No. 135. Woensdag 18 November 1863. 3de Jaarg. ALGEMEEN ZEEUWSCH-VLAANDEREIV. S,jk ,Cvr.:rM'" kA"°" v*it""d uUerhjk Dingsdag, des avonds ten 6 ure; rfepry, cat, 1 tot 4 regefa 40 cents, voor elken regelmeer 10 centsZZveS> ^Zge^XdkeS^suZ Aan de geabonneerden is Diagsdag morgen een buitengewoon dubbel Feestnummer op oranjepapier gedruktverzonden, uithoofde waarvan dit nummer een dag later verschijnt. Van het Feestnummer zijn nog exemplaren A 20 cents by den Uitgever te bekomen. By Z. M. besluit van den 8 dezer, no. 26, zijn eenige lioofd- en hulp-oudenvijzers benoemd tot onderwijzers 3de klasse voor de dienst in Nederl. Indieo. a. de hulp-onderwijzer A. den Harrier, te IJzendijke. Krachtens vergunning des konings mogen de militairen voortaan, buiten dienst, in klein tenueop straat rooken. Aan de memorie van beantwoording van bet voorloopig vevslag der eommissie van rapporteurs voor de staats-begrooting voor 1864, ontleenen wij bet volgende Belreffende de spoormegen. Van de drie lijnen Neuzen—St.-Nikolaas—Lokeren en Gent zullennaar te venvachten isaanvankelijk al- leen de eerste en de laatste tot stand komen. Met den aanvrager voor de lijn NeuzenGent, die te Sluiskil aan den spoorweg naar St.-Niko- laas zal aansluitenis het overleg over de voor- waarden van concessie nagenoeg afgeloopen. Belreffende de calamileuse polders in Zeeland. Qok den minister is bet zeer leed, dat noggeene nieuwe regeling van bet beheer der calamiteuse polders in Zeeland tot stand kwam. Wei heb- ben de staten dier provineiezoo als bekend iswijzigingen in bet tegenwoordig reglement van administratie vastgestelddocb het gouver- nement kon daaraan zijne bekracktiging niet hecbten. Eene der lioofdbedenkingen was gerigt tegen de bepaling, waarbij voor de eigen bij Iragen en de subsidien der aehterliggende polders maxi ma vastgesteld blevenjuist de bevoegdheid der staten om betgeen door eigen kraebteu wordt bijeengebragtboog op te voerenmoot voor de polderbesturen een prikkel zijn tot zuinig beheer en gemeen overleg met den waterstaat. Een ander hoofdbezwaar gold de opnoeming in bet reglement van de bijdrage uit 's rijks schat- kist als een der middelen tot onderbou en be heer der calamiteuse polders. Teregt wordt in bet verslag opgemerktdat bet legg'en van zoo- danige verpligting op bet rijk buiten de bevoegd heid der staten gaat. Gedeputeerde statenmet de bezwaren vvelke aan eene goedkeuring der vastgestelde regeling in den weg stondenbekend gemaaktbebben kortelings als hunne overtuiging te kennen ge- gevendat de staten niet bereid zouden worden bevonden aan den wenseb der regering toe te geven. Gedeputeerde staten zelve zagen in bet doen eener nadere voordragt aan de staten tot wegneming der gerezen bedenkingen, bezwaar. De minister overweegt thans watom tot eene aannemelijke regeling te geraken beboort te wor den gcdaan. Waarscbijnlijk zal, overeenkoin- stig de meening in bet verslag te kennen ge- gcventusschenkomst des wetgevers noodig zijn. In bet verslag wordt gevraagd of een cala miteuse polder, die van betere conditie ge worden iskunnen opbouden als zoodanig bescbouwd en dus van het op deze polders liggend verband ontbeven te worden. Het tegenwoordig regle ment van administratie bepaalt daaromtrent niets er pleit ecbter veel voor bet beweren dateven min als een polder verpligt kan worden zicb calamiteus te doen verklaren, bij verpligt is calamiteus te blijven. Bij eene nieuwe regeling zalovereenkomstig de tegenwoordige orde van zaken, zoowel de calamiteus- als vrijverklaring door de provinciale staten onder 's konings goedkeuring, bebooren te geschieden. Eenige leden kondenvolgens bet verslag niet wel bevroeden waarom bet gevolg geven aan de voorstellen door eene eommissie van ingenieurs in October 1861 gedaan, tot na dc invoering der nieuwe regeling wachten moet. Uit het rapport dier eommissie blijkt, dat zij eene som van ruim tier millioen noodig acht om de onderzeesche oeverbezetting in Zeeland op eene volledige wijze tot stand te brengen. Gaat men daartoe over, dan zal over de eerste jaren _een veel booger subsidie van bet rijk noo