Mo. 138. Woeiisdag' 9 December 1863. algebieen 3de Jaarg. ZEEl IW8CH-V LAAYDEK EY SS £7onin£ L° .uy,?;s r ir& Wrttns srsrajf 1 ..a., 4 %s;r;'.TsZ}IfZ",: iiTTft r TT "tot. isd" fh 5 i M1 |n cons, oehalve 35 cenlszegelrec/t voor elkeplaalsing. M. cle koning heeft aan den hoogleeraar van Oosterzeeden dichter Wilhugs en den compomst Lubeckdie hunne uitstekende ta- lenten zoo krachtig hebben aangewend tot on- luistenng onzer nationale feestviering van 17 November jl.prachtige geschenken in zilver aangeboden. Naar wij vernemen heeft Z. M. de koning' by wien de gemeenteraad van Zierikzee in hoo- ger beroep is gekomen van bet besluit van ge- deputeerde statentot toelating der vijf geko- zene raadsledendit beroep voor ongegrond ver- klaard en zullen mitsdien de bedoelde gekozenen als raadsleden moeten worden toegelaten De leden van de eerste kamer derstaten- generaal zyn tegen den 11 December ter ver- gadering opgeroepen. 0]i den 2 dezer heeft de tweede kamer de begrooting van bet koofdstuk binnenla idsche zaken aangenomenmet 50 tegen 14 stemmen Door de arrondissements-regtbank tc Goes' zyn op hare aanbevelingslijst voor de thans va- cerende betrekking van kantonregter te Hulst geplaatst de heerenmr. J. VP. A. Schneiders van Greijffenswerlhgriffier van bet kantonge- regt te Vlissmgen; mr. C. E. baron van Lijn- den advocaat te Middelburg en sehoolopziener m bet bde district van Zeelanden mr. W. van der Osadvocaat te Ylissingen. Tusschen de gouvernementen van Belgie en Nederland, zijn verklaringen gewisseld be- treflende de zaak van bet kanaal van Brao-tre naar Sluis. t .Tt 2, De°eniber was bet 50jaren geleden dat Neerlands eerste koning zijn intogt in de lioofd- stad deed en de regering aanvaardde onder voor- bchoud eener wijze constitutie. Dat de zege- ningennit die gebeurtenis ontsprotendoor Nederland dankbaar worden erkend, lieliben de teesten dezer dagen alom in den lande gevierd ten voile bewezen. Ook voor de Fransche natie' meikt een blad aan, is de 2 December een dag van groot gewigt, als herinnering aan den coup d rial van Napoleon. Frankrijk ontvin»- toen zyn tweeden keizer. Of die natie echter wel zoo veel reden zal hebben om dezen dag vreii"'- devol te herdenken, en of na eene halve eeuw de N apoleontische dynastie zoo eensgezind met de, 1 ransche natie een feest zullen vieren zooals wy, hieraan zullen zeer zeker velen twijfelen l inirst7 December. De storm op jl. don- derdag, heeft liier in de omstreken ook nog al schade_ aan gebouwen veroorzaakt. Onder an- deren isomstreeks den middag van dien da«- op het naburig dorp St.-Jansteende staak- wind-koornmolentoebehoorende aan den heer W Seydlilz alhieromver gewaaid zoodat daar- van met veel heel is gebleven. De molenaar en zyn knecht hadden gelukkig zich even voor (lit ongeval, naar de daarbij staande woniim begeven om het middagmaal te nemen. Aan de Margaretha- en Eendragtpolders is aanzienlijke schade toegebragt door den in de voorgaaude week gewoed hebbenden storm. Ook aan den Nieuwen Neuzenpolder is zij niet onbelangrijk. In verscliillende plaatsen zijn daar- door ongelukken en verwoestingen veroorzaakt Volgens gedane aankondiging zal op vrij- dag- den 18 December te Middelburg worden aanbesteed: het leveren en storten van 1740 last steentot voortzctting van de oeververde- diging wederzijds de havendijken van het ka naal van Neuzen. Naar wij vernemenis de uitbakening van de spoorweg-sectie Goes—Middelburg thans geheel afgeloopen, en is de ingenieur Broek- man sedert eenige dagen naar Goes vertrokken ten einde de opnemingen van het gedeelte op Zuid-Beveland voort te zetten. Zijn wij wel ingeliclitdan