nOFSTEEDJE OFENBARE VERKOOPING DBZB WEEK WJG'HTBHDB VAN BHUHDfiT BIISTIAISM I ALGEMEEN W00I1DENB0EK +- y^lfOpenbare Vcrkooping BOUW- en WE I LAND HULPMIDDEL TEGBN DE WINTERPLAAG. Jf/t(fiyOpenbare Vcrkooping VAN SLUM- en MAAGPILLEN. J door bet ministerie van den Notaris J. J. Jd.i/o F E RCK E Nte Neuzen v-* l&IIlJlsIliJ MIDDAGr ten 1 ure ten verzoeke van E. van der BENT en G. VAN de VREDEte Neuzen, aan bet Scbuttershof aldaar van Extra EIKEN en andere HOUTWAREN STEEN, DAKPANNEN, KOZIJNEN enz. Op Donderdag den 17 Ma art 1864, des morgens ten 10 ure, ten verzoeke en ten Woonhuize van de Weduwe BERNARDUSvan den BULCKop het gehucht Naaikussenge meente Neuzen van Het HOUTWERK van een Schuurtje, be- staande in: Stijlen, Planken, Gordingen, RibbenBalken en Sparrenvoorts eene partij SCHALEN, droog en groen BRAND- 1I0UT enz. enz. Eene groote partij EIKEN en andere HOUT WAREN, korte PLANKEN en BESCHOT, 70 stuks platte en ronde LUIKEN6 hou- ten POMPENGIEKEN en BOEGSPRIE- TENgeteerde ZEILEN en meer andere Goederen. Op Donderdag den 24 Ma art 1864, des namiddags ten 1 ure precies met den Heer T E L C11 UIJ SGriffier te Axelten verzoeke van de Wedu en Erven JAN KIE- LEMANten zijnen Stcrfbuize op bet gebucht Sluis/cilgemeente Neuzen, van: 2 scboone MELKKOEIJEN 1 VARKEN, eenige HOENDERS, BOUW- en MELK- GEREEDSCHAP, MESTBRANDHOUT, SPEK, AARDAPPELEN en HUISMEU- BELEN. Notaris J. J. F E RCK EN, te Keuzenzalten verzoeke van COR NELLS KL A ASSENMz.Metselaarte Neuzen, op Dingsdag den 22 Maart 1864 des namiddags ten 2 urein bet Logement be- woond door J. C. Steenkamp JCz.in bet openbaar presenteren te verkoopen Eerste Koop. Een becbt en sterk WOONHUIS met een ge- deelte der daarnevens staande SCHUUR en daarbij belioorende ERFgelegen aan de oostzijde der Lange Noordslraalte Neuzen, kadastraal sectie'C, gedeelte van no. 728, groot 228 ellen. Tweede Koop. Het overige gedeelte der gemeldc SCHUUR met bet daarin gebouwd PAKHUIS en bij- behoorende ERFkadastraal sectie Cno. 727 en gedeelte van 728groot 122 ellen. Derde Koop. Een MOESTUINgelegen achter voorscbre- ven Woonhuis te Neuzen kadastraal sec- tie C, no. 125, groot 11 roeden 60 ellen. OPEN BARE VEMOOPING door den Griffier TELCHUIJS, voor Sieur V FRANQOIS HERREBOUTMz.in de Lange Westslraat, te Axel, op Dingsdag den 29 Maart 1864, des namiddags om een urevan: ^^A-60 Eene partij zindelijke Huismeubelen en Huisraadbestaande uitEen A pluimen Bed Tafels Stoelen Kasten Koper-, Tin-, IJzer-, Glas-, Porselcin- en Aardewerk, ledig Vaatwerk enz.eene partij Godsdienstige BOEKENwaaronder een fraaijen Kanselbijbelzijnde de tweede drulc van van Ravesteijn's uitgave, anno 1757. Z e g I h e I v o or t. UIT DE HAND TE KOOP: roeden G8 ellen A gelegen in de gemeente Boschkapellenabij Lun- Z 3r lershoekkadastraal bekend C, no. 597 en 598; in gebruik bij Th. van Loenen aldaar. Te bevragen bij J. F. de ROOIJLandbou- wer en