No. 142. Woensdag 6 Januarij 1864. 4de Jaarg. ALGEMEEN ZEEU W SCII-VL A AN l)ER EN. ill Dit Weekblad wordt elkcn Woensdag morgen uilgegeven big J. Sturm te Neuzen. De prigs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 rents. Men abonneerl zich big al/e Boekhandelaren Posldii ecteuren en Brievenbushouders. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uilerlijk Dingsdag, des avonds ten 6 are: deprijs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor elkcn regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregl voor elkeplaatsing. Uit een goede bron vernemen wijdat Z. M. de koning het ontslag van den heer van dcr Mae.sen de Sombreffminister van buitenland sche zakenheei't aangenomenen in diens plants met de portefeuille van buitenlandsche zaken ad interim heeft belast jhr. ridder lluigs- sen van Kallendijkeminister van marine. Voorts vernemen wijdat de beer van dcr Maesen de Sombreff bereids op den iniddagvan 2 dezer met zijne familie de residentie verlaten lieeft.zicli begev-en le naar Limburg. De eerste kamer der statcn generaal heeft de staats-begrooting voor 1864 behandelden Jnstifie aangen. met algem. stemm. Binnenl. zaken S'aatsspoorwegen Marine Finaneien Onvoorziene nitgaven R.-K. Eeredienst 29 tegen 4 Herv. en anlere Eered. Oorlog Kolonien 28 31 22 5 2 11 Bnitenl. zaken verworpen 19 14 Wet op de middelen aangen. algem. stemm. Na de aannkmixg van het wets-ontwerp tot afscha/fing van den aceijns op den turf en de steenkolen met 25 tegen 3 stemmen en dat tot verhooging van den nreijns op bet binnen- landseh gedislilleerd met 18 tegen 10 stemmen is de kamer op den 31 Dee. jl.tot nadere bijeenroeping geseheiden. Ten gevolge van de verwerping van de bogrooting, zullen zoowel de tweede als de eerste kamer in de loopenle maanl Januarij weder bijeenkomcn, tot vaststelling eeiwr eredietwet voor het departement van buitenlandsche zaken. Het ontwerp van wot op de personele he- lasting, dezer dagen op nieuw bij de tweede kamer ingezondenverschilt in vele opdgtcn van datgenewat in de vorige zitting werd ingedien 1. Aan vele bezwaren van verschillende kanten geopperd is te gemoet gekomen bovenal aan het hoofdbezwaarhot loslatcn van de twee gron Islagen der dienstboden en paarden. Daar- entogen zullen de gemeenten thans op eenc an- dcre wijze worden in stmt gcsteld omaceijnsen, vooral op eerste levensbehoeftcn af te schaffen. Ilct rijk zalindien wij wel onderrigt zijn zijn 20 opcenten laten varenterwijl aan de gemeenten zal worden toegestaan 50 opcenten Myhct pto'sonccl te heffen. Ilct verlics dat HOydogMk rijk zal lij len zou worden terug- eenige verhooging van sommige ggftdslagen. Dat is mogelijk dcels door de ~bchaffing van den accijns oj) de brandstoffen ■tanloor ook de meer gegoede klassen belang- rijk zullen worden ontheven en deeds door eenc betero vordeeling van de personele belasting on- dcr de on lerscheidene klassen dor maatschappij. Oj) last van het departement van oorlog zulh n (te onder-officieren die de lessen op den wetonschappelijken cursus ter Ojileiding tot offi cieren volgen van geene diensten hoe ook ge- naamd mogen vrijgesteld zijn zijnde de chefs der verschillende legereorpsen uitgenoodigd alleen diegenen van eenige diensten te versehoonen welke het offieiers-examen moeten afleggen en wel viif maanden voor dat znlks zal plants hebben. Volgens art. 53 der militiewet moet men ter bekoming van vrijstelling wegens broeder- diensteen getuigsehrift overleggen van den burgemeesterwaaruit het getal zonentot het gezin behoorende, blijkt. De minister van bin- nenlandsche zaken heeft bij eireulaire van 18 Dee.naar aanleiding van art. 50 der militie wet beslistdat in dat attest tevens behooren te worden vermeld zoodanige overleden zoons die gedurende hunne diensttijd zijn overleden of die in een der overige gevallen, vermeld in 2".7". van dat art. hebben verkeerd. Ofsehoon vroeger (1852) in eenenanderen geest door den lieer