No. 151. Woensdag 9 Maart 1864. 4de Jaarg. ALGEMEEN ZEEl1 H 81-V L A AN DEREK. Ill BUITILASDSCffi BUM. m Dit Weekblad wordt elken Woensdag morgen uitgegeven bij J. Sturm le Neuzen. De prigs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneert zich bij alle BoekhandelarenPostdirecleuren en Brievcnbushouders. Advertentien gelieve men aan den Uilgever in te zen'den uilerlijk Dingsdag, des avonds ten 6 ure; deprijs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregl voor elkeplaatsing. H. M. de koningin keeft aan de onder hare bescherming staande kantwerksckool te Sluis, eene gift van ISO doen toekomen. In de zitting van den hoogen raad van den 4 dezer, is verworpen ket beroep in cassa- tie ingesteld door A. de Loose en F. de Loose, douaricre van wijlen F. de Limon, te Gentin de zaak tegen E. van Dammete Hoeken betreffemle eene vordering tot ontbinding eener pachtovereenkomst. Zaamslag, 8 Maart. Vindt men dezer dagen weder dikwijls melding gemaakt van bij- zonderheden, welke zick hier of daar bij de loting voor de nationale militie voordeden, ook hier ter plaatse keeft er bij de laatste loting, gekouden te Axel, eene bijzonderkeid plants gekad, die, om hare zeldzaamheid, ten voile onze opmerking verdient. Zelden tocli gebeurt ket, dat al den zonen van den knisgezin een vrij nommer te beurt valt, veel minder, dat al de kroeders uit twee versckillende kuisgezinnen in dat geluk deelen. Deze zeldzaamheid nu vond hier hare vervul- ling. De vijfde zoon van wijlen P. Plalteeuw en Joha. van de Veeke, alsmede de vierde zoon van wijlen J. Oostdijk en Mecha. Schoonakker, kadden, even als kunne oudere breeders, ket groote geluk van zich vrij te trekken. Deze bijzonderheid, welke hoogst zelden plants keeft is wel der vermelding waardig, en overtuigt ons tevens van de waarheid, dat ket geluk nog niet geheel en al uit de wereld is. Volgens gedane aankondiging zal op vrij- dag den 18 Maart a. s.te Middelburg worden aanbesteedHet maken en stellen van eene plaat-ijzeren draaibrug met vast gedeeltezamen lang 43 el, op gemetselde steenen landkoofden en gegoten ijzeren onderstellen te Neuzen, over den oostelijken kanaalarm van het kanaal van Neuzen. Dingsdag 1 dezer werdin de gewone ver- gadering van het departement van 'I Nut van 'lAlgemeen te Axel, door den heer F. Caland, uit Sas-van-Genteene voorlezing over de oudste rekening van Axel van Aug. 1492 tot Aug. 1493 gekouden. Vele belangrijke bijzonderheden kwamen daarin voorwaarvan wel vermelding verdienendat de stad in drie deelen werd verdeeld; dat in een dier deelen, „die Clincke" genaamdket oude hof der keeren van Axelle stondin 1497 door den graaf van Vlaanderen bezocht, ten einde daar in den omtrektejagen dat Axel toen becauchied (bestraat) wasdat in 1493 ket eerste uurwerk in den toren van lict sckepenhuis werd geplaatsteen gesehenk van „mevrauwe van Axelle" dat de rederijkers- kamer, de vier melcteelen genoemd, een prijs te Antwcrpen wondat de kamer van Goes "te Axel op het feest van den abt kwam batemen- tendat de stad toen 49 scauwen of zoutkeeten bezatalsmede drie gilden van den liandboog even als de verdwenene gemeente Beoostenblij dock spreker deed vooral uitkomen de menig- vuldige en grove misbruiken in de administration ingcslopendat de scliepenen en zij die in de wet zaten niet schroomden vele en kostelijke uitgaven te doendie de arme poorter maar be- talen moest door zware assisen op alles wat er gebruikt en gedragen werden dat dus kij die de eclitc stukken vandien tijdinziet en nagaat, geenszins redenen kan vinden den ouden tijd zoo goed, zoo voordeelig te noemen als men thans gewoon is te doen. Te Groede iseven als te Aardenburgeene bijeenkomst van herbergiers gehouden, die daarbij hebben besloten omin te gaan met 1 Maart kunne jenever a 6 cent en likeur en dergelijke a 12 cent per glaasje te verkoopen. Jammer