No. 152. Woensdag 16 Maart 1864. 4de Jaarg. ALGEMEEN ZEEUWSCH-V i AANDEREN. BlIlLiflSGHE BUM. BUiTiLAlSCl BBfllBTE - 1 1 «l" - Dit Weehblad wordt elken Woensdag morgen ailgegeven big J. Stukm 1e Neuzen. De prigs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post, 95 cents. Men abonneert zicli bij alle BoekhandelarenPostdirecteuren en Brievenbushouders. Adverlenlien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uilerlijk Dingsdag, des avonds ten 6 urc; de prigs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 centsbehalvc 35 cents zegelregl voor elke plaatsing. Bij besluit van 8 Maartno. 1heeft Zijne Majesteit goedgevonden met ingang van 15 Maart 1864 te benoemen tot minister van buitenland- sche zaken den heer mr. E. J. J. B. Cremers, thans lid der provinciale staten van Groningen. Bij koninklijk beslnit van 10 Maartno. 61 is benoemd tot boofd-directeur der posterijen, in plaats van den beer mr. J. Polsoverleden de heer J. P. llofsledethans buitengewoon inspecteur der posterijen. De Staats-Courant, no. 63, bevat eene op- roeping van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzer in Nederlandsch Oost Indie. In de eerste plaats zullen in aanmerking komen zij, die in bet bezit zijn eener acte van den tweeden rang of als hoofdonderwijzer. Aan de betrekking is verbonden een voorloopig tracte- ment van f 50 's maands, een voorschot van /'200, eene gratificatie van 600, vrijc overtogt als passagier le kl. en bij aankomst in Indie een tractement van f 100's maands met opklim- ming in 'tvervolg, benevens vrije woning. H. M. de koningin is in den naeht van 9 dczer met een extra-trein, ten gevolge van ontvangen ongunstige berigten nopens den ge- zondheidstoestand van HD. vader, Z. M. den koning van Wurtemburg, met gevolg nit de residentie naar Stuttgart vertrokken. De toestand, die aanvankelijk bet ergste deed vreezen, is, volgens de laatste berigten, aan- merkelijk verbeterd. Neuzen 9 15 Maart. De Middelburgsche Courant van heden zegt„Wij vernemen, dat „de raad der gemeente Neuzen in eene zijner laatste vergaderingen bet besluit heeft geno men tot het laten opmaken van een uitgewerkt ,.plan ter verbetering van den bestaanden toe- r stand en ter uitbreiding der bebouwde kom „der gemeente." Wij kunnen hier bijvoegen, dat men daarmede reeds zoover gevorderd isdat er van een dito plandat minstens 30 jaren geleden gemaakt is, dezer dagen copij is genomen. In dit weekblad werd van dat besluit voor- zeker daarom niet vroeger melding gemaakt, omdat er geen uitzigt is, dat aan het te maken plan in de eerste jaren uitvoering zal kunnen gegeven worden, lioezeer dan ook de dringende behoefte die daaraan bestaat, algemeen erkend en de verbetering en uitbreiding gewenscht wordt. IJzentlijlce 9 Maart. Heden is door de marechaussees gearresteerd en gevankelijk overgebragt in het buis van arrest te Middel- burg, A. Faassearbeider, wonende te Bier- vlict, wegens diefstal en misbruik van ver- trouwen, in dienstbaarheid, ten nadeele zijns meesters Cornells, aldaar. Ten gevolge eener overeenkomst tusschen de berbergiers te Hontenisseis van af 1 dezer bet glas bier en evenzoo de borrel, gesteld op 6 cent. Uit Bath schrijft men aan de Gocsschc Courant Gisteren morgen heeft de Telegraaf- bootkomendc van Antwerpen, een scbip, met 75,000 kilo's bujjtruid geladen in den grond geloopen. Het schip lag omtrent voor de stad Antwerpen en bad wegens gerucht geen licbt bij. De stoomboot heeft volgens de daardoor ontstane vertraging zijne vaart langs de Wester- Scbelde moeten nemen. Om eenigzins te kunnen oordeelen over de werking der scboolwet van Aug. 1857, die thans bare eerste zes proefjaren heeft doorgestaan, diene men te weten, dat alleen over bet jaar 1861, voor bijna een millioen gulden (namelijk voor 97 7,604,35) aan nieuwe schoollocalen is verbouwd. Het getal hulponderwijzers was in dat jaar 123 meerder dan bet vorige, en sedert de invoering der wet warcn er 585 hulponder wijzers en 47 onderwijzeressen meer werkzaam. Aan pensioencn werd door het rijk verstrekt f 42,056,991; docb de onderwijzers storten aan bijdragen voor het pensioenfonds f 39,878,271, zoodat zij nagcnocg zelven limine ouden en on- geschikten pensioneerden. Z. M. dc koning van Italie heeft den heer J. J. L. ten Katepredikant te Amsterdam benoemd tot ridder der orde van St.