No. 132. Woensdag 4 November 1863. 3de Jaarg, ALGEMEEN ZEEUW SCH-VL AANDEREN. 95 ZZZ'l<h»~ ,YV Door de eerste kamer der staten-generaal is jl zaturdag met 20 tegen 13 stemmen aangeno- men ket ontwerp van wettot stichting van een paleis voor de staten-generaalals herin- nering aan den constitutionnelen band in 1813 door Willem I tusscken vorst en volk gelegd. Wij vernemendat de tweede kamer der staten-generaal den 10 November e. k. bare werkzaamheden zal bervatten. Men scbrijft uit 's Hage, dat de minister van financien weldra aan de wetgevende magt een plan tot herziening der grondbelasting zal aanbieden, en daartoe is genoopt geworden door de bij bem ingekomen rapporten van de taxa- teurs der gronden, benoodigd voor de verschil- lende spoorwegen, waaruit ten duidelijkste blij- ken moet, dat al de eigenaren aan de bewuste cigendommen eene waarde bechtcn, die, zonder overdrijving, eene meer dan dubbele opbrengst der grondbelasting verzekert. Bij bescbikking van den beer eommissaris des konings in doze provincie, dd. 28 October jl.is aan den beer J. van Vessemte Zaam- slagop zijn daartoe gedaan verzoekeervol ontslag verleend als lid van het eollegie van toezigt over het linis van bewaring te Axel en in diens plaats benoemdde beer L. van Dixhoornburgemeestcr van Zaamslag. Te Leiden werd op 30 Octoberna ver- dediging van stellingentot doctor in de regten bevo derdde beer J. G. van Deinsegeboren te Hulst. IWyuzoii 2 November. Door de sub-com- missie albier is voor bet nationaal gcdenkteeken gecollecteerd f 101,391terwijl door den heer raajoor garnizoens-kommandant is bijeengeza- meld /9,77. Te Hoek is daartoe bijeengebragt f 37,95. Axel3 November. De personen van G. B.zijnen zoon D. en M. do B.eehtgenoot van den laatstgenoemdenwerklieden onder deze ge- meente, beschnldigd van vergiftiging en het toebrengen van slagen aan de schoonmoeder van eerstgenoemdenzijn ten gevolge der instructie door den regter-commissaris te Goes, op vrije vopten gesteld. De eollccte ter oprigting van een nationaal gedenkteeken voor November 1813lieeft albier opgebragt de som van 123,41, onder welk bedrag is begrepen eene som van f 9,39door den hoofd-onderwijzer van de scbolieren inge- zameld. Naar men verneemtbeeft zicli in deze gemeente eene commissie zamengesteldtot bet bouden eener collectewaarvan de opbrengst zal strekken om op den 17 November aanstaande aan de armen dezer gemeente eenige ververschin- gen toe te dienen. Ooslburcf28 October. Ter veemarkt, maandag albier gehoudenwaren aan de lijn 5 paarden130 stuks runderen25 varkens en p. m. 210 biggenbenevens eenige scbapen en geiten. De handel bestond voornamelijk in runderen waarvan drie-vierde werd verkocht en in biggen die bijna alien werden geplaatst. De beide vee-soorten werden tot lage dock tocli nog tot goede prijzen omgezet. Op vrijdag den 13 November zal te Mid delburg worden aanbesteed: Het onderbouden en herstellen der rijks-waterleidingen bewesten en beoosten bet Kanaal van Neuzen, en van den afsluitdijk in het Axelschc gat, bij Slniskil, van 1 Januarij 1864 tot en met 31 December 1866. Wij vernemen, dat onlangs te Sas-van- Gent voor bet kanton Axel eene afdeeling van de vereeniging: het Metalen Kruisis zamen gesteld. Te Sluis beeft de inzameling voor het nationaal gedenkteeken opgebragt fl55,24 '0 zijnde nagcnoeg 10 per hoofd; er is nog door twee inschrijvers ter bescbikking der commissie gesteld eene som van f 45, om die op 17 No vember ten