BEIS-, MARKTBERII Y0LLE1HGE DICSITWERRE1 -v- JOOST VAN VONDEL'S '$0B EKENDMAKIN Slijm- en Maagpillen. /r"* - V Koortsdruppels i TIEN GULDEN brautlinerk met de letter D en dat iti de tweede lielft der negeiitiende eeuw in het philantropische Engeland. Te Londen is een oud mangenaamd Scharfetot eene boete van 10 shillings ver- oordeeldomdat hij op straat eene hem onbe- kende vrouw een kus had gegeven. De vrouw was een voddenverkoopstermaar eene die er prachtig goed uitzag. Een fabriekaut te Londen heeft een soort van behangselpapier uitgevondeudat zoo mooi elegant en buigzaam isdat de dames er ja- ponnen en strooken van kunnen makenja zelfs de schitterendste kleedjes. Een mandie zijne vrouw eens fraai wil uitdosschen, behoeft nu geene handen met geld uit te geven voor tluweel of zijde. Hij heeft slechts 5 a 6 rollen papier te koopen die 4 of 5 stuivers de el kosten en hij is leant en klaar. Men schrijft uit Londendat zekere hoer Smithop het denkbeeld gekomen is om op de lijn ManchesterLiverpool een theater in te rigten. Zes lauge wagens vormen metelkander eene zaal die behoorlijk verlicht is en waarin men gezorgd heeftdat geen geraas van buiten de aandacht lean storen. De opvoering wordt zoo ingerigtdat bij elk station eene nieuwe scene aanvangt en bij lang oponthoud is er pauze. Het theaterpersoneel hestaat uit 12 personen en het tooneel is 6 voeten boven de vloer der wagens verheven. De reizigers ontvangen bij hunne plaatskaartjes eene affiche. De eerste opvoering heeft uitmuntend voldaan. De Magyar Saito deelt het volgende ver- haal mede In de gemeente Illyesalm in Zeven- bergenwerd voor een paar dagen een gedeelte van de fondamenten der kerk aldaar weggebro- kenten einde haar te vergrooten. Bij die ge- legenheid werd eene kist opgedolvenwaarin een schier onaangetast lijk werd ontdektdat met het gezigt naar beneden en met boven het lioofd zaamgevouwen handen lag. De lcoster herxnnerde ziclidat voor ongeveer 15 jar en iernand op die plek was begravenzoo men meende aan de cholera gestorven. De oplossing van dit vreesselijk voorval zoekt men liierin dat tijdens het heerschen der cholera de lijk- schouwingen met groote onachtzaamheid door de geneesheeren geschiedden. De berigten aangaande Sicilie luiden steeds hoogst ongunstig. De voorlaatste week werden niet minder dan 217 personen, met ketcnenbe- laden, naar Tremiti, Ponza en Ventatene ver- voerd. Deze eilanden zijn hun tot verblijf aan- gevvezenenkel en alleen omdat zij verdacht wa- ren bij het gouvernement. Petralia-soprana is dezer dagen wederom het tooneel van eene afgrijselijke gebeurtenis geweest. Eene geheele familie werd vermoord, ten gevolge van persoonlijke wraak, naar het schijnteen negenjarig meisje ontving 33 dolk- steken. Sicilie schijnt bestemd te zijn om verschrik- kelijke zaken te zien voorvallen men licrinnert zich dat onlangs een geheel huisgezin in de vlam- men omkwam ten gevolge van het wreedaardig bevel eens Piemonteschen officiers. De financiele moeijelijkhedenwaarin de arme koning van Griekenlund gewikkeld is nemennaar men verneemtmet den dag toe. Hij is dermate om geld verlegendat zijne familie reeds heeft moeten bijspringen. Men meldt al thans dat zijn schoonbroeder hem een millioen heeft geleend, omin de belioefte van het oogen- blik te voorzien. In de twee laatste jaren zijn alleen uit Ierland 20,000 menschen naar Noord-Amerika verhuisd en meest alien bij het bondsleger ingelijfd. De Iloog-Eerw. heer mgr. II. Hugues aartsbisschop in Noord-Amerika, een algemeen geacht en bemint man is dezer dagen overleden. Zijne begrafenis was opmerkenswaardig en werd bijgewoond door nicer dan 200,000 personen van alle gezindheden geen oog bleef droog in dicn ontzaggelijkcn dromop het hooren van het rnagtige requiem en de profundus. De toestand der soldaten