Thnrheeke beslist was, is thans uitgemaaktin zake het bekende gesehil te Zierikzee, dat, zoo or bij de keuze van raads- leden meer dan er plaa'sen te vervullen zijn, de volstrekte meerderheid van stemmen hebben bekomen, zij die de meeste stemmen verkregen gekozen zijn. Woensdag 11.heeft aan het ministerie van binnenlandsche zaken de aanbesteding plants geliad van het graven van een kanaal door den Iloek van Holland met het voltooijcn van de noodhaven aan de Noordzee aldaar. Daar- voor warcn vijf inschrjjvingsbiljetten ingekonren de minste insehrijver was de heer P. van Lim burg te Rotterdam voor de som van f 405,000. De insch -ijvers warcn P. van Limburg te Rotterdam, voor f 405,000C. Kalis, XVz.te Sliedreeht, voor 550,000; J. van llaaften te Sliedreeht, voor /'598.000; W. E. J. Schram te Sliedreeht, voor /"840,000; en J. Kooijte Amsterdamvoor 990,000, Men zegt, dat door IIH. gedeputeerde sfa- ten van Zeeland maatregelen worden gezoeht ook in overleg met de gemeentebesturen van West-Zeeuwseh Vlaanderen tot vinding der kos- ten van f 100,000, voor de kaven-verbetering te Breskens. Nenzen, 5 Januarij. In den morgen van den 31 December jl. is van deze reede naar zee vertrokken, Z-. Ms. korvet Prins Manvils dcr Nederlandenter opvolging zijnCr bestemming naar de Middellandsche Zee. Hoek2 Januarij. Door de commissie tot inzameling van nieuwjaarsgiften alhier, is bijeengezameld: 36 zak en een maat tanve en f 169,69 aan geld. De gemeenteraad te Sluis heeft bij acela- matie besloten den heer Bekaarsecretaris dicr gemeentedie deze betrekking 25 jaren heeft beklecd namens den raad en de gemeente eon waar lig geschenk aan te bicden. Oj) den 1 dezer ontstond te Oostburg tus- schen twee echtgenooten twist, die zoo hoog liep, dat de vrouw den man ontvlugtte en in een nabij zijn len watergang sprong, waarsehijn- lijk met het voomemen om zich te verdrinken. De man snelde liaar eehter spoedig na, sprong evenzee te water en redde weldra zijne weder- helft. Beiden schenen nu voornemens, na het genomen bad weder verzoenl, te willen liuis- waarts keeren, doeli werden in het voornemen gestoord door de policie, die, zienle dat de man in een tamelijk o])gewon len toestand ver- keerde, hot noodzakelijk oordeclde, hem ter ontnuchtering in het liuis van arrest over te brengen. Terwijl men overal schorren in polders en lan len aanwintlaat men bij Biervliet de vruchtbaarste lan len on ler water staan. De Grooten en Kleinen Z >utej)ol lers groot onge- veer 100 bun lerswelke in de laatste drie j a ren ten gevolge van den Imogen waterstand weinig of niets hebben opgebragtliggen nu voor d'ie vicrde onbebouwd of vaagzoo als de lan Ibouwers dit noemen. Met de Maria- en Brielsjtolders is het nict beter gestel 1. De schade door die en de aehterliggen le polders reeds gc- le len is zeer aanzienlijk. En watisde oorzaak hiervan zullen vele vragen Zj is deze: de bestaap le zeesluis en suatiegeul op den Braak- nian is totaal verlamden de ontworpene nieuwe uitwatering op de Sehelde kan nict tot stand gebragt worden, om lat eenige daar voor noodige perceelen gron 1 tot geen prijs kunnen worden aangekoeht en de toepassing der wet op de geregteljjke onteigening, sedert drie jaren te vergeefs door de betrolckene polders wordt gcvraagd, In de zitting van den gemeenteraad te Middelburg is mededeeling gedaand van een^n brief van den minister van binnenmndsehe za ken waarbij deze verklaart genoegen te nemen met de door don raad gedane voorstellen tot vestiging eener rijks hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus. De minister acht een dade- lijke aan van g van de voorberoiden le werkzaam- heden noodig en wenscheljjken daarom is ter- stoni aan den gemeente bouwmeester last ge- geventot het opmaken van bestek en begroo- ting, om die zoo spoedig mogelijk aan den" mi nister op te zenden. Dezer dagen is te Amsterdam het vroeger door 's lan Is admiraal, den grooten Michiel A ir. de