No. 148. Woensdag 17 Februarij 1864. 4de Jaarg. ALGEMEEN 7.EEI WSCSI-VLA AAI»ERE A. V#OR zU J "V, Dit Weekblad wordt elken Woensdag morgen uitgegeven bij J. Sturm te Neu 95 cents c]lls- Menabonneerl zich bij alia Boekhandelaren Posldirecteuren en Brievenbushouders. Adverlenlien gelieve men aan den Uitqever in tTz^Sn dijk Dingsdagdes avonds leu 6 are; de prijs van 1 lot 4 rcgels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zee De prijs is 80 cents in de drie maanden en francibf{dc m den Ui/gerer in te zendeii egelrcgt voor elkeplaatsing. Naar men verncemt, zijn bij den minister van binnenlandscke zaken geene bezwaren ge- rezen betrekkelijk het besluit van ingelanden van den calamiteuscn Koudenpoldcr, tot vrijver- klaring van dien polder met Mei 1864uitge- zonderd eenige bedenkingen van administratieven aard. Naar wij vernemen, bestaat bij de regering bet plan tot wijziging der organisatie van bet korps van den waterstaat, bij kon. beslnit van 8 Febr. 1849 Slaatsblad no. 6) vastgesteld. Bij bet overleg der nieuwe regeling zou bet boofdpnnt zijn, de rijks en provinciale dienst in zoover te sebeiden, dat de ambtenaren van 's rijks waterstaat zicb ten aanzien der provin ciale werken tot het van gouvernementswege te houden toezigt bepale. Door de gemeenteraden van verschillende yoorname plaatsen in ons rijk, zijn bezwaren ingezonden tegen liet wetsontwerp tot wijziging van sonnnige artikelen der gemeentewet, ten opzigte van bet bclastingstelsel. Men meldt uit 's Gravenhage, dat de wijze van bebeer der posterijen door den hoofd-direc- tenr Pols de goedkeuring der regering niet schijnt weg te dragen, zoodat er sprake van moet wezen, zijne function aan een ander toe te vertrouwen, van wien men meer vigilantie venvacht. De naarn van den opvolger wordt echter nog niet genoemd. Zonder iets te kort te doen aan bet persoonlijk karakter van den heer Pols, zal dit berigt voorzeker geen leed- wezen verwekken in die verschillende streken van ons land, waar men met regt over de slecbte inrigting der postdienst ldaagt. In bet policieblad van vrijdag komt het signalement voor van Jacob SlamJsz.oud 45 jaren ontvanger van 's rijks-belastingen te Gramsbergen, (grenskantoor Holteme,) sedcrt 5 Februarij voortvlngtigverdacbt van verduis- tering van 's lands gelden ten bedrage van f 10,124,72. Volgens een berigt uit Rotterdam, is bij door de policie aldaar aangebouden. Hij was nog in bet bezit van aanzienlijke geldswaarden. Nenzen, 16 Februarij. In bet laatst van de maand April a. s. zullen de staf en vier linie- kompagnien van bet 3de bat. 2de reg. inf.alhier in garnizoen deze vesting verlaten en zieb on- der bevel van den majoor Post van Tonningen naar Maastricht begevenen zullen daarna al bier in garnizoen komen de staf en vier linie- kompagnien van het lste bat. 6de reg. inf.uit Breda, onder bevel van den majoor Gout. Jl. vrijdag morgen kwam eene koogaars van Philippine, bemand met zes personen, om kreukelen te gaan zoeken op de Springerplaat. Door storm overvallen wist de bemanning geene uitvlugt. Gelukkig passeerde de stoomboot St ad Vlissingen no. 1, kapitein C. J. Mommaas, van Neuzeu komende, en deze bet gevaar ziende, en bet hulpgeroep der menseken, die in nood waren, gewaar wordende, besloot onmiddellijk om de in nood verkeerenden ter hulp te Snellen. Na veel inspanning is het mogen gelukken, de hoogaars vast te krijgen en dezelve bebouden te Vlissingen binnen te brengen. IJzeiiclijlce, 12 Februarij. Onlangs werd melding gemaaktdat door den raad dezer ge- meente eene eommissie, bestaande uit twee le- den van dien raadwas benoemd om een regts- kundig advies in te winnen omtrent de vraag of de toren, die op de Hervormde kerk staat aan de gemeente dan wel aan die kerk zoude behooren. De eommissie heeft die taak opge- dragen aan den advocaat mr. W. C. Borsius te Middelburgdie met bet ondcrzoek dezer dagen is geeindigd en gerapporteerd heeftdat z. i. de toren aan de kerk en niet aan de ge meente behoort. De toren is tot