No. 150.Woensdag 2 Maart 1864.4de Jaarg. ALGEMEEN ZEE E WSC I (-¥ E A AN I >EREIM. BlflTBILAWDSCHB Bill vo°R ,<m Dit Weekblad wordt elkcn Woensdag morgen uitgegeven bij J. Sturm, to Ncuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per rust 9o cents. Men abonneert zich big alle Boekhandelaren Postdirecleuren en Brievenbushouders. Adverlentien gelieve men aan den Uilqever in te -endm uiterlijk Dingsdagdes avonds ten 6 are; de prijs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregl voor elke plaatsing Z. M. heeft tot ridder der orde van de Eiken- kroon benoemd den heer J. W. del Campo ge- naamd Campingenieur en burgemeester van St.-Philipslandvroeger vertegenwoordiger der Kon. Ned. commissie bij de internationale ten- toonstelling te Londen. Naar men verneemt, is het contingent der nationale militie voor de ligting dezesjaars door Z. M. vastgesteld op 9400 man, waarvan 9000 man bestemd voor de landmagt en 400bestemd voor de zeemagt. Naar wij vernemen, is in de afdeelingen der tweede kamer de wet tot wijziging der ge- meentewet zeer ongunstig ontvangen. Zeer na- drukkelijk is men daarbij voor de vrije autonomic der gemeeuten opgekomen. Volgens eene Haagsche correspondentie zou bij eenige aanzienlijke personen in de rcsi- dentie bet voornemen bestaan, luisterrijke fees- ten te organiseren ter gelegenheid van den aan- staanden gcboortedag van H. M. de koningin op 17 Junij e. k., en bet 25jarige huwelijk van HH. MM. op den volgenden dag, tevens den gedenkdag van den slag van Waterloo. Jl. vrijdag is te Sluis eene soiree geliou- den ten voordeele der Arnemuidscbe weduwen en weezenaan wie de zuivere opbrengstten bedrage van [Gl, is toegezonden. Van eene door een ongenoemden gever en geefster ge- scbonkcn gift van 100 francsisvolgens verlan - gende bclft voor eenige visschersAveduwen te Ostende aan den burgemeester aldaar overge- maakt. Ook te Oostburg en Zuidzande zijn vrijdag letterkundige soirSes gebouden welke met goe- den uitslag zijn bekroond. In laatstgcnoemde gemeente bragt die der vereenigingAt doende leert men, eene som van f25,29 voor de ar- men op. Maandag avond22 February is te Aar- denburg eene vergadering gehouden van eenige lierbergiersten doel bebbende om ten gevolge der te verhoogen belasting op de sterke dran- ken enz.den verkoop van jenever en het bier te verhoogenen is met algemeene stemmcn be- sloten den jenever per borrel it 6 cent en bet glas bier a 7 cent te verkoopen. Bij de publieke aanbesteding van het ver- nieuwen der school en onderwijzerswoning te Waterlandkerkjeis zulks aangenomen door S. Cuveljete Oostburg, voor fblOO- terwijl de vernieuwing der schoolmeubelen aldaar, is aangenomen door C. de Groolete Waterland kerkje, voor [lib. Een vreemdelingnaar men wil een ren- tenier nit Zeelanddie zich dezer dagen te 's Ilertogenbosch bevondkwam buiten de stad op de wandeling zijndeop bet denkbeeld om zich door een vodden-koopman een eind weg op diens kruiwagen te laten voortkruijen waar- voor bij hem /2,50 toezeide. Eenige ellen ver geredcn op die wijze vervoerd zijndestapte liij van zijn karos af en steldeonder te kennen geving dat bij over het ridje zeervoldaan was, den kruijer fb, dus bet dubbel van bet bedon- gen loonter hand. Te Breda heeft een zekere Adam, dronken Adam bijgenaamd, na reeds wcgens mishande- ling zijner vrouw, Eva geheeten, tot 3 maan den correctionele gevangenisstraf te zijn veroor- deeld, zijne wederhelft dezer dagen weer zoo geliefkoosd, dat daarop eene veroordeeling tot 2 maanden cellulaire gevangenisstraf voor hem gevolg-d is. Het bestuur van de akademie van beel- dende kunsten te Rotterdam heeft aan de leden medegedeelddat bij den brand van bet gebouw waarin de akademie gevestigd wasde kas en bet arcbief zijn gercddat slechts drie schilde- rijen van geene buitengewone waarde verloren gegaan en slechts drie anderc beschadigd zijn. De beelden en de kostbare verzameling pleister- modellen zijnmet uitzondering van een