No. 137. Woensdag 2 December 1863. 3de Jaarg. ALGEMEEN ZEEU IVSCH-V LA ANDEREI*. Dil cekblad wordt el/cen Woensdaq morqen uitqeqeven bij J Stuem u> Npu-pt, nn ^-a - on v 9° cents- Men abonneert zich bij alle BoekhandelarenPostdirecleuren en Brievenbushouders. -U maanden en franc. oer Post, De tweede kamer der staten-generaal heeft reeds de navolgende begrootingen aangenomen Hoofdst. I, Huis des Konings, en II, Ilooge Collegien, met alg. stemm. III A, Buitenl. Zakenmet 38 tegen 25 st. IV A, Justitie, 51 13 IV B, Herv. Eeredienst 42 19 III B, R. Cathol. Eered. 42 20 V, Binnenl. Zaken, in behandeling. De Slaats-Couranl bevat eene opgave van de lioofdcommissie voor bet monument 1813, van de bijhaaringekomen bijdragen, bedragende te zamen f 89,823,00Er is dns nog geen derde van de gei'aamde som en men moet dus wel verlangen te wetennu de eerste steen voor een monu ment reeds is gelegdhoe het bewaarheid worden zal, dat de drie monumenten een onafscheide- lijk geheel uitmaken en dat het een niet zonder het ander moet worden opgerigt. Neuzen1 December. De dag van gis- teren, 30 November, waarop voor 50 jar en prins Willem van Oranjeuit Engeland overgebragt, te Scheveningen weder den vaderlandsohen grond betradis ook hier regt feestelijk gevierd. Van alle openbare en particuliere gebouwen zag men de nationale driekleur wapperen. Oostlmrg-, 24 November. Heden werd de weleerw. beer J. van der Meijdenpastoor der R. K. gemeente alhier, door den zeer eerw. heer B. Baessendeken van Aardenburg en pastoor te IJzendijkebijgestaan door de wel eerw. heeren J. Vospastoor te Groedeen C. Hembroeltpastoor te Aardenburg, plegtig gc- installeerd. Kloosterzande 28 November. Onze wekelijksche vlas- en lijnzaadmarkt was heden bijzonder levendig. De prijzen der gemeene vlas- scn gingen vooruit. Die der beste bleven, als op den vorigen marktdag, 50 st. per steen. Men spreekt van eene overeenkomst tusschen een groot getal vlasbouwers0111 niet meer zoo als tot dusverre algemeen gebeurdede min of meer groote partijen vlas aan huis te ver- koopenmaar alles ter markt te brengen en daardoor meer kooplieden uit te lokken. Heden reeds ondervond een vlasbouwer daar- vjm het voordeelige gevolg. Voor eene partij Van 144 steen welgezwingeld vlaswerd hem aan huis, door een rondgaand factoor, niet meer dan 42 st. per steen geboden. Ter markt had hij het genoegen voor de geheele partij 47 st. per steen te bedingen. Dit voorbeeld moet voorzeker krachtiger wer- ken dan de beste redeneringen om iederdie vlas te verkoopen heeft, hetzelve ter markt te doen brengen Zaamslag, 17 November. Heden was het voor deze gemeente met regt een feest- en vreugdedag. Was het nog geen voile 50 jaar geledeudat zij van het knellende Fransche juk werd verlostop die weinige maanden ver- schil meende men niet te moeten lettenbij het herdenken aan Neerlands aanvankelijke ver- lossing. Reeds vroeg in den morgen wapperde de ge- liefkoosde driekleur van verreweg de meeste gebouwen. Behalve zeer enkele uitzonderingen, was ieders borst, pet of hoed met de oranjekleur versierd, waarbij men met welgevallen opmerktedat alien gewedijverd hadden om elkander in schoon- heid van keuze en stof, de loef af te steken. Weldra brak de tijd aan dat ook de school- jeugd zich zou vereenigen om op eene waar- dige wijze de gebeurtenissen te herdenkendie ieder regtgeaard Nederlander zoo naauw ter harte gaan. Pas sloeg de klok 9, of daar traden alien netjes uitgedoschthet schoollokaal binnenmet de glans der feestvreugde op het gelaat. Het lied dat zij aanvankelijk aanhieven kwam uit de voile borst en verhoogde niet weinig den feestzin. Nu ging de onderwijzer overomin breede trekkende