II i lOFODIlSSCHS tKVKRTRAAHT ,,„,„0PENBARB VERK00PIN6 t A Gebroeders DE PAUW, r- ABSBACBBIN'SOFAKTI-BBIIATISCHE WATTES, S. DRA1SMA VAN VALKENBURG, y ~h De Londensche correspondent van de Kol- nische Zeilung schrijft nan dat blad overigens, dat Trabucco een der duizenden was, die Gari baldi naar Sicilie liebben vergezeld. Bij Aspro- monte zouden zij bebbeu gezworen Italie op den keizer te wreken. Allen zouden zij verklaard hebben geen berouw te gevoelen, en dat bet mislukte jwerk door anderen zal worden voort- gezet. „Zoolang de keizer Rome bezet houdt, zullen wij hem geen rust sclienken," moeten zij gezegd'hebben. Naar men verneemt, zijn op den 11 dezer te Parijs nog ondersckeidene vreemdelingen ge- arresteerd, betrokken in de zaak der vierltalianen. De Engelschepapierenkomenermetkracht tegen opdat sommige Fransche bladen gemeld liebbendat de gevatte vier Italianen uit Enge- land zouden zijn gekomen daar bet integendeel moet gebleken zijndat zij over Italiaansck- Zwitserland naar Frankrijk zijn vertrokken. Dezer dagen beeft in de riolen te Parijs eene zonderlinge lvlopjagt plants gehad. Gebruik makende van (le strenge vorsthadden liefkeb- bers van rattengeveckten millioenen ratten naar een hoofdriool gedreven en terwijl deze als tijgers onder" elkander voclitenliet men bij de brug van Agnizes 40 woeste honden in het riool neder, die 45 uren met ratten stredenna verloop van welken tijd men bevond dat 4 bonden bet leven badden verloren en verscheidene andere blind gebeten waren, terwijl niet minder dan 110,000 ratten dood op bet onderaardsche slagveld lagen. Op den 30 December, klokke 12, beviel te Metz de vrouw van een ambtenaar van een meisje, dat ten 8 ure stierf; op 31 Dec., 'smor- gens ten 9 ure, beviel zij van een zoon, die ook ten 8 ure overleed, en ten 12 ure weder van eene docbter, die den volgenden dag ten 9„ure stierf. Op den zeearm bij Stirling beeft zaturdag 9 dezer een angstwekkend voorval plaats ge had. Terwijl namelijk tusschen de 6 a 700 per- sonen zich op het ijs vermaaktenscheurde bet door de werking van bet ebtij los en dreef naar zee, tot niet geringe onsteltenis van hen die zich er opals van ben die zich aan den wal bevonden van alle kanten scboten redders toe die met behulp van schuitentouwenladders en planlcen de ge'improviseerde eilanders weldra aan land bragten. Men verzekert dat de Suez-maatschappij zicli in groote verlegenkeid bevindt. Deze maand moeten namelijk de 20,000 werklieden worden betaaldterwijl de Egyptische regering, zooals te voorzien was, hare hulp daartoe weigert. Het vierde jaar van den Amerikaanschen burgeroorlog is begonnen. Men doet opmerken dat deze krijg tot dusverre alleen de vrijverkla- ring van 100,000 negers, op een cijfer van 4,000,000 beeft bewerktmaar dat deze uit- komst niet is verkregen dan ten koste van drie menschenlevens voor elk der vrijgemaakten. Te New-York trad in een der talrijke ker- ken aldaar voor eenigen tijd een leeraar op den kansel, die den hoogen ouderdom van 101 ja- ren bad beroikt. Hij kon het gezang nietmeer aflezen wegens zwakbeid van bet gezigtsorgaan doch sprak nog met vaste stem en maakte een diepen indruk op zijne talrijke hoorders. De politieke omstandighetlen, die zich aanvankelijk donker lieten aanzien, hebben een gunstigen keer genomen. Het besluit namelijk tot verwijdering der vreemdelingen uit Japan, is tlians officieel lierroepen, en te Jeddo zijn onder de bevolking plakkaten verspreid, waarin gezegd wordt, dat de zaken met de vreemde lingen in orde zijn gekomen en dat bet volk thaus weder met ben handel mag drijven, welker berigt de Japanners met vreugde ontvingen. komen Arnemuidscbe visscherseene som van 100 is overgemaakt. Zij blijven verder tot de ontvangst en over- making van liefdegaven voor die beklagens- waardigen