"'E Mil VIMIS1MAT W HET KUfffi BMI WESTER-SCHELDB. y. -h H EDEN Opcnbaro Verkooping BOOMEN en SPARREN, -h TE KOOP: PETROLEUM, IN LOSSI WACHTENDE: OMNIDUSDIENST J>i Xo Geipouwd P. DE BIDDER Jy CORN." PETR." DE BRUIJN. Hulst, 29 October 1863. Algemeene /coinisgeving - 3sr A an den Handel wordt bekend gemaaktdat Cerlificale-n van Oorsprong Cerli/icals d'Origine aan gemeld Vice-Consulaat alle dagen GRATIS te bekomen zijn van 's morgens 9 tot 11 uren (Zon- en Feestdagen uitgezonderd.) Tek-Neuzen, den 2 November 1863. De I ice-Consul van Rclqie voor Ter-A eusen en onderhoorighedeu DE SMIDT. ttp/ZQO its/'. Sd t BURGEMEESTER en WETHOUDERS van CLINGEProvincie Zeelandznllen op V it ij- ii a g den 20 November 1863 des vooriniddags ten elf ure, ten baize van J. F. Kindt Sinid en Herbergier in bet Gehuclit de Kauterin bet openbaar aanbesteden Het boinvpii van eene SCIIOOB. met OU) E KIV B .1 9138** WON IIG iii Iset Geliueht de Sianter f*e- iiaeente Clingemet bijlevering van a! de daartoe benootligde Matei'iaSeu. Het Bcstek en de Tcekeningen van bovenge- noemd werkznllen van af heden ter inzage liggen ten kantore van den Secretaris dezerge- meentete Hulstwaar tevens alle inlichtingen zijn te verkrijgen. De aanwijzing in loco zal plaats bebben den- zelfden dag der aanbestedingdes vooriniddags ten 10 ure. De aanbesteding zal geschieden bij inschrij- ving met opbodterwijl op de in te leveren gc- zegelde en gesloten Biljetten de borgen beboo- ren vermeld te zijn. Cringe, den 30 October 1863. Burgemeesler en Wei bonders van Cling e J. F. VERCAUTERENBurgemeesler. lv. de LOZANNESecretaris. 4 /-4d X - 3S NAMID DAG 1 CUR: VERKOOPING van Eiken SSeUTWAB8K.il en XElLGAi aan bet Pakbuis op Java. door bet ministerie van den Notaris J. J. F E II C K E Nte Nenzen "/X to r/ De Notarissen J. J. FERCKEN, teNeuzen, en S. A. DE SMIDT, J .7P7te Axel, zullen, krachtens verleende Regter- j,r lijke autorisatie, ten verzoeke van de meerder- •V jarige en oogden over de minderjarige Erfge- namen van ABRAHAM LANSEN en zijne Huis- vrouw FREDERICA de JONGE, beide overleden, in het openbaar veilen en verkoopen op Dings- dag den 10 November 1863, des namid dags ten twee urein bet Logementbewoond door L. B. A. Rolff te Axel Een spacious WOOXHtll§ IMK9IUI§ en IK I* WE. staande en gelegen in de Lange Noordslraalte Axej^, kadastraal sectie G, no. 176, groot 2 roifajh 40 ellenin Huur tot 1 Mei 1864 bij de jduwe van Spanje. 1 bunder 4 roeden 80 ellen BOOMGAARD of TUINgelegen in den Noordpolderge- meente Axelkadastraal sectie Gno. 560 en 567en TWEE ZITPLAATSEN in de Hervormde Kerk te Axel. m V De Notaris 31. GEENEte Hulst, bet openbaar te koop aanbieden Eene groote partij CANADA BOOMEN, staande te groeijen op den Dijkachter bet gebucht de Zand berggemeente GraaUwnabij den Steenen Beeralwaar men zal vergaderen. 27 stuks zware WILGEN BOOMEN, gescbikt. voor WagenmakersTimmermans en Kloin- penmakersstaande te groeijen in den pol der Dullaartgemeente Hontenisseen al daar op den Dijkaan bet einde van de Groote Binnenpadnabij de stad Hulst. Te vergaderen op den Dijkwaar de Boomen staan te groeijen. Op Dosdeedag den 12 Novem- ber 1863, 's namiddags om 2 ure, ten ver zoeke van de Jufvrouwen LAMBRECHT te Tliielt Eene groote partij extra zware CANADA BOO MEN gescbikt tot allerlei werk, staande te groeijen in den Fcrdinanduspolderge meente St.