No. 153. Woensdag 23 Maart 1864. 4de Jaarg. ALGEMEEN ZEEUWSCH-Y LAANDEREN. BSIS-, MMmra EI TPtTET Dit Weekblad wordt ellcen Woensdag rriorgen uitgegeven bij J. Sturm, le Neuzen. De prigs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneert zich bij alle BoekhandelarenPostdirecteuren en Brievenbushouders. Adverlenlien gelieve men aan den Uilgevcr in te zendc'u uilerlijk Dingsdag, des avonds ten 6 nre; de prijs van 1 lot 4 rcgels is 40 cents, voor elken rcgel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregl voor elkeplaatshg. k Bij koninklijk besluit van 15 dezerno. 14 is benoemd tot ontvanger der directe belastin- gen, in- en uitgaande regten en accijnsen te Hontenisse c. a.de beer A. van der Beek eervol ontslagen meter-taxateur van den turf, oi) wacbtgeld. Bij besluit van den minister van binnenl. zaken wordt aan de bestellers van den rijks- telegraaf veroorloofdwanueer zij een telegram afleveren, welks afzender tevens het antwoord heeft betaald, dat antwoord naar het kantoor rnede te nemenindien het hun lerslond wordt overhandigd Uit 'sHage schrijft men dat het onderzoek der wet op de schutterijen bij den raad van state is afgeloopen en men hare indiening bij de tweede kamer binnen betrekkelijk korten tijd kan te gemoet zien. Het aandeel, door de voornaamste gemeen- ten in Zeeland in de ligting voor de nationale militie van het jaar 1864 te lever en, is door heeren gedeputeerde staten bepaald als volgt: Middelburg 39; Vlissingen 19; Zierikzee 18; Goes 12; Hontenisse 10; Biervliet 9; St.-Anna- land 8; Axel, Groede, Neuzen, Wissekerke en Zaamslag, ieder 7; Aardenburg en Heille, Brou- wershaven, Clinge, 's Heer-Arendskerke, Koe- wacht, St.-Maartensdijk, St.-Jansteen en Tholen, ieder 6; Borsselen en Driewegen, Colijnsplaat, Grraauw, Heinkenszand, Oud-Vossemeer, Stop- peldijk en Boschkapelle, IJzendijke en Water- landkerkje en Wolfaartsdijk, ieder 5; de overige gemeenten alien minder. Hontenisse 17 Maart. Hedennamid- lagtusschen twee en drie ureis erdoor eene dsnog onbekende oorzaak, brand ontstaan in let zoogenoemde wagenhuisdienende tot her ding van landbouwgereedschappen, en bevattende tevens een paar varkenshokkenvan den land- Oouwer F. Pielersin de waterstraat alhier. Door spoedig aangebragte hulp zijn de belendende gebouwen gespaard gebleven(loch is voormeld wagenhuis genoegzaam tot den grond toe afge- brand. Zoowel het afgebrande als de gespaarde gebouwen waren tegen brandschade verzekerd bij de Brusselsche Maatschappij (agent de heer L. Beaurain te Lamzwaarde.) De schade wordt berekend op ruim /oOO. Hontenisse 18 Maart. Naar men ver- neemtzal het plaatselijk bestuur dezer gemeente eerlang in het openbaar aanbesteden het bou- wen van vier nieuwe scholen en onderwijzers- woningenmet bijlevering van de daartoe be- noodigde bouwstoffen. Wij achten het niet ondienstig, de aandacht van heeren bouwkundigen en aannemers op deze zaak te Yestigen. Volgens gedanc aankondigingzal opvrijdag 8 April a. s. te Sluis de aanbesteding plaats hebben van het uitvoeren der bedijkingswerken in het Zwin de aanwijzing zal den dag bevorens gegeven worden. - De heer F. F. Fermont, te Westdorpe, is aannemer geworden van het maken en stellen eener plaat-ijzeren draaibrug, over den ooste- lijken kanaalarm van het kanaal van Neuzen, voor f 40,000. Wij vernemen dat op den nieuwen grind- weg veil Axel naar Mocrbeke (Belgie)op de grenzen een kantoor voor de in- en uitgaande regten wordt geplaatst. Het zal met den 15 Junij naar alle waarsckijnlijkheid geopend wor den tot groot gericf van den handel. Uit Hoofdplaat deelt men mededat voor de verbetering door begrinding van den weg naar den Nieuwlandsclien molenop den grind- weg van Biervliet naar IJzendijke, bij vernieu- wing concessie is verleend aan den heer A. B. Carpreaute IJzendijkeen dat met de uit- voering spoedig een aanvang zal worden gemaakt. In den nacht van woensdag op donderdag 9 en 10 dezer, is er een dijkval van