No. 145. Woensdag 27 January 1864. 4de Jaarg. ALGEMEEN ZEEU WSCII-V LAANDEREN. BlflTSILAKDSGHE BUM. l'"''';'. - - Dit Weekblad wordt elhen Woensdag morgen uitgegeven bij J. Sturm, 1c Neuzen. De prijs is 80 cents in dc drie maandcn en francojjjter Post 95 cents. Men abonneert zich bij alle Boelchandelaren Postdirecteuren en Brier enbushouders. Adverlenlien gelieve men aan den UilgeverjnSe zenden uiterlijh Dingsdag, des avonds ten 6 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor elhen regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregl voor ellieyJhiatsing. Bij beschikking van den minister van bin- nenlandsche zakenis de arrondissements-ijker P. Schenhenberg van Mierop verplaatst van Hulst naar Groningenen aan den nieuw be- noemden arrondissements-ijker D. SchaapHulst als standplaats aangewezen. De millioenendie ons tot dusver nit de Oost toevloeijen, komen hoofdzakelijk van de koffij. In het tienjarig tijdvak 185060 leverde de koffij aan de Nederlandsclie schatkist eene zuivere winst op van f 181,606,316zijnde ge- middeld 18,160,631 per jaar of wel een winst van f 19,81 per picol. Neuzen, 25 January. In de op den 22 dezer te Vlissingen gehouden vergadering van de afdeeling Vlissingen der Maatschappij lot Nut van 'lAlgemeen, is aan Jojakim Verlinde, beurtschipper van hier op Vlissingen het eere- blijk voor buitengewone pligtsbetrachting uitge- reikt geworden voor het, metmedewerkingvan zijn zoon Floris Verlinde en knecht Andries dc Smidlredden van drie jongelingen beneden de 20 jaren, die, met een sloep op de reede van Vlissingen zich bevindende, door het omslaan der sloep, zonder hulp van den redder gewis het leven zouden hebben verloren. W estdorpe 26 Januarij. De bevolking dezer gemeente onderging in het laatst afgeloopen jaar de volgende veranderingen Op zondag avond, den 17 dezer, barstte een hevige brand uit in het huisbewoond door ds. Drostpred. te Goesstaande in de voorstad aldaarmet dat noodlottig gevolgdat slechts weinig van den inboedel en niets van de kost- bare bibliotheek is kunnen gered worden. De aanpalende woningen hebben daarbij ook zeer geledenen naauwelijks was er tijdde kinderen uit de slaapkamer in veiligheid te brengen. Met beliulp van de 5 brandspuiten uit de staden van 3uit de naburige gemeenten toegesneld heeft men den voortgang van den brand kunnen stuitenzoodat alleen het aanzienlijke woonhuis waarin de brand ontstondtot eene ruine is ge worden. Er was niets voor brandschade gc- waarborgd. Bij de reeds een tal van jaren vacerende Christel. Afgescheidene gemeente te Wolfaarts- dijk (tellende 56 zielen) is tot leeraar beroepen ds. II. II. Middelsedert 1845 achtervolgens pred. bij die gemeenten te MiddelburgDeventer, Doesburgh en thans te Arnliem, welke deze beroeping heeft aangenomen. Uit Vlissingen zijn voor eenige maanden vertrokken vijf personen zich begcvende naar Japanom bij de marine aldaar eenige jaren werkzaam te zijn. Wij vernemen uit eenen brief van een dier personen aan zijne familie dat zij na drie maanden op bevel en voor re- kening van het Japansche gouvernement te Sanghai gelogeerd te hebben, den 9 November 11. met nog vier andere personen uit Holland die eene maand vroeger op reis waren gegaan in den besten welstand zijn aangekomen te Akonorade plaats hunner bestemming, waar zij met de meeste welwillendheid zijn ontvangen. Dr. F. W. C. Krec/ce te Utrecht heeft dezer dagen een aanvang gemaakt, met de allcs he- halve gemakkelijke maar zeer gewigtige taak omten gevolge van door hem op het Meteoro- logisch Instituut te maken berekeningenwaar- schuwingen naar onze havens te zendenindien er gevaar van storm bestaat. De stormsignalen van den Engelschen admiraal Fitzroy zullen te VlissingenHelvoetsluis en Nieuwe Diep in toe- passing worden gebragt. De vossen zijn in vele streken des rijks ■/.66 sterk vermenigvuldigden de nadeelen door hen te weeg gebragt, zoo groot, dat er van rijkswege weder premien zijn uitgeloofd ter hun ner uitroeijing, en wel tegen 1 Maart a. s. De vertegenwoordiger van de eigenaren der steenkolenmijnen Hibernia en Shamrock, in Westphalen, heeft ter beschikking vandenbur- gemeester van