No. 146. Woensdag 3 February 1864. 4de Jaarg. ALGEMEEN ZEEIIWSCII-VLAANDEREA. - Dit Weekblad wordt elken Woensdag morgen uitgegeven bij J. Sturm te Neusen. De prigs is 80 cents in de drie maanden en franco pgrjppsl 95 cents. Men abonneerl zich bij alle Boekhandelaren Posldirecteuren en Brievenbuskouders. Adverlenlien gelieve men aan den Uilgever in te zenden uilerlijk Dingsdag des avonds ten 6 ure; de prigs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregl voor elke plaalsmg. Bij koninklijk besluit van 22 Januarij no. 83is aan den lieer M. J. Sister mansop zijn verzoek, eervol ontslag verleend als ontvanger der directe belastingen en aecijnsen te Honte- nisse c. a. Bij Z. M. besluit van den 27 Januarijno. 49, is benoemd tot kantonregter te Hulst, mr. J. W. A. Schneiders van Greijffcnswerththans griffier bij het kantongeregt ie Vlissingeu. De minister van binnenlandsche zaken keeft bekend gemaaktdat de examens voor het verkrijgen van aeten van bekwaamheid tot het geven van school- en van huisonderwijs voor de eerste maal in het loopende jaar zullen worden gehouden op woensdag 30 Maart aanst. en vol- gende dagendat zijdie een dezer examens wenschen af te leggenzich uitcrlijk op den 16 bevorens behooren aan te mclden bij den sckoolopziener van het district waarin zij wonen of, van buiten 's lands komende, voornemens zijn zich te vestigenmet opgave van de acte die zij verlangenen overlegging van een of meer getuigsebriften van bun goed zedelijk ge- drag en van kunne geboorte-acteterwijl de dag en plaats van het examen bun door den school opziener zullen worden bekend gemaakt. De karabijnen der koninklijke maiAchaussee zullen voortaan, ten gerieve der manschappen bij het doen hunner dienstenvan geel lederen draagriemen worden voorzien. II ills t- Het muziekgezelschapHarmonic, gaf hier den 27 Januarij 11.bijgestaan door het orkestgezelschap Apollo het gewoon jaar- lijksch concert ten voordeele der armen. Bij- zonder genotrijk was deze avonddank inzon- derheid ook de talenten van verschillende dames en heeren, wier welwillende medewerking zoo krachtig de societeiten ter zijde stond. Wij waren weder in de gelegenheid het liefe- lijk pianospel der dames van DcinseVogel- vanger en Kluijskenste bewonderen. Bovenal dat van mejufvr. Agnes Kluijskensdie als al- tijd door zeldzame begaafdheid en onvermoeid- heid uitschitterde terwijl rnevr. Drossaerlvan Hontenissetoonde eene niet minder vaardige en talentvolle pianiste te zijn. Mejufvr. C. de Pauw oogstte, als zangeres twee malen welverdienden bijval inhet minste ecliter niet mejufvr. Malhilde Vogelvan- gerdie door liefelijkheid van stemgevoel- volle en bevallige voordragthet talrijk gehoor in verrukking bragt. Onze eerste clarinettistde heer Ch. de Paepe droeg met alle virtuositeit eene Fantaisie Con- sertanlc voor, op eene wijze die niet ligt zal verbeterd worden. Ook het meesterlijk vioolspel van den heer Walkampvan Gent, liet als altijd niets te wenschen over. Even sterk deze als violist toonde zicli de heer J. Bouman weergaloos als violoncellist. Meermalen reeds bad men van dien heer liooren gewagen, dock bij bet publiek was liij als zoodanig nog niet bekendlioog gespannen was dus de verwachting. En deze verre van beschaamd te wordenwerd verre overtroffen. Onbegrijpelijk is die vlugbeid juist- beid en bevalliglieid waarmede de moeijelijkste passages zelfsop een zoo lastig instrument blijkbaar zonder de minste inspanning, ja met zekere non-chalance worden voorgedragen. Wij waardereu betook zulk een bewonderenswaar- dig talent in ons midden te bebben gekregen. De eleves der muziekschool zongenonder de leiding van liunnen ijverigen onderwijzer den heer P. de Pauw eenige toepasselijke coupletten die evenzeer voldeden als het Bedel- lieddoor de gebreeders Venrilghen ten ge- lioore gebragtwaarop eene collecte in de zaal volgdewelker opbrengstgevoegd bij die der inteekenlijstna aftrekking der kosteneen zuiver bedrag opleverde van f 192,83 Vs. In alle opzigten mag dit concert welgeslaagd beeten. De ijverige directie werd niet