-Mauritius en Lazarus. De Deensch-Duitsche oorlog doet reeds in de gemeente Boskoop zijn nadeeligen invloed bespeuren. De anders zoo belangrijke verzen- ding van boomen en planten naar Denemarken en Duitscliland beteekent dit jaar weinig of niets. Yele kweekers zien met vreeS de toekomst te gemoet. De plaatsdie haar hoofdmiddel van bestaan in boomkweekerij vindt en haar welvaart daaraan verscliuldigd is, ziet reikhalzend uit naar het oogenblik, waarop het Sleeswijk-Hol- steinsche pleit zal zijn beslist. Jakob Formerbijgenaamd „oude Jakob", te Rotterdamvierdc op 8 dezer zijn 105den jaardag. Bij eenigzins gunstig weder gaat hij nog steeds uit. Een koopman te Almelo had in de vorige maand twintig Ned. kannen gedistilleerd in zijnen tuin in den grond begravenom daardoor de toen aamtaandc verhooging van den accijns op het gedistilleerd te ontduiken. Dezer dagen hiervan willende gebruikenbemerkte hij dat al de begraven sterken drank hem ontstolen en alzoo de bedrieger bedrogen was. In de laatstvorige week liet een landbou- wer te TilligtebijDenekamp, een eik hakken, om zijn doodkist van te laten makenzooals het gebruik daar medebrengt. Voor hij het verwachttestortte de boom op hem zelven ne- der en spoedig daarna was hij een lijk. Uit Meppel schrijft men aan het Utrechts Dagblad: „Het aantal vaartuigendat zich thans in de uitgestrekte veenkolonien bevindt, om la- dingen turf in te nemen, en daartoe afgewacht heeft het tijdschip der afsehaffing van den accijns op den turf, is verbazend groot. De schippers vinden zich ecliter zeer teleurgestelddaar de veenbazen zich weinig gezind hetoonen om den turf voor minderen prijs dan vroeger met de belasting af te staan, velen willen dien zclfs op denzelfden prijs houden." Behalve de kostelooze verlichting van de stratenhet raadhuis en het bureau voor open- bare werken, heeft de gasfabriek te Groningen in het vorige jaar eene bate van f 10,559,11 aan de gemeente opgeleverd. De gemeenteraad van Rousselaere (Belgie) heeft eene som van 10,000 francs toegestaan voor de herstelling van den beijaarddie zich op den kerktorcn bevindt. Men wenscht dat die beijaard wordc ingerigt volgens het vernuf- tig steisel van de heeren Lovaertte Gentdat met de uiterste gemakkelijkheid zelfs aan een kindtoelaat alle soorten van aria's te spelen even als op eene pianowelke bewerking ook op het klokkenspel kan worden toegepast. De gemeenteraad van Molenbeek-Saint-Jean, in Belgie, heeft besloten de straten van wege de gemeente te doen schoonhouden en daarvoor van de ingezetenen eene belasting te lieffen van 6 centimes per vierkante el straat voor hunne woningen, tot een maximum van 72 centimes per strekkende el. Welligt een goed voorbeeld ter navolging. Koning Maximiliaan van Beijerenis in den voormiddag van den 10 dezer overleden. De rijks-heraut heeft des middags de komst op den troon bekend gemaakt van koning Lodewigk II, oudste zoon van wijlen koning Maximiliaan. Koning Lodewigk II is geboren in 1845. Op een der jongste diners in de Tuilerien waartoe onderscheidene leden van het wetgevend ligchaam genoodigd waren, gaven eenigen dier heeren hunne bezorgdheid wegens gevaar voor oorlog te kennen. De keizer, terughoudend als altijd, vermeed een bepaald antwoord. Einde- lijk vermande de afgevaardigde Ravinel zich en zeide: „Wij vreezen dat de keizer zich zal laten medeslepen." Hierop antwoordde de keizer: „Frankrijk laat zich nooit medeslepen, maar het sleept mede." Men vcrzekert, dat de heer Fould om redenen van gezondheid zijn ontslag verzocht heeft als minister van financien. Een berigt- gever maakt de gegronde opmerking, dat de Fransche financien zich in een ziekelijker toe- stand bevinden dan de minister, die sedert ettelijke maanden te vergeefs aan derzelver bereddering werkzaam geweest is. De ontvangene Italiaansche dagbladen ma ken een schrijven openbaar van keizer Napoleon, ter beantwoording van het adres, hem door het nationaal comite toegezonden bij gelegenheid van het jongste in tijds ontdekte complot tegen