behoeve der minvermogenden te besteden. Te IJzendijke is gecollecteerd 781,23'Aen te Waterlandkerkje f 39,81. Naar men zegtzullen de schorren van alkenissegelegen in bet ambacbt van dien naamgemeente Waardein bet aanstaande voor- jaar worden ingedijkt. Naar men verneemtis te Middelburg aan- gekomen de ingenieur Broekmanom de laatste band te leggen aan de projecten van den Zeeuwsck- Duitschen spoonveg, namelijk de lijn Goes MiddelburgVlissingen. In den morgen van 27 October jl. zijn de spoortreinendie ten 6 ure van den Moerdijk en dieyvelke teti 8 ure van Antwerpen ver- trokken iste Kalmptbout tegen elkander inge- loopenbetgeen wel eene hevige botsingmaar geen enkelen reiziger leed veroorzaakte. Een wagen werd verbrijzeld en de locomotief eenig- zins bescbadigdterwijl de ambulance der brie- ven derailleerde. Lit s Boseb meldt men, dat de persoon van 1 een, die verdacbt werd gehouden van den moordaanslag op mgr. Zwij sen gepleegd te kebben en dien ten gevolge in arrest was, spocdig op vrije voeten zal gesteld worden. Een welgesteld ingezeten van Zevenber- gen hecft zijne vaste en onroerende goederen verkochten is op eigen kosten naar Rome vertrokkenom daar dienst te nemen als Pau- selijk zouaaf. Alom worden groote toebereidselen ge- maakt ter viering van bet feest van Neerlands berkregen onafbankelijkbeid in den jare 1813. Naar een blad meldtzal dit heugelijk feest te Oegstgcest gevierd worden onder anderen m(dkatknuppelen en baansabelen. - Een inwoner te Koudekerke aan den Rijn, beeft bij de daar gehouden eollccte voor bet monument, eene acceptatie, groot [2b, gegeven, betaalbaar zoodra de ambacbtsscbool te Amster dam onder dak zal zijn. In het dorp Dreumelbij Tielwerd de zer dagen door een arbeider die bezig was zijn land om te spitteneen stukje goud geld ge- vonden, ongeveer ter grootte van een kwartje. Het draagt bet jaartal van zes honderd, en is gestagen te Wijk-bij-Duurstedeten tijcle van bet Erankische rijk. Ilet is aangekocht door F. van Straalenkoopman te Lith. Als eene bijzonderkeid kunnen wij mede- deelendat op woensdag den 28 October, op de jagtgronden van den heer J. II. Geverste Noordwijk, door elfjagers, van vijf bosseben gescboten zijn 105 hazen. In den tuin van den predikant te Silvolde staan de doperwten nog in vollen bloeizij zijn even sappig en goed van smaak als die van de maand Junij. De Sloompost geeft bet volgende middel opom „boter op vervalscking met runder- of scbapen vet te onderzoeken." Men lost baar op in benzine onder verwarming. Runder- en scha- penvet worden bij 20 gr. C. weder vastterwijl boter tot 12 gr. in benzine blijft opgelost en ecrst wanneer de temperatuur nog lager daalt, in fraaije fluweelachtige kristalleu op den bo- dem valt. Een der Spaanscke ballingen, Rafael Blanco zal tbans te Alkmaar opleiding en vorming tot Evangelist in Spanje ontvangen. Aan de Midd. Corn, wordt uit Dordrecht gescbrevendatbij gelegenheid van een be- zoek van een tweetal Japannezen aan die stad gebragtdeze bebben medegedeelddat de te- gcnstand die zieb in bun land openbaarde tegen de vreemdelingengelieel op rekening kwam van den zeer conservatieven geestelijken keizer maar dat de wereldlijke keizer zeer veel op bad met de Europeanen en met name met de Neder- landers. De eerstgenoemde en de groote leen- manuen des rijksdieals de zeer liberale ideen van den wereldlijken keizer ingang vinden voor vermindering van magt beducbt zijn, ver- zetten zich met alle kraeht tegen al wat de europescbe bescbaving in Japan kail doen veld winnen. De nieuwe nog in aanbouw zijnde kerk van St.