No. 141. Woensdag 30 December 1863. ALGEMEEN 3de Jaarg. ZEEU W SCH-AL A A ADERE A. ~~t^T 740d'"" ns:'™^:::s:zS:™ ritS'jh DhZCrr''**fT/ "',8° de drie tnwi p«- pou ,1 VppR l"4 De heer M AoA, tlians opzigter van den wateistaat te Ellewoutsdyk, is benoemd tot hoofd- opzigter over de dokwerken enz. te Nieuwediep. Door Z. Exc. den minister van marine is bevel gegeven dat Zr. Ms. zeilkorvetprins Maurits aer Nederlandenhggende ter reede van Neuzen met de cerste gunstige gelegenheid zee zal moe- ten kiezen ter opvolging zijner bestemming naar de Middellandsche Zee. Naar men verneemt behoort Nederland 0°, tot de mogendhedentot welke keizer Na poleon de circulate heeft gerigtwaarbij hij tot het bijwonen van een beper/U conqres uit- noodigt. J De keizer schijnt dus nu te willen beproeven ot hy ook door het om zich heen verzamelen der klemere mogendhedeneen tegenwigt tegen de grootere magten in Europadie van hem en zyne congresplannen niets willen wetenkan daarstellen. Het is waarlijk te hopendat de mogend heden van den tweeden rang de ooren stoppen voor het sirenengezang van den Franschen over- weldigeren bedenkendat het gevaarlijk ker- sen eten is met de grooten en dat het niet tot hunne bevoegdheid behoort, de politieke kwes- tien van Europa te beslissen. Het maken van de aardebaan en kunst- werken van den onderbouw der brag over het kanaal door Zuid-Bevelandmet bijkomende werkenen verschillende gebouwen benevens de levering van ballast en eenig-e verdere wer ken voor een gedeelte van den spoorweg tus- schen Woensdrecht en Goes, jl. donderdag te sGravenhage aanbesteed, is aangenomen door M.B. de Vv nullte Pannerden voor 576,000. n^^e1' 23 Dcocmbcr- Op den 18 dezer had alhier de mzegening der nieuwe R. K. kerk plants. De plegtigheid werd verrigt door den eerw. heer A. van Heche, deken van Hulst, bijgestaan door de eerw. heeren J. Elzen, pastoor van Zuid- dorpe, L. van Dijk, pastoor van Westdorpe A. J. Buijs, pastoor van Sas-van-Gent, C. Hesse/' onderpastoor te Hulst, en P. II. van Wees' pastoor van Axel. Onder de H. Mis, opgedragen door den pastoor der nieuwe kerk, met assistentie van ge- noemdc eerw. heeren, hield de pastoor van Sas- van-Gent oene welsprekende redevoering, waarin zijn eerw. de aanwezigen den eerbied schetste welke men moest hebben voor het hnis van God' en de parochianen uitnoodigde, hunnen hartelij- ken dank te brengen aan God en aan alien die op eenigcrlei wijze tot den opbouw van deze schoone kerk hadden medegewerkt. "Westdorpe 24 December. Heden is bij raadsbesluit tot geneesheer dezer gemeente benoemd, de heer C. Rademakersvan Lamswaarde. Jzendijlse, 26 Dec. In den naeht van den _4 op den 25 dezer, zijn door den wacht- meester Bierle, kommand. der brigade ma- r&diaussee, en J. F. Bit, marechaussee, beide gestationneerd te IJzendijke, op heeter daad gearresteerd en gevankelijk overgebragt, zekere J. Slrubbe en L. S/rubbe, wonende te Eeeloo (Belgie), op het oogenblik dat zij zich door mid- del van mkhmming schuldig maakten aan dief- stal van een mud schoongemaakte paardeboonen van de kafzolder in de schuur van Dirk Ver- planke. Bij het kantongeregt te Sluis werden den - dezei de zaken behandeld van het openbaar ministerie tegen Johannes Maas, metselaar te dier stede, wegens onbevoegd uitoefenen van de Jlu de eeiste zaak werd de beklaagde ver- oordeeld tot eene boete van 10 gulden en in de kosten van het geding; doch in de tweede zaak leverde het getuigenverhoor de zonderlingste tegenstrijdigheden op, ten gevolge waarvan de heei kantonregter bp gemotiveerd vonnis bevel gaf tot onmiddellijke inheehtenisneming van 2 getuigen, n.l. F. Heylom en P. Houben wier verklaringen ten nadeele van den beklaagde met grand konden gehouden worden van valseh tc zijn. Nadat deze alzoo door mardehaussees waren weggevoerd, werd de behandeling dezer zaak geschorst tot na den