No. 154. Woensdag 30 Maart 1864. 4de Jaarg. en ALGEMEEN ZEEUWSCH-mANDEREM. 1 Kt /«u \v'«? ,v Dit Weehblad wordI elkcn Woensdag morgen uitgegeven bij J. Sturm te Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneert zichbij alle BoekhandelarenPostdirecteuren en Brievenbushouders. Adverlentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dingsdag, des avonds ten 6 lire; de prijs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor elkcn regel nicer 10 cents, behalve 35 cents zegelregt voor elke plaalsing. Naar wij met zekerheid vernemen, is, op voordragt van den minister van justitie, deko- ninklijke goedkeuring geweigerd op de statuten eener niet in Nederland gevestigde naamlooze vennootschap, welke op de plaats harer vesti- ging als regtspersoon is erkend, zijnde de mi nister van oordeel, dat een buiten'slands als regtspersoon erkend ligchaam, krachtens het slalutnm personate, en de bepaling van het wet- boek van koophandel, hier zonder verdere ko- ninklijke bewilliging regtspersoonlijkbeid geeft, zoodat de verleening van zoodanige koninklijke bewilliging verder niet te pas komt. De Haagsche correspondent van den Pre- curseur wil weten, dat prins Frederih der Ne- derlanden de milde gever is van de som van 25,000, dezer dagen aan de Maatsckappij van weldadigheid geschonken. Neuzen 26 Maart. Gedurende de vorige maand zijn het kanaal alhier opgevaren12 zeeschepen metende 1032 tonnenen 268 bin- nenscliepen m. 10290 t.en afgevaren 7 zee schepen m. 876 t.en 270 binnenschepenm. 10386 t.totaal sedert 1 Januarij 1864 opge varen 27 zeeschepenm. 3140 t.en 355 binnenschepen m. 15778 t.en afgevaren 12 zeeschepen, m. 1547 t.en 353 binnenschepen, m. 14940 t.in de twee eerste maanden van 1863 waren opgevaren 27 zeeschepen m. 3665 t.en 575 binnenschepenm. 20303 t.en af gevaren 23 zeeschepenm. 4060 t.en 556 binnenschepen, m. 19423 t. Den 18 dezer heeft Z. M. de koning van den lieer LithHD. leverancier van vruchten de eerste nieuwe aardappelen ontvangen. Aan Z. M. den koning is op den 23 dezer door den bouwman J. Lievaart, te Delft, de eerste grasboter aangeboden geworden. De vrouw van den kleermaker van Kric- kmte Zierikzee, is den 18 dezer van drie welgescliapen zonen bevallen. Kraamvrouw en kinderen zijn naar omstandigheden redelijk wel. Het jongste kind van dit gezegend echtpaar is nog geen jaar oud. Te Utrecht circuleert een adres van sym- patliiegerigt aan het Deensche volknaar aanleiding van de jongste gebeurtenissen en den overmoed der grootere staten tegen eene kleine docli heldhaftige natie, welke, even als Neder land in 1830thans door alien aan zich zclve wordt overgelaten. Het adres is reeds met vele liandteekeningen der geachtste ingezetenen voor- zien en zal weldra naar Kopenhagen worden verzonden. Uit Hilversum meldt men, dat dezer da gen aan den nieuwen moleu aldaar een vreemd voorval plaats had, Bij het inspannen der zei- len had de kneclit verzuimd den vang op den molen te leggen, welke alzoo in beweging ge- raakte. Meer dan 100 malen werd de kneclit, op het midden van een der roeden zittende, me6 rondgevoerd, tot zijn meester, van's Grave- land komende, hem ontdekte en den molen tot staan bragt. De knecht is er met eene ligte kwetsuur aan de hand afgekomen. Het korps ambtenaren bij den provincialen waterstaat van Groningen, zal, als het voorstel van het bestiuir dier provineie door de staten wordt goedgekcurd, bestaan uit een hoofdinge- nieur, een adspirant-ingenieur en elf opzigters, verdeeld in drie rangen. Ook in Drenthe zal men spoedig tot de for- matie van zulk een korps ambtenaren moeten overgaan. In de provineie Groningen schijnt men zich toe te widen leggen op de zeerobbenvangst. Een vissclier te Eenrum ving 'sjaarlijks in de 3 zomermaanden gewoonlijk 2 a 300 robben, die hem /'1200 a /"1300 opbragten. Hij heeft nu voor die vangst een sterk gekoperd scliip laten bouwen, genaamd de Jonge Zeehond. Bij gelegenheid van de invoering der ver- hoogde belasting op het