No. 149. Woensdag 24 February 1864. 4de Jaarg ALGEHEEN ZEEU WSCH-VLA NDE11EN. Dit Weekblad wordt elken Woensdag morgan uilgegeven big J. Stubm le Neuzen. De prijs 95 cents. Men abonneert zieh big alle Boekhandelaren Postdirecleuren en Brievenbushouders. Adt uiterlijk Dingsdag, des avonds ten 6 tire: de prijs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor cllcen regel meer 10 is 80 cents in de drie maanden en franco per Post erlenlien gelicve men aan den Uilgever in te zenden cents, behalve 35 cents zegelregl voor elke plaalsing. BEKENDMAKIN G Bij koninklijk besluit van 18 Febr. 1864, no. 87, zijn benocrad: tot directeuv van het jiostkantoor te Goes, de beer J. PicketJr., tbans commies der posterijen van de lste klasse, en tot directeur van bet postkantoor te Zierik- zee, de lieer P. C. Banner, tbans commies der posterijen van de lste klasse. De ingenienr van den waterstaat Bleck- mann, dezer dagen ontbeven van debetrekking van ingenienr in liet arrondissement Goes, is, als thans tot het personeel der staatsspoorwegen behoorende, naar wij vernemendoor den mi nister van binrtenlandsclie zaken belast met de leiding der werkzaamkeden aan bet kanaal door Zuid-Beveland. Aan de tweede kamer is toegezonden een ontwerp van ivethoudende goedkeuring der overeenkomst, betreffeude de goederen van het klooster van St.-Agatba. De uitvoerige memorie van toelichting geeft een historisc-h overzigt van de verbouding dier instelling tot de versehillende staatsmagten, sedert 1648, en van de onderban- delingen die liebben plaats gehad, om deze moeijelijke aangelegenbeid tot een bevredigend einde te brengen. De tegenwoordige overeenkomst onderseheidt zieh in tweeerlei opzigt van vorige onderhande- lingen en overeenkomsten. Vooreerst zouden vroeger alle goederen worden afgestaan, terwijl tbans een aanmerkelijk deel blijft in het bezit van den staat, om door dezen in bet openbaar te worden verkocht. In de tweede plaats is de tegenwoordige overeenkomst financieel voor den staat veel voordeeliger, daar deze door de aan- gegane schikking thans omstreeks de helft meer zal ontvangen, dan b. v. bij de overeenkomst van 1861 bedongen was. IVeiiizen, 23 Februarij. Naar wij verne men is de heer Lancelot met eene Engelsche maatscbappij in onderhandeling over den over draft van de concessie voor deu aanleg en exploi- tatie van den spoorweg NeuzenSt.-Nieolaas. Engelsche ingenienrs zijn werkzaam aan de op- neming. De jaardag van Z. M. onzen gceerbiedig- d°n koning, is op 19 dezer alhier op de gebrui- kelijke wijze gevierd. y\.xel 22 Februarij. Den 19 Februarij jl. de verjaardag van Z. M. onzen geeerbiedigden koning, werd, onder het voorzitterschap van den wel-ed. gestr. beer Peelerskapitein komman- dant der marechauss6e en ridder van de Eiken- lcroonte Sas-van-Gent de eerste vergadering gebouden van de leden der aldaar gevestigde vereeniging van geregtigden tot bet dragen van bet metalen kruis Trouw aan Koning en Va- derland in de g'arcn 1830 en 1831. In eene daartoe wel ingerigte en smaakvol met tropkeen versierde zaal in bet logement bij de wed. Koolswas een overlieerlijk en bniten alle verwachting, door de welwiliende moeite van het bestuur der vereeniging, een soup6 in gereedheid gebragt, waaraan 33 leden deel namen. De vergadering werd door den beer