No. 136. Woensdag 25 November 1863. 3de Jaarg, ALGEMEEN ZEEUWSCII-VLAANDEltEN. Bit H eekblad wordt elken Woensdag morgan nilqeqeven bij J. Sturm fe Neuzen De m-a* «n 7~ Z 90 ce!lls- Men abonneert zich bij alia BoehhandeldrenPosldirecteuren en Brievenbushouders dvertn lien net" maanden en franc, IJu^, ,te avoid, 6 ure: deprij, ran 1 m 4 regel,40 cen„, reer reSet',»eer' 10 ce,,„, I3ij dit nummer wordt lxeden een Byyoegsel verzonden. Dc berigten nit 's Gravenhage getuigen een- parig, dat de feestviering op den 17 dezer aldaar allertreffendst geweest en in de beste orde afgeloopen is. Bij de godsdienstoefening onder de leiding van dr. P. Jasis de koning en het vorstelijk gezin tempelwaarts gegaan te midden van den stroom der kerkgangers, als een vader met zijne kinderen. Zoowel daar als onder de feestelijke rede van prof, van Oos- terzee, bij de plegtigkeid van bet leggen van den eersten steen, waar de koning rnede tref- fende woorden gesproken heeftwas de vorste- lijke familie menigwerf tot sckreijens toe ge- roerdterwijl de vreemde gezanten alien ver- rukt waren bij den aanblik van de hartelijke overeenstemmingwelke tusschen vorst en volk hier werd waargenomen. De goede verwachting is alzoo vervulddat, bij opgewonden feest- vreugde, die 'gewigtige dag een nieuw bewijs zou geven van den goeden zin van ons volk, en dat er een feest zou worden gevierdschoon door algemeene deelneminggedenkwaardig door deszelfs ordelijken afloopen veel beleefeenend voor vorst en volk zoowel door gelukkige berinnering als door de uitzigten, welke bet ge- opend heeft. Neuzen 20 November. Werd verleden zondag in onze gemeente bet halve eeuwfeest der herstelling van Nederlands onafhankelijkbeid, en der bereeniging van bet vaderland met bet dierbare huis van Oranje, godsdienstig gevierd, vertoonde zicli toen reeds de geliefde oranje- kleurmaandag zag men die meer algemeen en dingsdag was niemand zonderzelfs zuige- lingmi waren er mode versierd. Van alle gebouwen warenals om strijd dc vlaggen uitgestokenen de algemeene geest- drift getuigdedat men dezen zoo belangrijkeu feestdag met ongeduld bad verbeid. De leorlingen der openbare school gavenin tegenwoordigheid der plaatselijke schoolcommis- siebewijzen van lmnne bekendheid met de ge- beurtenissenwelke men in ons vaderland lier- daclitzij zongen de volksliederen en het door den koofd-ondenvijzerC. van Bijk, daartoe opzettelijk vervaardigde feestlied, en kregen ieder eene fraaije prentdie der bijzondere school hebben toepasselijke liederen gezongen en werden door den hoofd-onderwijzer onthaald op cliocolade en kockjes. Te twaalf uur werd groote parade gehouden door bet garnizoenhctwelk marcheerde op het muziek van het gezelscbap Apollo, dat daarbij eenige stukken uitvoerdevervolgens den bur- gemeester zijne hulde bragt en gedurende den verderen loop van den dag bet feest opluisterde. Eenige burgers bragtenzingende en met fak- kellickteene serenade aan den geackten bur- gemeesterden garnizoens-kommandantden eersten wethouder J. C. SteenkampPWz., en andere voorname ingezetenenzij werden daarbij vergezeld en gevolgd van eene talrijke en jubelende menigtetot in den nacht vierde men feest, door het afsteken van vuurwerken en andere vrolijke bedrijven, om den volgen- den dag de feestviering te hervatten. Algemeen werd er op woensdag weder ge- vlagddes namiddags deed zicli het muziekge- zelschap weder hooren en voerde tot laat in den avond verscheidene stukken uit, terwijl andermaal eene menigte voetzoekers en andere vuurwerken werden afgestoken. Donderdag was bestemd tot de feestviering door de leesvereenigingTol Nul en Genoegen. In den voormiddag-schooltijd werdvan harent- wege, aan ieder' leerling der openbare school een exemplaar uitgereikt van J. H. van der Palm's Gedenkschrifl van Nederlands herstelling in den jare 1813. Des avonds ten 7 uur vergaderden de leden met liunne dames en gei'ntroduceerden, om in eene schoon bewerkte redevoering van