gedistilleerdheeft men in het dorp M.in Groningerlandook de kerk onderzocht tot boven op het verwulfom te zien of daar ook ei'gens eenigc sterke drank verbor- aeii was. Als eene zeldzaainheid kan men vermelden dat bij de wed. A. Ailkemate Slochteren een lam is geboren met een menschenhoofd het aehterste gedeelte is bovendien als dat van een paardhet bezit ben oordat achter aan den kop zich bevindt. Kapitein van der Smissenthans werkzaam aan het departement van oorlog van Belgie zou de hem door aartshertog Maximiliaanmet goed keuring der regering, opgedragen taak liebbcn aanvaard, om een Belgisch legioen zamen te stellen, dat der aanstaande keizerin van Mexico, dochter van koning Leopold, tot garde zou ver- strekken. Men zegt, dat eerlang eene oproeping van vrijwilligers, om in dit legioen hot vader- land te verlatenzal worden uitgevaardigd. Zeer voordeelige voorwaarden zouden bun worden aangeboden, en de minister van oorlog zou zijne toestemming niet weigeren aan een zeker aantal officieren van het leger, die de Belgische prinses zouden willen vergezellen. Dit berigt heeft bij de publieke opinie geen gunstig onthaal genoten. Intusschen zal de rege ring in deze een wetsontwerp aan de kamers moeten indienen, opdat bedoelde vrijwilligers hunne hoedanigheid van Belgische onderdanen kunnen behouden, niettegenstaande zij in vreemde dienst overgaan. De particuliere Brusselsche correspondent van de Ilolterdamsche Courant schrijft in dato 21 Maart: „dat men op het kanaal van Char- leroi sedert eenige dagen een aantal kruidschepen ziet, die voor Antwerpen bestemd zijn, welke vesting men met den meesten spoed in staat van verdediging schijnt te willen brengen." Op den 17 dezer werd te Brussel een oorspronkelijk (in Belgie geschreven) Fransch drama, in vijf bedrijven, vertoond, getiteld: Monligny a la cour d'Espagne, waarvan de lieer Labarre, gewezen redactcur van het blad la Nation, schrijver is. Deze episode uit den wor- stelstrijd der Nederlanders tegen Filips II maakte veel opgang. De handeling laat wel iets te wenschen over, maar de taal is krachtig en verheven. De toestand van Z. M. den koning van Wurtemburg blijft nog altijd hetzelfde de nacli- ten zeer benaauwdde krachten nemen af. Men schrijft uit Berlijn dat de Katholieke geestelijkheid in Pruissen, daartoe aangespoord door den bisschop van Munsterzich tegen de vrijmetselarij verzet. Een geestelijke te Kleef heeft aan onderscheidene Katholieken de toela- ting tot het sacrament geweigerdzoolang zij leden der loge blijven. Men meldt uit Lubcckdat de twee Ja pansche officierendie tijdens de uitbarsting van den Deenschen oorlog in Nederland stu- deerdenden 16 dezer van Kopenhagen naar Lubeck zijn teruggekecrdom verder dc terug- reis naar 's Gravenhage voort te zetten. Nadat zij de krijgsverrigtingen der geallieerden hadden in oogenschouw genomenhebben zij op Alsen de Diippeler schansen en de drijvende batterij de Rolf Iirake bezigtigd. Overal werden zij zeer heuseh ontvangen. Uit Koningsbergen meldt men dat de dui- nen in de omstreken- dier stad een nienw Cali- fornie zullen worden. Volgens het verhaal lietwelk aldaar van mond tot inond gact heeft een mctsclaarsknccht nabij de mine van het in puin liggende kasteel Balya een klomp massief goud gevondenter zwaarte van 28 ponddie den vorm heeft van een boek. Yolgens een versing in den Moniieur, telde het Fransche leger op 1 Januarij laatstl. 