No. 144. Woensdag 20 Januarij 1864.4de Jaarg. ALGEMEEN ZEEli WSCH-V aAANDEREIN. Bit Weekblad wordt elken Woensdag morgen uitgegeven bij J. Sturm te Neuzen. De prigs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents Men abonneerl zich bij alle BoekhandelarenPostdirecteuren en Brievenbushouders. Adverlenlien gelieve men aan den Uilgever in te zendcn uiterlijk Dingsdag des avonds ten 6 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregl voor elkeplaatsmg. De voorwaarden derkrachtens de beschik- king des konings van den 2 April 1863, no. 108, door den minister van binnenlandscbe zaken op den 10 April 1863 aan Francois Lancelot, ad- vocaat bij het hof van app6l te Brussel, wonende te Ixelles, bij Brussel, verleende concessie tot het aanlcggen en exploiteren van eenen spoor- tvegaanvang nemende te Neuzen en zich slrek- kende langs Sluiskil, Axel en Hulst tot de Belgische grenzen, in de rigfing unnST.-Ni- COLAAS, met een zijlak naar de buitenhaven van Neuzen, in de Staats-Courant van vrijdag 15 dezer, no. 13, opgenomen zijnde, meenen wij daaruit het verblijdend teeken te mogen op- merken, dat de concessie op 1 Januarij jl. de/i- nitief is geworden. Met de voornaamste bepalingen der voorwaar den, werden onze lezers door middel van het bijvoegsel op ons nummer van woensdag 20 Mei 1863, no. 108, in kennis gesteld. Naar aanleiding van het bepaalde bij art. 24 der voorwaarden, mogen wij verwachten, dat reeds spoedig met de werkzaamheden een begin zal worden gemaakt. Krachtens de onlangs aangenomen wetten, zal met 1 Maart a. s. de rijks-accijns op turf en steenkolen zijn afgeschaft, en op dat tijdstip het gedislilleerd van f 22 op f 35 per vat wor den gebragt. Volgens art. 2 van laatstgemelde wet, zal daags voor het in werking treden daarvanen dus op maandag 29 February a. s., van alle voorraad van meer dan lien lean gedislilleerd aangifte moeten geschieden, en de verhoogde accijns worden bijbetaald. In de zitting van de tweede kamer van 16 dezer, is met algemeene stemmen aangeno men de credietwet buitenlandsche zaken, als- mede het wets-ontwerp tot wijziging van het maximum der plaatselijke belaslingen op het gedislilleerd. De kamer is daarop tot nadere bijeenroeping gescheiden. De leden van de eerste kamer zijn tegen 25 dezer ter vergadering opgeroepen. Neuzen 9 14 Januarij. Gedurende de vorige maand zijn het kanaal alhier opgevaren 15 zeesckepen, metende 1725 ton, en 250 bin- nenschepcn, m. 9630 t.en afgevaren 13 zee- schepen, m. 1805 t., en 251 binnenschepen, m. 10122 t.; totaal sedert 1 Januarij 1863 op gevaren: 299 zeeschepen, m. 46875 t., en 3501 binnenschepen, in. 161542 t.; en afgevaren: 271 zeeschepen, m. 48108 t., en 3418 binnensche pen, m. 157225 t.; in het jaar 1862 waren opgevaren: 279 zeeschepen, m. 40737 t., en 2700 binnenschepen, m. 131760" t.;^ en "afgeva ren 257 zeeschepen, m. 45768 t., en 2674 bin nenschepen m. 131319 t. Iloek 18 Januarij. De"dringende roep- stem uit Arnemuiden om iets te willen bijdragen tot leniging van het lot der 11 ongelukkige we- duwen en 24 weezendiedoor het omkomen harer mannen en hunne vaders in de golven, van alles beroofd werden vond ook alhier weer- klank. Bij den predikant en hoofd-onderwijzer is ontvangen de som van 46,58. Innige dank wordt aan alien gebragt, die van het hunne hiertoe bijdroegendat Gods zegen op hen rusteover het werk lninner liefde. Niet minder verdient van hier te worden ver- rneld, dat gedurende het jaar 1863 voor de diaconie-armen aan buitengewone giften eene som van ruim f200 is ingekomen. Moge dat liefdewerk tot heil der armen ten zegen strekken voor alien, die het beoefenden, en hier en elders velen wekkenom het na te volgen. Men berigt uit Oistenvijkdd. 