teleur- gestelddank zij de edele en menscklievende medewerking van die dames en beeren die wij nogmaals openlijk huldigen. Uzendijlie 30 Januarij. Heden is door de brigade mareckaussee albier gearresteerd eu gevankelijk naar het kuis van arrest te Mid- delburg overgebragtzekere R. Kraibeksoud 21 jaren, arbeidster, wonende te Hoofdplaat wegens het toebrengen van slagen aan liaren stiefvader en hare wettige moederten gevolge waarvan zij wonden bekwamen. Naar men verneemtzal er ecrlang eene stoombootdienst uit Zeeland naar Bergcn-op-Zoom worden ingcrigtin verband met den onlangs geopenden spoorweg. Met zekerheid wordt medegedcelddat de bedijking van bet schor van Valkenisse is aan- genomen door den beer I). A. Dronkers teMid- delburgmet welk werk in de maand Maart aan- staande een aanvang zal genomen worden. Dezer dagen kwam te Vlissingen terug een zestienjarig jongeling, F. J. D. Launsbach als jongen gevaren kebbende op eene Hannoversche brik. Hij was de eenige van de geheele be- manning die den 14 November 1863 behouden te Libau in Ruslandaangekomen isna 2 dagen en 2 nackten op het wrak rondgezworven te bebben. Een heer te 's Hertogenboscli kreeg in de vorige week des avonds een bezoek van twee onbekende beerenen ontving bij zijn binnen- komen in de zijkamer een files pale slaag van zijne bezoekersterwijl bij er met moeite in slaagde om ze de deur uit te werpen. Naar men verzekertheeft zekere dame van Baeriete Yenlo geboren en te's Hage voor eenige dagen overledenaan den algemeenen armen van eerstgemelde stad de aanzienlijke som van f 40,000 bij uiterste wilsbeschikking vermaakt. Naar men verneemt, is de predikant van Rijn gedagvaardom op maandag den 1 dezer voor de arrondissemcnts regtbank te Zwolle te versebijnen. Den 18 Januarij is bij de liardrijderij op scliaatsen te Harlingeneen prijs gewonnen door Janlje de Boervan Hommerts een meisje van 20 jaardat gedurende de weinige dagen van het ijsvermaak te zamen 600 gewonnen heeft. De vlugste rijder van Friesland is Ulbe van Dijkuit Grouwoud 22 jaren. In het tijdsebrift voor staathuishoudkunde en statistiek van den baron Sloet tot Oldhuis vindt men een opmerkelijk bewijs hoe, gelijk reeds Franklin betoogdevolkeren en individuen zicli zelven gaarne de zwaarste belastingen op- leggen. Ten bewijze strekke het sigaren-ver- bruik in Frankrijk. Dit bedroeg in 1861 vol- gens officiele opgaven zeven milliardenbetwelk, de sigaar berekend op cent(de meesten zijn veel duurder) eene zelf-belasting oplevert van /"35,000,000. Zoowel radicale als partiele her- vormers van belastingstelselsmoesten de bate van zullce millioencn in bunne plannen traeh- ten o]) te nemen. Dat bet voor een paar lionderd jaren niet alleen sterkmaar ook laat in den tijd vriezen konmoge uit onderstaand gedichtvan eon dichter der 17de eeuwblijken Op de laate en strenge koude in 'tjaar 1667.'' Aan eene particuliere correspondentie uit Brusseldd. 30 Jan.ontleenen wij bet vol- gendeEr valt nog geen nieuws omtrent de ministeriele crisis te melden. Maar in plaats van de zamenstelling van een nieuw kabinet of van bet berigt dat bet tegenwoordig ministe- rie aan het bewind blijft want alles is mo- gelijk lieb ik u eene nieuwe en inderdaad interessante tijding mede te deelen. Er is sprake van om in den aanstaanden zo- mer hier een internationaal congres van vrij- metselaren bijeen te roepen. Het zou bestemd zijn om een tegenbanger te worden van het Katholiek congresdat in 1863 te Mechelen gehouden is. Die bijeenkomst zou dan ook in bet openbaar plaats heliben en alle maatschap- pelijke, wijsgeerige en staatkundige vraagstuk- ken zouden daarop behandeld kunnen worden. Een lid van de oude wetgevende vergadering tijdens de Fransche republiekde heer Baucel, houdt sedert onderscbeidene jaren litterariscbe lezingen in de zaal der vrije universiteit albier. Natuurlijk bebben zij eene ultra-liberale kleur en loopen ze meer over staatkundig dan over letterkundig gebied. Dit was ook gisteren avond weder bet geval. De beer Baucel handelde over Socrates. Hij wist daarbijeven als altijd