No. 140. Woensdag 23 December 1863. ALGEMEEN 3de Jaarg. ZEEUWSCH-VLAANDEREN. ,,.to w ,M 6 M4 40 wt> tw saftjagajbsfr Z. M. de Wing heeft bet verzoek om gratie van mr. C. van Baerle, veroordeeld we- gens verregaande mishandeling gepleegd on ziine krankzmmge moeder, van de [hand gewezen Genoemde persoon is voortvlugtig. De officier van gezondheid 3de kl. Dron- kers is van Zr. Ms. korvet Prins Mounts der Nederlanden, tbans op de reede van Neuzen naar bet wachtschip te Vlissingen overgeplaatst' en zal vervangen worden door den officier van gezondheid 2de kl. Meijboom, tbans on bet wachtschip. Tot ons genoegen kunnen wij berigten dat bet gerucht, als zou de heer jbr. mr. P van der Maesen de Sombreff zijn ontslag gevraagd hebben als minister van buitenlandscbe zakcn tot heden niet is bevestigd. De kamer van koophandel en fabrieken te Schiedam, heeft zich, ter zake van bet op 15 dezer door de tweede kamer aangenomen wctsontwcrp tot verbooging van den accijns op bet bmnenlandsch gedistilleerd, bij adres tot de eerste kamer der staten-generaal gewend met drmgend verzoek, dat deze bare goedkeuring aan gemelde wetsvoordragt niet verleene. De Rollerdamsche Centrant bevat een schrij- ven uit 's Bosch, waarin wordt gemeld dat tie domeingoederentot dusverre door de kruisbeercn van St.-Agatha in huur bezeten, onder's bands zouden zijn verkocht. De provinciale directeur der registratie, van der Ven, zou op last van den minister eene akte daaromtrent met notaris Bits hebben opgemaakt, waarbij de goederen aan enkele leden van bet klooster zouden zijn overgedaan; men zou daarbij een vorm gekozen hebben, waardoor de registratie-regten zouden zijn bespaard. Onder de buitenlandsche nieuwstijdingen voorkomende in liet Handelsblad van 17 dezer' leest men o. a., dat aan de Nederlandsche am- bassade te Parijs verzekerd wordt, „dat bet ka- binet van 's Gravenhage bet besluit heeft geno- men, om vooralsnog in Japan bij de tothiertoe door Nederland aangenomen afwacbtende houd no te blijven volharden, en in elk geval geen deed te nemcn aan de maatregelen, waarmede bet Japansche gouvernement bedreigd wordt van den kant van Frankrijk, Engeland en Noord- Amerika. Hontenisse ,19 December. De collecte voor een nationaal gedenkteeken voor Novem ber 1813, heeft alhier opgebragt /J 07,52. Tot bulp-onderwijzer in de openbare lagere school te Ivloosterzandeis benoemd de beer II. L. W. Albersbulp-onderwijzer te Castricum. Op den 18 dezer zijn te Middelburg aan- besteed de navolgende werken: 1. Idet vervangen door eenen bazaltmuur, van de westelijke yleugelbeschoeijing buiten de westelijke- of waaijersluis te Neuzenaangeno men door den beer Ft lis, te Vlissingenvoor de som van f 13,536. 2. Ilct maken en stellen van eene plaat- ijzeren draaibrug met vast gedeeltezamen lang 52 el, op gegoten ijzeren onderstellen, te Sluis- kil, over bet kanaal van Neuzen; aangenomen door de beeren Schrettering d, Co., te Leiden voor de som van f 33,590. Op de na te melden dagen zullcn te Mid delburg de volgende aanbestedingen plants hebben- 1. Op woensdag den 30 dezer, bet met 610 kanadascbe populieren en 900 wilgen telgen be- planten van een gedeelte van den oostelijken leidijk van bet kanaal van Neuzentusschen Sluiskil en Neuzenen 2. Op vrijdag den 8 Januarij 1864, het ge- deeltelijk verbouwen en vergrooten van bet rijks- telegraafkantodr te Neuzen. Naar wij vernemen is A. A. Dootjestim- merman te Sas-van-Gentop den 7 dezer aan- nemer geworden van het bouwen eener nieuwe school in die gemeente, voor de som van /'3G75. Bij raadsbesluit van den 17 December jl. is aan den_ bulp-onderwijzer J. de Vos teZaam- slag, op zijn verzoek, eene tractements-verhoo- ging verleend van f 50 'sjaars. Een berigt uit Vlissingen, 13 December, luidt als volgt: De zaak der adelborsten krijgt nu van bet ingesteld onderzoek een en ander uitlekt, een gebeel ander aanzien, en het Mid- el migscbe publiek, dat in de eerste dagen na de kloppartij - zijn „kruist ben" tegen de „bal- dadige