298,904 man, die meer dan 4, 70,006 die tus- schen 8 en 14 jaren, 21,449 die van 14 tot 20 jaren, en 11,313 die meer dan 20 jaren dienst tellen. Den 16 jl. is de kroonprins van Frank rijk acht jaar oud geworden. Ter viering van dien verjaardag heeft de keizer aan 78 maires en zeer veel militaircn het ridderkruis van het Legioen van Eer, en aan een groot aantal sol- daten de militaire medaille geschonken; ook de marine is met het Legioen van Eer bedacht. Voorts zijn weder 13 kinderen in het „weeshuis van den kroonprins" opgenomen, zoodat thans 372 weezen daar verpleegd worden. Naar men wil, heeft het gerucht nopens den tweeden aanslag tegen keizer Napoleon daaraan zijn ontstaan te daukendat er uit de kamer der Tuilerien welke door den secretaris van aartshertog Maximiliaan was bewoond eene som gelds afhandig was geraakt. De se cretaris had hot geld eerst na zijn vertrek ge- mist en daarop den commandant-generaal van hot paleis verzocht, het hem achterna te zen den. Ten gevolge daarvan werden eenige be- dienden van het paleis gearresteerdof althans met arrestatie bedreigden hieruit ontsproot de meening, dat zij een complot tegen den keizer gesmeed hadden. Het hof van cassatie heeft verworpen de voorziening van Scaglionieen der bekende vier Italianende benige die eene uitspraak in tweede instantie had uitgelokt. Onder de burgerij te Parijs en andere ste- den van Frankrijk, wordt men als het ware met iedere dag onrustiger over den steeds veld- winnenden revolutionairen geest. De Turksche regering heeft te Parijs eene bestelling gedaan van vier honderd millioen poststempels. Er is in Frankrijk ernstig sprake om de steenkolen aan boord der stoomschepen te ver- vangen door petroleum. Heeds zijn er proeven genomen, die, naar men beweert, met groot succes bekroond zijn. In 28 minuten tijds ver- kreeg men door middel van petroleum eene hoe- veelhc-id stoom, waarvoor men met steenkolen een vol uur behoefde. Men berekent, datalleen aan plaatsruimte bij eene enkele reis van een groot transatlantisch stoomsckip op die wijze eene besparing van 77,000 francs zou worden verworven. -Men spreekt in zekere kringen over cen voorstel ter oplossing der Deensch-Duitsche kwestie, hetwelk de Fransche regering zou heb ben laten doen aan de leiders der tory-partij in het Engelsch parlement, voor het geval dat'het gelukken mogt het kabinet Palmcrslon-Russell te doen aftreden. Men voegt er bij, dat de Fransche regering aan de Engelsche oppositie heeft te kennen doen geven, wel bereid te zijn tot medewerking met Engeland, maar niet met staatslieden, die geen gehei.m maken van hunne vijandige gezindheid jegens den keizer." Tevens zegt men, dat prins Lalour d'Auvergne aan den lieerj Drouyn de Lhuys de hoop heeft gegeven op eene spo'edige voikomen nederlaag van het tegenwoordige Engelsche kabinet. Als eene waardige illustratie van heffeit dat de Tory's moeite noch kosten ontzien om de teugels van het bewind te bemagtigen dient dat de verkiezing te Herfordshire aan den con servatieven kandidaat niet minder dan 14 000 pd. st. 168,000) heeft gekost Ter gelegenheid van het op Marlborough house door den prins van Whllis, by den doop van zijnen zoon gegeven feest, naderde de be- roemde Charles Itickrns, die nieuwsgierig was om den koning der Belgen te zien, zoo digt dezen monarchdat hij hem op den voet trapte. „Hoe onvoorzigtig!" riepen de omstanders. „Het is niets," zeide koning Leopold, „er is geen kwaad bij, wij zijn in den carnavalstijd." Sire!antwoordde de beroenule schrijver, mijn hoofd zal weldra goed maken wat mijn' voet misdaan heeft." Den volgenden morgen on tying de oude koning een zeer fraai dichtstuk, getiteld: Belgium and Great-Britain. Voor de noodlijdenden ten gevolge der overstrooming nabij Sheffield is ongeveer 50,000 pd. st. ingezameld. Koningin Victoria zond 200 pd. st. Het getal slagtoffers is, voor zoover men op het oogenblik weet241. Een familie te Lerchenfeld, zal binnen weinige dagen een vreemdsoortig feest vieren namelijk het 25jarig verlovingsfeest van een paar' waarvan de minnaar eene staatsbetrekking be- kleedt, doch tot heden het cijfer der bezoldi- ging nog niet heeft kunnen bereiken, hetwelk hem volgcns de administratieve voorschriften veroorlooft zich in hot hmvelijk te begeven. Uit een statistieke opgave blijkt, dat in de jaren 1847 -1864, dus in vijftien jaren, de crinoline, in Engeland alleenden dood van dric cn-veerliy duizeml vrouwenalzoo gemid- Nieuws Advertentleblad VOOK f' I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1