No. 134. Dingsdag-17 November 1863. ALGEMEEN ZEE! WSCH-Y f,4A>I»EllEY l 2 [sfetj] C V-OOR Wy. - f Joo mogen wij dan nu dezer dagen den gedenkwaardigen stond beleven, waaropdeNe- dcrlandsclie natie zich hare nationale zelfbevrij- ding van der Franschen dwangjukna verloop van eene halve eeuw, op eene doeltreffende wijze herinnerd ziet. Is er toch een jaar in de gescliiedenis onzes Vaderlands, hetwelk onuit- wischbaar in het geheugen behoort beAvaard te blijven, en dat de onmiskenbaarste proeven heeft opgeleverddat de Ilcer regeertdan voorzeker mag er geAvezen Avorden op het jaar 1813, toen Neerlands volk in eenen toestand van ellende en uitgeputheid verzonken Avasdat alio mogelijkheid op verbetering en herstel on- denkbaar mogt heeten. Ondanks toch het ver- drag met den Franschen keizer Napoleon, die niet ligt eenig plan, uitzijneonverzadelijke heerschzucht geboren, liet verijdelen, den 24 Mei 180G te Parijs gesloten, datdekroonen van Frankrijk en Holland nimmer op 6bn lioofd mogten vereenigd Avorden, trok hij achtervolgens, a an 1808 tot 1810voor zooveel ons geAvest aangaatde stad Vlissingenhet eiland Wal- cherende provincie Zeelandja eindelijk ge- lieel ons dierbaar Vaderland, meineedig aan zijn Rijkom met het good en_bloed der ver- drukte Nederlanders Aveder elders zijne heersch- zuchtige ontwerpen uit te voeren. En nu zag men de voortzetting en voltooijing van hetgeen door het inroepen der Franschen in 1795reeds sedert 15 jaren was voorbereid. Nu verdAveen zelfs de schijn eener zelfstandigheidAvaarvan sinds dien tijd het wezen niet meer bestond. Ons gezegend Nederland Averd van de lijst der volken uitgeAvischtom al het drukkende van de onmiddellijke heerschappij te ondervinden eens mans, die de halve wereld deed gelioor- zamen en sidderen en in welke pijnlijke onder- Averping aan vreemde magt en dAvingelandij de provincie Zeeland nog Avel het eersthet zeerst en liet langst heeft moeten deelen. De rnimte van ons bestek gedoogt niet, hier alles op te sommen van hetgeen de Nederlandsche natie geleden heeft onder den ijzercn scepter van eenen Napoleondie als vcldhecrals hel- dengenieals man van een' alomvattenden blik en een' onbuigbaren vvileen groot man, vvaar- dig misschien om met de Alexanders en Civsars in eenen adem genoemd te vvorden, maar die tevensdoor zijne buitensporige eer- en heersch zucht klein en verachtelijkeen verkracliter der vrijhcideen geweldenaar, een dAvingeland,' was. Trouwens, bijkans elke brou van onze Avelvaart en ons bestaan werd onder zijn dAvang- juk afgesloten de laatste levensteekenen van den handel werden als een verraderlijk heulen met den vijand beschouwdde vaderlandsche zeden verguisdons land aan stelselmatige uit- plundering overgeleverd een aanmerkelijk deel der natie tot den bedelstaf gebragtde kinde- ren aan der ouderen liefde ontruktom naar vreemde gewesten en bloedige slagvelden te Avorden gesleurdz66 Avas aller goed en leven in de hand van den geweldenaarz66 zuchtten Avij onder den druk eener slavernij waarvan de ellende ten hoogsten top gerezen Avas, en die nog rampzaliger Avas dan al de jammeren ook van den bloedigsten krijg! Maar eindelijk moest de man, die voor geene menschelijke magt terugdeinsdeervaren, dat er boven de lioogste magt der aarde eene koogere en regtvaardige Magt is; hij moest bukken voor den Avil van Hem, die sprak: lot hier