den voorzitter, den wel-ed. zeer gel. heer dr. P. D. Buijze, gewezen te worden op hetgeen vijftig jaren geledenin ons vaderland is voorgevallen de i edenaar sprak uitvoerig over de daarmedo in verband staande gebeurtenissenover de oor- zaken van onzen val en de heilrijke gevolgen onzer gezegende verlossing en bereeniging met het huis van Oranje. De vice-voorzitter, cleheer C. van Bijk, ver- lioogde het genoegen der feestgenooten door zijne Onlboezeming op het halve eeuwfeest der herstelling van Nederlands onafhankelijlcheid, welkeop aandrang van onderscheidene leden weldra door den druk zal verkrijgbaar gesteld worden. Een luimig dichtstukdoor den Untenant Pol- hoven voorgedragenverwierf algemeenen bijval waarna de secretaris, dekeer J. L. van IJssel- steijn, in een door hem vervaardigd dichtstuk, nog een' waardigen juichtoon aankief op het belangrijke feest dezer dagen. Nadat de sprekers voor het geleverde en de hoorders voor hunne belangstelling bedankt wa ren, hief men onder geleide van muziek het bovengenoemde feestlied aanwaarna het bal eenen aanvang namop hetwelk menige toepas selijke toast werd ingesteld en een algemeen genoegen is gesmaakt. In een woordalgemeen was de geestdrift groot was de feestvreugdein de beste orde is alles afgeloopen. De schoon verlickte, levensgroote portretten van HII. MM. den koning en de koninginbij den heer B. Maandagverdienen eene bijzon dere vermekling. A-Xel18 November. Het vijftigjarig be- staan van Nederlands onafhankelijkheidis op gisteren 'ook in deze gemeente op eene lnister- rijke wijze gevierd. Needs in den vroegen mor- gen wapperden van alle openbare en particuliere gebouwen de Nederlandsche driekleur en oranje- vaan. Het fanfarengezelschap alhierdeed des mor- gens ten 7 ure een optogt door de gemeente en bragt, onder het spelen van oud-vaderland- sche melodien, de gemoederen in eene dubbel feestelijke stemming. Omstreeks 10 ure waren burgemeester en wet- houders in het schoollokaalen betuigden, door hunne tegenwoordigheid aldaar, het opkomend geslacht hunne belangstelling in het feest van den dag. De warme toespraak van den heer burgemeester be wees dat het hun wel was zich te bevinden in_ het midden van Axel's toekomst en door de 250 kinderen ontvangen te zijn op eene even vaderlandslievende als hartelijke wijze hen ten slotte wijzende op de geschenkende jeugd van Axel terberinnering aan dezen dag, toegedacht. Ten 11 ure deed de Iioofd-onderwijzerbijge- staan door den hulp-onderwijzervergezeld van al de scholiereneen optogt door de gemeente voorafgegaan door het fanfarengezelschap met vaderlandsche- en oranje-vanen. De met oranje als bedekte stoet ging beurtelings op detoouen der muziek of hot eenstemmig gezang, lang- zaam voort tot de woning van den heer burge meester. Daar werd bij beurtzang door een GOtal kinderenhet Wilhelmuslied uitgevoerd, en door alien het: Wij leven vrij, aangeheven, voorafgegaanafgewissehl en besloten door de toonen der harmonie. Nadat de stoet eenige verversckingen had gebruikt, verliet men de woning des burgemeesters en begaf zich, al zingende en spelende, naar het huis van mevr. de wed. A. J. Paulas, welke dien dag haren 76sten verjaardag vierde. Ook daar werden volksliederen gcspeekl en gezongen, ook daar werd het gezelschap onthaaldwaarna men we der de stad doortrok, als altijd gevolgd door eene onafzienbare scharetot voor het huis van den directeur van het fanfarengezelschap, waar alien op de hartelijkste wijze werden ontvangen en onthaald. Eindelijk bewoog de stoet zich weder tot voor het schoolgebouwalwaar de hoofd-onderwijzer den directeur en zijn muziekgezelschaponder hartelijke toespraak, bedankte voor de mcde- werkingondervonden om de vreugde der inge zetenen te verhoogen, en de eer hem en zijne leerling-en bewezen. Om 4 ure vereenigde het fanfarengezelschap weder en had de directeur mede een twintigtal zangeressen en zangers uitgenoodigddie "nu den hoofd-onderwijzer eene