Steenbakker te Boschkapelle. Scbipper Ackeiiman, met eene lading puike j grove SMEE-, HAARD- en KAGCHELKOLEN; alsmede een Waalschip met puike grove BEL- GISCHE SCHAAL- en MAATKOLEN, direct van de Kolenmijnenwelke aan Heeren Kool- handelaren tot zeer geringe prijzen uit bet scliip zullen worden afgeleverd, hetzij bij de maat of gewigt, volgens keus. Geene Bestellingen worden aangenomen dan die aan bem persoonlijk of aan zijn buis wor den gedaan. Neuzen, 15 Maart 1864. J. T. DE SMIDT. BECKER I! I I) 111 (i II ten bevindt zicb een gouden snuifdoos met bril- lanten omzet en voorzien van de beeldtenis van Maria Christina van Spanje, welke bij tenjare 1840 van de koningin-regentes ten gescbenke ontving. In eene gemeente der Militaire Grenzen (Oostenrijk) heeft zieh het hoogst zeldzaam ge- val voorgedaandat drie zusters in een en den- zelfden nacbt zijn bevallenen wel ieder van een meisje. In eene plattelandsgemeente van Moravie wilde een logementhouder voor eenige dagen een ijskelder aanleggen. Zijne eerzame mede- burgers verzetten zicb ecbter tegen zijn voor- nemen met band en tauden riepen ten slotte de tusschenkomst der plaatselijke overheid in opdat het den man niet zou vergund worden bij de reeds heerschende vorst nog meer koude in het stadje aan te brengen In Hamilton, niet ver van Cincinnati (Noord-Amerika) leeft een kind, Eliza Sitzer gebeeten, dat bij de geboorte geene bijzondere teekencn opleverde, maar weldra een zoo groot hoofd kreeg dat bet kind, nu twee jaar oud, een hoofd heeft van 32' voet in omtrekbet voor- lioofd is 71 duim boog en 14 a 16 duim breed. Het kind heeft fijn haar, de trekken zijn ge- regeld, het is gezond en verstandig. De behoef- tige oude'rs zullen er mede gaan reizen. Het paleis van den radja van Nagapur is, volgens de laatste berigten uit Britsch-Indie, gelieel afgebrand. De schade wordt begroot op 120,000 pd. st. Terwijl het onbeil plaats bad, kwamen wel dnizende inlanders toesnellen, doch in plaats van water aan te brengen, wierpen zij bloemen en andere offergaven in de vlammen om den vertoornden vuurgod te verzoenen en tot bedaren te brengen, terwijl inmiddels de radja, 'op eenigen afstand gezeten, alles bedaard aanzag, zoolang tot het gebeele gebouw, hetwelk 150 jaren geleden door zijne voorvaderen was ge- sticht, tot den grond toe vernield was. ENMEDEGAANDE GROND, te Westdorpe in den Autrichenpolder. De Notaris S. A. BE SMIDT, te Axel, zalten verzoeke van de Gebroeders KOENE, Scbaapberders te Westdorpeop Dingsdag 22 Maart 1864, om 3 ure namiddag, in de IlerbergDe drie Hoefijzers, bewoond door H. Pierets, te Sas-van-Gentopenbaarlijk verkoopen Eenige Koop. Een HOFSTEEDJE met SCHUUR en verdere STALLINGENgelegen te Westdorpein den Autrichenpolderdigt bij bet Kanaal van Neuzen sectie C nummers 4461011 1012 en 1013, groot 0 bunder 18 roeden 50 ellen. Gebruikt door de Kinderen Koene, Verkoopers. In