-Jansleenen aldaar achter de Herbergd e Speelwagen, op de Lan- den in gebruik bij den Landbouwer Domi- nicds Anthonius IJsebaert En ten verzoeke van denzelven DOM. ANTII IJSEBAERT 59 roeden 41 ellen EIKEN SCHEERHOUT, staande te groeijen in den Ferdinandus- polder voornoemd. Te vergaderen ter plaatse waar de Boomen staan te groeijenen Op Vrijd AG den 13 November 1863's namiddags om een ure ten verzoeke van de DIRECTIE van de Polders Absdalc Riet- en Wulfsdijk Eene groote partij CANADA BOOMEN, staande op den Hoogen Weg, in den polder Absdale gemeente Si.-Jansleenen aldaar achter den Tolin de nabijheid van de stad Hulst tot aan de Brug van no. 8. Je vergaderen in de nabijheid van voornoem- den Tol. TIE® X u> JW V E 11 D I door den Notaris WI LIE MS, te Selzaete 'l -0 Op Maandag 16 November 1863, om 12 uren 'smiddags, van 130 koopen CANA DA'S 4 WILGEN en 1 OEMte Wcsl- dorpein het Papenschorlinkeroever van de Neuzensche vaart op de eigendommen aldaar van den Heer Burgemeester Lippens te Moerbeke, en Jufvr. de Wed. Gijseb te Westdorpe. 7rergadering ter Herberg van Engel van den Abeele langs bet Kanaal. -«• Op 7 en 8 December nadien, telkens' om 8 uren 's morgensvan 800 koopen staande en gevelde SPARRENBOOMEN SNOEI- en BRANDHOUT, in de Hospicen- Goederen te Wachlebeke en Wi/nkelin de Heide. Vergadering bij den Boscbwacbter van der Eedtin de Heide, te Wachlebeke. De Notaris J. F E R C K E N te Neuzen zalten verzoeke der Er- v ven van wijlen den Heer PIETER DEES, Krijns zoon en van diens mede wijlen Ecbtgenoot Mejnfvr. TANNEKE deFEIJTER, inbetopen- baar veilen en verkoopenop V r m d a g den 27 November 1863des namiddags ten 3 ure, in het Logement bewoond door J. den Decker te Zaamslag Een WOOil'IIUISSCIIUUJ5T.JE KISS'1 en Till® staande en gelegen aan de noordoostzijde van het Dorpsplein te Zaamslagte zamen groot 3 roeden 37 ellen, kadastraal sectie F, no. 903 904 en 905. Een MOESTUINgroot 3 roeden 20 ellen gelegen in den polder en gemeente Zaam slag aan de noordwestzijde van bet Dorp kadastraal sectie Fno. 771. Door den kooper in gebruik te aanvaarden bij de betaling der Kooppenningen. De Notaris J. J. FERCKEN te Neuzen, zal, ten verzoeke van den eerst ingeschreven Hypotlieeairen Scbuldeiseber, ten laste van nu wijlen CONELIS van SWEE- DEN, overleden te Zaamslag, in het openbaar veilen en verkoopenop Maandag d e n 30 Nov e M b e r 1863 des namiddags ten 3 ureiii het Logement bewoond door Jacobus de V isser te Zaamslag Een WOO® I1U1S. SCISUIIHT.8E osi ERF, groot 2 roeden 22 ellen, staande en gelegen op het Dorpin de gemeente Zaamslagkadastraal sectie F, no. 913 en ts z J ye oc' 4- 914 thans bewoond door den Heer M. J. Berman. OB.WE®-en ft l> %®T.