is 'tdat niet door al de herbergiers in 't 4de en 5de district van Zeeland, een congres is gekouden tot regeling van den ver- koopprijs der slokjes. In onzen congressentijd zou toch zoodanig eenniet meer verwondering kebben kunnen baren dan menig anderin den laatsten tijd gekouden. Uit Brouwershaven schrijft men, dd. 2 dezer, dat ket Bremer barkscliip Java, kapitein Dchle, komende van Batavia, aldaar is binnen- geloopen. Men weet, dat de Deensche oorlogs- bodem Niels Juel op dit verwacht wordende scliip jagt maakte. Men voegt er bij, dat laatstgenoemde kruiser dan eens voor Goeree, dan weer voor de Brou- werskavensche en Zierikzeesche zeegaten gezien wordt. Dezer dagen heeft een der mansckappen van het te Bergen-op-Zoom garnizoen koudend detackement dragonders, na reeds veel te heb ben gedronken, aangenomeu, ten gevolge eener weddensckap met den wachtmeester, om nog eene kan jenever te drinken. De man heeft de weddenschap gewonnen, dock nadat kij kort daarop op zijn nachtleger was gaan liggen, vond men hem daar 's anderen daags levenloos terug. Naar men verneemt, zal de toedragt dezer zaak gestreng worden onclerzockt. Vestigden wij, nu bijna een half jaar ge- leden, de aandacht onzer lezers op eene belang rijke onderneming van den heer II. C. A. Cam- pagne, te Tiel, de uitgave namelijk van een Prachtbijbel voor alle standen, gaarne komen wij thans nogmaals op die uitgave terug, nu wij de 4 reeds verschenen afleveringen voor ons hebben. De platen, in deze versckillende all. geleverd, strekken der Nederlandsche gra- veerkunst allezins tot eer, en versterken ons in de reeds eenmaal uitgesproken verwachting, dat wij hier een werk voor ons hebben, dat een sieraad van de huiskamer zal mogen ge noemd worden; voor den onbegrijpelijk lag en prijs van f 7,50 ontvangt men eene keurige uit gave van den bijbel in roijaal 4°, opgeluisterd d.oor 40 prachtige staalplaten, niet uit buiten- landsche werken ontleend, maar uitsluitend voor dit werk door Nederlandsche meesters gegra- veerd. Eene verbazende oplage van 20,000 exemplaren maakte zulk eene onderneming mo- gelijk. Met groot genoegen vernemen wij dan ook, dat reeds duizenden deze uitgave met kunne inteekening sckragen, waartoe wij verder een ieder, van welken rang of stand ook, met voile gerustkeid uitnoodigen. (Zie verder de advcrtenlie hieracliter.) In de zitting der kamer van afgevaardig- den in Belgie, van zaturdag den 5 dezer, keeft de minister van openbare werken ingediend een wetsontwerptot het verleenen eener concessie voor den aanleg van een ijzeren spoorweg van Lokeren naar Selzaete. - Z. M. de koning van Belgie is op den 2 dezer van Laeken over Calais en Dover naar Londen vertrokken, en is jl. donderdag teWindsor aangekomen. Het is zeer twijfelachtig of Z. M. wel binnen eene maand uit Engeland zal terug- komen. Het geruckt loopt, dat Z. M. van Lon den naar Parijs zal gaan. Van eene zeer goede zijde wordt verzekerd, dat de koning naar Londen is gegaan met ket doel om te trachten ket alge- meen congres, zooals ket door den keizer was voorgesteld, nog te doen doorgaan; te Londen zou men thans welligt niet ongenegen bevonden worden om toe te stemmen, en misschien zou dit dan ook nog ket eenig middel zijn, om al- gemeene verwikkelingen te voorkomenofaltkans te verschuiven. De werkzaamkeden aan de forten rond- om Antwerpen worden aan alle kanten hervat, en alles doet voorzien dat zij dit jaar met eene verdubbelde kracht zullen doorgezet worden. Naar men verzekertzullen de niemve poorten welhaast aangelegd en eenige zelfs voltooid wor den. Volgens het plan en bestekzullen deze poorten wezenlijke monumenten zijn en versierd met toepasselijke beelden en ornementen. Ver- sckeidene forten zijn reeds bijna voltooid. Een grooten indruk heeft ket in de Pro- testantscke wereld te Parijs gemaakt, dat de heer Athanase