gebruik treding met 15 Mei 1864. De koopers zullen de voorkeur hebben om in pacht te nemen, voor een termijn van 7 jaren, in te gaan 1 »"re 1864, 5 bunders Douw- lanxi tot beden bij voorscbreven Hofsteedje gebruikt. Voor Veiling en Pachtvoorwaarden vervoege men zicb ten Kantore van voornoemden Notaris DE SMIDT te Axelalsmede ten Kantore van den Heer H. van de WATTYNE, Zaakwaar- nemer te Sas-van-Gent. ZEGT HET VOORT. De Heer HENRI VAN DE WATTYNE, Ontvanger-Administrateur te Sas-van-Gentzal op Woensdag 23 M a a r t 1864 om lO uren voormiddag, door behoorlijk ministerie, ten verzoeke van de Gebroeders KOENE Scbaapberders te Westdorpe, op langen tijd van betaling, publiek presenteren te verkoopen 100 SCHAPEN 2 bekalfde Koeijen 2 bevig- gendeZeugen, 1 Ploeg, 2Eegden, 1 Wind- molen en Geeselsteen, 1 lvar1 Storte- karTarwedoppers en eenige Ziften Graan- maatScboppen AalbakSnijpaardSlijp- steen, Rieken, Vorken, Spaden en Mestbaak, 150 voeren Mest200 bossen Hooi en Stroo, 4 koopen Olmeu- en Canadabout, Sparren en Balken en onderseheidene koopen Brand- hout. Verder eenen BOEDEL-HUISRAAD, als Ta fels, Stoelen, Banken, Kasten, Spiegels, Pren- tenHuisborlogieKagclielPlaat en Staan- der, Koper-, Tin-, IJzer-, Geleijerd en Aar dewerk. De Koopen tot en met de f 2,50 moeten kontant worden voldaan. Zesrt Het voort. Voor de Wedu wen en Weezen der/"3<? Arnemuidsclie Visscbers, is door S. J.Z - 3r DE JONGE, te Goes, uitgegeven: Armen geeft, leent den Heer; Die den 2 0 MAART 18 6 4, verscbijnt de eerste Aflevering van Z ffY [J \fZ - 3r KUNST E WETEKSCHAPVOOR ALLE ST APE. Ten gevolge van Concurrentie kost iedere Af levering van 32 bladzijden roijaal 8", of 128 ge- wone bladzijdenslecbts 1^ Cents. Het Woordenboek zal compleet zijn in 80 Afleveringen van gelijken omvang en prijsen in drie jaren worden uitgegeven. Leiden. A. W. SYTHOFF GEDRUKT BIJ STURM TE NEUZEN. Op Woensdag den 23 M a a r t 1864, des namiddags ten 1 ure ten verzoeke van L. J. van LEEUWAARDENte Neuzenaan deszelfs Pakhuis aldaar, van: I */- 3 f VAN EEN Het Saizoen i9 daar, dat de in ons Nederland zoo tallooz/sO^ gilden der Rhuraatische Lijders door hare vaste ofschoon ver- wenschte bezoekster met nieuwe woede aangevallen wordengeen Storm geen Sneeuw, noch Noordenwind kan er op til zijn, of zij is er bij velen de voorboden van. De een is zwaar of pijnlijk in het hoofd, de ander in armen of beeneneen derde in de gewrichten en spiereneen vierde in de lendeneu, borst of schouder, doch waar zoude ik eindigen om deze plaag in zijnen grooten omvang te beschrijven. Het is reeds genoeg bekend, dat sedert eenige maanden voor Jicht en Rheumatique, onverschillig van welken aard of langen duur een onfeilbaar Hulpmiddel bestaat in de zoo gunstig bekende ABSHAUBBINS. Dat nu niemand wachtte tot dat hij een vaste Client dezer heillooze plaag wordewant kortelings aangebragte pijnen genezen zij even spoedig