wordt voorghands nog geen begin gemaakt met den spoorweg tusschen Middelburg en Vlissingen. We onderstellendat de ver- traging van dit gedeelte haar oorsprong heeft in het onzekere waarin men tot dusverre verkeert omtrent de plaats der kanaalmonding. The Daily News/egt, dat het ontbrekemfc kapitaalbenoodigd tot het constitueren der maatschappy voor het kanaal door Holland on zyn smalst gefourneerd is geworden door En gelsche kapitalisten. De instructie in zake ds. van Rim c s wordt xjveng voortgezet. Drie deskundigen hou- den zich oMcdig met het ontcijferen van de ten biuze van genoemden ds. in beslag genoinen en m cyferschrift geschreven brieven. Zijne volge- nigen wenden alle pog-ingen aan om zijne in- vryhddstelhng te erlangenwaartoe gedurig adressen aan de regtbank worden ingediend to IfiT eohter dagel.jks Men meldt uit 's Hertogenbosch30 Nov. Jl. zaturdag is door de gedagvaarde feitelijk bestaande kloostervereeniging van de orde der y.u.i eeren te St.-Agatha, voor de regtbank alhier conclusie genomentegen de vorderiim- steld tm f6tl I6?;-llCCr T^i-egtelijk is inge steld tot terugbetaling van f500, die door hem m 1844 zouden zyn mgebragt, en voorts tot verdeeling der goederen van de bestaande ge- ineenscbap, op grond: dat die vereeniging geen wettig bestaan heeft, verboden is en regtspe? soonlykheid mist. De gedaagde vereemiging heeft de nietig-verklanng der dagvaarding vooi" opgesteldomdat zij de vereischten mist van bepaaldheid en dmdelijkheidvoortsontken- nende dat er te St.-Agatha feitelijk bestaateene ml00if 7ereani^"g Van de orde der kruisheeren als bestaande die vereeniginghetgeen den eischer zeer goed bekend is, uit vier afdeelin aa.rvan erte St.-Agatha slechts eene afdeelmg is gevestigd, derhalve subsidiair ge- concludeerd tot met ontvankelijk- althans tot owmd-Terlbrtag dor vordlriug e, vo „or- deeling in de kosten. Een berigt uit Haarenbij Oisterwijk van 30 November, luidt als volgtHedcn is men op last der justitie in den omtrek van en naby het kasteel Germvan den aartsbisschop Zwijsen druk bezig met het uitgraven van i 0m F ?e bk nien bewecrt, uit de no«- altyd hangende instructie tegen Jan van Fee«° den vermoedelyken dader van den aanslag op den heer Zinjsen omstandigheden aan hot licht zouden zyn gekomendie deden vermoe- dendat het pistoolwaarmede de aanslag o-e- pleegd zou zyn, aldaar in den grond verbor- gen was. »ciuui -Volgens het Ulrechlsch Day blad' zag men by de llluminatie van 28 November daar ter stede, een chassinet't welk voorstellen moest koning IIIem I en de Hollandsche maagd staande by een oranjeboom. De schilder, die stellig met het costuum verlegen was had ecb ter de plaat uit den staten-bObel, Si^ Keiir tot voorbeeld gekozen, en trouw Adam en t,va byiden paradijsboom nageschilderd. Ilet omschrift helderde echter op wat hij bedoeld had. fJm~TCIn iC017e 7crpdering van aandeelhouders dei Enschedesche katoenspinnerij is op 2 dezer besloten tot verkoop dier btablissementen. De hafS/?00OO ift aIIeCn 'n den ,00D van (bt jaai 00,000 verloreu. Door de bemanning van een der in den ochtendvan 5 dezer te Scheveningen aangezette pmken wordt eene bijzonderheid medegedeeld wo-den8' T ee" W°nJer Z0U kll!lnen lenoemd worden Twee mannen, namelijk, door eene zware stortzee over boord geslagen werden bij den teruggang van den golfslag weder onge deerd op het scheepje neergezet. dT7.1'7miat''inSchri|Venzou v°ortaan in verhou- init, tot zyn vermogen moeten storten. TTi :.c 0<;1 van de reis der keizerin van den" De oT niet bereikt J?ewor- Y L Df ontyangst is zoo luisterrijk geweest dat de hertogin van Monlebelloiiofdame der keizerin, gezegd