13 Januarij Nog steeds doet de justitie onderzoek in zake den moordaanslag op mgr. Zivijsenwant tegen maandag aanstaande zijn weder verscheidene personen uit de gemeente Harendie vroeger met Jan van Veen in aanraking zijn geweest voor den regter-commissaris opgeroepen. Ofschoon van geen algemeen Enropeesch belangtrekken evenwel de verkiezingen te Brugge bijna overal de aandacht. Men weet dat de vroegere verkiezingen te dier plaatse zijn vernietigd'beide strijdende partijen hoffpten nu de nieuwe tot haar voordeel te zien afloopen. Uit de berigtenomtrent den uitslag van die nieuwe verkiezingen op*den 12 dezer openbaar gewordenblijkthoe algemeen de opkonrst der stemgeregtigde burgers, en hoe gn^t de nederlaag der liberale candidaten is geweest. Van de 2519 personen die dj) de kiezers- lijsten staanzijn er 2366 opgekomenzoodat de volstrekte meerderheid 1184 was. DeKatho- lijke candidaten hebben bekomen de heer Soe- nens 1247de heer Visart 1229 en de heer Beclercq 1200 stemmen terwijl geen van de liberale candidaten de volstrekte meerderheid heeft bereikter zijn namelijk voor den heer Bevauxdie 32 jaren lid van de kamer der vertegenwoordigers is geweestden ouden kamp- vechter der liberale partij1131 stemmen, voor den heer de Bidder 1127en voor den heer de Vriere 1122 stemmen uitgebragt. In de Independance Beige wordt crkend dat de liberale partij eenen zwaren slag heeft ge leden. De uitslag der verkiezingen te Brugge leest men in dat liberale blad is erger dan men in de ongunstigste onderstelling had kun nen verwachten. Men twijfelde aan de over- winning, maar eene volslagen nederlaag had men niet verwacht, en met levendige beducht lieid denkt men aan de gevolgen welke die nederlaag kan hebben. Het Journaal de Bruxelles houdt voor zeker dat het kabinet, ten gevolge van den uitslag der verkiezing te Brugge moet aftreden, ofschoon het niet bepaaldelijk de op- treding van een conservatief ministerie durft voorspellen. De Monileur van 15 dezer zegt, dat het mi nisterie den koning zijn ontslag heeft gevraagd. De koning zal nu moeten beslissen tusschen verandering van ministerie of ontbiuding der kamer. Het entrepot St.-Felix te Antwerpen", dat den 2 December 1861 afbranddeis geheel her- bouwd, den 15 dezer voor den handel weder opengesteld. De stad Dantzig heeft den 2 Januarij de herinnering gevierd van den aftogt der Franschen vdor vijftig jaren. Weinig steden hadden zoo zwaar bij dien aftogt geledenmeer dan 60 menschen waren door het bombardement gedood 90 uit gebrek omgekomenin 't geheel waren 5592 menschen in het jaar 1813 aldaar graf- waarts gedragen. Behalve een kloosterlagen in de binnenstad 112 huizen en gedeeltelijk 197 magazijnen in puin1115 gcbouwen liaddeu minder of meerder geleden. Dadelijk na den aftogt der overwonnenen rukte de hertog van Wurtemberg, aan de spits van 14,000 man, de stad binnen. De instructie in de zaak der Italiancnte Parijs gearresteerd, onder beschuldiging van zamenzwering en verzameling van wapenen en oorlogs-ammunitie, is opgedragen gelijk reeds vroeger is gemeld, aan den regter van instructie Banicl. De vier personen hebben verklaard te heeten Antonio Maspoli, Pasquale Groeco, Nalale Imperalori en Raphael, Trabucco. Op bevel van den prefect van policie, zijn zij in de cellulaire gevangenis Mazas opgesloten geworden. Daarheen hebben zich reeds de heer Baniel en de heer Moignon, keizerlijk proeu- reur hij de regtbank in het departement de la Seine, begeven, vergezeld van een griffier en een folk, ten einde de instructie der zaak te beginnen. Uit de bij de Italianen gevonden stukken schijnt te blijken, dat Mazzini de zamenzwering heeft georganiseerd en geleid, en de kosten daarvan heeft gedragen. Hij, Mazzini, zou te Lugano hebben gezocht en gevonden, omgekocht en betaald hebben, mannen, die keizer Napoleon zouden moeten vermoorden. Groeco zou de chef der bende zijn. Trabucco, die zoowel te Londen als te Parijs reeds veroordeeld was als doortrapte dief, zou in een brief, tot Mazzini gerigt, dezen gevraagd hebben de eer te mogen genieten de luitenant van Groeco te zijn. Mazzini moet daarop gunstig geantwoord hebben, dewijl de brief, door Trabucco aan Mazzini gerigt, bij Groeco gevonden is, terwijl Mazzini aan dezen 4000 francs zou hebben ter hand gesteld. Men zegt, dat alle vier bun misdadig plan bekend hebben. Nieuws- en Advertentieblad WOE Het ont.werp tot wijziging van de gemeentewet.voor zooveel de plaatselijke belastingen betreft. Illicit aldus Art. 1. De wet van den 29 Junij 1851 Staatsblad no 85) wordt gewijzigd ah in de volgende paragraphen is aangewezen. a. Art. 242 wordt gelezen als volgt: De opcenten op de persouele belasting en de andere in het 4de lid van art. 240 bedoelde rijks- directe belastingen kunnen tot vijftig gaan. b. De tweede zinsnede van art. 243 vervalt. e. Art. 244 wordt gelezen als volgt: .Hoofdelijke omslagen of andere plaatselijke