stuk, gebeel vernield. De assurantiegelden, ad [20,000, -waren echter voldoende om het verlorene terug te bekomen. Het bestuur zou eerstdaags in overleg treden met burgemeester en wethouders om te overleggen wat men in bet belang van liet 700tal leerlingen zou kunnen doen. Men sebrijft aan de N. Roll. C. uit Helle- voetsluis van 26 Feb.: Alhier, voor bet Goe- reescbe zeegat, is sedert eenige dagen kruissende een Deenscb oorlogschip. Bij de loting voor de nationale militie te Schiedam heeft zich bet vreemde geval voorge- daandat voor den laatsten loteling geen nom- mer ter trekking overbleef. Zonder trekking is hem toen bet boogste nommer toegewezen. Als eene bijzouderheid meldt men uit Scbeveningendat de oudste predikant bij de Herv. gemeente aldaar, ds. Kraijenbeltin de afgeloopene week voor het op hem uitgebragte beroep naar Oldebroek heeft bedankt, nadat door bet lotin tegenwoordigheid van zijnen ambtgenoot en vriend, ds. Meerdinkte dien aanzien was beslistuit hoofde de beroepene tot geen besluit konde komen. Eene belangrijke gebeurtenis verwekt te Tiel veel opspraak en boudt alien bezig. Een koopmau en lid van den gemeenteraad is met de noorderzon vertrokkeneen passief van onge- veer 3 tonnen acbterlatende. Het droevigste van de zaak isdat niet alleen zijne naaste betrekkingenmaar ook vele neringdoende bur gers in deze genieentedie aan hem bunne overgegaarde penningen badden tocvertrouwd door deze zaak gevoelig zijn getroffen. In een gehuckteven boven Wernbout gelegen is de huisvrouw van Jan Konijn op den 19 February voorspoedig bevallen van een drielingzijnde alle jongens aan wie de namen Leopold, Willem en Napoleon zijn gegeven respectivelijk naar den koning der Belgen den koning der Ncderlanden en den keizer der Fran- scben. Dezer dagen heeft een boervoor bet eerst reizende per spoor van Leeuwarden naar Har- lingen, den trein verlaten te Dronrijp, om de reis per trekscbuit te vervolgen. Hij vond 13 stuivers voor die reis van een half uur te duur terwijl bij voor 12 stuivers vijf uren acbtereen in de trekschuit kon zitten Bij de sprake, welke er steeds is van de reis van koning Leopold naar Engelandver- meent men te wetendat deze alleen betrekking zoude hebben op familie-belangenen wel bc- paald op een ontwerp van ecbtverbindtenis tus- scben de derde docbter van Victoria en den graaf van Viaanderen. Het verscbil van godsdlenst der jonge lieden is nog het voornaamste zoo niet hfet eenigedocb niet onoverkomelijke be- letsel. Te Brussel is dezer dagen overleden zekere beer Pieler Lebrocqug die van 1830—1839 een der ijverigste verdedigers der zaak van bet buis van Oranje in Belgie is geweest. Na dien tijd bad bij zich op bet ondenvijs toegelegd en ver- scbeidene door hem geschrevenc Vlaamsche en Franscbe werkjcs zijn guustig- bekend. Uit Gent wordt bet plotseling overlijden gemcld van den bekenden Vlaamscben dicbter van Peene. Dezer dagen werden te Antwerpen 18sol- daten in den gevangenwagen naar den krijgs- raad gebragt. Onderweg viel bet paard en hierdoor brak de dissel bet paard kon dus niet meer ingespannen worden en de gendarme was met den koetsier verpligt den wagen voort te trekken tot op de groote markt. Dit zonder- linge tweespan deed berbaalde malcn den lach- lust ontstaan. De behandeling van de zaak van den aanslag tegen bet leven van keizer Napoleon is afgeloopcn. Greco en Trabucco zijn tot deportatie, en Imperatori en Scaglioni tot twintigjarige gevan genisstraf veroordeeld. Omtrent Mazzini, die wederom bij verstek moot worden veroordeeld, is dc beslissing no<* niet bekend. Onder de oorlogznchtige gerucbten die in de afgeloopene week te Parijs in omloop wa ren, beboort er een, volgens hetwelk alle offi- cieren die verlof bekomen baddenbij bunne regementen teruggeroepen zijn alsmede dat de paarden van den keizer in bet vuur geoefend wordenmen scbiet namelijk nu en dan ge- werenpistolen en vuurwerk voor en naast hen af, ten einde ben op de losbrandingen op bet