van Zuidelijk Amerika is beklagenswaardig. Zij voeren al leen nog strijd om in hunne nooddruft te voor zien en door middel van overrompeling den vijand levensmiddelen of kleedingstukken te ontrukken. Velen van hen vechten in lompen en barrevoets. Welk eene ontzettende ellende brengt niet deze burgeroorlog over het land, welks bevolking voor dezelve den militairen stand bijna slechts bij name kendenwaar vroeger alleen de leus gold „tijdisgeld" en thans duizenden in armoede en kommer werkeloos in de legerplaatsen rondslen- teren. Van eigenlijke oorlogsfeiten is er dan ook tegenwoordig volstrekt geen sprake, te meer, daar de winter met ongekende en onverbidde- lijke gestrenglieid heerscht. '2oJARIGE ECHTVEREEMGIXG VAN IU J. P. KIEBOOM ojj d en ad'rji A. F. EEKMAN. j{ Westdorpe, 30 Januarij 1864. Dm iets te betalen of te vorderen liebben van wijlen JOHANNES de MEIJER in leven Vrachtrijder te Sas-van-Gentgelieven daarvan opgave of betauing te doen ten Kan- tore van A. A. VERMANDEL, Notaris te Sas-van-Gent. Bij gemelden Notaris kan men groote en kleine deIcLsom.rn.en bekomenop ecrsle Hypotheek op Landen, Huizen en andere so- liede Gebouwen. Brieven franco. zegt het voort. het ministerie van den Notaris FERCKEN,te Neuzen 5 sclioone MELKKOEIJEN, 3 a 400 bossen I100I, 120 hossen RIET, de MESTPUT, MELKGEREEDSCIIAPPEN en IIUISMEU- BELEN. Op Donderdag den 25 Febru arij 1864des morgens ten 10 ureten verzoeke van WILLEM van der HAGEN, Landman te Zaamslagop de door hem bewoond wordende Ilofstede in den polder Zaamslagvan 10 sclioone WERKPAARDEN3 6enjarige Paarden9 sclioone MELKKOEIJEN6 Euuders 2 Hokkelingen1 Stier1 vet Yarken, 1 Zeug, dik van biggen10 Big- gen 120 Hoenders en HanenModder- eendenGanzenKalkoenen1 Chais 4 Mennewagens, Ploegen en verder al het- geen tot een completen BOEREN-INSPAN behoorten Op Vrijdag den 26 Februarij 1864, des namiddags ten 1 ure, ten verzoeke en plaatse als voren van Allerlei zindelijke HUISMEUBELEN. Op Dingsdagden IMaart 1864 des morgens ten 10 ureten verzoeke van ADRIAAN de JONGE, Landman te Zaamslag op de door hem bewoond wordende Hofstede in den Grooten Huijssenspoldervan 10 schoone WERKPAARDEN1 tweejarig en 1 eenjarig Paard 10 schoone KOEIJEN, dik van kalf, 2 tweejarige en 6 eenjarige Runders2 oude en 5 jonge Varkens90 Hoenders en Hanen Eenden Ganzen Paauwen LANDBOUWGEREEDSCHAP- PEN enz. enz. Op Donderdagden 3 Maart 1864, des morgens ten 9 ure precies te be- ginnen ten verzoeke van FRANCIES PRO VOST, Landman te Zaamslag, op de door hem bewoond wordende Hofstede in den polder Zaamslagvan 9 schoone WERKPAARDEN2 tweejarige en 1 66njarig Paard 13 MELKKOEIJEN, alien digt hij kalven4 Rundersdik van kalf, 4 tweejarige en 6 66njarige Vaarzen, 1 vet Varkcn3 oude Varkens2 Bogt- loopers en 5 Biggen 100 Hoenders en HanenBandhondMennewagenswaal- sche en gewone Ploegen en verdere LAND- BOUWGEREEDSCHAPPENeene groote partij Mutsaarddroog KliefhoutBettera- ven en allerlei HUISMEUBELEN. De Zaakwaamemer KIEBOOM te Westdorpe, zal in het openbaar te koop veilen 22 Z-Xo Op Donderdag den 11 Februari/ 1864ten verzoeke van F. F. FERMONTte Westdorpe Des voormiddags 10 ureop de Hofstede van Mevr. Noske te Axelnabij het Zoule Spuibewoond door Sieur de Kraker De KOPPEN en SPAANDERSvan 42 stuks Olmen Boomenen o Des namiddags 6en uur, aan de Conlres- carpe te Axel, nabij de Herberg van Jac.de Pooter De KOPPEN van 23 Olmen Boomen. En op Donderdag den 18 Februarij 1864, des voormiddags 11 ure, ten verzoeke van de DIJKS-DIRECTIE van den Koegors- c. a. polderaan den dijk van gemelden polder te vergaderen ten Herberge van J. F. Buijsse te Sluiskil Het G E W A A I van 700 Wilgen Tronken. X 31 II. A. M. ROELANTS, te Schiedam, heeft uitgegeven de Afleveringen 19 van: NAAR TIJDSORDE GERANGSCIIIKT EN IN DE HEDENDAAGSCHE SPELLING UITGEGEVEN. I>I% J. VAN y LOTEN, ^GEDRUKt'b'iJ J. STURM TE NEUZEN. 