««OE® te bevragen bij FRANCIES PIETERSte IIulsLj" B5. WAA®I)AfS te ®euzesi ent per Kan. 10 Kan of meer tegen .4 mindere prijs. ZO 2 j/ - k - jr Schippcr Yersciiuren met puike RIIUR y SMEF- EN KAGCHELKOLENen deze week deEngelscheScbepen Monarch en Protec- J,0'('e Tan New-Castlemet puike grove SCHAAL- EN MAATKOLENalsmede Schipper Wennechers, met beste RHURKOLEN. Neuzen, 3 November 1863. J. T. DE SMIDT. De Rijks-Veearts J. M. F. KEGELAF.R /ArCixf. beeft de eer te berigten dat bij zicli 6 Z gevestigd beeft ten Huize van Mejnfvr. de We- y duwe VAN DE Voorde', op de Markt te Axel en zicb tot bet verleenen van VEEABtTSE®TJB4.U®T)IttE 81II. 1'. 4- v. MIDDELBURG en VLISSINGEN v. MIDDELBURG en VEERE v. v. Aan bet publiek wordt kennis gegeven dat de WHIEKDIIAST den 1 November een aanvang beeft genomen. 'v> -<Pc -/6 4a 4 STOOHDOOTDIENST W71®TER DIEsT gedurende de maanden November, December, Januarij en February. Middelburg, 26 October 1863. De Concessionaris D. DRONKERS. GEDRUKT BIJ J. STURM TE NEUZEN? re j /a - to '/A *se- "3'y -32 s# Amsterdam 51 October. Werk. Schuld 2* pCt. 62 J; 3 pCt. 75*; i pCt. Ol'J. Gent, 50 October. Tarwe a Is vorige week verkocht. Rogge tol ruim vorige prijzen verhandeld. Gerst, Haver en Boo- nen lusteloos met oubeduidenden handel. Vlas ruim aangcvoc-rd met vaste prijzende gemeene soorten liepen iets hooger onder de 60 st. vindt men geen vlas meer. 252ste Staats-Iioterij. Prijzen van /1000 en daarbovon. Derde Klasse. - 2de Lijst: No. 2553 /5000 No. 3548, 1500. No. 4199 en 4980, iedcr f 1000. 3de Lijst: No. 6153 25 000 No 7747, f 1500. No 434, 6551 en 12738, ieder/1000. 4de LijstGecnc. Secretaris en Ontvqnger te Woubrugge MET --6S Op M A A N D A G DEN 9NOVEMBER 1863, des namiddags ten een ure, ten verzoeke der Erven van wijlen den Ileer PIETER DEESKz. overleden te Zaamslagten zijnen Sterfbuize aldaar, van eene partij ZINDELIJKE HUISMEU- BELEN en BRANDHOUT. Op D O N D E R D A G DEN 10 DECEMBER 1863des vooriniddags ten 10 ureten verzoeke van Mejufvrouw de Weduwe TEMMERMANte Hoofdplaatop de Hofstede bewoond door MA- RINUS de PUTTERin den Lovenpolderge- meente Iloekvan ruim 100 stuks extra zware OLMENESSCHEN en CANADA BOOMEN en omtrent 100 zware KOPPEN van Esschen Boomen. 4.Sc 1 OpDlNGSDAG DEN 10 NOVEMBER 1863, 's namiddags om2ure, ten verzoeke van den Ileer YvSEYDLITZ, oud-Notaris en Grond- eigenaar te Hulst I) o Op W OESSDAG DEN 11 N O V E M- b e r 1863's namiddags om 2 ureten ver zoeke van den Ileer E. YOGELYANGERDoc tor in de Genees-Heel- en Verloskundete Hulst m o - 3 r VAN 0 \SJi /j o jf/. -M. V/ - 3 r d> 51 3 r EEKSTE KWAI.ITEIT TE BEKOMEN BIJ ft - So - 3r 1VA NT K XT TXT,-' AJ. x t-. tmV .1 Tl f 1 i i 3 1 TUSSCHKN EN T US sen EN y JL.'s.s. Si? d 7,^ 6* DAGELIJKS. MET UITZONDERING FAN DEN ZONDAG.^O 4tP MAANDAG, WOENSDAG, DONDERDAG, VRIJD AG. Van VLISSINGEN naar BRESKENS 'smorg. 6* ure. B RES KENS Vlissirigen Neuzen Hoedekenskerke Neuzen VLISSINGEN 7" Neuzen 8 Hoedekenskeike 10 Neuzen 10^ V lissi ngen 11 D DINGSDAG en ZATURDAG. Van VI.1SSINGEN naar NEUZEN 'smorg. 8 ure. Nenzen Hoedekenskeike Neuzen VLISSINGEN BRESKENS Hoedekenskerke Neuzen 10 101 Vlissingen 11 BRF.SK EN'S's namid. 2 VLISSINGEN 2,' 2 AX S3; 3A a- -64

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 2