i .71 EOFSTEDEM ©to. HOFSTEDE, OfSIBARE VE y "OPeMrB VERKOOPINGENf I 1 Cs r 7' PUBLIEKE VERKOOPINGENa, ms-v ^T7x VEBIOOPIKQ VAN OLIEN B001IEN, II A N D TEKOo7u^7#^4 TE KOOP: Dffl WEEK VAN UHLRORT WACIITEABE, ^7 V E R L 0 T I N G. f f 8 fa lOjarige Ech(vereenig;iiig van iJ:) ADRIAAN VERPOORTE, Janszoon, <7 ADRIAN A van 'tLEVEN. Zaamslag, 30 November 1863. 8 v j txj6 Z vj - - UflT DE SI AID TE l'ACIITE!W EENE KAPITALE zeer schotbare BOUW- <3r -V met ruim 60 bunders en WEILANDEN SO HEN. Te bevragcu bij GANGE te Goes. BOOMGAARDEN en BOS- den Notaris A. SMALLE- II EDEN A AMU) DAG 1 U UK: VERKOOPING van Eiken !J«H'W 4HIA on ZEILI2.il, aan bet Pakhuis op Java. J 5 3 1° fa door het ministerie van den Notaris J. J. "H F E i! C K EN, te Neuzen: Op Dingsdag des morgens ten den 15 December 1863, gv.io in, 10 ure ten verzoeke van ADEIAAN SCIiEELE op de door hem bewoond wordende Hofstede in den Ouden Zevenaarpolder, gemeente Neuzenvan eene groote partij zware OLMEN BOOMEN. Op Don der dag den 17 December 1863, des voormiddags ten 10 ure, op de voor- malige Conlrescarpe achter bet Iluis van Me- vrouw do Wcduwe Paul us, tc Axelvan zware OLMENABEELEN en opgaande WILGEN BOOMEN. Op Maandag den 28 December 1863, des voormiddags ten 10 ureten verzoeke van den Heer 11. J. VAN ECK, Burgemeester te Axelop de Buitenplaatsd e Punt, bij Zaamslag van 79 gedeeltelijk zeer zware OL MEN BOOMEN en 34 ESSCHEN BOOMEN. Op Dingsdag den 5 Januarij 1864, des morgens ten 10 ureop de Hofsteded e T orenhoeve, bewoond door Abraham de Keaker bjj bet dorp Zaamslagvan eene groote partij meerendeels buitengewoon zware OLMEN BOOMENwaaronder vele ter dikte van twee ellen of daarboven. W yj De Notaris M. G E E N Ete Hulstzal in het openbaar verkoopen Op Dingsdag den 15 Decemb e r 1863des voormiddags om 9 nreten verzoeke van den Ilcer J. F. de VOL DER, Groiuleige- naar te Gentop deszelfs Hofstede op bet Eiland, in de gemeente Sint-Jansteenbewoond door C. Pietees Landbouwer aldaar 12000drooge EIKEN, ELZEN en KANADA TAKKEBOSSEN 1000 zware SPARREN en 1500 bossen SPARRENSNOEIen Op Dingsdag den 29 December 1863, des namiddags om 1 ure, ten verzoeke van CHARLES LOUIS PUGLAERTLand bouwer in de gemeente Axel 50 stuks zware ESSCHEN en OLMEN BOO MEN bijzonder geschikt voor Wagenmakers en Timmermansstaande te groeijen in den polder Beooslenbleygemeente Axel, en aldaar op de door item bewoonde Hofstede in de eerste Verkorting, alwaar men zal vergaderen. Mr. F. V A N D E INS E, Advoeaat x f en Notaris te Hulstzal in bet openbaar verkoopen Op Dingsdag den 15 December 1863, 's morgens om 10 uur, ten verzoeke van P. POLFLIETLandmanwonende te Sinl- Jansteen 2 KOEIJEN, waaronder 1 dik van Kalf, 1 WINDMOLEN, SNIJBAK, KERN, KUIP, RIEKENVORKEN en verdere BOUW- MATERIALEN. •Eene pariij HOOI, STROO en KAF, eenige PEeN en LOOF, zoo te velde als in den put. Eene partij BEANDHOUT. Wijders eenig zindelijk IIUISRAAD en wat dies meer zij. 240KANADA BOOMEN, geschikt voor aller- hande Werk, staande op den Vlietdijk, gemeente Ilonlenissenabij de Mispad. Tc vergaderen op de plaats waar de Boomen groeijen. 