af, maar in dit geval begrijp ik liunne veront- waardiging, en ik vindt hot geenszins onver- klaarbaar, dat de Escaul zich zooverre vergeet van de ministers te noemen chauffeurs. Betaal of spring in de lucht, dit is de taal, welke de regering tegen Antwerpen voert zegt ge noemd blad. Volgens bcrigtcn uit Stuttgart bestaat cr geene hoop meer op het herstel des konings van Wurtemburg. Het hof van assises van het departenient de la Seine heeft, zonder de jurygeraadpleegd te hebbenMazzini bij verstek veroordeeld tot deportatie op grond van te hebben deelgenomcn aan een zamenzwering tegen het leven des kei- zers(zaak van Greco c. s.). Behalve over den uitslag der jongste ver- kiezingen te Parijs, welke twee volbloed-repu- blikeinen van 1848 in het wetgevend ligchaam gebragt hebben, heeft de Fransche regering zich te verontrusten over de rcis van Garibaldi naar Engeland. Terwijl zij nog in twijfel staat, of zij op het eerstgenoemde feit met eene nieuwe beper- king der staatkundige vrijheid zal antwoorden, veinst zij onverschilligheid tegenover het andere. -La France bespreekt in een barer jongste nommers uitvoerig het bezoekdat Garibaldi aan Engeland brengt. Na in het breede te heb ben aangetoond, hoe gunstig zich dit ,,partij- hoofd der beweging" van Mazzini onderscheidt met wien hij zich naar het blad vertrouwt nooit in ernstige verstandhouding heeft kunnen bevinden en na de meening van een Italiaansch blad te hebben bcstrcden, volgens hctwclk En geland Garibalbi tot eene nieuwe poging in Italie zou willen voeren en dit rijk van Frankrijk „zijn natuurlijken bondgenoot", afscheiden be sluit la France aldus „Wat het partijhoofd der beweging wil, is duidelijkhij traeht door Engelands openbare meening druk op de regering zijns lands uit te oefenen en haar tot oorlog tegen Oostenrijk te voeren. Het kabinet van Turijn kan dus niet met onverschilligheid eenen togt ziendie ten oogmerk heeftop het schiereiland eene partij te versterkendie haar tracht te overvleugelcn door het beroep op vaderlandslievende gevoelens welke zij deelt. Maar indien er eene mogendheid isdie be- kommerd moet zijn over het weidsch onthaal dat Garibaldi wachthet is Oostenrijk. Want Garibaldi is niet alleen eene bedreiging tegen Venetie, maar, door zijne betrekkingen met de Europesche volksberoerderseene bedreiging tegen Hongarije eene bedreiging tegen Gallicie, eene bedreiging allerwegewaar de nationali- teitsdrift werkzaam isdie groote vijandin van Oostenrijk." Die mogendheid moet dus wel het oog gestagen houden van het noorden tot het zuiden van Europa, van de Eider tot den Mincio. Dezer dagen bevond zich een Indiaanseh schaakspeler te Londenwiens behendigheid en geheugen zonder weerga zijn, ten minste indien de berigten desaangaande voor goede munt aan te nemen zijn. Hij speelt geblinddoekt drie partijen en wint ze gelijktjjdig speelt hij kaart, en wint ook die partij. Gedurende dezen tijd wordt iedere seconde of om de twee seconden op [eene klok geslagenen telken reize weet hij juist te zeggen hoe dikwerf zulks geschied is. Voorts staat er iemand achtcrhem, die met kleine ballen tegen zijn rug werpt welkergetal hij ook telten eindelijk zegt hij als de spel- len afgeloopen zijneen zeer goed gedicht op hetwelk hij onder alles door heeft vervaardigd Na de mislukking van velerlei conferentie- plannen en do logenstrafting van velerlei ge- ruchtendie als dwaallichten boveu een moeras ronddwarrelden en verdwenen schijnt het nu toch zeker te zijn dat er den 12 dezer te Londen eene conference over de Duitsch-Deensche kwestie zal worden geopend. Behalve do vijf groote mogendhedenzouden daaraan deel nemen Denemarken en Zweden benevens de Duitsche bond,ingeval namelijk de zware en langzame gang van dat ligchaam het vergunt bij tijds tot een besluit te komen: 6f, door wien en met welke instruction het zich wil doen vertegenwoordigen. De conferentie zal bijeenkomen, zonderdater vooraf een grondslag voor de onderhandelingen vastgesteld of een wapenstilstand gesloten is. Voorwaar geen zeer schitterend resultant der bemoeijingen van het Britsche kabinet. in een brief uit Sonderburg wordt het volgende staaltje van koelbloedigheid medege- deehlEen der Deensche offieieren heeft de bijzondere liefhebberij van zelf te willen zien hoe ver de kogels der Pruissen bij het afsehie- ten der geweren afwijken. Te dien einde be- gceft hij zich gedurig naar de voorpostenal- waar men hem met den vcrrekijker in de eene en het notitieboekje in de andere handoveral aantreft, waar hij meent gelegenheid te zullen vinden om weder eene nieuwe aanteekening te doen. Dezer dagen waagde hij zich zoo nabij een der Pruissische voorpostendat hij op een afstand van ongeveer 600 ellen tegenover een vijandelijk soldaat stonddie dadelijk op hem aanlcgdc. De officier juist zijn kijker voor het oog hebbende, zag dit heel bedaard aan en zei zeer laconiek tegen een wapenbroeder die hem waarschuwde: „Och komlaat den lompert maar stil begaan. Hij mikt precies op mijne borst en nu zult ge zien dat hij mij juist daar- door niet raaktOp hetzelfde oogenblik brandde de Pruis los ende Deensche officier schreef dood bedaard in zijn zakboekje: r Waargeno- men op 600 el. afstandseene afwijking van circa een el." Uit Rome meldt men dat onlangs des nachts een aanslag op het leven van den bis- schop van Ripatransone beproefd is geworden. Terwijl de prclaat zich namelijk in zijne kamer bevond, sprougen ccnsklaps do glazcn der vcnstcr. Nieuws- en Advertentieblad

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1