No. 139. Woensdag 16 December 1863. ALGEMEEN 3de Jaarg' ZEEUW SCH-VL A A ADEREA. 1 b: SS' a ''"{''"""P1'a11",m,i"de drietrmm /j»« o sir,«7 G"v,™ "nr Sbe'Sd:8 DeCemb6r 16 MiddoIburS hji fa 6 t.„„ t 4 re!eh40 emlSi tw 11 dit nunuuei* wordt morgen Donderdag een Bijvoeg^el uitgegeven. De eerste karaer der staten-generaalwelke op den 11 dezer vergaderen zou, is, ten ge- volge van de_ afwezigheid van 20 Ieden en dus overeenkorastig art. 12 van het reglement van orde, door den president verdaagd tot den vol- genden dag. De tweede kamer heeftsedert onze vo- rige opgave, de navolgende begrootingen voor 1864 behandeld en aangenomen I inancien met 47 tegen 13stemmen. S0!'10?.. 40 26 Kolomen 41 24 Unvoorziene uitgaven 46 11 Wet o]) de middelen algemeene stemmen. De Nederlandsche regering heeftbij eene dcpeclio gedagteekend van den 29 November de uitnoodiging tot bet congres aangenomen op voorwaarde dat alle mogendbeden daar zul- len vertegenwoordigd zijn. Men schrijft nit Parijsdd. 6 dezeraan de Neue Preussische Zeitung Het antwoord van den' koning der Neder landen in zake van bet congresis hier zeer kwalijk opgenomendaar het eerst na het be- kend worden van het Engelsche, bepaald wei gerende antwoord, nit den Haag werdafgezon- den. De koning der Nederlanden deelt alzoo met Engeland en Oostenrijk in den toorn van het kabinet der Tuilerien." I oen bij de wet van Mei 1863 de accijns van bet bnitenlandsch gedistilleerd teruggebragt werd tot die van het binnenlandsch en dus eene vermindering onderging van [13 per vat, heeft er geen aanpcil en dus ook gcen leruggave plaats gehad, maar werd het gedistilleerd, dat voor dien tijd veraccijnsd was, beschouwd als reeds in consumlie Ic zijn gebragt. Bij het tegenwoordige wetsontwerp, waarbij eene verhooging van accijns wordt voorgesteld van 13 per vat, is men van een geheel tegen- overgesteld gevoelen, daar aanpcil en bijbetalinq daar bij is opgenomen, en dus het vroeger ver accijnsd gedistilleerd hier niet beschouwd wordt als reeds in consumtie te zijn gebragt. Wat nu is het gevolg van deze geheel tegen- Andere adelborsten zijn reeds aangeschreven om zich onverwijld aan boord van de Prins Mauri Is te begeven, en, naar wij vernemen, zal de korvet nog eenigen tijd op deze reede gestationneerd blijven. Jl. zaturdag avond is de beer minister van maiine met de stoomboot Frans Naerebout on deze reede gekomen, heeft zich dadelijk aan boord begeven van de Prins Maurils en is circa 1 ure iveder naar Vlissingen vertrokken, om den daaropvolgenden morgen over Middelbunr de terugreis naar 's Hage voort te zetten. Volgens gedane aankondiging zal op vrii- 1. bet vervangen, door eenen bazaltmuur, van de westelijke vleugelbeschoeijing buiten de westelyke- of waaijersluis te Neuzen 2. het maken en stellen van eene plaatijze- ren draaibrug met vast gedeeltezamen lang 52 elop gegoten ijzeren onderstellen te Sluiskil over het kanaal van Neuzen. jj - De onderwijzers-kweekeling te Middelburg, n T. ei c!]'!!/0<ln> .8'ct>oren te Axel den 30 ecember 1843, die in October dezes jaars acte als hulponderwijzer heeft verkregen, is in die betiekking benoemd aan de openbare school te Nieuwerkerk, in Duiveland. ''ii den kerkeraad der Herv. gemeente te °dnartsdijk is den 4 dezer het teleurstellend bengt ontvangen, dat ook ds. W. Kraijenbelt, fni f SchcIenin8'en, voor de beroeping heeft bedankt, zoodat hiermede de twaalfde po- ging is mislukt. p pi Zckere A"'u{ Jansen, wed. II. Giepkus, te Kleinemeer, heeft dezer dagen haarhonderd- sten verjaardag gevierd. Als eene bijzonderheid wordt