serenade met muzijk en zang bragtenwaarbij van weerszijden de warmste toegenegenheid betoond werd. fen 6 ure werden daarop aan een 150tal minyermogenden in eene daartoe smaakvol versierde zaalruimschoots verversckingen toe- gediend, door de commissie, die tot dat einde eene rijke inzameling van gelden gedaan had, en door zelven te bedienende feestvreugde verhoogdeneene vreugdezoo als die men- schen verklaardennooit gesmaakt te hebben. lets later werd met krackt voortgezet wat reeds vroeg begonnen was, n. I. het afsteken van vuurwerken enz. Er scheen geen einde aan te komen. De vrolijke stemming, onder de menigteduurde tot laat in den nacht voort en schoon de feestpret steeds toenamwerd de orde geen oogenblik verbroken, I lulst21 November. Ook Hulstschoon eerst den 2 Mei 1814, toen de eerste Neder landsche troepen de stad binnentrokken, voor goed tegen Napoleontiscken overlast en overmoed gevrijwaardherdacht op feestelijke wijze, den vijftigsten veijaardag van den gezegenden 17 November 1813, als eigenlijk aanvangspunt van 's lands roemruchtige herstelling. Needs zondags te voren deed de kerkelijke gedachtenisviering de beide gezindheden onder hetzelfde dak tempelwaarts vloeijen, en, terwijl hier het plegtig Te Beam weergalmde, stegen aan de andere zijde de dankpsalmen der gemeente kemelwaarts, drukkende de gansche bevolking met der daad uit, wat onze volksdichter zoo schoon zingt: Op even broederlijke wijze had dan ook de burgerlijke feestviering plaats. Needs des maan- dags wapperde hier en daar de vaderlandsche driekleur, en in den vroegen morgen van den 17 ontplooide zij hare banen van alle openbare en bijzondere gebouwenvan vele woningen te zamen met de geliefde oranje-vlag, welke laatste kleur algemeen op ieders borst prijkte. De leerlingen der gemeente-school vereenig- den zicli in den yoormiddag met hunne onder- wijzers in het ruime schoolgebouw, en werden op de hooge beteekenis dezer vaderlandsche feestviering gewezenen gaven bewijzen, dat zij goed bekend waren gemaakt met feiten en personen uit de dagen van Neerlands toenemend vervaldiepe vernedering en glorierijke herstel ling. Een en ander werd op gepaste wijze af- gewisscld, door het zingen van doelmatig geko- zene coupletten uit onze schoone volksliederen, en de opzettelijk vervaardigde feestliedercn van onzen liege, ook nu weer zoo zinrijk en zoo geheel in overeenstemming met de feestplaat waarvan ieder leerling van wege de plaafselijke schoolcommissie een exemplaar ten geschenke ontving. Voorts werden onder de meestgevor derden, tegen betaling van vijf cents, ruim taclitig exemplaren rondgegeven van van der Palm's Gedenkschrifl. In den namiddag hield dc schooljcugd, met het stedelijk Harmonie-gezelschap aan hethoofd, eenen optogt door de stad en bragt hare hulde in de eerste plaats aan den hooggeachten bur gemeester, die, helaas door ongesteldheid ver kinderd was, de feestviering met ZEd. tegen woordigheid te vereeren en haar te bezielen. Eene dergelijke pligtplcging bragt de stoet achter- volgens aan ieder lid van den gemeenteraad. Groot was dc toevloedwelke dezen omgang vergezeldeen niet minder de geestdrift, welke deze talrijke kinderschaarmet ontplooide vlag gen en winpels van allerlei kleur, door hare feestzangen, in alle buurten der stad te weegbragt. Yreugdekreten en vreugdeschoten mengden zich onverpoosd dooreenen namen, zoo mogc- lijk, nog toe, toen des avonds deze optogt bij fakkellicht en Bengaalscb vuur, zich op nieuw, te midden ecner bijna algemeene illuminatie' door de stad bewoog. 'hot zeer laat in den nacht duurde de algemeene feestvreugde voort die zonder het minste ongeval en in de beste orde afliep. Eere zij de Harmonie en hare directie, die Nleuws l v OOK Wij leven vrijwij leven blij Wij ilieneu ceuen God, Wat ook 'tverschil in dienen zij, De wet laat alle Godsdieust vrij Veremd als broedtrs juichen wij: Gezegend is ons lot.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 1