Ruyter. op den Buitenkint te Amster dam bewoondo huis uit de hand verkocht. Volgens het Amsterdamsch 11 and els en E/J'eclenblad zou de rijke hertog van Brunswijk, ten gevolge van den onlangs gepleegden dief- stal zijner diamantenzijne seliatten niet meer veilig achten oj) Fransch grondgebied en zich weldra in Nederland vestigen. Prof. Buijs Ballotte Utrechtroept allc gemeentebesturen van aan zeekusten gelegen plaatsen op om tot het bekomen van berigten van naderende stormen voor zoo veel mogelijk, zich tot het koninklijk Nederlandseh meteoro- logisch instituut te wendenmet opgaaf welke geldsommen zij tot het overseinen dier berigten kunnen ter besehikking stellen. Een algemeen plan tot overseining van waarsehuwingen zal dan ontworpen en den minister van binnenland sche zaken voorgesteld worden. De van poging tot moord op den aarts- bisschop van Zwijsen besehuldigden Jan van Veen is op vrije voeten gesteld. Men verneemt, dat te Breda algemeen de gewoonte is afgesehaft van het brengen van bezoeken of het doen bezorgen van kaartjes op den nieuwjaarsdag. Mevrouw Pruimers, geb. van Dedem, is, gelijk men weet, in a])pel gekomen van de von- nissen der regtlmnk te Zwolle, waarbij zij uit de voogdij is ontzet. De memorie van appOl is dezer dagen 1 ij de boekhandelaren Kemink <Sr Zoon, te Utrecht, in het lieht vcrschenen. De heer mr. Tydemon, advokaat te Amsterdam, zal de zaak van mevrouw P. verdedigen. De appellante komt in de memorie op tegen de be- schuldiging van een sleeht levensgedrag met den lieer van Rijn te hebben geleid. Zij noemt dit vuigen lastcr. Om reden van gezondheid, is zij door haren breeder naar Ilveres gebragt en daar niet bevallen, maar zij heeft van eene weduwe, wier naam zij vooralsnog niet mag mededeelende zorg over een pasgeboren onecht kind, uit Christelijke liefde, overgenomen. Volgens de jongste opgemaakfe statistiek van den landbouw over I860, bedroeg het aan- tal runderen in het geheele rijk niet minder dan 1,251,851 stuks, welke, indien men ze door elkander oj> eene waarde \an /'80 rekent, eene som van 100 millioen vertegenwoordigen. -Ilet Nederlandsche zendelinggenootschap heeft in 1863 aan giften en legaten ontvangen f 41,266,98'. De jongste stormen hebben ook aan de visschersvloot van Ostende zware verliezen toe- gebragt. Tien visschersvaartuigen zijn veronge- lukt en vijf daarvan zijn met man en mnis ver- gaan; 30 vissehers hebben daarbij het leven verloren en laten een twintigtal weduwen en 44 weezen na. Voor 12 jaren redde zekcre P. te Ant- werpen iemand die zieli in de Sehelde verdrin ken wilde, uit wanhoop over den sleehten staat zijner zaken- P. verzorgde hem en verschafte hem middelen om naar Amerika te gaan. Daar deed de geredde goede zaken, en dezer da "en ontving P. een brief met 10,000 fr., waarbij hem de omstandigheden herinnerd wer len, voor 12 jaren voorgevallen, en zijne hulp met'edel- moedigheid werd beloond. Keizer Kapoleon heeft in antwoord op de tot hem gerigte ge'ukwensehen op de nieuw- jaarsreceptiein zeer vredelievenden zin geant- woord. Ilij drukte de hoop uit dat de verwik- kglingen, waaraan sommige landen reeds ten ])rooi zijn door den geest van verzoening die de vorsten boziclt, uit den weg zullen geruimd wordt n en dat de vrede alzoo niet gestoord zal worden. Aan den Amerikaansehen gezant gaf hij bovendien te kennendat, naar hij hoopte, het jaar 1864 getuige zou wezen van de ver zoening tussehen Noord en Zuid. Ie Parijs wordt voor de gecosturheerdo bals een partij whist georganiseerd. Geeostu- meerde dames en heeren nemen er als kaarten deel aan waarvan de namen door het lot wor den aangewezen. De laatst uitkomende kaart is troef. N- ar men meent te wcten. zouden de da- gelijksehe nitgaven der keizerlijke huishouding te Compiegne circa 75,000 fr. bedragen hebben. Ook heeft aldaar onlangs. .eene jagt op het wilde Nieuws- en Adyertentieblad VWOK V

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1