voorzitter der vereeniging met eene toepasselijke aanspraak en met eene herinnering aan de jaren 1830 en 1831, geopen l. On lerscheidene feestdronken wer- den ingesteldboven alien die op onzen be- minden koning, koningin en bet vorstelijkhuis van Oranje en bet welzijn van ons dierbaar vadcrland. Zoo werd deze vriendschappelijkebijeenkomst dien avond met gepaste vrolijkheid doorgebragt, en moge dezelve nog vele jaren in bet gelieugen blijven en herhaald worden tot bevestiging van ware trouw aan vorst en vaderland, is de wenscb van de leden der vereeniging van hot Metalen Iiruis. Het medegedeelde en Advertentieblad van 17 Februarij T. Tills 19 22 Februarij. in het Algemten Nieuws- voor Zeeiiivsch-Vlaanderen jl.omtrent de zoogenaamde lenden-typhus on- der de paardenin Hontenisse en omliggende gemeentenwelk berigt ook reeds in nndere bladen voorkomtis niet juist. De annge- wen le middelen der kunst tegen die ziekte zijn niet zoo vruchteloos geweest als wel door den berigtgever wordt voorgesteld. Bij P. S.te Stoppeldijk zijn tot kiertoe van de 17 stuks paarden 10 behouden; eene uitkomst die bij deze ziekte niet zoo ongunstig kan genoemd worden. Dat de veeartsen ro iduit verklaren met deze kwaal geheel onbekeud te zijn kan niet waar zijnbiertoe is die ziekte reeds te oud en te dikwijls alom waargenomen en on lerzoehtde rationele veearts kan hieromtrent niet meer in onwetendkeid verkeeren. De bevolking dezer gemeente bedroeg den 31 December 1863, 2281 zielen naar degods- dienstige belijdenis telde men 236 Hervorm- den, 1 Evangelisch Lufherscbe1 Christelijk Afgescheidene2035 Eoomsch-Katbolijken en 8 Israiilieten. Het getal geboorten in het afgeloopen jaar beliep 78dat der sterfgevallen 58. Uit andere gemeenten vestigden zicb bier 95 personen 117 verkuisden van bier naar andere gemeenten. Er werden 23 huwelijken voltrokkentus- scben jongmans en jonge docbters 20 tusscben weduwnaars en jonge docbters 1tusscben we- dnwnaars en weduwen 2. De vetjaardag van Z. M. onzen koning werd bier op de gebruikelijke wijze gevierd door het nitsteken der nationale vlag van open- bare en bijzondere gebouwen waarbij bier en daar ook de oranje-kleur wappcrdeterwijl zicb bij tussckeupoozen bet stads-carillon booren liet. Aan bet voornemen van bet mnzijkgezelschap Harmonicom des avonds bij fakkellicht een' optogt te houden kon wegens bet gure weder, geen gevolg worden gegevenzoodat zicb dit- maal alles bepaalde tot een vervaarlijk tromge- rucbt en luidrucbtig straatgezangdatjniet te min nog veel gewoel en drukte, in bet stille late avonduur te weeg bragt. Dcnzelfden avond werd bet orchestgezelsebap Apollo, opgeheven, na eenruim zesjarigleven sedert eenigen tijd kwijnendwas bet nu totaal versteven ondanks de moeite door de directie zicb steeds gegeven ziedaar het gevolg van tegenwerken en tegenstrevendoor de oppo site zegt menwordt tbans in de handen ge- wrevenmaar zal zij nu onzen dooden Apollo uit zijn ascb doen kerleven In liet klassikaal ressort van I.Jzendijke, beeft de collecte voor noodlijdende kerken en personen over 1863 opgebragt: van de gemeente IJzendijke f 16, Biervliet fl, Hoofdplaat f 11, Waterlandkerkje f2, Schoondiike 21,25, Bres- kens f 7, Groede f 10,43, Nieuwvliet /4,55, Sluis f 20,82, St.