gemeld, dat deze vrouw gedurende haar langen levensloop nog nimmer toevlugt tot me- dicynen heeft behoeven te nemen. Op Tersehelling zijn reeds meer dan hon- deixl-en-zestig lijken aangespoeld waaronder veertig vroinven en 6<in kind. Men vermoedt flat ze afkomstig zijn van het schip Wilhelms burg kapitem hrossvan Hamburg met land- verlmizers naar Moreton-Bay, en in den nacht van donderdag 3 op vrijdag 4 dezer bij dat eilancl met man en muis vergaan. Ingevolge de weersvoorspelling van den Iianschman Mallhieu, heeft men in deze en de f olgende maand veel vocht te verwachten, hetzij m den vorm van regen of van sneeuw, onde'r afwisseling van hevige windvlagen. 4 e Liverpool is woensdag eene vergade- van aandeelhouders_ in het stoomschip Great o M gehouden, waarin twee plannen werden geopperd, bet eene bestaande in het vormen eea kap^" van 160,000 pd. st., het andere, om het schip uj wijze van loterij te verkoopen. da^m in6 p?adnd is dc?cr da8'en "itspraak ge- daan in een proces, dat sedert twee honderd jfrl Jr -!J reg'tbailk der Spaansche hoofd- van rhr,gl8'/a% Het SMdtdenalatenschap fan de gebroeders Pizarro, een van welke de Pera was. WereIdontdekker e» veroveraar van J®, ^1('aIa CSpanje) wordt eene zaak ge- instineerd tegen een meisje van 22 jaar be- schuldigd van moord op haar minnaar. Na' den moord te hebben gepleegd, heeft zij het lijk in haar matras genaaid en vier of vijf nachten pereak De m°01'd iS ^egd te Cam- v ~k,ddc"? eene telegrafischc d^peche nit New-York, dd. 26 jl., heeft de Noordelijke ge eiaal Giant eenevolledigeoverwinningbehaald op de armee der Zuidelijken, die door Bran,, gekommandeerd werd. Laatstgenoenulen zijn genoodzaakt geworden uit Lookout-Mountain g ,te trekkcn, welk punt thans door de troe- dwbii6 50006 iS' °e ZuideliJken hebben claaj-by 5000 man aan gevangenen en 40stukken Sen. °reD- Vei'dere kyzondei'heden ont versnJi°dlgeZgrnfte?'het ei,andbunion erspieid, zou de konmgin-weduwe van Mada- ff.skar Yier 8'ern;ial trouwens nog in leven schynt te zyn m het huwelijk zijn getreden met haren eersten minister, die evenwel kort daarna op haar bevel zon geworgd zijn overgestelcle zienswijze? Dat de handelaren die, uitgelokt door de lage prijzen, zich voor eenigen tijd geproviandeerd hebben, tijdens de accijns van het buitenlandsch gedistilleerd nog volgems den ouden maatstaf goheven werd, dus \ooi Mei 18bo, van dat gedistilleerd nog eens f 13 per 100 kannen zullen moeten bijbetalen, zonder dat zij teruggave genoten hebben bij de tijdelijke vermindering van accijns, zoodat zij in plaats van de voorgestelde /35 per vat nil f 48 zullen hebben te betalen. Volgens kennisgeving van den heer com- missaris des konings in deze provincie, is de sluiting der jagt op klein wild bepaald op den 31 dezer. 7\eiTx*>ix, 14 December. Jongstleden woensdag zyn van Zr. Ms. korvet Prins Mau rils der Nederlanden, bestemd naar de Middel- landscbe Zee, sedert eenige dagen op onze reede liggende, op bevel van den heer minister van marine, eenige adelborsten afgehaald en naar het wachtscliip te Vlissingen overgebra°-t. De reden hiervan ligt in de omstandigheid dat zy zich op den 5 dezer te Middelburg aan schandelijke baldadigheden hebben schuldig ec- maakt. Van de door hen aangevallen personen, heeft een 22jang jongeling het regteroog verloren- eene vioufv, die met hare koopwaren naar huis ging, is verwond, en de personen die haar ver- dedigden, hebben verschillende kwetsuren be- komen; ook de policie en nachtwacht heeft een ernstig gevecht moeten voeren, alvorens een 8tal jongelieden te