No. 147. Woensdag 10 February 1864. ALGEMEEN 4de Jaarg. ZEEEWSCH-VLAANDEREIA iffliAim Bin r l Dit Weekblad wordt elken Woensdag tnorgen uxtgegeven bij J. Sturm, c ISeuzen. De prijs is 80 cents in de drie maandcn en franco per Post 95 cents. Men abonneert zich bij alle Bockhandelarcn Posldirecleurcn en Bnevenbusbouders. -Advcrletihen geheve men aan den Uitgever in te zendon uilerlijk Dingsdagdes avonds ten 6 urc; de prijs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor elken regcl meer 10 centsbchalve 35 cents zegclregl voor elkeplaalsing Z. M. de koning beeft, ingevolge daartoe tot hem gerigt verzoek, vrijdom yerleend van regten voor de voorwerpen, die voor de tentoon- stelling van brandspniten enz., in Julij te Mid- delburg te houden, langs Rotterdam, Rozendaal en Neuzen worden ingevoerd, voor zoo ver die namelijk na afloop der tentoonstelling niet bier te lande verblijven. Bij beschikking van den minister van bin- nenlandsche zaken van den 5 February, is, met ingang van den 1 April a. s., de dienst van den waterstaat in bet lste district (Groningen) opgedragen aan den hoofd-ingenieur jhr. J. it. T. Or It, en in bet llde district (Zeeland) aan den hoofd-ingenieur C. Brunings. Bij bet op nieuw ingediende wetsontwerp op de per sonde belasling, wordt tbans weder voorgesteld om de belasting te beifen van het rijk naar zes grondslagen, als: 1de huurwaarde; 2. de deuren en vensters; 3. de stookj)laatsen 4. bet mobilair; 5. de bedienden; 6. de paarden, muilezels en muildieren. Uit de memoric van toclicbting tot dit wets ontwerp, blijkt boofdzakelijk bet volgende: De grondslagen der dienstboden en paarden, die in het vorig ontwerp waren weggelaten, met het doel om die af te staan aan de gemeenten, zijn er tbans weder bijgevoegd, omdat bet den minister, na raadpleging, gebleken is, dat meest bij alle gemeenten overwegende bezwaren be- staan tegen het heffen eener belasting op de dienstboden en paarden, als eene gemeente-be- lasting, zoodat de minister, in 't belang van de zaak, de beide grondslagen weder bij de vier overige in de rijkswet beeft opgenomen, al deelt de regering niet in al de bezwaren, die tegen eene plaatselijke belasting op de dienstboden en paarden zijn ingebragt. De gemeenten nu zullen, zegt de regering, niettemin in staat worden gesteld de plaatselijke accijnsen te verminderen, en bo venal denplaat- selijken accijns op de brandstoffen af te scbaf- fen, doordien o. a. in bet wetsontwerp tot wij- ziging der gemeentewet is bepaald, dat voortaan vijftien opcenten op de personele belasting zullen kunnen geheven worden. Daartegenover laat het rijk de hefting zijner 20 opcenten varen. En het verlies, daardoor te lijden, wordt terug- gevonden in eene verhooging van de boofdsom van enkele grondslagen. Ten aanzien van bet punt der vrijstellingen, dat de regering vooral in bet breede toelicbt, beeft zij de drie volgende gebreken tracbten te vermijden, welke, volgens haar, tbans bestaan: a. zijn de vrijstellingen en remissien uitsluitend gegrond op bet zielental van den kom der ge- meente, waarin de gebouwen gelegen zijn; It. komt men met twee sprongen van de belasting- vrije tot de ten voile belaste gebouwene. wordt men, zoodra de huurwaarde de grens der 1/3 remissie overscbrijdt, niet slechts voor de drie eerste grondslagen in bun gebeel, maardaaren- boven ten voile voor den vierden grondslag, bet mobilair, belastbaar. De belasting op bet houden van inwonende personen, die uitsluitend voor de uitoefening van eenigen tak van nijverheid gebezigd wor den, zal, volgens bet ontwerp, niet meer bestaan. Ook paarden, niet tot vervoer van personen, maar tot eenigen anderen werktuigelijken arbeid gebezigd, worden bij bet ontwerp evenzeer zonder