bereid. Nbuzen 19 Januarij 1864. C. van DIJK. J. T. DE SMIDT. J. STURM. Jim Ilet GEMEENTE-BESTUUR van" -V'lJZENDIJKEzal, op Woessdag den 3 Februarij 1864, des morgens ten 10 urein de Raadzaal aldaarin bet open- baar AANBESTEDEN Elet VEIU1EUWEI en UTIRU I- 9>a<Ak van hot Sohoollokaal. Bestek en Teekening ligt ter lezing en inzage ten Kantore van den Civiel-Ingenieur Ce. A. Carpreau, te IJzendijkealwaar tevens inlich- tingen te verkrijgen zijn. Aanwijzing in loco zal plaats bebben op Za turdag den 23 Januarij 1864, des namiddags en 2 ure. 2d i '/ri:m^De Notaris J. J. FERCKEN, Neuzen zal, krachtens bekomen Regterlijke magtiging, ten verzoeke der meerder- jarige en Voogden der minderjarige Erven van wijlen EGBERT BAREMAN en JANNEKE DE YISSER, beide te Neuzen overledenin het open- baar veilen en verkoopen op Dingsdag den 26 Januarij 1864, des morgens ten 10 ure, in het Nederlandsch Logement, be- woond door den Ileer J. C. Steenkamp JCz. te Neuzen Een WOOllllilS, SCHUUR en ERF, staande en gelegen in de stad Neuzen om- trent de Roomsch-Katholijke Kerk, kadas- traal sectie Cno. 807groot 1 roedc 40 ellen. In gebruik te aanvaarden bij de betaling der Kooppenningen. En tenzelven dagedes middags ten 12 ure ten verzoeke als vorenin gemeld Woonhuis te Neuzen 2 schoone baatgevende MELKKOEIJEN8 HOENDERS en 1 HAAN, 1VARKEN, MELK- GEREEDSCHAPPEN HOOISTROO BETTERAVENAARDAPPELENSPEK BRANDIIOUTHUISMEUBELEN enz. enz. t bet ministerie van den Notaris J. J. 3 r "f FERCK E N te Neuzen. Op Donderdag den 28 Januarij 1864, des morgens ten 10 ure, aan den dijk tusschen de Eendragl- en Grooten Huyssenspol- dersin de gemeente Zaamslag van eene groote partij extra zwaar vierjarig WiLGEN GEWAAI. En dadelijk na afloop daarvanten verzoeke van de Erven den Heer J. B. BLANCQUAERT, te Lokeren, op de Hofstede bewoond door Win- rem de Koeijer in den Eendragl polderge meente Zaamslagvan eene partij CANADA BOOMEN. Op Maandag den 1 Februarij 1864, des namiddags ten ben ureten verzoeke en ten Woonbuize van FREDERIK VAN DER HOOFT, op bet dorp Zaamslag van eene partij HUIS MEUBELEN, BEDljENGOED enz. enz. En op Donderdag den 4 Februarij 1864, des morgens ten 10 ure, ten verzoeke van de Weduwe en Erfgenamen van MARTINUS VERSTRATENaan de Herberg bet G r o e- newoud, in de gemeente Axelvan eenen sclioonen IrTboeclel bestaande in HUIS MEUBELEN WINKEL- en HERBERGGE- REEDSCIIAPPENKRUIDENIERSWAREN en meer andere Goederen. De Notaris J. J. F E RC K E N, 711 te Neuzenzalten verzoeke van de "Weduwe en Erven van MARTINUS VERSTRA TEN, in de gemeente Axel, in het openbaar verkoopen op Dingsdag den 2 Februarij 1864, des namiddags ten 2 ure, in de ver kocht wordende Huizing, bewoond door gemelde Weduwe M. Verstraten: Een welgeconditionneerd ~Woonhuis zijnde eene HERBERG en WINKELHUIS tScbnurtje en Erf, genaamd: HET GROENEWOUDstaande en gelegen in de gemeente Axelaan den Straatweg naar Neuzen kadastraal sectie D, no. 299 groot 3 roedenwaarin de Herberg- en Winkel- nering vele jaren met succes is uitgeoefend. In gebruik te aanvaarden bij de betaling der Kooppenningen. 76,',. /A De ondergeteekende maakt hierbij met innigen dank bekenddat hij door de welwillende aanbiedingen van de Heeren^/ 270 J. G. en J. J. van der Harst, die hem van^G^ de benoodigde Koopwaren hebben voorzien, cn van den Heer J. Frederik Klein, die zijn' benedenhuis daartoe belangeloos beeft aangebo- V 3r denin staat is gesteld van heden af (Maan- dag) in bet Huis van laatstgemelden Heerin den Langendelft alhier, wijk B, no. 139, eene KRUIDENIERSAFFAIRE en HANDEL in KOLONIALE \V .A-U/E1N" en SIGrAVIi.ElN' te openen. Hij zal al bet mogelijke aanwenden om het vertrouwen deelacbtig te wordenbetwelk zijn Vader, de Heer J. C. le Nobel, gehandeld bebbende onder de Firma le Nobel Zoon, gedurende veertig