Amsterdam gesteld een bedrag van 50,000 Ned. pond, steenkolen, vrij van alle kosten, uitgezonderd den accijns, om daarover naar welgevallen te beschikken. Men mcldt uit Brussel, 24 Januarij: Dc ministeriele crisis duurt voort, zonder met ze- kerheid is te bepalen, welke daarvan de uitslag zal zijn. Dc koning is met invloedrijke man- nen, eerst van de liberate, later van dfe clericale party in overleg getreden. Algemeen verwacht men echter, dat het nieuwe kabinet zal worden zamengesteld uit maunen van administrative bekwaamheidzonder bepaalde of althans scherp afgebakende kleur. Te Antwerpen wordt veel gesproken over eene outvoering, welke onder zonderlinge om- standigheden moet hebben plaats gehad. Don- derdag morgen, tusschen tien en elf ure, dus op klaarlichten dag, hield een rijtuig stil voor een fatsoenlijk huis. Vier net gekleede heeren stapten uit het rijtuig, gingen, na met een sleutel de deur geopend te hebben, het huis binncn, en kwamen eenigen tijd later terug met eene menschelijke gedaante in een wit laken gewikkeld, die zigtbaar pogingen aan wende zich los te rukken. Na verloop van eenige seconden, vertrok het rijtuig met de vier mannen en hun geheimzinnigen last in galop. De ontvoerde per- soon was een 76jarige grijsaard, die ziek en zijn laatste uur nabij was. Hij moest dien morgen ten elf ure, in extremis, met een arm en ongelukkig meisje trouwen. De bruidegom lag te bed, zijne bruid en de getuigen afwach- tende, toen de ontvoerders met buitengewone onbeschaamdlieid, slechts eenige oogenblikken voor het bepaalde uur, tot hem doordrongen en hem, ten einde geen tijd te verliezen, eenvou- dig in het bedlaken wikkelden en met zich voerden. Moeijelijk kan men zich de verwon- dering der getuigen en de smart der bruid voor - stellen, toen zij ten elf ure het huis verlaten en het bed ledig vonden. De ijverigste naspo- ringen ten opzigte van het geheimzinnige rijtuig, hebben nog niet tot ontdekking mogen leiden, In het dorp Wurz, nabij Coblenz, hebben dezer dagen veertien jongens en meisjes, die zich op een tamelijk grooten en diepen vijver met schaatsenrijden vermaaktenalien door het eensklaps breken van het ijs, hun graf in het water gevondenvier van die kinderen be hoorden tot 6en gezin. De senaat van Frankrijk heeft het nog niet raadzaam geacht, de doodstraf af te sckaf- fen. Dat ligchaam zag daarin nog een noodza- kelijken waarborg voor de veiligheid der burger- maatschappij. Te Parijs is verschenen eene kaart der toe- komstvoorstellendeEuropa in de 20ste eeuw. De zege der groote nationaliteiten ten koste van de kleine staten staat ten duidelijkste or op uitgedrukt. De instnictie der vier Italianen is afge loopen; in de eerstc helft der volgende maand zullen zij voor het hof van assises verschijnen. Mazzini heeft in de Londensche dagbladen van 15 dezer de verklaring afgelegddat hij nimmer moordenaars tegen keizer Napoleon heeft aangezetdat hij niemand moordwerktuigen heeft vcrstrektdat hij van de vier te Parijs gearresteerde Italianen alleen Groeco kentmaar dat hij ook dezen sedert minstens negen maan den niet heeft geschreven. De Times van den vorigen dag had in een uitvoerig artikel betoogd, dat het niet in het belang van Groot-Brittannie was om langereen zoo ergerlijk misbruik zijner gastvrijheid te dul- den als Mazzini daarvan had gemaakten dat Engeland zijne eer had te handhavenwanneer het werkelijk bestaan van het te Parijs ontdekte complot bewezen werd. Volgens het Londenseh sterfregister wer den daar in de vorige week 877 personen meer dan gewoonlijk bijna plotseling gedood door den kouden luchtstroom van den dampkring." Daaronder waren twaalf bijna honderdjarige per sonen waarvan de oudste 97 jaren telde. Blijkens het jaarlijksehc officiele verslag nopens de branden in Londen hebben in het jongstverloopen jaar 1404 branden plaats gehad (behalve 139 schoorsteenbranden)bij 39 ge- vallen werden de gebouwen geheel vernield bij 310 zwaar en 1055 ligt besehadigd. De nood der arbeidende klasse in de fa- brieksdistricten van Engeland heeft thans een tegenhanger gevonden in den nood der huisge- zinnen van zeelieden, die in de noordclijke zee- havens