voornaamste oorzaken van den die- pen val onzes vaderlandsde zware verdruk- king van hetzelveen eindelijk deszelfs heer- lyke verlossingte schetsenwaarna hij de jeugd eenige leerzame weuken gaf, ten einde ook zij zouden traehten, nuttige burgers en goede vaderlanders te worden. Het hoofd des bestuurs, met eenige zijner ledenwaren ondenvijl de school binnengetre- den, om door hunne tegenwoordigheidhunne belangstellingook in het heil der j eugd aan den dag te leggen. Na de toespraak des onderwijzers, werd door alien gezongen en ging men over tot de uitrei- kmg der feestplaat met verklaring en van de feestliedjes. Toen na afloop hiervanop een wenk des onderwijzers, het Leve de Koning Oranje boven! uit meer dan 200 monden door de school galmde was de geestdrift zigtbaar die in elks gemoed heerschte. Hierop had de collecte plaats voor het natio- naal gedenkteekenwelke de vrij groote som van /'6,32 opleverde. Vervolgens vatte een' der verstgevorderde meis- jes het woord op, om uit aller naam het edel achtb. bestuur dank te zeggen voor de feest vreugde, aan de jeugd bereid waarop de woor- dendoor haar gesproken, door alien zingende werden herhaald. Ook de onderwijzer ontlastte zijn hart in dankzegging aan de leden des be stuurs voor hunne zoo ruimschoots aan den dag gelegde belangstelling in het heil der jeugd. Na nogmaals gezongen te hebben, verlieten alienhoogst voldaan het sehoolgebomv. Het verdere gedeelte van den dag werd door Zaamslags ingezetenen in vrolijke stemming door- gebragt. Nadat hun geliefde leeraar in den namiddag een' hoogst toepasselijke en schoone rede had uitgesprokendie vooral de groote voordeelen onzer verlossing deed uitkomengaf ieder zich verder aan gepaste vrolijkheid over. Het muziekgezelschap bragt niet weinig tot de vreugde van den dag bijen liet zich onver- moeid in schoone toonen hooren. s Avonds werden teertonnen gebrandvoet- zoekers geworpen, vaderlandsche liederen ge zongen en merkte men zelfs hier en daar eene niet onaardige illuminatie op. Tot laat in den naclit duurde de prct voort en dat zonder de minste stoornis of ongeregeld- lieid. Lang zal de 17 November bij ieder onzer in aandenken blijven Den 20 Nov. is te Middelburg aanbesteed: het maken van voorzieningswerken aan den Zuid-Kraaijertpolder't welk is aangenomen door den heer J. Filiste Ylissingen, voor 16,274. - Als hulponderwijzer aan de openbare school te Sluis, heeft de heer P. L&ijxennaar zijn ontslag verzocht, terwijl de hulponderwijzer P. Barenlsen, als zoodauig van Aardenburg naar Sliedrecht zal vertrekken. Gelijk ons uit Schoondijke berigt werd dat op 21 November jl.aldaar door Cornells Schijve met zijne echtgenoothun 58jarig hu- welijksfeest gevierd werdzoo vernamen wij mede uit Wolfaartsdijkdat op jl. vrijdag, de heer D. Schippcr, dijkgraaf van den Heerenpol- der, op eene bijzonder feestelijke wijze mogt ge- denken aan zijn 60jarig echtverbond met J. Kal- lemijn. Op den 10 dezer maand zal te Vlissingen van stapel loopen de korvet de Curacao, 'het laatste der aldaar in aanbouw zijnde schepen. Van de 46 jongelingen tegen den 24 No vember jl.tot dienstname bij het instructie- bataillon te Kampen opgeroepen hebben 15 aan de vereischten voldaanterwijl 8 zijn afgekeurd en de overigen hebben bedan'kt of zijn niet op- gekomen. Door eene corporatie te Rotterdamzijn den 28 Nov. jl. aan eenige der voornaamste inge zetenen brieven verzondeninhoudende uitnoo- diging tot zamenstelling eener commissie, ter oprigting van een monument binnen die ge meente ter eere van G. K. graaf van Hogendorp. Dit denkbeeld vindt zcker algemeenc toejuiching en krachtige medewerking. Rotterdam verheft zich zelt door den man