knapen uitgalmde, begint reeds nu wat zacliter in zijn oordeel te worden. Men beffint 111 ii6 Z1uJ-All0e zeer mogelijk is da°t 't weldra blijken zal hoe eenige jongelieden van tatsoenhjken buize niets meer deden dan't geen waartoe ze geregtigd waren, namelijk, met de onder bun bereik zijnde stokken zich verdedi gen tegen een hoop graauw, waartegen deMid- delburgsche pohcie en klapwakers hen niet scke- nen te kunnen of te willcn in bescbermin- nemen. Het schijnt tocb waarbeid te zijn, dat door een opgewonden persoon uit bet volk een der adelborsten eerst beleedigd en later mishandeld is. Zijiic kameraden hebben daarop billijke revenge genomen, na eerst te vergeefs de huln der pohcie te hebben ingeroepen, en hebben den aangevallene zelf bevrijd, den aanvaller en den ruwen hoop, die zicli weldra om hen schaarde met meer sparende dan zij verdienden. Toen de pohcie eindelijk bespeurde dat zij met bet o c bet sterkste was hebben zij eenige van de ook deerhjk toegetakelde adelborsten in arrest ge nomen. Een dezer, die een. zware kwetsuur aan de band heeft bekomen, liet men een ge- beelen dag zittenzonder te zorgen dat de band verbonden werd, waarvan, naar het oordeel van deskundigen, het gevolg zal wezen, dat de jonge man voor altijd bet gebruik van een zijner difi- men zal moeten missen. Ik twijfel geen oogenblik, of, vooral met bet oog op bet laauwe gedrag der Middelburgscbe pohcie, zal uit de bangende instructie bet goed regt der adelborsten, om zich te verdedigen. wel bhjken. Met den jongsten storm is te Westkapelle ecu zeldzame viscli aangespoeld, die bij men- scbengeheugen nimmer aan dat strand, doch meermalen in de Noordzee en aan de kusten van Holland is verdwaald. Zijn naam is maan- visch (Ortbago riscus Mola). Hij woog 75 Ned. pond. J De dicbter L. van den Broek is op den u.?n, .va.n 1G dezer te Rotterdam overleden. llij had den onderdom van circa 60 jaren bereikt Op den 18 dezer liep te 's Hertogenbosch het gerucht, dat, bij gebrek aan wettig bewijs i an sdmld, de wegens den moordaanslag op mgr. /wijsen verdachte en gearresteerde°/u«. gesteld ra °P Vrij'C V°eteU Zal worden Ten gevolge van den storm, is dezer dagen by eene der Leidscbe pannebakkenjen, van een steenkooper uit Friesland eene bestellino- 0nt- vangen van niet minder dan 180,000 stuks dak- pannen, zoo spoedig mogelijk te leveren Te Loeneu aan de Vecbt werd dezer da gen eene koe verloot. De winner dronk te dier gelegenbeid zoo veel sterken drank, dat bij in de herberg stierf en een talrijk gezin zijn kost- wi liner verloor. Men berigt uit Zwolle, 15 December- Gisteren is door mevrouw de weduwe D. Prui- mers, geboren baronnesse van Dedcm, lioo-er geroep ingesteld van onderscheidene besebikkin- gen en van de tegen baar onlangs door de re-t hank te Zwolle gewezen vonnissen, boudende provisionele schorsing en ontzetting uit de voo-- nU -°T,er naar minderJarig kind, Marqarclha Uaniella Prmmers, zoodat bet provinciaal ge- regtshof in Overijssel eerlang deze hoogst gewia-- tige zaak zal behandelen. Te Deventer heeft een eenvoudig bur-er aan de Hervormie diaconie vermaakt 7daisies met een genoegzaam kapitaal om zeven gezin- nen bij vrije woning een wekclijksch inkomen van J 4 ^.y^haffen. Het gebeele kapitaal wordt op 40,000 geschat. Aan eene particuliere correspondentie uit -ende dczcr; ontleenen wij het vol- ''Ik v erneem, dat de beer Deschamps, mi nister van staat, een der voornaamste leden van de clencale party, en eenige Antwerpsche af- gevaardigilen oezer dagen bij den minister van ooilog, baron de Chazal, zijn geweest, om hem te vragen of by met zou willen voldoen aan den vt ensch der Antwerpenarenom namelijk aan te nemen bet jilan van 1859 voor de Ant werpsche vestmgwerken, volgens welk plan bet getrancheerd kamp zou worden doorgetrokken tot aan den anderen oever der Schelde, en dat daardoor de zuider- en de noorder-citadellen oieibod'g zou maken. De minister antwoordde dat dit plan mderdaad bestond, dat bet niet slecbt v asmaar dat, aangezien