kunnen arresteren. Er is proces- verbaal opgemaakt. Den 17 November hadden enkele dier jongelieden ook reeds moeijelijkhe- (len gehad in een koffijlmis. Men gi'ste dat hun gedrag van den 5 daarmede in verband stond. Ui ifj De gemeente Doel, eene Belgische ge meente aan de Scheldetusschen de forten Bath en Lillo, is donderdag 3 dezer, te midden van den woedenden storm, door eene windhoos ge- teisterd, waaromtrent de volgende bijzonderheden worden medegedeeld: In den ochtend van don deidag stak, nadat het den vorigen nacht hevi^ gewaaid had, de storm met nieuwe hevigheid lmidor "SS a- 12im'e W6,rd de lu°ht eensklaps helder Spoedig daarop hoorde men een ver- schnkLelyk gedruisch, naar het woedenderzee gely kende, tenvijl eenige personen zelfs meenen donderslagen gehoord te hebben. Het was eene windhoos, die uit het zuid-westen opkwam en op t koor en zmderkrmskoor der kerk neerkwam waarvan zy het dak tot op ongeveer 70 metres loodregt met zich in de hoogte voerde. Oogge- tuigen verklaren, dat zij het dak niet hebben zien afnemen, maar het slechts door eenerook- kolom omringd zagen. Het geheele dak metal het houtwerk werd opgenomen, zonder dat een steen van het metselwcrk afgeworpen of eenige de minste schade aan het gewelf der kerk ver- oorzaakt werd. Bij het neervallen kwam het dak op de naald van den kerktoren teregt waar het aan stukken werd geslagen en zoowel aan den toren als aan eene menigte huizen aanmer- kelyke schade toebragt. Gelukldg zijn er geene menschenlevens te betreuren; alleen hebben twee personeii eenige onbeduidende wonden bekomen. Rfsel *s de keer fiupuis, een zeer geacht wisselagent aldaar, plotseling verdwenen meer ^n een millioen francs medenemende! V ele tamilien zyn daardoor geruineerd Te Donneville, nabij Chartres," is dezer dagen een ongelmwde tachtigjarige vrouw over- leden, die sedert meer dan eene halve eeuw zich een liardnekkig stdzwijgen had opgelegd. I ff6fib -e Ko°. f V5 i n*\> ftW Nleuws- en Advertentieblad Amsterdam 14 December Werk. Schold 2t pCt. 6.1J; 3 pCt. 76- 4 pCt. 8;,, Rotterdam, 14 December. Tarwe ruim aangevocrd en tot 25 cents Ia?er traa« en slechts gedeehehjk opgernimd Zeeuwscbe fvjaau scheen Orerm. pmkc/8 a/ 8,75; minderc 75 en VI ~l SSB, wederom s,aP 1 Nieuwe Zeeuwscbe Vl.™!,, pu, e«,8°J/640i f Cjerst 10 cents Jucrr NiPiiutn 7 sche en O^erm. Winter puikc 5 50 a A 7( 7/~n4'3° f5>10> W-we^^o5^^ Kcfrte'% mr crCr /4 5° k 4.90. - Haver flaauw Korte fo a f A) Lance /2 50 a f "5 AO n Boonen SS cents lager; Zeeuwscbe >7 a [8 50- Wilte duo £0 cents lager, Zeeuwscbe/8,50 kf9K- Paardeboonen 10a20cents lager; /540 a 5 80 Erwten flaauw; ,ndkc groote zLu^sche Len^/O 2^ dito znkniaat 64^ 65 geS'°rt 66 MEEKRAP, Er werd bedan veel geveild De vraagprys was iets booger docb er be?,end weinigC nnVJ,A^' uDv halJdeI Was 8°durende de vorige week op bet land beperkt. De aanvoer ter markl van be den ru.mde slechts langzaam tot iets verlaagdc prij. Amsterdam 14- December. Tarwc stil. Rogge flaauw. - Koolzaad 67J. Gent, 11 December. Puike Tarwe als voren verkorbr Unni. Irn.g TerhandeM[0I minderc |jrijeen. Rocec 50 A- ,a&er- Vlas met belangriiken aanvnor .1 pnjzen z.jo gedaald van 3 tot 5 fr. per 70 kilo's! 252ste Staats-Eioterij. Prijzen van 1000 en daarboven. qi(KjfliC d "7 9de IjiJst No- 1940 4375 9105 en 19812, ieder/1000 10Je LijstNo. 18080, /1500 Nn vnr~ III 8r°U' 10935 e" 11 142 ieder /lOOo' 11de LijstNo 10058, /5000 No' 11/0 40o^, 4197 en 15904. ieder 1000 12dc Lijst: No. 3694 en 11117, ieder f 1000'

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 1