0 P E N B A R E V E RKOOPI N G door den Griffier VERBRUGGE rEL CII UIJSvoor MAATJE Weduwe Pieter Donze op liaar Ilofstedekete Hock, op den 17 Decem ber 1863, des voormiddags ten 10 ure, van: 50 stuks OLMEN en eenige ESSCHEN BOO MEN waaronder 16 extra zware Olmen ABEELEN en 100 stuks POTEN. Z e g t h c I v o o r I. on 77,1 2 extra zware onde WILGEN Dc Notaris Neuzen en FERC-KEN, te P. KIEROOM, Se- cretaris tc A\ estdorpe zullen, door bet ministerie van gemelden Notaristen verzoeke van de op dc li e t Weduwe FRANCOIS DIELEMAN, Pz. door kaar bewoond wordende Hofstede J o 1 /2 r>~ >Jg /'•5 s e Bos <JL -V 7Tf~cl e liin den polder Beoosfenb/eij- benoorden gemeente Axel, op Dingsdag den 22 December 1863, des morgens ten 10 ure, verkoopen: ruim 150 zware OLMEN eu ESSCHEN BOOMEN en eene partij CANADA BOOMEN en drooge MUTSAARD. VAN TWEE KAPITALE ~*4toi 78 door het ministerie van den Notaris J. S E E U Wresiderende G. te Goes te weten Op D o N D E R DAG 24 December 1863, des morgens 10 ure, te's Gravenpoldcrin de 7 Herberg bij J. M. Zaaijer, van eene HOF STEDE, met extra goede BOOMGAAR DEN, BOUW- en WEILANDEN, staande aan Schoorkenszandiveg en gelegen onder 's Graven- polder en Nisseter grootte van ruim Gii bun ders, die zoo in 16 perceelen als in massa zullen geveild worden. Voorts circa 5 bunders ESouwIaixl in den Willem-Annapoldcr en Ruim 2'G bunders Wetlandonder Eversdijk. Op Donderdag den 14 Januarij 1864 des morgens 10 ure, te Goes, in het Koffijhuis d e P r i n s van Oranje, van eene kapitale en HOFSTEDE GAARDEN, BOSSCHEN, BOUW- en WEI LANDEN staande in de Voorstad te Goesen gelegen onder Goes en Kloetinge, ter grootte van ruim -I>-l bunders, die zoo in 33 percee len als in massa zullen geveild worden. Voorts een Woonliuis t»ss Erve, in de Voorstad te Goes, bewoond door 0. Everse en Een H E E T J K aldaargroot circa 3 bunders. Intusschen is een en ander 8 dagen vbor do veiling nit do hand te koop te be- vragen bij den Wel-Edel. Heer J. de FOUW, Wz., te Goes. Information te bekomen bij gemelden Heer de FOUW en voorzeiden Notaris RISSEEUW. Alles breeder bij uitgezette Billetten gespeci- fieeerd. -0/ -or nj aangenaam gelegene met uitmuntende BOOM- en Dc Notaris S. A. D E SMI D T, te Axel, j'' zal, ten verzoeke van Monsieur LEENDERT^ de ilEGTLandbouwer te Zaamslag, op Dings- y' dag den 29 December 1863, des voormid dags ten 10 urenin de gemeente Zaamslag in bet openbaar presenteren te verkoopen 70 stuks gave en regtstammige OLMEN BOOMEN, zeer geschikt voor alle soorten van Werk, staande op eene Weide, ge legen nabij de kom der gemeente Zaamslag. Te vergaderen aan de Herbergd e Witte Leeuw, bewoond bij J. de Footeraldaar. Elk s e g I h c I voort. l!T DE Eene partij IEOOJ5E1 Leverancie. zware €>Eigipii en F.sscfieit zeer geschikt voor Werkhout en 7f/yc a flti7 - tZ 58 Te bevragen bij LEENDERT van