-Anna f 18, Sint-Kruis f 3, Aardenburg f 4-4,86', Oostburg 37,75, Zuid- zande f 7,05, Eetrancbement f 1,02, Kadzand f 4,61, Axel f 31,28, Hoek f 13,11s, Neuzen f SO,70, Zaamslag f 11,98, Hontenisse 13,65, Hulst f&.ll, Sas-van Gent f 7,16 en Philippine f 4,20. Zamen 337,14. Het bekende lncbtballon proccs is op deu 17 dezer bij de regtbank te Middelonrg beein- digd, door den burgemeester van St.-Kruis niet. te verpligten tot schadevergoeding voor' de op 10 Junij 1862 in zijne gemeente nedergekomen ballon, te BtMlmnc opgelaten, en gedeelt-elijk op zijn bevel uit de boomen gehaald, waarin deze verward was geraakt, ten gevolge waarvan zij geheel onbruikbaar werd. De regtbank lieeft aangenomen, dat de gedaagde burgemeester als hoofd en in bet belang der gemeente, ter voor- koming van brand, daartoe geregtigd was. Een der voornaamste gebouwen van Eot- terdam, het voormalige Gemeenlandsanis van Schieland, binnen welks muren aanzienlijke kunstsehatten werden bewaard, is in den nacht van maandag op dingsdag jl. in weinige uren tijds door de vlammen vernield. Onder de lotelingen welke dit jaar voor de nationale militie liebben gclootbevond zieh iemand wonen le in Steenwijk welke gebuwd en vader is van twee kinderen beide n leven zijn oudste zoontje ging door de stad met bet getrokken lotingsnummer van zijn vader op de pet gespeld voorzeker eene bijzonderheidwelke zeer zcl lcn in ons land wordt aangetroffen. De wed. B., te Genemuiden, hceft met kerkvoogden der Hervormde keik een jaar ge- pleit over een stoel in de Genemuider kerk. Zij beeft haar i roces verloren. De stoel, waarop zij nu niet zitten mag, kost haar ongeveer600. In de vorige maand werd te Groningen een lntwelijk voltrokken, waardoor de jonge man zwager werd van zijn vader en de jonge vrouw scboondocbter van bare zuster. De Belgiscbe kamer van volksvertegenwoor- digers is tegen 1 Maart bijeengeroepen. Het tegenwoordig ministerie blijft bij het voornemen om af te treden, na de behandeling Nieuws- en Advertentieblad Vt^R 1 i: BURGEMKESTER FN WETHOI'DKHS der gemeente NEV- ZEN'c~jte\> t op de circtilaire van den lleer Cummisjaris dee Konings in deze provincie van den 28 Jnnuarij 1864, |A no. 1725 -Ide afdeelirig ProvB'aiino. 19), Irengen bij deze ter kennD von de belanghebnenden de onderstaande Bekend- makuigen van 7.. E. den Minister van Finantien, en sporen een ieder die Kiet anngaat bij deze nan om de daarin vermehle oblieatien en nmntbiljettenten spuedigsteuiteilijk binnen den gestelden termijn en ter aangegeveu plaatse ter aflusning ofver- wisseling aan te bieden. Be Bekendmakingen van Z. E. den Minister luiden als volgt Be Minister van Finantien in aanmerkine nemonde dat, in weerwil van de bij herhaling in de Nederlandsche Slaals Cou- tan' geplaatste B< kendinaking popcns de bij de wet van (i Julij 1863. (Staatsbtad no. lly. hevolen afiossing van de door bet rijk sewaarborgde sehnldbrieven ten laste van de overzeesehe bezittlngen daargeattld kiachtens de wetten van 24 April 1t36, (Slaatsb'aden nos. 11 en 11), en het Komnklijk Besluit van 13 Apiil 1844, (Staatsbtad no. 23J, tot dnsver nog vele dier slukken onafgelost zijn gebleven en daarcnt.gen reeds meer- ntalen bij die gchuldb'rieven behooreude eoupons verschencn I October 1H63, in den omloop zijn aangetroffeuherinnert de belanghebbcr den vonruersl: dat de opgemelde scbul.lbricven