met groote behendigheid een scherpen uitval tegen de tirannie te pas te brengenhij maakte daarbij menige zeer doorschijnende toespeling op Napoleon III. Een der toehoordersbier- over in drift ontstokenstond op en interpel- leerde den redenaar. „Met welk regt," riep bij uit, „gaat gij over op staatkundig gebied en hoe durft gij bet keizerlijk regeringsstelsel aan te vallen Naauwelijks waren deze woorden uitgesprokenof er gingvoor dat de heer Baucel tijd had gehad om te antwoorden in de vergadering een kreet op „Leve Baucel wegmet denmouchard! weg met den Napoleo- nistVan kreten kwam bet tot daden. Men viel op den persoon die bet eerst gesproken hadaanen als de policie niet ware tussclien beiden getreden, dan zou bet zeer twijfelachtig zijn, of bij er wel heellmids ware afgekomen. Daarna heeft de beer Baucel nogtans zijne le- zing voortgezet. De senaat heeft heden alweder eene diseussie over de Antwerpsche kwestie moeten verduwen. Het wordt vervelend en meer en meer duidelijk dat de Antwerpenaren niet ter goeder trouw handelen. -Te Berlijn bebben een kapitein der genie met zijne vrouw en zestienjarige docbter zicli door kolendamp van het leven beroofd. De ouders zocbten den tegenspoed die ben drukte, te ontvlieden, en wilden bunne docbter niet hulpeloos acbterlaten. Te Tilsit werd den 17 Jan. in de Evan- gelische kerk bet buwelijk kerkelijk ingezegend van een bruidegomLipke genaamdoud 34 jaren, en zijne bruid, geheeten Anna Blank, oud 18 jaren. De bruidegom is groot 2 voet de bruid 5 voet 2 dtthn. Bcdoelde beer Lipke heeft zicli voor eenigen tijd met iemand, die eene lengte heeft van 1 voet 9 duimgeassocieerd met het doel om de groote steden van Europa te bezoeken en zich voor geld aan het publiek te laten zien. In de ministeriele kringen te Parijs blijft men Mazzini medepligtig houden aan het complot der vier Italianen tegen keizers leven. Op een bal, dezer dagen op de Tuilerien gehouden verloor de prinses van Metlernich eene parure ter waarde van 40,000 fr.die nog niet teruggevonden is. De krijgsraad te Woolwich heeft dezer da gen een marinier wegens desertie veroordeeld to Nieuws- en Advertentieblad - - - u j De Hooge Raad heeft ia hare sitting van vrijdag 29 Januarij I. Uitspraak gedaaD in zake: l.o J. F. de Rocijeischertegen de Burgerlijke Gods- huizen van de stad Gent, verweerdera. Ten deele niet onlvanke/ijk verklaarden, voor zoo ver de eiach ont- vankelijk wasdien verworpen. 2.o Denzelfdeneisclier, tegen het bestuur der domeinen, verweerdera. Zetfde uitspraak. II. Conclusie door het openb. minist. genomen in zake: A. de Looze en F. de Loozedouariere van wijlen F. de Linton, eischers, tegen E. van Damme, verweerder. Adv.-gen. concludeert tot verwerping. Uitspraak 4 Maart. O'Versltlg' 28 Januarij. De bevolking dezer ge- meente ouderging in den loop van 1863 de navolgende veran- deriDgen Er werden geboren 19 kinderen 10 jongens en 9 meisjes waaronder 2 tweelingen levenloos werden aangegeven 3 geboor- teu alien jongens. Het getal overledeuen bedroeg 14van het mannelijk ge- slacht 7 en van het vrouvvelijke 7. Onder deze getallen wa ren 5 ongehnwde maDnelijke en 6 vrouwelijke, 1 geliuwde man 1 weduwnaar en 1 weduwe. Naar den ouderdom was de sterfte aldus verdeeld: heneden het jaar 8 van 2 tot 3 jaren 1 van 7 tot 18 jaren 1 van 42 tot 43 jaren 1 van 53 tot 54 jaren 1 van 55 tot 56 jaren 1 en van 66 tot 67 jaren 1. Uit andere gemeenten vestigden zich albier 11 rnannelijke en 13 vronwelijke dus 24 personen terwijl naar andere ge- meeuten verhuisden 5 rnannelijke en 10 vrouwelijke, dus 15 personen. Voorts werden er 5 huwelijken alien tusschen jongmans en jonge dochters voltrokken. De Maart zagmet heur Zeventienden dag Toen 't schatrijk Y uog vrij en open lag, En door heur stroom de kielen liet braveeren Nu Oost, dan West, hier Znid daar Noorden aan. Maar eer de Zou heur dagreis had voldaau Moest Schip en Schnit weer in de haven keeren Wijl 't waater was herschaapen tot een hrug En mensch en vee liet draaven op zijn rug."

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1