afloop van het onderzoek nopens deze getuigen. Aardenburg is in de afgeloopene week aooi den brigadier der marechaussees, II Hai mer 7 een persoon gearresteerd, wegens diefstal bni«naCi 111 Ci 1aauh0on^eid van een bewoond huis, ten nadeele van zijnen meester, bij wien hy tegen vast loon werkte. Na reeds tot beken- 'f 0 zlJn gckomen, werden de ontvreemde oorwerpen dan ook, bij huiszoeking, op den zo der onder bet stroo verborgen gevonden. Door denzeltden brigadier zijn twee dagen ^lmV°rlQenma i ai'- C ongezegclde buitenland- sche daBbladen in beslag genomen, met het on- maken van proces-verbaal tegen den rondbren- genden persoon uit Middelburgin Ylaanderen. ~,Uc. komnklyke handboog- en harmonie-so- cieteit: Jacoba van Beijeren, te Goes, heeft van wege haren beschermheer, Z. M. den koning 7ei gfunniI?g bck°men, l. 0m, in verband met de toestemming van het gemeentebestuur, tegen den 1864 een concours uit te schrijven, ook van Belgische handboogschutterijen, en 2 om zich eene nieuwe banier of standaard tc assu- meren, prykende met de koningskroon, en de oranje kleur tot grondkleur liebbende. nolTp, ni/°rt Bath.wordt b^, datde tweede po der aldaar op meuw is doorgebroken en de dyk voor ongeveer 20 ellen is weggeslagen. Ook hebben'Ste P°ldei* m°Ct Vecl scbade hekomen Te Wolfaartsdijk is, als eene derliende paging ter veryulling der vacature, den 17 dezer beroepen, h. Faure, theol. doctor en predi- kant by St.-Stephens, in de Kaapstad, die even- wel onmiddellyk heeft bedankt, als zijnde het beroep naar Bergschenhoek door ZEenv bereids aangenomen. Pe seetie Bergen-op-ZoomRoozendaal van den staats-spoorweg, is den 22 dezer feestelijk geopend, m tegenwoordigheid van derijks-com- missarissen van toezigt op de spoorwegen en ^an andere burgerlijke en militaire autoriteiten. Men meklt uit Bergen-op-Zoom, 21 Dee Dezer dagen vonden eenige visschers, in de •ScheMe, tegenover den Caterspolder, de over- ilyfselen van den boinv eens kloosters, dat vol- gens deskun ligen, het klooster van Emmaus moot zyn geweest, 't wclk vbdr den St. Elisa- bethsvloed op die plek zich verhief. Bij het lndyken van genoemden bij het naburige Woens drecht gelegene polder, stiet men ten vorigen Jar® ook°P de m,ur.en van groot vierkant r, w' dat waarschynlyk eene tot het genoemde klooster behoorende kerk is geweest. Hit Dordrecht wordt gesehreveii, dat in de omstreken aldaar proeven zijn genomen met eene door paarden gedreven machine tot braking van vlas die zoo goed zijn geslaagden zulkegoede resultaten voor de toekomst belovendat de veieeniging, die zich o. a. ook de verbeteriii"- der vlasbereuling ten doel heeft gesteld daai- mode eene ecrste schrede gedaan rekent op den weg der machmale vlasbereiding. J.'CCr tc Cortenoeveronder Brum- menheettnaar men meldtin de vorige week met minder dan acht paarden verloren die zeer Ji'nliTi -ai Zcst?rvcn zijn- Het schijnt JjArt.et hooiwaarmede zij gevoederd werden ntet vergiftige planten vermengd is geweest' daar deze acht paarden alien gebruikt hadden van hooi, dat op een en hetzelfde stuk land was gewonnenterwijl vier veulens van denzelfden eigenaar, die daarvan niet hebben geo-eten vol- maakt gezond zijn gebleven. Deskundig'en te Arnhem hebben zich met het onderzoek van het voeder belast. 7.fI)eme7Te ofiiciele kaart van Frankrijk ''ff.v.oltooid- ZlJ is geheel vervaardigd door de fficieren yan_ den generaleu staf. Aan den ar- beid zyn 60 jaren besteed. te 7ar?aeedS 7dei1,ecniS?i tijd verhaalde men te Parys en ook elders, dat de keizer der Fran- schen zyn leven in Engelsehe en Fransche ver- zekeiing-maatschappijen voor 200,000 pd. st. verzekerd bad. De Insurance Record meldt ibwf' f verfb(d(lene Engelsehe maatsehap- pyen polissen hebben gesloten, die een ge- leelte der verzekering vertegenwoordigen. Men wil te Parijs weten dat de heer Urouyn de Lhuys groot gevaar loopt