eenige uitzondering vrijgesteld. Het verlies, daardoor op de twee laatde grondslagen te lij den, wenscht de regering terug te vinden in den eersten, derden en vierden grondslag. De re gering is er tevens op bedacht geweest, de klassen-verdeeling der dienstboden en paarden zooveel mogelijk te verminderen, ten einde de belastingpligtige gelegenheid bekome, zijne be dienden en paarden tot andere, gelijkc, en tevens lager belaste diensten te bezigen dan die, waar- voor bij ze aanvankelijk beeft aangescbaft of aangegeven. Aan ieder zonder onderscheid is overigens de bevoegdheid vefleend om een per- soontegen betaling van een lager regt dan dat der eerste klasse, uitsluitend tot staldienst te bezigen. De regering beeft alverder gemeend bet ge- bruik van paarden voor rijtuigen in drie cate- gorien te moeten verdeelen, en deze verdeeling op alle ingezetenen van toepassing tedoenzijn, te weten: in dat voor rijtuigen: a. die zelve hangen aan of rusten op metalen of andere veerkrachtige voorwerpen; b. waarvan alleen de zitbanken van dergelijke voorwerpen zijn voor- zien; c. waaraan nocb bet een noch bet ander gemak is aangebragt. De regering heeft ein- delijk gemeend, eene belasting op bet houden van muilezels en muildieren te moeten voor- dragen, en op de belft van bet bedrag der belasting op de paarden te moeten stellen, omdat zij bet onbillijk acbt, het gebruik van deze dieren op denzeifden voet als de paarden belast te laten. De vermoedelijk aanzienlijk mindere opbrengst van de 5e en 6e grondslagen en de afschaffing van den accijns op de brandstoffen wettigen, meent de regering, eene geringe verhooging van belasting op stookplaatsen en op het mobilair. De regering beoogt, dat de belasting, na de herziening, omstreeks hetzelfde bedrag oplevere als de tegenwoordige. Zij meent te mogen ver- trouwen, dat dit cijfer bereikt zal wordenwau- neer de bepalingen van bet wetsontwerp in toe- passing worden gebragt, en de verschillende grondslagen met bet voorgestelde bedrag worden belast. Art. 36. De belasting over een gebeel jaar bedraagt: 1.° naar den eersten grondslag, zes ten hon- derd van de huurwaarde; 2.° naar den tweeden grondslag, wegens iedere deur of ieder venster acbt en zestig cent; 3.° naar den derden grondslag, wegens iedere stookplaats. Indien er zicb eene stookplaats in bet gebouw bevindt /"l; twee stookpl. f 1,50; drie stookpl. /'2; vier stookpl. 2,50; vijf stookpl. 3z-es stookpl. 3,50; zeven stookpl. f 4; achl stookpl. f 4,50; negen stookpl. f 5; Hen of meer stookpl. f 5,50; 4.° naar den vierden grondslag, een en een half ten bonderd der waarde van het mobilair; 5.° naar den vijfden grondslag: a. Eerste klasse, wegens elken bediende, door denzeifden persoon of hetzelfde gezin gehouden: wanneer een bediende wordt gehouden /6, twee bedien den f 8, drie bedienden f 10, vier bed. f\2, vijf bed. 14, zes bed. 16, zeven bed. /'18, aeht bed. 20, negen bed. 22, lien of meer bed. 24; wegens elken mannelijken bediende daarenboven, geen liverei dragende, 10; live- rei dragende 15; b. Tweede klasse, wegens elken bediende f 6; e. Derde klasse, wegens elken bediende f 3; 6." naar den zesden grondslag: a. Eerste klasse, wegens elk paard 24; b. Tweede klasse, wegens elk paard 12c. Derde klasse, wegens elk paard f 9; d. 1 derde klasse, wegens elk paard, onder no. 4, litt. a en b van art. 18 vermeld /'3, en wegens elk tiental paarden, onder no. 4, litt. c van genoemd artikel bedoeld (gedeelten van tientallen voor gebeele gere- kend) f30. Bij de berekening van de belasting en der opcenten voor de provineie en de gemeente, wordt bet onderdeel van den cent, 0.49 en minder bedragende niet, en 0.50 en meer be- dragende, voor een gebeel gerekend. Voor muilezels en