hiertoe bij de gemeente in gebruik geweest en laatstgemelde moest voor dat gebruik voor de instandkouding van den toren zorg dragen. Het schijnt dat de raad met bet advies zal geiioegen nemen en met betaling der kosten daarvandie natuurlijk ten laste van dc gemeente komende zaak blaauw blaainv zal laten blijven. Naar men vemeemt doen zich te Hontenisse, zoowel als in de omliggende gemeentenonder de paardeu nog steeds gevallen voor van zooge- naamden lenden typhus. Alle middeleu der kunst, tot hiertoe aangewend, blijken tegenover deze ziekte vruchteloos. De veeartsen verklaren rond- uit met deze kwaal gebeel onbekend te zijn. In slecbts weinige weken verloor de landbouwer P. S.te Stoppeldijk 8 zijner beste werkpaar- denterwijl ook te Kloosterzaude verschillende gevallen plaats hadden. - Bij den kerkeraad der Herv. gemeente te V olfaartsdijk is zaturdag den 13 dezer de boogst verblijdende tij ding ontvangen dat de wel-eervv. beer F. Huge, thans pred. te Nieuw-Loosdrecht de ontvangene beroeping met bereidvaardigkeid wenscbt op te volgen. De bedijking van bet schor in Valkenisse, gemeente Waarde, dat aan den Frederikapolder grenst, zal weldra een aanvang nemen. De gronden die daardoor der Wester-Schelde ont- rukt worden, bebben eene groote van nog geen bonderd bunders. Zij zijn echter van zeer uit- muntende kwaliteit. De kosten van den te leg- gen dijk worden begroot op f 50,000. Volgens de Friesche Cl. zou Albe van Dijk, uit Gaauw, in Wijmbritseradeel, die bij de jongste hardrijderijen op schaatsen p. m. f 600 heeft gewonnen, door Z. K. H. den prins van Oranje zijn uitgenoodigd te 's Hagc te ko men, daar Z. M. den koning verlangend zou zijn, den roem der Friesche schaatsrijders te zien. De^ kosten voor de been- en terugreis zou de prins voor zijne rekening nemen. Bij den burgerlijken stand te Zwolle heeft een vader de geboorte aangegeven van zijn tien- den zoon. Uit het huwelijk is nog geen enkele dochter gesproten. Volgens particuliere brieven te Rotterdam ontvangenzou binnen kort wederom een Ja- pansch geznntschap Europa en ook Nederland bezoeken ditmaal echter op eigen kosten. Men las dezer dagen in de Amst. Couranl onder bet opschrift Regeringde volgende advertentie „Sedert de uitvinding der crino line is het nu voor niemand meer een geheim hoe verbaasd weinig buisvaders regerenhoe velen slecbts als de tweede persoon in liuis te betrackten zijn. Maar als de lands- en stads- regeringen ook al geene magt en kracht be- zitten om moeders tot het gezond verstand te- rug te voerendan bebben zij toch te veel be- lang bij bet niet verbranden van de vrouwen om daarin niet op andere wijze te voorzien. Dusde deux choses I'une: of de allerstrengste strafbepalingen6t op alle hoeken van straat of gracht een brandspuit. Had er op de Leid- sche gracht een brandspuit gebeel gereed ge- staanwelligt ware dat verbrande juffertje be bouden gebleven. Intusschen d quelque chose malheur est bande schoorsteenvegers slagters en sekildersknechts worden nu in de Kalver- straat door de crinolinemadams zoodanig van roet en stneer gezuiverd, dat bunne vrouwen te kuis minder te poetsen bebben." De vrijmetselarij telt tegemvoordig op de twee baltronden 8258 logeswaartoe 500,000 werkende leden behooren. Het aantal niet wer- kende leden klimt tot bijna 3 millioen up. Z. M. de koning van Belgie heeft, bij besluit van 10 Februarij jl., uitstel verleend tot 12Mei a. s. van bet bepaalde bij art. 7 der conventie op 22 Mei 1862 gesloten tusscken den minister vaii open bare werken en den beerDescumps te Gent, betrekkelijk den aanleg en de exploi- tatie van eenen spoorweg van Gent naar Neuzen. Men verneemt, dat van het plan tot bet houden van een emigres van vrijmetselarente Brusscl, wegens de daaraan vcrbonden bezwa ren, is afgezien. De instructie in de zaak der vier Italianen is afgeloopen. De regter van instructie Daniel, heeft MazziniGreco, ImperaloriTrabucco en Saglio naar de assises verwezen. Het is echter waarscbijnlijk dat bet proces