te vereeren, die, binnen zijne muren geboren, aan het vaderland zoo vele diensten bewezen heeft als Gijsbert Karel van Hogendorp. Jl. zaturdag is, ten overstaan van den no- tans L laassente Amsterdam verleden de akte van oprigting der Amsterdamsche kanaal-maat- schappij. Bij de bijzonderheden aan het afgeloopen tijdvak van 50 jaren verbondenverdient het volgende, als inderdaad hoogst opmerkelijk en zeldzaamallezins vermeldingBij de stedelijke schutterij te Amsterdam dienen als tamboers een vaderzoon en kleinzoondie een en denzelf- den naam en voornaam Gerrit Hendrik Boqge voeren. De vader kwam in dienst op den eer- sten wapenkreet van den souvereinen vorstbij den landstorm en stond vervolgens bij de schut terij. De zoon begon zijn dienst tijdens de Bel- gische onlusten in 1832, en de kleinzoon in 1854. Nog alle drie als tamboers fungerendetellen zij in deze vijftig jaren gezamenlijk 90 jaren dienst. V elligt bestaat hiervan nergens een tweede voorbeeld. Ter gelegenheid van het gouden jaarfeest der bevrijdmg van Nederland, werd te' 's Hage ook oranje-krentebrood verkocht! Als eene bijzonderheid van de wijze, waar op men Neerlands herstelde onafhankelijkheid op den 17 Nov. 11. te Wommels herdacht'heeft, meldt men onsdat aldaar een Napoleon van stroo het dorp triomfantelijk werd rondgevoerd, ecist te paard, daarna in eene zoogenaamde koets, terwijl men beslootmet ZEd. onder tzmgen van Wien Neerlandsch b/oed, enz., levende to verbranden. Deze plegtigheid had volgens sommigen veel overeenkomst met heden°PPelen dergellJke volksvermakelijk- Naar men verneemt, zullen in het voor- jaar o. a. de te veld staande bolgewassen, hya- cmthentulpen, crocussen, enz., behoorende tot de nalatenschap van den onlangs, op het huis Ter Leedete Sassenheim overleden baron van Pallandlopenbaar verkocht worden. Des- kundigen schatten deze aanzienlijke verzamelin0- op minstens f 100,000. De heer P. en de advoeaat W. te Zwolle die zmh dezer dagen om de zaak tegen ds. van Bhijn naar Zwitserland hebben begeven ten einde het kind van mevrouw P. aldaar op te eischen, zijn onverrigter zake naar Zwolle terug- gekeerd. Bij het vernemen van deze reis, had de moeder van het kind een telegram derwaarts gezonden, met last om het kind niet aan haren schoonvader af te geven, dat dan ook is gewei- gerd door den predikant aldaar, zijnde de vader van de voormalige gouvernante van het kind ten wiens huize het verpleegd en opgevoed wordt! De oude heer P. heeft het kind, waarnaar hij zoo vurig verlangde, zelfs niet eens mogen zien. Het klassikaal kerkbcstuur van Zwolle heeft de zaak van ds. v. B. naar het prov. kerkbe- stuur van Overijssel verwezen. Als voorbeeld van eene buitengewone voor- spoedige reisdeelen wij mededat het aan den Ivinderdijk te huis behoorende klipperfregat Noach, kapitein P. Wierikxden 10 September i an Batavia herwaarts vertrokken, 11. zaturdag avond te Brouwershaven gearriveerd is. Dit scliip heeft alzoo de reis van Batavia naar Brou wershaven in den zeer korten tijd van 72 dagen afgelegd. Dit schip is sedert jaren om zijne snelle reizen beroemd. In 1861 heeft het de reis van Brouwershaven naar Batavia in 78 dagen afgelegdcn de terugreis met voile lading in 84 dagen. De feesten die te Compi^gne, ter gelegen heid van s keizers verblijfaldaar gegeven worden, hebben zich door een ongeluk gekenmerkt. Bij het afsteken van een vuurwerkis eene vrouw door den laadstok van een vuurpijl dermate ge- trotfendat zij op de plaats dood bleef. De keizer heeft den maneen gendarmetraehten te troostendoor hem een pensioen van 600 frs. toe te kennen. Nieuws en Advertentieblad

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 1