heerscht. Sedert de eerste week van October 11. zijn meer dan 200 zeelieden omge- komen en dit getal zal nog aanzienlijker blijken te zijn, wanneer men zekerheid omtrent het lot van eenige nog vermiste sehepen zal hebben bekomen. Voor den Great Easterndezer dagen te Liverpool geveild werd slechts een bod gedaan van 50,000 pd. st. Daar de eigenaars de op- brengst op 130,000 pd. st. hadden bepaald, werd dat bod niet aangenomen. Den 17 jl., des avonds ten 7 ure, is te Liverpool het op de rivier liggend schip Lolly Sleigh, dat onder anderen ook met 11 tonbus- kruid, verdeeld in 940 vaatjes, ieder van 15 pondengeladen was, met een geweldigen slag in de luclit gesprongen. Dit ongeluk is toe te schrijven aan het onvoorzigtig omgaan met eene lamp, waardoor brand ontstond, De bemanning deed al wat zij kon om de vlam te blussclien, doch daarin niet slagende, besloot zij dc voor- bijvarende stoomboot Wasp te hulp te roepen. De kapitein dezer boot het gevaar bemerkende, nam onmiddellijk de bemanning bij zich aan boord en liet het brandende schip aan zijn lot over. Eenigen tijd daarna had de ontpioffinc; plaats. Het schip sprong met een vreesselijk gekraak uit elkander, en lag eensklaps in stuk- ken over het water ver uifeen verbrijzeld. Dc schok werd in de geheele stad gevoehi; duizende Nieuws- en Advertentieblad YQ 4>R .Ajxel, 25 Januarij. In 1863 zijn in deze gemeente geboren 103 kinderenals: 5G mannelijke en 47 vronwelijke, waaronder 1 paar tweelingenlevenloos 2 mannelijke en 3 vrouwelijke. In de gemeente vestigden zich 106 personenals: 59 mannelijke en 47 vrouwelijke. Overleden 74 personenals: 25 ongehuwde mannelijke24 ongehuwde vronwelijke 7 ge- huwde mannelijke, 10 gehawde vrouwelijke, 3 weduwnaarc en 5 weduwen. Het getal personen die de gemeente verlaten heb ben bedroeg 129, als: 64 mannelijke en 65 vronwelijke. Er werden 41huwelijkeu voltrokken, als: 26 tusscben jongmans en jonge dochters3 tusschen jongmans en weduwen 8 tus- schen weduwnaars en jonge dochters en 4 tusschen weduwnaais en weduwen. De bevolking bestond op 31 December 1863 rat: 749 ongeh. mann. en 786 ongeh. vrouwel. 440 gebuwde id. en 435 gehuwde id. 41 weduwnaars en 126 weduwen. 1230 mannelijke en 1347 vrouwelijke. Daaronder zijn: 2126 Ned. Ilerv.2 Fransche of Waalsche, 1 Evang. Luthersch, t Doopsgezinde155 Chr. Afgesch. en 292 R.-Kath. Zamen 2577. JJOSCllkapelle23 Januarij. Gedurende het jaar 1863 zijn alhier bij den bnrgerlijken stand aangegeven 42 geboorten3 levenloos geborenen, 24 overledenen en gehuwd 12 paren. Hfeng'S'tclijlS9 22 Januarij. Bij den burgerlijken stand zijn gednrende het jaar 1863 aangegeven 41 geboorten, 3 levenloos geborenen, 29 overledenen en gehuwd 9 paren. Stoppoldijk26 Januarij. Gednrende het jaar 1863 zijn bij den burgerlijken stand aangegeveu 86 geboorten, 9 levenloos geborenen, 46 overledenen en gehuwd 12 paren. Er werden geboren 54 kinderen, waarvan wettig: 27 man nelijke en 24 vrouwelijkeoneeht 3 vrouwelijkezamen 27 mannelijke en 27 vrouwelijke; alien nit ouders die hunne woon- plaats in de gemeente hadden. Het getal overledeDen bedroeg 29 personenvan dewelken tot de bevolking der gemeente behoorden 12 mannelijke en 16 vrouwelijke, en hunne woonplaats niet in de gemeeute hadden 1 mannelijk; zamen 13 mannelijke en 16 vrouwelijke; bestaande, volgens den burgerlijken staat, uit 9 mannelijke en 10 vrouwe lijke ongehuwden4 mannelijke en 3 vrouwelijke gehuwden en 3 weduwen. Levenloos werden aangegeven 3 vrouwelijke kinderen alien wettig. De voltrokken huwelijken wareD intotaa!9, waarvan tusschen jongmans en jonge dochters 6, en tnsschen weduwnaars en jonge dochters 3. Het getal personen die zich in de gemeente vestigden, bedroeg 8 mannelijke en 15 vrouwelijke; en dat van hen die dezelve verlieten 32 mannelijke en 30 vrouwelijke, zoodat op 31 Dec. 1863 het getal inwoners beliep: Van het mannelijke geslacht: Ongehuwden beneden de 18 jaren 245. idem boven 18 230. Gehuwden 196. Weduwnaars 27. 698. En van het vrouwelijke geslacht: Ongehuwden beneden de 15 jaren 235. idem boven 15 206. Gehuwden 196. Weduwen 72. 709. 1407.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1