ruim 200 ellen ontstaan aan den zeedijk van den calami- teusen Ylietepolder in Noord-Beveland, gemeente Wissekerke. De val was zeer onverwacht, daar men op dat gedeelte nog eene plaat voor den dijk had, van wel 150 A 160 el lengte; die plaat is niet alleen weggevallen, maar ook een gedeelte van de steenglooijing vernietigd. Op de plaats waar men voor weinige dagen nog mosseien zocht, is nu bij laag water 10 a 20 ellen diepte. De stoomboot de Slad Zierikzee had dings dag 15 dezer een buitengewoon dikken passa- gier, zoo dik als er inisschien ooit een uit Zee- land naar Holland vertrokken is, aan boord. Die passagier was een vette os, toebelioorende aan den heer A. Moolenburghte Elkerzee, welk dier naar de tentoonstelling te Schiedam werd vervoerd. Het was inderdaad een wonderdier. De zwaarte wordt op 1400 pond geschat. Reeds heeft de eigenaar, zegt men, een bod van 500 ontvangen dock den dikkert daarvoor niet gegund. Bij het vergraven van het glacis der ves ting Bergen-op-Zoom, heeft men dezer dagen een menschelijk geraamte opgedolven, met een nog ongeschonden metalen helm op het hoofd, waarbij twee ponjaarden en drie ijzeren spaden lagen. Vermoedelijk zijn het de overblijfselen van een der Spaansche krijgers uit de belege- ringen van 1588 onder Parma, of van 1622 onder Spinola. Men meldt uit ZwartsluisAls eene bij- drage tot de statistielc van de turfhandel in deze strekenkan dienendat van 1 Jan. 18391 Jan. 1864 (zijnde 25 jaren) alhier zijn verkocht en gelost 44778 pramen turf, en wel het meest in 1851 zijnde alstoen 2141 praam tegen 2085 in 'tvorig jaar. De geestelijke zusters van het klooster te Heijthuizen (Limburg), behoorende tot de orde der Franciscanen, hebben hare dieiisten aan den koning van Pruissen aangeboden, omgekwetste en zieke militairen op te passen en te verplegen De koning heeft haar aanbod aangenomen, weshalve zij reeds gcreed zijn, om op hot eerstc berigt naar het slagveld te vertrekken. De Belgische kamer van afgevaardigden is op 19 dezer tot nadere bijeenroeping gescheiden. Het dagblad La Meuse deelt mededat Dec/tamps een brief aan den koning heeft ge- sehreven, waarin hij zich bereid verklaart een clericaal ministerie zarnen te stellen. Een commissaris van policie uit Brussel is naar Engeland gevlugt met achterlating van zijne vrouw en vijf kinderen, na ongelukkige speculation te hebben gedaan. De man had geen reisgeld, doch wist zich dit spoedig en gemakkelijk te verschaffen. Hij begaf zich tot een koopman, wien voor eenige dagen 10,000 francs waren ontstolen, en zeide hem, dat hij (commissaris), om andere redenen te Louden moetende wezen, zich belastte wilde met het arresteren van den (lief, die zich daar ophield, doch dat hij 1000 francs verlangde, om vooreerst in de kosten te voorzien. De bestolene gafda- delijk en zeer gaarne de 1000 francs, maar is nu 11,000 francs kwijt. Eene bejaarde Westphaalsche boerin heeft voor eenige dagen een paar kousen aan den veldmaarschalk von Wrong el gezonden, welke een meesterstuk van breiwerk mogen geacht worden. Zij zelve had die ten zijnen behoeve vervaardigd. Later ontving zij een vriendelijk briefje van dc hand des maarschalksvergezeld van een portret des konings (den beeldtenaar op eenige goudstukken) en het photographisch por tret van den maarschalk als een blijk van den prijs, waarop het gesclienk door hem werd geschat. In den nacht van vrijdag op zaturdag van de laatstvoorgaande week, is de bliksem in de kerktoren te Straelen (Pruissen) geslagen. De daardoor veroorzaakte brand begon reeds een dreigend aanzien te krijgen, toen de burge- meester eene premie uitloofde voor degenen die den torcn wilde beklimmen en bluschmiddelen aanwenden, hetgeen eenigermate met levensge- vaar gepaard ging. Deze aanmoediging heeft intusschen bet gewenschte gevolg gehad, want weldra was men het vernielend element meester, hebbende de brand zich bepaald tot de spits des torens, zonder dcszclfs romp of het eigenlijke