zijn leven. Soortgelijke aanslagen zoo laat de keizer zich o. a. uit zijn niet bij magte mijne gezindheid ten opzigte van Italie te doen veranderen, doch altijd zal ik het mij tot eene eer rekenen, te liebben bijgedragen tot zijne onafhankelijkheid. Trabuccode muziekale veroordeelde Ita- liaanis thans meer dan gelukkig. Op zijn dringend smeeken heeft men hem zijn wald- hoorn teruggegevenen mag hij zich eiken zon- dag daarop laten hooren gedurende de gods- dienstoefening in de kapel der gevangenis Mazas. - Op verschillcnde punten langs de Engel- sche kust, als ook verder bij den ingang van het kanaal, ziet men sedert eenige tijd stoom- booten, die alle vaartuigen aanroepen, met de vraag of zij Engclsche, dan wel Duitsche sclie- pen zijn. Is het antwoord „Engelsch", dan ver- wijdert zich de bedoelde stoomboot zonder eenige nadere verklaring. Is daartegen het antwoord „Duitsch", dan wordt aldaar aan boord eenko- lossaal bord geheschen, met het opschrift: De nemarken is met Duitscliland in oorlog." Daar mede zijn de voorbijkomende schepen alsdan gewaarschuwd tegen de Deensche vlag, en zoo wind en weder het toelaten, worden alsdan nog nadere ophelderingen gegeven omtrent het be- staande gevaar. Bij nader onderzoek is geble- kendat die waarsclmwende stoombooten daartoe door den handelstand van Hamburg zijn uitge- zonden. De zaken in Denemarken nemen thans een ernstigen keer. Oostenrijk en Pruissen schcnen nog onlangs zich op de raadgevingen van Engeland en Frankrijk van het bezetten van Jutland te zullen laten terughouden, maar thans is het Pruissen gelukt om Oostenrijk over te halen, om gemeenschappelijk verder in Jut land op te rukken. Telegraphische berigten deelen dan ook reeds mee, dat aan de legers der bondgenooten bevel is gegeven tegen Frede- ricia op te rukken. Hierdoor is de kans, om een algemeenen Europeschen oorlog te vermijden, zoo goed als geheel weggenomen. Een gerucht wil, dat Rusland 150,000 man tegen Zweden zal stellen, wanneer laatst- genoemd land de bondgenoot van Frankrijk en Engeland wordt. Volgens een telegraphiseh berigt, zou ko ning Leopold, met toestemming van alle belang- hebbende partijen, de taak van bemiddelaar in de Deensche questie op zich genomen hebben. Tot welke uitersten ovcrdreven vereering van personen kan voeren, hiervan levert het volgende een staaitje: In Venetie zijn namelijk sedert eenigen tijd portretten van Garibaldi bin- ncngesmokkcld, waarop de kluizenaar van Ca- prera is afgebeeld, op den hoed de letters I. N. R.I. dragende, hetgeen hier echter niet moet betee- kenen: Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, maar Josephus Nizzaeus Redemlor Ifaliae, (Jozef uit Nizza, de verlosser van Italie). Te Londen is dezer dagen overleden de koopman Frederic IIuth die een vermogen van 500,000 pd. st. heeft nagelaten. Onder de lega- f Nieuws- en Advertentieblad De uitgever a. w. sythoff te Leiden heeft ter perse ge- legd eene uitgave getiteld: Algemeen Woordenboek van Kunst en Wetenschap voor alle standen bewerkt naar Nieuweubuis' Woordenboek het Conversations-Lexicon en andere bronnen. Hij meende bet publiek daaromtrent te moeten inlichten en verzoekt ons te berigten „Dat de eerste uitgaaf van het Woordenboek van Kunsten en Wetenscbappen is eene bewerking, in verband met onze Ne- derlandsche toestanden van dc vijfde uitgaaf van het Conver sation's Lexicon in de jaren 1820 tot 1844 door wijlen den heer h. c. a. thirmk te Nijmegen, uitgegeven. „Dat door zijn voorganger, volgens prospectus van 1 October 1851 een nieuwe uitgaaf is aangekondigd naar de tiende uit gaaf van Brockhaus Conversation's Lexicon welke door hem met veel moeite zorg en opofferingen wordt voortgezet. „I)at, nu het hem is bekend geworden dat een ander uitge ver in zijne regten treedt door de inschrijving te openen op eene Hollandsche bewerking van het Conversations-Lexicon hij besloten is om een boek te geven dat deugdelijk beknopt naauwkeurig behagelijk en daarenboven zoo goedkoop is dat deze uitgave alle concurrentie zal overtreffen zoo als nit de eerste aflevering, die dezer dagen het licht ziet, zal blijken."

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1