87 6e - Sr <T8 Amsterdam, 1 Februarij. Werk. Scliuld 2£ pCt. 63 J, 3 pCt. 76= 4 pCt. 99J. Amsterdam. 1 February. Tarwe fUamv. Rogge vast. Zaamslag-, 2 Februarij. WAS. Met iets nicer liandcl tot riagenoeg vorige prijzen, Gent, 29 Januarij. Bij minder aanvoer werd Tarwe gevraagd en tot iets hooger verkoeht; terwijl Rogge tot 25 c. lager vlug opruimde. Gerst 25 a 50 c. lager. Haver en Boonen als voren. Vlas ruim ter markt alle soorten zijn tot zwakke prijzen verkoeht hoewel zon- der levendigheid. De Fransche markten zijn mcdo in daling voornanielijk de gemeene soorten. Londen1 Februarij. (2 ure.) (Per telegraaf.) Tarwe vast. 253ste Staats-Loterij. Prijzen van /1000 en daarboven. Eerste Klasse. 2de LijstNo. 1 551 ,/5000. No. 3593, 1500. No. 5623, f 1000. 3de LijstNo. 18848f 1500. - No. 75688017, 9459 en 10998 ieder 1000. 4dc LijstGeene. De offers, voor de nagelatene betrekkingen vbd de in de golven omgekomen Aruemuidsche visschers, door de ingezetenen van Westdorpe op het altaar der menschlievendheid gebragt bedragen f 35,20 welke som door den ondergeteekenden voor die beklagenswaardigen is overgemaakt. Het is voor liem dan ook een aangename pligt zijnen op- regten dank aan de milddadige gevers, door deze te mogen betuigen. Westdorpe, 1 Februarij 1864. B. F. REMERIJ. HUNNE DANKBARE KINDEREN X-Ji Op WOEN8DAG DEN 10 FeBETIARIJ 1864, des namiddags ten een ure, tenverzoeke en ten Woonhuize van CORNELIS KLAAS- SEN Mz.Metselaar te Neuzenvan 10 Deze PILLENdie sints vele jaren met het beste gevolg tcgen de slijm en als maagversierkend gebruikt wordendoor hare zachte werking de spijsvertering zeer bevorderen bijzon* der goed tegen de gal en zeer zacht lazerend zijn zijn tegen 32 '/2 Cent het doosje met berigt van het gebruik, verkrijg- baar bij den Meer J. NEDERVEEN, te Ilulsteenig Depdt- houder voor Hulst Asel en omliggende Dorpen bij wien tevens voor alle omliggende Dorpen het Depot is jder zoo algemeen bekende en uitmuntende 80 Cent het verzegelde Fleschje, met gebruiksaanwijzing. /'2xi'~ Z>c MET IiVLEIDING F.N A A NTE EKBKING EN VAN HOOGLEERAAE, TE DEVENTER. VONDEL'S DICHTWERKEN znllen op uieuw worden uitgegeven, onder bezorging van den Hoogleeraar Dr. J. van Vloten. Eene uitvoerige inleiding over het Leven en de Werken des Dichters zal deze uitgaaf openenterwijl de Aanteekeningen ophelde- ringen tot den tekst bevattende onder iedere bladzijde zullen geplaatst worden. - Ofschoon men voor eene uitgaaf van Vondel's "Werken, be9tcmd voor het hedendaag9che publiek, de voorkeur geeft aan onze hedendaagsche spelling, zoo zal niettemio Vondel's taal geheel behoudeo blijvenen znllen de wijzigingen alleen op de spelling betrekking hebben. Alle than9 verouderde woorden doch eigenaardig aan Vondel's tijd, blijven onveranderd en worden in de Aanteekeningen verklaard. Het formaat is Imperiaal Octavo, en de typographische uitvoering overeenkomstig de eischen van den tegenwoordigen tijd. Een geheel nieuwe letter is op- zettelijk voor dit werk gegoteu. De uitgaaf wordt geraamd op 100 of 110 veilen druks van 16 bladzijden twee lijvige boek- deelen vormende. De verzending zal geschieden in ongeveer VEERTIG AFLEVERINGEN, waarvan er maandelijks minstens een het licht ziet. Deze Afleveringen zullen tot den ongehoord lagen prijs van slechts 25 Cents berekend worden. VONDEL'S VOLLEDIGE DICHTWERKEN zullen dus ongeveer kosten terwijl in geen geval meer dan 110 veilen druks den Inteekenaren worden in rekening gebragt, en men alzoo in ruim drie jaren, bij eene jaarlijksche uitgaaf van drie Gulden, Vondel's Dichtwerken volledig kan bezitten. Vondel s I'ortret wordt aan de Inteekenaren bij de laatste Aflovering gratis nitgercikt. -

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 2