van zijne portefeuille ontslagen te worden. Deze staats- man, ofschoon zeer bekwaam, is zeer onge- lukkig geweest in het ten uitvoer brengen zij ner plannen. Men schrijft zulks algemeen daar- aan toe, dat hy meestal in het geheim door den keizer is tegengewerkt. Daar de heer de 1 houvenel m de laatste dagen herhaaldelijk een onderhoud met den keizer heeft gehad wiist men hem aan als den opvolger van den heer L)i ouyn de Lhuys -Hen zegt, dat in de kazernen van Parijs eene proclamatie is verspreidwaarin wordt gewezen op de onregtvaardigheiddatde keizer So 40'T en eene^Weddevi bOOO ti. heeft geschonken aan de moeder eener dan seres, Emma Livryterwijl bijv. de weduwe an.ce" hekwaam ambtenaar, den heer de Molinen zaakgekstigde van Frankrijk te Rio-Janeiro 4ou tr. pensioen geniet! i r,In.eene cori'espondentie wordt verzekerd de inwendige toestand van Frankrijk eene crisis te gemoet gaat, en men zou met zeker- heul knnnen zeggen, dat Napoleon van het ge- iMgt van het oogenblik ten zeerste overtuigd is. at de gelukwensching door den keizer aan den heer Ron her betreft, waarvan de Indepen- dance Beige het eerste melding heeft gemaakt dit wordt tegengesproken. Napoleon zou zelfs zyne ontevredenheid te kennen gegeven hebben wyl de minister van staat het vroeger beheei- van de tersigny huldigde. Wanneer de Per- signy goed gehandeld had, zeide hij, waarom heb ik hem dan verwyderd. Ik ben dus een grilziek man. Een bekend geneeskundige te Panjs is in hechtenis genomen, onder beschuldiging van eene nog jeugdige vromv vergiftigd te hebben, wier lei en voor 5o0,000 fr. verzekerd was. 1 e Parijs werd dezer dagen eene schilderii van Rembrandt, voorstellende„IPmd spelende loor Mul in veiling verkocht voor 10 000 fr Naanwelijks was de hamer gevallen ofe'eimn" zienlijk Hefhebber kwarn en bood den ge£Si" kooper 2o,000 fr. De laatste kon deze verzoe- king met wederstaan. Een der ondergeschikte beambten van het zuider-spoorwegstation Pamiers, is dezer dagen m het bezit gesteld van eene erfenis van 12 Op al de spoorweglijnen van den staat in Belgie vindt men tegenwoordig rijtuigen van de 3de klassevoor dames die alleen refzen. 1 e Emden is dezer dagen aangebragt een mgelsche visschersloep, waarin zich slechts drie 'UVaran d^l F 'b,ren' bevonden. t YVaren de kmderen van den kapitein. die zelf ten tihW fan"en' die (le eqiliPage uitmaak- golven i ond J°ng n St0m de" d00d in 'h •it p eiiunis van lz millioen frs.gedurende 27 jaren was over deze nalatenschap geprocedeerd. Hoe vlug de criminele regtspleging in En- geland is, kan blijken uit het volgeudeSa muel Webster vermoordde zondag's ochtends de vrouw, waarmede hij leefde; hij werd dadelijk gearresteerd en den volgenden dag verscheen hij voor de pohcie-regtbank van Southwark. Twee uur uter werd hij in staat van beschuldiging gesteld Woensdag daaraanvolgende werd hii voor het hof van assises gevoerd; hij had o-een verdediger. De president vroeg hem of hij schul dig was of met. en hij bekende zijne misdaad Het openbaar ministerie merkte daarop aan dat de beschuldigde geen verdediger had en dat men hem den tyd met had gelaten met iemand te i aadplegenhet drong daarom op uitstel van de wf/ 5 aa n De President verklaarde, dat Webster ten voile zyne misdaad had bekend en dat uitstel onnoodig was. Weinige oogenblik ken later was Webster ter dood veroordeeld In de Engelsehe bladen worden thans reeds aanbiedmgen gedaan aan den eventuclen winner van de Great Eastern, ten einde in on "fSk g trG °Vei' de" VerkooP Met 1 January treedt in Ierland een nieuwe wet m working, waarbij, op eene boete va- 10 sli., het vaccineren van kinderen. na diei datum geboren, verpligtend wordt verklaard a&&3Ejj rtft'iaq -gBy Ijl 83^J 89 A fl '3 Nieuws- en Advertentieblad ty Km grjX» ~na®-ramr- m IWt 1 AAll l«r. ,1.- 1 t x

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 1