slagveld voor te bereiden. Dezer dagen is te Parijs in openbare vei ling een aardewerken kandelaar met de wapens van koning Hendrik II en tot bet tafelservies van dien koning behoorende, waarvan eenige stukken zich in de musea van bet Louvre van Cluny bevinden, voor de aanzienlijke som*'van 13,500 frs. verkocht. Naar een blad meldt, wonen tbans te Parijs: de soldaat Gal lot en zijne vrouw, de eerste 106, de andere 104 jaren oud, die nog steeds in persoon en te zamen bun pensioen aan bet ministerie van oorlog gaan ontvangen; eene vrouw van 106 jaren, die onlangs als getuige bij de regtbank gediend zou hebben, en eene marketenster, woonacbtig in de rue d'Hauteville, die gezegd wordt 117 jaar oud te zijn. Deze laatste brak onlangs een been, en de heelkun- digen gaven alle hoop bet te genezen, uit hoofde van haar sterk gestel. De bekende werktuigkundige Lerog be- weert een mechanisck geweer te hebben uitge- vondenwaarmede men 500 schoten per uur kan doen. Dezer dagen heeft zich in bet Engelsch parlement een schandelijk incident voorgedaan. Ziebier de zaak: Britsche zeelieden hebben in de maand Augustus jl. de Japansche stad Ka- gosima, die 170,000 inwoners teldc, zonder voorafgaande waarscbuwing en alleen om den Japanezen ontzag in te boezemen voor Engeland, gebombardeerd en gedurende twee dagen"gloei- jende kogels op dezelve geworpen. De stad van bout en riet gebouwd, brandde als stroo, en ten gevolge daarvan zijn bijna dcrtig duizend personen op de akeligste wijze omgekomen. Eene motie nuwaarbij bet verbranden van Kagosima gelaakt werd, is dezer dagen door bet Engelsch parlement met 184 tegen 85 stem - men venvorpen geworden. Deze verwerping, zegt een correspondent, moet iedereen veront- waardigt hebben, als blijkende daaruit, dat de vertegenwoordiging bet van zich kan verkrijgen, om de verantwoordelijkbeid van zulk een veel- omvattenden moord op zich te nemen. In den morgen van maandag"* 22 J Feb. heeft te Londen eene treurige executie plants geliad. Zeven matrozendie bescbuldigd wa ren van muiterij en liet vermoorden van bunnen gezagvoerderom zich van bet vaartuig te kun nen meester makenwaren ter dood' veroor deeld. Deze veroordeeling maakte een pijnlij- ken indruk op bet publiek. Onderscheidene verzoekscbriften door de achtenswaardigste man- nen onderteekendwerden aan de koningin aangebodenten einde voor een gedeelte* der veroordeelden gratie te vragen. De uitvoering der doodstraf bij zeven personen op een dag scheen zedelijk onmogelijk. Zondag avomUte voren heeft de koningin aan twee bunner eene verwisseling van straf toegestaan. Deze twee zullen voor bet overige van hun leven worden gebannen. De vijf anderen hebben bun straf ondergaan en zijn op gezegden maandag mor gen gehangen. Zij zijn moedig gestorven, met betuiging van berouw over bun misdrijf. Reeds gedurende den vorigen dag waren de straten om Newgate opgevuld met menscben en duizenden moeten den nacbt in de open lucbt doorgebragt hebbenom bet afzigtelijk schouwspel van den ochtend te kunnen zien. Voor kamers vlak tegenover de geregtsplaats die een aantal menscben konden bevatten, werd 7:> pd. st. (/900) betaald, en voor venstcr- plaatsen van 10 pd. st. (f 120) tot 25 pd. st. 300)naar mate de grootte. Een der bui- tenlandsche gezanten had aanzoek gedaan bij den gemeenteraadom iemanddie zeer tegen de doodstraf iste veroorloven om gedurende den afgeloopen nacbt de veroordeelden te mogen bezoeken en de strafoefening bij te wonendoeb dit werd beleefdelijk geweigerd. Vijf bonderd policie-beambten waren op lift plein om de menigte in bedwang te houden en te leiden. Men berinnerde zich ongetwijfeld dat zeven-en-vijftig jaar vroeger op datzelfde plein derlig personen waren omgekomen, gestikf on der de massa nieuwsgigrigen die zicli verdrongen voor de galg van zekeren Steeledie in de °-e- scbiedenis der Engelscbe regfspleging berbcnnfis Nieuws- en Advertentieblad

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1