toe en niet vender Hijdie eerst een despoot en toen een tiran Avas geAvorden, hij bezAveek onder de zAvaarte van zijne, deels uitgevoerde, deels nog uit te voeren raadslagenom alle volken van Europa aan de ijzeren banden der ergste slavernij te kluisteren, en Azie aan zijne kroon te hechtenhij bezweek op de puinhoo- pen van zijnen kollossalenmaar neergeploften arbeidbedekt met sehaamte en eeuwige schan- de De togt naar Rusland, werwaarts eene verstandeloozeongebreidelde eerzncht hem in 1812 heendreef, doch AA'aar de vlammen A*an Moskou het eerste morgenrood der vrijhcid uit den naeht van onspoed en geweldenarij deden opgaanziedaar het begin van des dAvinge- lands valNu namen de mogendheden, die tot hiertoe voor den grooten Napoleon hadden moeten bukken, de gelegenheid te baat, om het dwangjuk af te schndden, en zoo, de eene voorde andere na vereenigdverklaardcn zij hem den oorlogAA'elke eindelijk van 16 tot 19 October 1813 bij Leipzig voor de bondgenooten eene beslissende uitkomst had. Maarlioezeer ook hot vrije Duitsehland toen juichend mogt optrekken ter voortzetting van den keiligen krijgzoo blevren evenAvel de Franschen nog meester in ons A aderlanden magtig genoeg naar het scheen, om ons weerloos volk te be- dwingen. Wei was de hoop op bevrijding ont- staan en in aller harten hier te lande de brandende zucht outAvaakt om de slaA'enketen te verbre- ken maarwanneertot welken prijs en onder Avelke voorwaarden zou dit regtmatig verlangen vervuld, en alzoo het afgefolterd Nederland be - vrijd Avorden Nederland zelf mogt hierop, door eene nationale zelfbevrijdingonder de onzigtbare hand des Almagtigen geleid en be- stuurteen beslissend antAvoord geven. De volksstem, gedurende 19 jaren gesmoord, Avas onder en door de verdrukking tot eenstcmmig- lieid gevormd. akkere Yaderlandersmet mannen aan het hoofdals (x. K, van Hogex- dorr en A. F. J. A. van der Duyn van Maasdam, ondersteund door den Graaf van Limburg Stiruai mannendie door mood en beleid als parels schitteren aan de lielden- kroon van Nederlanddeze belioefdenom op den gedenkAvaardigen 17 November 1813 eendragtigen opstand te bewerken, sleehts de banier te ontplooijenwaaronder menin vroe- gere dagen aan het zegevieren ook over Frank rijk en aan het vernederen ook van trotsche volken, gewend Avas. En het geklank van Oranje bovenhet Avas toen niet de kreet eener partij maar de ontboezeming der natie; de vader landsche leuswaarinbij het terugroepen Aran een onvergetelijk stamhuis, hetwelk aan ons dierbaar Nederland met de hechtste banden is vereenigdte gelijk een dankbaar herdenken en een blijmoedig uitzigt openbaar werd. Want a elerlei bezAA'ai'en Averden nu als AveggeA7aagd de Franschen weken achtervolgens voor de moe- digeeensgezinde en bedaarde houding van een herboren Arolken de gelicfde Prins van Oranje, Aviens tcgemvoordigheid ter voltooijing ingenieurs in October 1861 gedaan tot na de" mvoering der nieinve regeling Avachten moet. Uit het rapport dier commissie blijkt, dat zij geAvezen 13o, als hoofdondei'Avijzeres 19 af"'c- weze."() en als hid ponder wij zeres 70, a'lg-cAve- loit Sumter hebben he-rvat, en dat generaal Inlmorc het bombardement van Charleston Aveer heeft aangevangen. Nog altijd bestaat er geen - T' A Nieuws- en Ad vertentieblad aiiu nc vin jl-MiVutli "7 r ...w

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 1