aan bet onderzoek der jury van de Seine zal worden onderworpen gedurende dc zitting van dc eerste belft van Maart. De namen der verdedigers van de be- scbuldigden zijn nog niet bekend. De diamanten, die in der tijd aan den kertog van Brunswijk ontstolen werden en sedert ter griffie van de regtbank te Parijs berustten, zijn dezer dagen door dien vorst teruggevraagd. Dat i erzoek is evenwel van de hand gewezen, doordien er middelerwijl in naam van den rege- renden hertog van Brunswijk beslag op gclegd werd, bewerende deze, dat een deel dier edel- gesteenten is ontvreemd aan de diamanten zijner kroon. Te Parijs heeft het vrijdag den 5 dezer niet alleen geduebt gesneeuwd, maar was de luekt door de sneeuwbuijen zoo donker, dat men in de winkels genoodzaakt was licbt te ont- steken. P°. C°uPer de I'Aix meldt, dateenjongen van vijftien jaar door zijn vader verbangen ge- vonden werd. De ongelukkige knaap zou met eenige makkers een soort van drama uitvoeren getiteld Het regtsgedingof de straf van Ihi moll a rd. Hij maakte van de afwezigheid zijns vaders gebruik om het ernstigste deel van zijne rol te repeteren. Hij verloor bij die handeling ecliter zijn evenwigt op de ladder en de strop scboot toe eer zijn vader terug kwam. Een boer te Hautbourdin heeft de lever- tiaandie, gelijk men weet, door de genees- beeren als een zoo voedzaam en genezend mid- del voor menschen wordt aangeprczen ook bij de mesting van zijn vee willen gebruiken. Hij nam de proef met twee kalvercnackt scbapen en twee zwijnen, en kreeg tot resultaat dat binnen den tijd van 90 dagen al deze5 diercn vet waren. Men weetdat de Duitschers liefhebbers van lange woorden zijn. Een pruikenmaker te Berlijn geeft daarvan weder een bewijs, door zich in een advertentie te noemenN. N. Kopfziermangelabhelfungskunstler." De SleeswijkHolsteinsche oorlog-^levert bloedige geveckten. Een gerucht van wapen- stilstand is gebleken ongegrond tezijn. Volgens een berigt uit Hamburg van 15 dezer, °zou Sleeswijk, met uitzondering van Sunnenvit en Alsen, door de Denen zijn ontruimd. - Om zicb een denkbeekl te maken van de kosten voor den oorlog tegen Denemarken ge- vorderdheeft men slechts te berekenen dat de Hanoversche brigade, die uit 6000 man be staat 6000 thl.of 4 francs per hoofd dao-e- lijks noodig geeft. Te Rendsburg bad dezer dagen bet vol gende voorval plaatsTwee vrouwen met den spoortrem in genielde stad aaugekomen, traden een logement binnen en begaven zich onverwijld naar hare kamer. Het duurde niet lang of uit dezelfde kamer kwamen te voorschijn eene vrouw ran middclbaren leeftijd en een jongman A'an omstreeks twintig jaren. De eerstgenoemde was de moederde andere haar zoon. Deze een Holsteiner uit Ditmarschen was door de Denen in der tijd opgeroepen en ingelijfd bij een regi ment in Sleeswijk staande. Niet geneigd om baren zoon tegen de Duitschers de wapenen te doen voerenneemt zijne moeder het besluit om liem aaii het gevaar te onttrekkenwaarin bij bij weigering om dienst te verrigtenzou ierkeeren.Zij reist naar zijne garnizoensplaats in SleesM ijkzoekt baren zoon opvermomt hem in vrouwcnkleeren en voert hem ner snoor- trein uit 'svijands land. Punch zegt, met het oog op de zaken van bleeswijk-Holstein: Er kan nimmer vrede zijn zoolang er een generaal Wrangel bestaat- fge- neral wrangle beteekend in het Engelsch alge- meene twist.") De maatscbappij van den Great-East em is door bet hof der Engelsche admiraliteit ver- oordeeld geworden tot betaling van 6000 pd. st. wegens bet aanzeilen o]» 18 September jl. van bet scbip Janezijnde bet gebleken, dat aan boord van den Great-Eastern geene voldoende wacbt was gchouden. Dezer dagen zijn aan de westkust van Shetland twee booten geland, waarin zich 19 matrozen bevonden, die vier dagen lang zonder voedsel op zee gezworven hadden. Zi"j waren afkomstig van een verongelukt schip. Hun lijden was verscbrikkclijk geweest. Van bunne -■ Nieuws- en Adyertentleblad '\s - 4.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1