kcrkgebouw op aanmerkelijke wijze te bescha- digen. Dc correctionele regtbank te Parijs heeft dezer dagen een zonderling vonnis gewezen. Zij heeft namelijk een geneesheer, die ruchtbaar gemaakt had dat een zijner patienten aan eene geheime ziekte leed, tot een jaar gevangenisstraf en 1000 fr. schadevergoeding veroordeeld en tevens bevolen, dat de veroordeelde gedurende vijf jaren onder toezigt der policie zal geplaatst blijven. In Frankrijk, dat zoo dikwijls beweert „alle natien in beschaving- voor te gaan", zijn er nog 1018 gemeenten, waar in het geheel geene scholen worden gevonden, terwijl in 10,019 gemeenten slechts van tijd tot tijd onder - wijs wordt gegeven. Geregeld bereiken er 600,000 kinderen hun dertieiide jaar, zonder te kunnen lezen en schrijven. Een koopman in niinerale wateren te Parijs, is op het denkbeeld gekomen om eenige lion- derden llesschen water uit den Jordaan te laten komen. Hij verkoopt ze voor 25 francs de flesck ten gebruike bij doopplegtighedenen maakt met deze zonderlinge speculatie zeer goede reke- ning. Het is thans 41 jaren geleden (den 26 Febr. 1823) dat Lodewijk XVIII het bevelschrift tee- kende, waarbij de eerste ijzeren spoorweg in Frankrijk werd bewilligd. Die weg liep van AnclrAzieuz naar Roanne en dus over 55 mijlen. Thans omvat het Franscho spoorwegnet 18,430 mijlenwaarvan 12,098 reeds bereden worden. Voor honderd jaren had de postkoets van Parijs naar Straatsburg 12 dagen noodig, en de dili gence van Parijs naar Rijssel 10 dagende prijs der laatste was 55 livres per pcrsoon (de kost er onder begrepen). Uit Londcn schrijft men, dat op het de- jellner, hetwelk gegeven is bij gelegenheid der doopplegtigheid van den zoon van den prins van Wallis, de Pruissische gezant geweigerd heeft te drinken op dc gezondheid van den koning van Denemarken. De Engelschen waren over deze houding ten hoogste gebelgd. Een der ministers, lord John Russel, zeide overluid, dat hij, die zich z66 aanstelde, geen gentleman was. Geen gentleman le zijn, dat wil in den mond van een Engelschman zeggen, dat hij zoo iemand nog lager schat dan zijn schoenpoetser en palfrenier. De typhus lieerscht in zoo hevige mate in de Londensche hospitalen, dat men daar hulp- personeej aangeworven heeft, om in de dienst in die hospitalen te kunnen voorzien. Men berigt uit London 12 dezerUit Bradfieldbij Sheffieldwordt gemelddat een ontzaggelijk reservoir van eene mijl lengtein den afgeloopen nacht is uiteengebarsten en eene vreesselijke overstrooming heeft veroorzaakt. Dientengevolge zijn gansche dorpen vernield. Honderden boeren zijn verdronken. De schade is onberekenbaar. Te Sheffield zijn alle zaken gestremd. Te Milaan zijn omstreeks 200 personen gearresteerdbeschuldigd van valsche bankbil- letten en valsche munt vervaardigd te hebben. Die lieden vormdeu eene bepaalde vereeniging welke hare relatien had in de voornaamste steden van Italie. De chefs hielden zich voornamelijk in Tyrol op. Onder de gearresteerden beviuden zich geaccrediteenle kooplieden en andere per sonen van aanzien. Zelfs zijn twee rijke kan- delarente Milaan gevestigdverdacht van medepligtigheid. Men is de ontdekking ver- schuldigd aan een kleinen jongendie een heel pak valsche bankbilletten gevonden had. Een streng onderzoek is ingesteld. Ifieuws- en Advertentieblad jOli Amsterdam 21 Maart. Werk. Schulil pCt. 633 pCt. 7' 4 pCt. 99. Rotterdam 21 Maart. Tarwe Zeeuwsclie, Vlaamsclie en Overm. ruimde met eenige verhuoging vrij goed op; puike f7,5Oa 9; mindere f 7 a f 8. Rogge prijshoudend Zeeuwsclie en Vlaamsclie f 5,60 a 6. Gerst als voren; Zeeuwsclie, Vlaamsche cn Overm Winter puike 5 a f 5 60; mindere 4 a 5 dito Zoiner puike 4,50 a /5,50; mindeie f 4 a f 5 Haver met geringen aanvoerKorle /5 a f 4; Range 2,80 ii 3,70. Bruine Booneu als voren; Zeeuwsclie 7,50 a 9,50|; Witte dito meer gevraagd Zeeuwsclie f 10,50 a /12; Paardc-Looieu 10 cents

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1