DIXHOORN, Landman op booze's H o fgemeente Axel/a Brieven franco. OLMEI* en B4 11.4DA>PL41TSOEl'; te bevragen bij FRANCIES PIETERS, te Hulst. (zijnde reeds 30 November vertrokkenSchipper van der Noort, met eene lading puike grove ESKOLEN en grove RI4UR KAGCHELKOLEN voor rekening van J. T. DE SMIDT, te Neuzen. --fa - 3r •E 70 *3r Bij C. LEUNIS, Jz., te beste Spaansche HA8T.1 Neuzen Ak.SES, - fa Met goedkeuring van bet Edel Aehtbaar Ge- meentebestuur van Sas-van-Gentzal aldaar.v/ op Zaturdag den 12 December 1863, ties avonds ten 5 ure, ten Huize van J. m! Veesaert, de Verloting plaats hebben van het f Gi:SSOSSI)S i!:i)L milll.l). voor§(el. leude Z. II. W1L3.EM IIS. Sas-van-Gent, den 5 December 1863. C. HERMANNI. GEDRUKT BIJ J. STURM TE NEUZEN? La lest dc heer Burgemecster beiiiott, cii Jaaraa ecn afschcidsiied toegezougentmvijl oumiddellijk daurua eenige salutsehotcn werden losgibraud. De leden dcr societeit trokken wcder vol vrcugde en vermank de socicteitskamer binnen en gebruiklen daar weder eenige ver- vcrsehingcnvervolgens gingen zij al zingende met de grootsle vrolijkheid het znidt'lijk gedeelte van het doip Groeneudijk be- zoekennamer. van tijd tot tijd eene kleine verversching, lostcn eenige pistoolschoten oin het groote fecst van dien dagdat door gelieel Nedeilaud zoozeer werd gevicrd, met meerder luister op te sieren. A an het cinde van het znidelijk gedeelte van het dorp Groenendijk gekomen zijndetrokken zij weder, onder het smaken van eene aangename vreugde terng, ten einde ook een bezock af te leggen aan het ooordulijk gedeelte van genocmd do-p. Middelervvijl scheen de tijd verdweneu ale rook, en de avond gevalien zijnde, werd or reeds een begin gemaakt met het afbranden van Vuurwerk. Dcs avonds ten 8 ure waren de societeitsiedenmet den waardigeu hoofdman en koning aan het hoofd door de sehoon geillumineerde stratcn teruggetrokken naar hunne societeitskameralwaar de toebereidselen tot het gebruiken vail een souper gemaakt waren en waaraan al de ledeu benevens den heer beschermer met groot genoegeu deel namen. Daarna iverd bepaald om ceil aanvang te nemea met het afsteken van het fraaije vuurwerk, en wel in twee afdee- lingcnhet lid C. Karens bood zich geivillig aan, om dat schoone vuurwerk door zijne handenin de lucht, van den avond van dien dag te doen schitteren voor welks gocde nitvoering hij benevens den heer Hendriks, knnstvuurwerkmaker te Burgerhou*, bij Antwerpen, welke zich zoo gaarne heeft belast met bet toe- zenden van eene fraaije colleetie vuurwerk, namens de societeit St. Sebastiaan den innigsien dank worden toegezegd. Al zingende en spelende gingen de leden der societeit tot het terrein alwaar het vuurwerk zoude afgestoken vvordeD; met de eerste afdeeling een aanvang genomcn zijnde, werd hctzelve door eene overgroote, zoo van deze als van de naburige ge- meeuten toegestroomde menigte met handgeklnp en het roep. n van: hoera leoe Oranje leoe de societeit: St.Seb stiaan loe- gejuicht, do