als men er aangekomen is, en belegt men bij voorraad de vatbare deelen met deze bereide WATTEN, dan heeft men geen nood, last van Rhumatiek te zullen krijsende prijs is slechts 30 cents per Blad omwondeu met eeu Biljet der juiste gebruiksaanwijzinggeteekend door mij Bereider en Hoofd-Depothouder A. BREETVELT, Az., te Delft, en verder bij G. W. UoutzagerNeuzen; Th. AnnaertHulst; D. Rie- mensZaamslag; A. Noest Croin Sluis; F. Bevin van de Butte IJzendijke; D. van MaleBreskens; L LippensHoofdplaat; A. van OverbeekeBz.t Schoondijke en meer bekende Depots. De alom bekende C. BECKER'S /-lr BALANSEN en BASCULES worden alleen vervaardigd en zijn le bekomen bij de Fabrikanten le Arnhem. Zij zijn door hare ge- voeligheid het voordeeligst voor den gebruiker. Amsterdam, 14 Maart. Werk. Schuld 2J. pGt. C2a'; 3 pCt. 76- 4, pCt. 98;- Rotterdam, 14 Maart. Tarwe, ZeeuwscheVlaamscbe en Overm. puike nieer begeerd en 10 cents hooger /8.20 a /8 80; mindere als voren 6 75 a 8. R°gge slap en 10 a 20 cents lager traag van de hand gegaan Zeeuwsche en Vlaamsche 5,60 a 6. Gerst als voren goed te verkoopen voornamelijk puike; Zeeuw sche, Vlaarasclie en Overin. Winter puike ^5,20 a f 5 60 mindere 4 a 5 dito Zoiner puike f 4,90 a f 5,50; mindere f5,75 a f 4,70 Haver: Korte /2.90 a f 5,80; Lange /2,60 a 3 50. Bruine en Witte Boonen tot vorige prijzen met wei- nig aftrek Zeeuwsche Bruine 7,50 a 9,50; dito Witte f\0 a /12 Paardebooncn 10 cents hooger, i 5 20 a f 5,50 Erwten traageD lager verkocht puike Zeeuwsche Groene f6,50 a 7,50; mindere f 5,75 k f 6 25. MEEKRaP. Er werd Leden weinig geveild. De prijzen bleven vastde handel was gering. VLAS met goeden handel, zoowcl gedurende de vorige week op bet land als heden ter markt tot ongeveer vorige prijzen. Gent, 11 Maart. Tarwe ruimer doch Rogge minder aangevoerd beide artikelen als voren verkocht. Gerst, Haver en Boonen zonder verandering. Vlas ineerder aan gevoerd doch prijzen zwak de vraag naar goedc soorten blijft aanbouden. 253ste Staats-Loterij. Prijzen van 1000 en daarboven. Vierde Klasse. 2de LijstNo 8226 /'2000. No. 993 en 19111 ieder /1000. 3de Lijst No. 5874 en 1 5842 ieder 1 500. 4dc Lijst No. 6768 f 25,000. EN Deze P1LLEN, die sints vele jaren met het beste gevolg tegen ,y 3 de slijm en als maagversterkend gebruikt worden, door hare zaohte werkiug de spijsvertenng zeer bevorderen, bijzonder goed tegen de gal en zeer zacht laxerend zijn, zijn tegen 32'/a Cent het doosje, met berigt van het gebruik, verkrijgbaar door tus schenkomst van de lieeren Apothckers: NeuzenS. van Beilanus. Middelburg, W. van de Earner. Siuis P. E. Mets. Vlissingen, P. Lagaaij. GoesJ. A., te Coinlre. Hoofdplaat, L. Lippens. Hontenisse, P. Lronkers Hulst, J. Nedcrveen. iX Gllt« VAN bewerkt naar Nieuiotnhuis' Wnordenboek het Conversation'i-Lexicon en andere bronr.en. 17.6)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 2