door of naniens de ei-'enaien geteekend en voorzien van alle daarbij b.lioorende coupons, waarvan de eeiste dm 1 October I86< is versehe- nen, dngelijksmet uitzondering van Foil- en Feestdagen, ter aflossing tuuuen worden nanaebod n bij de Nedti laudsebe bank, a's agent van 's rijks schalkist te Amsterdam, of bij den arron- dissemenls-l etaalmeester aldaar; en ten andtre: dat, iugevolge de rpgemelde wet van G Julij 1863, de teoteu dier sehuldbrieven niet leriler kunuen war den goedgedaan dan tot en met den laalsten Julij ItfiA. Tevens wordt ter kennis gebragt van de boudera van zo da- t ige der g- nielde ol.ligalien nan we ke een ol nieer daarbij be- boorende coupons mogten onll.Trken dat zij zieh bij veizoek- schriftop gezegeld papier koudeude opgave van tie nommers dier stukken tot hot departrme.i t van finantien kuunen w mden om te worden verwezen naar de bonders dier coupons voor zoover deze daartoe bet verlangen mogten hebben te kennen gegevin of wel te worden toegelaten tot het bikomm vau af lussing na aflrek van bet bedrag der onlbrekeude coupons, 's Chavenhage den 22 Beermber 1863. De Hinuter voornoemd (gel) G. H. BK/1Z. Be Minister van Finantien vesligt bij deze de aandaeht van nlic kouders van muntbiljetten uilgegeven kraclitens de w tten van 18 Becember 184.5, (S'aatsb/ad no. fltyen 17 beptem ber 1349. (Staatsbtad no. 41), op de wet van 2G Deci mb. r 1863, (S'aatsb/ad no. 2ll0) waarbij de verwisseling van die tiljctten bij 's rijks seliatkist op ni' uw wordt toegestaan mils die biljettrn vddr of uiterlijk op den laalsten December 18(14 bij een van 's rijks colliptabelen In Izij tegen onn.iddellijke be- talmg, hetzij tegeu bewijs van oveiname, wordeii ingeleverd l>e .Minister tot uitvociing vau deze wet de vereisehte voorscbriften hebbende gegevennoodigt alle bclanghebbendm uit, om zieh, zonder verder verzi-im, den nh-uwen en /ants/en termijn, llians door den wetgever veilc'-nd, ten nuile ti maken doo- bunne biljrtten ten spoedigste ter verwisseling aan te bicden of te dorn aanbieden ten kantore van 's rijks b.-taal- jneester in bunne woonplaatsof, zoo in bunne w. onplaats geen betualmcesler aauwezig is, ten kantore vau den Oulvanger der directe belastingrn in bunne gemi ente. GuaVtniiace den 9 Januarij 1S64. l)e Minister voornoemd (gel.) G. H. BEtZ. lie Minister van fFinnntien verwittiat bij deze alle bclnng. bebbendeii dat alle bij zijn departement met reqnesten m veiwisseling ingekomeu ea niet reeds aan de verzoekers teiug- gezouden of leruggegeven munlbillettenuitg'geven kiacbtens de wetten vau 18 December 1845, (Slaatsb/ad no. 9(y, en 17 September 1849, (Staatsbtad no. 40), door dm Minister worden verzonden aan de heeren betaalmeisterft ten einde bet bedrag aan de regthebbendentegen voldaanteekening op eene daartoe brstemde lijst uit te betalen of door heeren outvao- sers der directe belaslingen te doeu uitbetalen. 's Gbavekiiage deu 9 Januarij I8f>4. De Minister voornoemd (get) G. U. BE'l Z. Zullende hieraan door aanplakking en plaat«ing in het Atoemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Ytaanderenopenbaar- heid worden gegeven. Gedaan te Neuzen, den 19 February 1864. Buraenicester en V'ethoudert voornoemd J P. DHONK'iliS. De Secretaris D1ELEMAN.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1