het tegenwoor- dig aangenomen plan voldoende is ter verzeke- ring van de veiligheid des lands en van die der stad Antwerpen, bij er nooit toe zou overgaan om 6en penning aan te vragen tot bet maken der verlangde yeranderingen. Als destadAnt- y.eipen al de kosten dezer verandering, name lijk lo nnlhoen, betalen wilde, daii zou demi- nister er zich niet tegen verzetfen. Ilct schijnt, dat do Antwerpsche afgevaar- in ftlIte ffeboopt badden door linn stap tweedrag-t fe zaayen tusschen de verscbillende leden van bet kabinet. e Als een staallje van den krijgszuchtieen geest, die 111 Hannover heerscbt, ten gevolge der Deensche kwestie, kan dienen, dat aldaar de,? v T-°Ti-rn manschaPPen, zelfs buisva- ders Aan dne kmderen, zijn opgeroepen. Een plaatsvervanger wordt met f 1600 betaald. ,Inv.,e tvye? groote rozenperken, die in de afzonderlyke tumen der Tuilerien, nabij den westgevel van liet groote paleis, gevondeii wor den, zag men dezer dagen verscbeiden bonderde schailaken roode en zacbt roode rozen, die vol- komen ontwikkeld zijn. De oudste hoveniers verzekeren, dat dit verschijnsel, van den aan iang dezer eeuw af, nooit op dezen tijd des jaars in die mate gezien is. 1 er herinnering aan de aangename uren in der tyd door Alexander Dumas in de Pa- rysche gevangenis voor scbulden doorgebragt heeft hy aan de boekerij van dat buis een corn- p cot cxcnijuaar zyner werken gescbonken Dezer dagen vertrok te midden vandiene duisterms, veroorzaakt doornevel, de eerste trein an Leeds naar Louden. Even voorbij het station Capmanthorpe werden acht wagens, waarin nicer dan hondem passagiers waren gezeten, van een nimi lo voet Imogen hcuvel geslingerd. Men dacbt niets anders, ot het grootste gedeelte van de reizigers zouden verpletterd zijn. Door eene tot beden onyerklaarbare omstandigheid, bad editor memand de germgste kwetsuur bekomen In het dorp Flushing, bij Falmouth, was voor een twmtigtal jaren een jongman ver dwenen, die, naar bet later bleek.' door zijn breeder geyangen werd gehouden. Men boorde den ongelukkige s nacbts kermen, dock niemand ink zich do zaak aan. Eerst nu onlangs heeft doctor Byrne, uit Durham, die door het dorn f de zaak yernam, de aandacbt der justihe daaiop gevestigd. Men vondhemkrom gesloten, nagenoeg zonder kleeding, in een don- ker hok, letterlyk op een hoop vuilnis liggende Ook bevond men dat de ongelukkige, die vroe gei zeei goed by zijne zinnen was, ten gevolge zyner gevangenscbap en der ondergane mishan- debngeneen volslagen idioot was geworden Nleuws- en Advertentieblad B:krduZu11peatroWn<:n.en 0pSen0men als Sapplc^entenUitknip- en Op het gebied der mode wenscht de Gracieuse te bewijzen dat een smaakvol bevallig toilet, een sierlijk aanzien van hui,.' stand en 8 aIIeen bereikbaar is voor den hoogenn w.?l 7i'i T S°ed% deSel'Jke lootuur van onderscheiden aard ?lvL Yan dAontwikk^ng van het verstand en de be! scnaving van den geest. verha'len^afrTe f f !etterkuDdi? geb^ romantische ernalen naar de beste schryvers van het buitenland en oor- spronkelijKe stnkken van geachte schrijvers eD schriifsters (en nzeut voorts by afwisseling reisbeschrijvingen gc8chiedkund:"o kenken aSaCn|aPt Zak8" 1 'etS V°°r het buisbo^en of de cave de'r n? fmi!Setn en 0Pmerkingen voor elke maand op. -aan die in de h 1 "r/0 raUziek al die om kort ta ^ekk^d kunnen zi]n "oa-enwereld welkom en bclang- By den mtgever A. W. Sythofp te Leiden, verschijnt de Gracieuse, Mode-Journaal voor Dames. Als eene memve- hnge onbekend en onbemind. trad de Gracieuse opmaarmet den bescheiden wensch en de opregte hoop dat zij haren naam regtvaardigendweldra als eene goede bekende en vriendin zoude worden opgenomen bij tal van hare landgenooten. Min der met groote beloften en schoone woordendan wel door daden wilde zij trachtcn hiertoe te geraken. De bijva! die hear van duizende landgenooten ten deel vielmaakl het mo-eliik nog meer te geven dan beloofd waszoodat in dezen jaargang

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 1