jaren zoo ruimschoots van zijne vele Kalanten beeft mogen genietenen beveelt zich bescbeiden aanzicli vleijende in zijne op te rigten zaak een middel te zullen vindenbetwelk hembij vlijt en goede be- dieningin staat zal stellenook in het onge- lukkig lot zijner dierbare betrekkingen te voor zien. C. G. LIJNAAR LE NOBEL. Middelburg, 18 Januarij 1864. KIRKSNIJDERS TE SAS-VAN-GENT. - $r maken en verkoopen alle soorten van GrE- tsrs i:jl>i::s kurken, tot civile prijzen. Bevelen zich in ieders gunst en beloven eene goede bediening. MEN VRAAGT TE KOOP: 'V3,lz een iroeti gedresseerde JAGT- t z - I IOM eersle qualileit. Adres onder zt letter Z., bij de Boekhandelaars J. C. W. - - ALTORFFER, te Middelburg. Abshaubbin's of Anli-Rhumalische Wallen, A. BREETVELT, Az., Onder dankbetuiging aan de milde gevers wordt bij deze melding gemaaktdat op heden, ten behoevc der elf weduwen en vier-en-twintig kinderen van de in den jongsten storm omge- Apotheker t e Leeuiuarden. V GEDRUKT BIJ J. STURM TE NEUZEN. z fA i r Door plaatsgebrck in (lit numtner zullen een paar ingekomen bcrigleo in bet eerstvolgende opgenomen worden. fl Amsterdam, 16 Januarij Werk. Schuld 2| pCt. 6S;j; 3 pCt. 7f> 4 pCt. OS);- Zaamslag-19 Januarij. VLAS. Bij tainelijken aanvoer was lieden de kooplust goring, 't welk voornamelijk aan de liooge cischen der houders is toe te schrijven. Er werden enkele paHijtjes lot vorige prijzen afgedaan. Gent) 15 Januarij. Bij ruimcn aanvoer werd Tarwe als voren verkocht terwijl Rogge tlaauw den vorigen prijs opbragt. Gerst Haver en Boonen zonder verandering. Vlas met grootcn voorraad ter marklalle kwalitciten werden circa 10 centimen lager verkocht, A <P0 S3 - 35" 'fUA 7 7 z-/- 7t> 17 r 6 Alle ligte aandoeningen ons door de buitenlucht aangebragt, zooals Kramp, JichtHoofdkramp, Aangezigtspijo Kiespijo, Pijn of Verstijving in de leden enz., alsook Huidziekten van elken aard, ltoosBrand, UitslagBrandwonden en dergelijke meer, worden door de spoedig genezen want zij nemen alle scherpe deelen uit vleesch en bloed wegzonder de goede sappen te benadecleu of eenig orgaan stoornis toe te brengen. Lijdersdie geheel door het Ithumatiek verstijfd waren, zijn door het aanwenden dezer lieib zame AV'atten van kunne pijnen en stijflieid bevrijd geworden. Men zorge vooral dat men de echte bekomedoor te letlen of de pakjes wel gewikkeld zijn in lichtblaauw papier, waarop de gebruiksaanwijzing is vermeld, de namen der 200 depot- houders voorkomen en onderteekend is door den Bereider en Hoofd-depothouder Delft, Groote Markt, nevens de Waag. die deze Watten voor den prijs van 30 Cents per pakje, o. a. verkrijgbaar heeft gesleld bij G. W. Iloutzager, Neuzen; Th. Annaert, HulstJ. G. A. Thompson, Sas van-Gent; D.Riemens, Zaamslag; A. Noest Croin, Sluis; F. Bevin van de PulteIJzendijke; D. van Male, Breskens; L Lippens, lloofdplaat; A. van Overbeeke, Ft, Sehoondijke en meer bekende Depots. VAN Dczc LEVERTRAAN, fenecs- cn schcikundig ondcrzoclit en aanbevolen door: Prof. L. C van GOUDOEVER, Ilooglecraar in de Geneeskunde aan de Hoogescliool te Utrecht Dr. G. D. L HUET ecrste Geneesheer aan het Buiten-Gastliuis le Amsterdam Dr. J W. GUNNING. Lector in de Schcikunde aan de Hoogeschool te Utrechten Dr. R. S TJADEN MODDERMAN, Adsistent aan het Scheikundig Laboratoiium te Leiden, is A 80 Cents de HEELE en 40 Cents de IIAJLVE FLESCH verkrijgbaar gesteld bij de onderslaande HH. De'pothouders in de provincie Zeeland: ro 3r Goes, P. A. HOCHART, Zoon. Middelburg, A. A. NONHEBEL. Hulst, J. W. VERBEECK VROL1JK. Sluis, W. P. V. 11ENNEQU1N. Bij iedere flesch is een berigt gevoegd inboudende behalve uitlieksel uit de analyse, cop van de autenlicke certificate n. J i.z/ Z.AS J Si - 7P - f0 /.'U rc -/ 0 3r MM

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 2