muildieren, gebezigd op den voet als in art. 18 vermeld, is de belft van bet voor iedere klasse aangewezen bedrag der belasting verschuldigd. Art. 37. De belasting naar de vier eerste grondslagen wegens de tot woning gebezigde gebouwen, bebalve die, in bet navolgend artikel vermeld, wordt verminderd met: van het bedrag 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 met 3 vjz 108 ten bonderd 116 Z'-Z I 173 over dien verstande dat de belasting, berekend een gebeel jaar, wegens deze en andere gebouwen niet kan dalen beneden een gulden. Art. 38. De belasting, verschuldigd naar do drie eerste grondslagen, wordt met de belft verminderd wegens deelen van gebouwen, die uitsluitend en regtstreeks tot uitoefening der bedrijven van logement en badhouder en houder van bijzondere bestedeling- en proveniershuizen dienen, of door kostscboolbouders ten gebruike van kostleerlingen gebezigd worden. Hieronder zijn niet begrepen de deelen van gebouwen, die gebeel of ten deele dienen tot bijzonder gebruik van hen, die deze bedrijven uitoefenen, evenmin als de zicb in die gebouwen bevindende koffij -, societeit- of biljardkamers, kolfbanen, of in bet algemeen zoodanige vertrekken, die tot uitspan- ning of vermaak gebezigd worden. Bij toepassing van bet in art. 42 vermelde tarief, tot bepaling der waarde van bet mobi lair, komt de huurwaarde der deelen van ge bouwen, waarvan de belasting naar de drie eerste grondslagen, volgens de voorgaande be paling, met de belft verminderd wordt, slechts voor de belft in aanmerking. Art. 39. Van den belastingpligtige die vier of meer eigen of aangehuwde kinderen of kinds- kinderen bij zicb beeft inwonen, die alien op den eersten Mei des jaars nog minderjarigzijn, wordt bet gcheel bedrag der belasting, wegens den vijfden grondslag, over een gebeel jaar ver minderd met f 6,00, voor zooveel liij vrouwelijke be dienden der eerste klasse, en met 3,00, wanneer bij geene andere belast- bare vrouwelijke bedienden dan van de derde klasse houdt. Art. 40. De belasting wegens de voorwerpen der eerste of tweede klasse van den zesden grondslag, naar art 36 verschuldigd, wordt ver minderd met een vierde, wanneer deze voor werpen gehouden worden door: a. practiserende artsen, heel- en vroedmees- ters en veeartsen; b. geestelijke personen en bedienaren der goasdienst, tot r aste kerkelijke dienst in meer dan eene kerkelijke gemeente geroepen; c. burgerlijke ambtenaren, die naar devoor- scbiitten dei dienst tot bet houden van paarden verpligt zijn en deze bezigen op de wijze, in art. 18 no. 1 litt. b omscbreven; d. landbouwers en veehouders, die in de tcr- men van art. 13 no. 3 litt. c vallen, met de paarden op limine bouw- of veehoeve doorgaande verblijf houden en deze nimmer bezigen voor rijtuigen, van een bok of eene afzonderlijke zit- plaats voor den koetsier voorzien. De vermindering naar litt. a en d van dit artikel is beperkt tot twee paardenen die naar litt. b en c tot een paard. Zij vervalt wanneer de belastingpligtige een of meer liverei-bedienden lioudt of onder de toepassing van art. 41 valt. Art. 41. De belasting naar art. 36 wegens al de paarden der eerste klasse, door den be lastingpligtige gehouden, wordt verhoogd met de belft, wanneer een of nicer dezer paarden in voege als onder no. 1 van art. 18 vermeld, met twee of meer bedienden of met een liverci- bediende gebezigd worden. Diaauw zai men niyven. atRomstig van een verongelukt schip Hun lijden was verschrikkelijk geweest. Van lmnne Nieuws- e» Advertentieblad V>-.)U 2 JS B 2 rt 6 -s .g H 7^ 5 c5 C3 te ~--c C9 rO C© SO o o 5 o S U c N e3 C o jui y vuc oomc /ah avulucu onaenvorpeii gedurende de zitting van de eerste belft van

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1