dig zijn dan thansde minister acht het niet meei dan billijk, dat tegen zoodanige verhoo- gmg eene regeling op behoorlijkenduurzamen v°et overstawaarbij door de belanghebbenden zooyecl wordt bijgedragenals bun in redelijk- heid is op te leggen. De domaniale schorren in den Brakman, bij Biervhetzouden reeds in veiling zijn gebragt ware bet niet dat plannen van uitwatering van aehterliggende polders en van een scheepvaart- kanaalmet eene haven voor Biervlietdoor en bij den van die schorren te maken nieuwen polderaan de veiling nog in den weg stonden. De regering heeft reden om eerlang eene finale beshssing, omtrent die plannen, te verwachten TVeuzen, 16 November. Op de in deze gemeente op 11 dezer geboudene veemarkt waien aangebragt78 stuks rundvee16 paarden en 42 varkens. De handel in het rundvee was zeer levendig en er werden booge prijzen besteed, vooral voor vette beesten. Premien werden toe- gekend aan Jvan Bovente Ellewoutsdijk voor de scboonste koehet meest ter markt ge- bragte en het verst aangevoerde veeG. Hulle te Ossenisse, voor bet schoonste paardvan Dixltoornte Axelvoor de meeste paarden on I. G err it sen 7 te Wachtebeke. voor de meeste varkens. IN euzen 9 11 November. Gedurende de vong-e maand zijn bet kanaal alhier opgevaren 44 zeeschepenmetende 7955 tonen 335 bin- ncnschepenm. 18400 t.en afgevaren 27 zee schepen m. 4989 t.en 322 binnenschepen m. 178991.totaal sedert 1 Jannarij 1863 opge varen 262 zeeschepenm. 41854 t.en 2994 binnenschepenm. 139922 t.en afgevaren 234 zeeschepen, m. 41499 t., en 2933 binnen schepen m. 135334 t.in de tien eerste maanden van 1862 opgevaren 230 zeeschepen m. 33936 t.en 2236 binnenschepenm. 107515 t.en afgevaren 226 zeeschepen m. 404831. en 2215 binnenschepen, m. 107055 t. ilixlst12 November. De inzameling van giften voor het nationaal gedenktceken voor No vember 1813 enz.heeft alhier tot heden opge- bragt ongeveer f 75. IXeng-stdijli14 November. De raad dezer gemeente heeft bepaald, dat de alhier gehoudene jaannarkten op C. Hemelvaart en de zondag na den 8 September zullen vervangen worden door eene jaarmarkt, vallende op denzatur- dag voor den laatsten zondag van Augustus en voortduren tot dingsdag daaraanvolgende. Zaamslag 16 November. In zijne zit- ting van hedenheeft de gemeenteraad beslo- ten tot het houden binnen deze gemeente van eene wekelijksche vlasmarkt en wel des dings- dags. Op dit besluit wordt de goedkeuring van gedeputeerde staten gevraagd. Den 13 dezer is te Middelburg aanbesteed 1. het onderhoud van de rijks los- en ladings- jilaats te Bathbetgeen is aangenomcn door A. Roggeband, to Waarde, voor /1275; en 2. het 3jarig onderhoud, 1864—1866'van 's rijks waterleidingen bij Neuzen, aangenomen door F. F. FermonlteWestdorpe, voor f 3597 per jaar. - Blijkens den uitslag van het najaars-examen, voor de eommissie van het lager onderwijs, zijn in Zeeland toegelaten: als hoofdondcnvijz'er 1 van de 4, als hoofdonderwijzeres 1als hulpon- derwijzers 3 van de 8; voor het Franscli, als ondervvijzer 1 van de 3 en als ondervvijzeres 1 voor het Engelsch, als onderwijzer 2; voor de wiskunde 1 van de 2; voor de gymnastic 2, en voor de vrouwelijke handwerken 1. In geheel Ncderland zijn toegelaten: als hoofdonderwijzer 58, afgewezen 95, als hulpondcrwijzer 206, af- gewezen 135, als hoofdonderwijzeres 19, afge wezen 7, en als hulponderwijzeres 70, a'fgewe- zen 39. u A Naj Se'10"dcn vergelijkend examen is tot hoofd-onderwijzer aan de opeybare school te St.-Maartensdijk(eiland Tholen,) benoemd de isos !jnm*tref 1°Langeraad, (geb. 24 Jan. 1828,) sedert 15 Dec, 1856 in die betrekking te Biervhet gefungeerd hebbende. Na het bedanken van ds. W. van den Bijtel is nu ter vervulling der vacature bij de Herv' gemeente te Wolfaartsdijk eene twaalfde pogine aangewend, en alzoo den 12 dezer beroepen ds W. Kraeijenbeltpredikant te Scheveningen ie Amsterdam wandelen tegenwoordig twee achtbare burgerseen broederpaarmet de oranjestrikken op de borst, die door hunnen grootvader en oud-oom ten jare 1787 gedragen zijn om een openbaar blijk te geven van hunne deelnemmg en vreugde bij het herstel