directe belastingen worden niet geheven alcorens de gemeente-opcenten op de grond- belasting op de gebouwde eigendommen tot tien op de onge- bouwde tot vijf, en de opcenten op de in art. 242 bedoelde rijksbelastiugen tot vijf en twintig zijn opgevoerd. Zij kunnen ecbter vroeger worden geheven zoo het bedrag der op de gemelde belastingen reeds gelegde gemeente-opcenten een vierde beloopt van hetgeen de gezaraenlijke gemeente-belas- tineen gemiddeld over de vijf laatste jaren jaarlijkB onzuiver hebben opgebragt." Art. 245 wordt gelezen als volgt: .In de hoofdelijke omslagen of andere plaatselijke directe belastingen worden uitsluitend aangeslagen zij, die in de gemeente hunne woonplaats hebben en zij die er verblijf houden. Daarin wordt, over een dienstjaar: door hem, die niet dat geheele jaar in de gemeente woonde of verbleef, slechts voor zooveel twaalfden gedeeld, als hij maan den in de gemeente heeft gewoond of vertoefd .door hem, die geene drie maanden van dat jaar in de ge meente woonde of verbleef, niet bijgedragen. „Gedeelten van maanden wordeu voor geheele gehouden." e. Art. 246 wordt gelezen als volgt: Plaatselijke belastingen of voorwerpen van verbruik worden niet geheven, alvorens de gemeente-opcenten op de grondbelas- ting het in art. 244 vermelde getal bereikt hebben, en de ge meente-opcenten op de in art. 242 bedoelde rijksbelastingen vijftig bedragen, of tot dertig zijn opgevoerd, en in de ge meente eene directe plaatselijke belasting wordt gevorderd, wier bedrag ten minste met twintig van die opcenten gelijk staat." f. Art. 249 wordt gelezen als volgt: Plaatselijke belastingen op voorwerpen van verbruik worden alleen geheven op voorwerpenwaarop het rijk accijns heft. Het verbi nik van zoutzeep en suikerwordt echter niet belast." g. Art. 250 wordt gelezen als volgt: .Voorwerpen, aan rijksbelasting onderhevig, worden niet hooger belast dan het binnen- en buitenlandsch gedistilleerd tot veertien gulden per vat, overeenkomstig art. 1 der wet van den 20 Junij 1862 (Staatsblad no. 62), en art. 1 der wet vaD den 1 Mei 1863 (Staatsblad no. 47) de wijn tot 12 gulden per vat; het bier tot zeventig cents per vat het geslagt tot eenmaal den rijksaccijns. Zijn echter de gemeente-opcenten op de rijksbelastingen in artt. 241 en 242 bedoeld tot het daar bepaalde maximum opgevoerd, en wordt er eene plaatselijke directe belasting geheven, waarvan het bedrag ten minste met dat van het maximum der opcenten op de personele belasting gelijk staatdan kunnen het gedistilleerdde wijn en het geslagt hooger worden belast, doch uiterlijk tot anderhalf maal het bedrag bij elk van die voorwerpen nitgedrukt." h. Art. 252 vervalt. i. Alt. 255 wordt gelezen als volgt: Bijzondere wetten wijzen de gemeenten aan in wier belang, uit hoofde van bijzondere omstandighedenvan de bij art. 249 Iste zinsnede, en art. 254, lste zinsnede, gestelde regels kan worden afgewekeu." 5 k. Aan art. 260 wordt als derde lid toegevoegd: Het dwangbeveldoor een gemeente-ontvanger nitgevaardigd, kan in het geheele rijk worden ten uitvoer gelegd." Art. 2. Alle plaatselijke belastingen behalve de in art. 238 bedoelde regten en loonen, worden binnen een jaar na de af- kondiging dezer wet herzien en aan onze goedkeuring onderworpen. Die belastingen vervalleu wanneer onze goedkeuring op de heffing daarvan niet voor den afloop van dat tijdvak is verleend. Lasten en bevelen enz. Als algemeene toelichtingdiene de volgende aanhef der memorie van toelichting: Bij het geven van algemeene regels voor plaatselijke belastingen overeenkomstig art. 142, 2de lid, der grondwet was.nutwaalf jaren geleden, eene zaak hoafddoelde heffing van accijnsen zoowel om andere redenen als vooral om de belemmeriDgaan het binnenlandsch verkeer schadelijk, te beperken. De gemeeute- wet ging hierin zoover als de omstandigheden destijds toelieten. Zoodra echter eene geleidelijke herziening van 'siijks belastiog- stelsel met afschaffing van accijn3 op eenige voorwerpen die ook plaatselijk kunnen wordeu belastgepaard gaatis het noodig, den grond voor directe gemeentebelasting uit te breiden, de verbruiksbelastingeu nog meer achterwaarts te schuivenen zichbij het stellen der daartoe vereischte regelende onder- vinding ten nutte te makeu.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1