eerste afdeeling van het vuurwerk afgestoken zijnde, werden, tot dat de tijd gekomen was, dat de tweede en iaatste afdeeling van het vuurwerk zoude afgestoken worden, eenige vrolijke oogeublikken gesmaakt, door hot drinkea van een glaasje, het ziugen van vaderlandsche liederen enz.enz. I)e tijd als een schaduw heengevlogen zijnde, ging nun over t at het afsteken van de iaatste afdeeling van het fraaije vuur werk welke wederom met het grootste gejuich door de over groote menigte toeschouwers werd begroeten duurde het feest voort tot Iaat in den morgen van den volgcnden dag zonder dat hierin eenige de miuste stoornis was voorgevallen waarna iedertevreden over de genotene vermaken van den voor hun en voor het lieve vaderiand zoo dierlare en onvergetelijken dag, naar zijne ivoning terugkeerde. Kit hoofde van ptaatsgebrek in het vocrgaand nummerziet dit heden eerst het licht.J Amsterdam 7 December Werk. Schuld pCt. t>2J; Rotterdam 7 December. Tarwe in den beginne gemakkelijk als vorcn le verkoopen doeli later slepende opgeruimd Jarige Zfccuwsclre Vla.imscbe en 0verui./7 50 a /8 50; Nieuwe di?o puike f 8,50 a 9; inindere J'6,75 Rogee 10 cents lager Nieuwe Zeenwsche en Vlaainsclie puike f 5 80 hf 6,50 mindere 5 40 a 5 80. Gerst 10 a 20 cents lager Nieuwe Zeeuwsche en Oienn Winter puike 5 40 a5 80 mindere 4 40 a 5 20; Nieuwe Zomer puike f 5 a 5 50 mindere 4 50 a 4,00. Haver flaauw j Korte /5a 4 Lange /2 50 a f 5,40 Bruine en Witte Boanen met kleinen toevoerZeeuwsche Bruine 7 a 8 75 dilo Witte, 25 cents hooger y9 a 10,25; Paardeboonen 10 cents lager; f5 50 a 5,00. Erwten 25 cents lager; groote puike Zeeuwsche Groene 9,25 a 10 kleine dito f 6 75 7 25; rniudere f 6 40 a /6,60. Koolzaad 1 booger. LAS. Op bet land was de handel gedurende de vorige week weder zeer belangiijk Tor inarkt van heden was de vraag minder drifligwaardoor iets betcr te koop was het grootsle gedeelte van den aaiiYoer vend cchter koopeis. Gent, 4 December. Tat we lot vorige prl jzen vlug cpgei uimd. Hogge nredc gevraagd tot 50 c hooger. Gerst Haver en Booncn zonder pi ijsverandering del. Vlas zeer levendi met weinig ban 's gevraagit. 252ste Staats-Loterij. Prijzen van 1000 en daarboven. Vijfde Klasse. 5de Lijst Geene. 6de Lijst: No. 16740, /10000, No 12086, 2000. No 5456. 4187, 7585, 10702, 16005 en 18561, ieder /1000. 7do Lijst: No. 1657, 2411, 16595 en 18020, ieder f 1000. 8ste Lijst No. 15127 en 15560, ieder /1000. ft /- 56 {ZD - Zr 70 te 5 7 C V 1.6 6\ - 3 r Op D O N D E R D A G DEN 24 DECEMBER 1863 des morgens ten 10 ureaan den dijk van den Kleinen Zevenaarpolder gemeente Neu zen van eene groote partij OLMEN BOOMEN. Te vergaderen bij Jozias de Feijter, Pz. Zs-«- /4 V0 Ell op WoENSDAG DEN 16 DECEMBER 1863 's morgens om 10 uurten verzoeke van den Heer J. L. SCHUERMAN, Landbouwer te Hulst /es, ty, 3 T ZrO -31- in To 37 /ZL //<JS^^ 68 - 66 I (96 t 6 qs7 X /z>7 -85 9.01 d> JZ - 9 ya

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 2