van den stadhouder pnns Willem den Veana de zege door de Oranjepartij op de partij der patriotten behaald. Zij werden als erfstukken in hunne familie bewaard. Eenigen tijd geleden, las men in de cou- ranten een berigt over schoenmachinesdio vooral te Parys veel opgang maakten. Uit Waalwijk nu meldt men, dat een dor ooi liaamste schoenmakers in die gemeente zich eene dergelijke machine regtstreeks uit Parijs beef aangeschaft. Zij draagt den naam van Machine a visser la chaussureen men kan daarmede in een kwart uur een paar leestvaar- dige schoenen geheel afwerken. De zool en hak worden zoodanig met een dik koperdraad i astgeschroefddat het den besten naad met pikdraad verre overtreft. Naar een blad meldtis het bedrag der belastingenper hoofel in de verschillende Ian den betaald wordende, als volgtIn Engeland is het gemiddeld cijfcr fr. 66,25; in Nederland fr S'?n5 mp f Uk::!,IL r' 50'80'- in Hannover fr. 38,70; in Belgie fr. 32,80in Spanje fr. 28 05- in Praisseu fr. 27,80; in de andere staten van den Duitschen Bond van fr. 16 tot fr 25 in Denemarken fr. 23,95 in Poi-tugal fr. 21 05 m Gnekenland fr. 20,80in Oostenrijk en' on- derlioonge staten fr. 20,40; in Noorwegen fr. 17 10- in Zweden fr. 11,45; in Zwitserland fr. 8 50 en in bet vorstendom Lichtensteindat slechts 7150 mwoners telt, fr. 1,80. 1 it Amerika wordt berigt, dat de generaals M ngner en Crcgg bet bombardement van het fort Sumter bebben hervat, en dat geueranl Gilmore bet bombardement van Charleston weer heeft aangevangen. Nog altijd bestaat er geen Nieuws- en Advertentieblad ji-c I -V i - Door den uifgever A. IF. Sythoffte Leiden is de na- volgende circulate alom verspreid1813—1863. Geen Nc derland zander Oranje. Dezer dagen viert geheel Nederland Een monument daarvan in ieder Nederlandsch huis«-ezin ?ie aa"nrte bifdenChte d'e aaUleidins °eeft u b'jgfande inschrijving F;en even goed geplaatst in *s Konings puleis en in de vorslelijke wonmgen onzer aanzienlijken als in het huis van elkeendie de stoffelijkc en zedelijke voordeelen mav ce- nieten onzer Vrijheid onder Oranje. Dit gegeven, zoo bezwaarlijk op te lossen is door de kunst en Industrie onzer eeuw verwezenlijkt. 't Is eene voorstellinir in metaalde aankomst vau Prins Willem I te Scheveninnen naar eene origiuele teekening van 'tjaar 1813. Boven deze voorstelling prijkt het Ncerlandsche wapenter zijde daarvan de wapenschilden van het vorslelijk stamhuis Orame-Nassau daaronder als denesGeen Ncderland zonder Oranje Dc in men van van Hogendokp van deb Duyn van 'iMaasdaw van Iimbubgh Stibum, Fai.ck enKEMPEB, staan in 'tronde' en het onderachnft is het 3de vers van I'sahn 126- De Ilcere heeft groote dingen bij ous gedaan, dies zijn wij "verbliid welk woord de tekst was der eerste leerrede die in 's Graven hage, na de aankomst vau Prins Willem, gehouden werd Is deze voorstelling in metaal eene herinnering aan het ver- leden, zij getuigt tevens voor het heden, vau grooteii voo-uit gang in de Nederlandsche Volksvlijt. Vddr 60 jaar toch was het even onmtvoerbaar als ondeckbaar een dergelijk gedenk teeken te vervaardigen door den zeer billijkeu prijs verlein baar voor zoo velen. Het denkbceld en het model zijn wij verschuldigd aan de Komnklijke Nederlandsche labn.k vau gouden en zilvereu werken te Voorschoteude uitvoeriDg aan den Heer L J S van Kempen, te 'silage, onlaugs op de „Nntionale Tentoon- stelling vau melalen en daaruit vervaardigde voorwerpeD he kroond met de zilvereu medaille voor zijne kunstproduc'ten in metaal, verkregm door een electro chemisch proces Zoodra mogelijk wordt eene naamlijst der inteekenaars on<m maakt, die aan elk huuner gratis zal worden toe»-ezonden Wij juichcu deze nieuwe ondcrueming van den heer Syihopp vau harte toe en vinden het denkbeeld regt Nationaal Ann de goede uitvoering twijteleu wij wel niet, nu zulke bekende namen daarvoor ten waarborg zijn maar wij vernemen daareu- boven, dat de geleterde proeveu de verwachting overtreflen Ieder drage er toe bij, om deze gelukkige gedaehte tot eenn welgelukte oudememiug tc maken.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 1