Coqucrel, de zoon van den ke- roemden prediker van dien naam, als hulppre- diker niet is herbenoemd en wel om zijne ratio- nalistische gevoelens, en voornamelijk, omdat kij den heer Renan in eene rede zijn vriend had genoemd. In Sleeswijk sckijnen in de afgeloopen week geene krijgsverrigtingen te kebben plaats ge- grepen. Destad Holdingin Jutlandisin weer- wil der vertoogen der mogendhedendoor Pruis- sen bezet gebleven. De Denen kebbenzeg-t menook troepen naar Tekmern gezondenom te gelegener tijd den regterflank van ket Pruissiscke legertever- ontrusten. Oostenrijk heeft Galicie in staat van be- leg verklaard. Men besluit Meruitdat met ket naderende voorjaar de opstand in Russisch Polen weer op nieuw ket koofd om lioog zalsteken. De door Engeland voorgestelde conferen- tie heeft groote kans om geen voortgang te hebben; juist die mogendheden, die het meest belang kebben bij de regeling van het vraag- stuk, zijn ket minst gezind om het voorstel aan te nemen. Denemarken wil van geene confe- rentie koegenaamd weten, zoolang Sleeswijk niet door de geallieerden is ontruimd. De Duitsche bondsvergadering is door hare antece- denten te veel gebonden, om ket voorstel van Engeland te kunnen aannemeu, en ook Pruis- sen en Oostenrijk schijnen niet zeer opregt eene conferentie te willen. Hier komt nog bij, dat Frankrijk ket ook met Engeland niet zoo geheel eens is. Napoleon tockkeeft geenszins ketzelf de belang bij 't bekoud van den vrede als Engeland. Het troebele water is voor Frankrijks keizer te sclioon eene gelegenkeid om niet eens eene kans te wagen, met daarin te visscken. Mid- delerwijl is het een treurig versckijnsel, dat eene kleine staat als Denemarken, aangevallen door twee groote mogendheden, in den al te ongelijke strijd zoo geheel alleen wordt gelaten. Denemarken tocli telt te naauwernood 2 mil- liocn imvoners, terwijl Oostenrijk en Pruissen te zamen meer dan 60 millioen zielen tellen. Het is een treurig bewijs, hoe weinig de kleine staten tegen de roofzuckt der grootere mogendheden door tractaten beveiligd zijn. Het is nog altijd niet regt duidelijk, welke bonding door Frankrijk in de Deensch-Duitsche kwestie wordt aangenomen. Tot nu toe keeft ket gouvernement van keizer Napoleon zich steeds op den achtergrond geplaatst, maar ket schijnt nu, alsof de keizer eindelijk zijn masker zal afwerpen. (IIel vervolg der nieuwslijdingcn in het bij lit nummer uitgegeven Bij- voegscl.) Nieuws- en Advertentieblad V.vOK Amsterdam ,"5 Maart. Werk. Schuld 2J pCt. 63*; 3 pCt. 76; i pCt. 9Pjp Rotterdam 7 Maart. Tarwe als voren slepende van de hand gegaan ZeeuwscheVlaamsche en Overui. puike /8.10 a a /8,70; mindere 6 75 a f 8. Rogge puike als voren; mindere 10 cents lager; Zeeuwsche en Vlaamsche 5 70 a /6,10. Gerst met meer han- delZeeuwsche, Vlaamsche en Overm. Winter puike f 5,20 a f 5 60; mindere f4 a /5; dito Zomer puike f 4 90 a f 5 30; mindeic fA a 4,70. Haver: Korte At. 80 a f 3,70 Lange /2.40 a 3 50. Bruine Boonen als voren: Zeeuwsche 7,50 a /9,50; Witte dito 50 cents lager; Zeeuw sche f 10,50 a /12 Paardeboonen meerder gevraagd 15 a f 5,40. Erwten: puike Zeeuwsche Groene f6,50 a 7,50; mindere 5,75 a f6,%5. MEEKRAP. Er werd heden redelijk gcveild de markt was evenwel flaauw en er weid weinig ver- kocht. VLAS zoowel gedurende de vorige week op het land als heden ter markt met redelijkcn liandel tot iets lagere prijzen. Gent, 4 Maart. Tarwe als voren; allceuig puike werd gevraagd. Roggc met tragen handcl en 25 c. lager. Gerst en Haver als voren. Paardeboonen 50 c. lager. Vlas bijzonder getneenc soorten overvloedig aange- voerd er was veel vraag en de piijzen bleven niet zoo zwak als vorige week. 253ste Staats-Iioterij. Prijzen van /1000 en daarboven. Vierde Klasse. 1ste LijstNo. 91715000. No. 9068, 15575 en 18716, icder /1000.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1