heeft- uei wie Cmn> i nftnnous avons vu een nnrc'i l)ocb ian eene toenadering, uit niets widen tl°gPUnt heeft konin?»1 'Ma mots willen hoorcn evenmin als van eene te ffenledertebrarij': n-Cad-a mo c" sua ca»a" ant voord t JVe 111 'T 61gen huis) baar antvooid toen een barer ministers de vraa- dl.e legenvisite opperde. Toen de komst van keizerin Eugenie aangekondigd was gewor- i nleisl J! de ?Sa maj00r O'ltendant van het paleis) of de portretten van den laatsten Fran schen souverein en diens gemalin, die den grooten salon versierenniet tijdelyk moesten worden icggenomen. Het antwoord der koningin was- ,,neen ydstreht niet," en de keizerinVevond zich by hare ontvangst vlak tegenover de af adjiulant van grootvorst Konsfanlijn (de graaf Ileiden) dezer dagen door Hamburg reizende r^oonn*'1' verzekerd bet leger thans 301)000r de Wapenen tclt behalve d'e York 1metSCirn SlcUia.' van Genua »aar New- V met lb0 passagiers aan boord, is on de mogte \an een der Kaap-Verdische eilanden met man en muis vergaan. De laatst ontvangen tijdingen van het oorlogstooneel in Amerika, luiden ongunstig voor de Noordelyken, die binncn een tijdsvfrlZ van slechts weinige dagen, twee nog al gevoe lige nederlagen geleden hebben. g Uit New-York schrijft men dat twee boom- stammen van het slagveld bij Gettysburg, aan ^achuset s een<Up C feno.otschaPPen vaa Mas- sacnusetts en Pennsylvania zijn gezonden als eene merkwmardigheid want in den eenen'stam ziet menover eene lengte van 21 voet 250 en in den ander 110 kogelgaten. I it Antwerpen meldt men, dat aldaar jl. zon- dag eene meehng heeft plaats gehad, met het doel om de belangen der Vlamingen te beplcitcn Het aantal dergenen die op de roepstem van den Nederdmlschen Bond van heinde en verre waren toegesneld, bedroeg 8 a 10,000 man. Al de V laamsche steden hadden er zich doen ver- tegenwoordigen. De redenaars, die achtervol- gens het woord opvattedenwerden met oorver- clooyend handgeklap toogejuicht. - Men wildat de Fransche regerin» voor- nemens zou wezen eene belasting op hef huwe- lyk tc heffen. Icdcr pair, dat zich aan do I er slag der feeslviering door de doc/en- socielett: St.-Sebastiaan, gevestigd le Groe- nendijk, gemeenle Honttnisse, Icr gelegenheid ran de vienng ran het halve eeuw feest van het her si el van Neerlands onafhankelijkhcid op dmgsdag den 17 November 1863 giSrliindT' wenrdfe'lde,en buUc" ''C socitte^kamcr lc uws"Advertentieblad ,.,lt 117 71 5 ure rjei.Yan aangebroken zijnde.'werd ten evacht te nanrd J 6 temet eene Toor''Pg-'iande eere- bezoeken v'oor weik lZ' a,™ ior^nm^ to nogmaals den grootsten dank wordt bet.iigdS *Na j7k!Ch,bare tot hot geschut in gereedheid te hebben gebratU n l""'" der societeitdie bij het schieten om den koningsrogel tMea". oordig waren met ffespannen bos:en voor- de denr v7n i societeitskamer gekomen, en hebben nldnar den pTi l"""8 heer bnrgemrestereen' der raadXden der ge nt„?e \welk raadshd erens besehermheer is van de gen0: mde doSdrt.H St.'bebas/iaan,) beneven9 den eemeente-secrefnriq mM hee Burgemeester! ontvangen, en hen vervol-ens de .J volgens met den genoemden heer heschermer, den heer gemeente secretans, eenige leden der anrieteit gemeente- eden der societeit gingen intusschen voort met het schieten van 1 met. gejuieh erkend; verv"igens werd ZEd. als konimr Hn eenige leden in de societeitskamer binncn»eleid aan den 1°^ ac-htbaren heer burgemeester voorgesteld Sn onder letZ' eid gebragt tot het doen van eenige salutschoten !)p h r /ijmie, werd door eene gepaste toesnraak van den men wen koning aangesprokenvcrrolgens met hot gejihch van

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 1