-Jean-Baptiste, te Gent, is dezer dagen ingestort. De kolommen zijn bezweken onder het timmerwerk. Het geheele gebouw is uiets meer dan eene rui'ne. Men had geboopt, dat de bouw nog vo(»r het Kersfeest zou voltooid zijn. De instorting beeft des avonds ten 11 ure plaats gehader zijn diensvolgens geene menscbenlevens bij dit ongeluk te betreuren. In het bosch van Virelles (Henegouwen) is een handelsreiziger in sterke dranken en ko- loniaalwarenChalmagne genaamd, op gruwe- lijke wijze yermoord geworden. De ongeluk- kige bad vijf doodelijke wonden ontvangen en was cleerlijk verminkt. Toen men bem's ande- rendaags op de noodlottige plek vond liggen was bij zieltogendekort daarna blies bij den laatsten adem uit. De dader is nogniet bekend. 1 e l'arijs overleed onlangs de zonderlinge baron de Sevrenop 40jarigen leeftijd. Onder zijne nalatenschap vond men twee groote zware kistendie zoo men meendegeld inkielden maar dietoen men ze opendemet millioenen spelden gevuld waren. Hij was tocli gewoon om geregeld alle dagen de drukste straten en pleinen te bezoeken en alle spelden 0|i te rapen die hij op den grond zag liggen. De jonge koning van Griekenland is den 23 October jl. uit de haven van Toulon (Frank- rijk) naar zijn rijk vertrokkenen door het es- kader der Jliddellandsche zee eenige mijlen ver uitgeleide gedaan. Te Syra zou het schip n aarop de koning zicli bevonddoor een ver- eenigd FranschEngelsch en Russiscb eskader opgewacht wordendat hem vervolgens naar den Bireiis moest vergezellen. Koning George is voor zijn vertrek door den keizer benoemd tot grootkruis der orde van bet Legioen van Eer. Men heeft de opmerking gemaaktdat de nieuwe koning de Franscbe hoofdstad verlaten lieeft juist op den dag (22 October)waarop een jaar geleden de Griekscbe omwenteling uit- gebarsten isterwijl de insckeping te Toulon plaats bad ten dage, waarop ten vorige jare de verdreven koning Olio aan boord ging van het schipdat bem uit Griekenland naar Triest beeft overgebragt. Deze eoi'iicidenties geven stof tot nadenken. Iu de A ereenigde Noord-Amerikaanscbe staten practiseren tegenwoordig 256 vrouwelijke doctoren, die aan bet Hygieo-therapeutic col lege te New-York aan de geneeskundige univer- siteit te Philadelphia en aan bet nieuwe genees kundige collegium te Boston bare diploma's ontvingen. In de maand November 1860 vestigde zieb in Minnesota (Ver. Staten) een Duitscher met name Hoflich, die daar met eene Duitsche jonge dochter in bet huwelijk tradin Augustus 1861 bragt zij drie jongens ter wereldvan welke nog twee in leven zijnin Junij 1862 beviel zij van drie jongens en een meisj'e; een der jongens overleed kort daarna: en nu op 5 October is zij weer van twee dochters en een zoon bevallen. Tien kinderen in minder dan drie jaren, dat kan gaan De meeste dagbladen bebben eenige maan- den geleden medegedeeld, dat men op den oogappel van een geslagten os de voorwerpen bad waargenomen die bij in den laatsten oogen- blik zijns levens bad gezienen dat bet moge- li.jk was den moordenaar te ontdekken, door den oogappel van den vermoorde te pbotogra- feren en daarna microscopiscb te onderzoeken. Er is over dit feit gelagchenen velen bebben het l oor een vertelseltje gehouden. Thans wordt uit Boston gemeld dat zekere dr. Sand ford een dusdanig onderzoek beeft gedaan op de oogen van zekeren Beardsleydie vermoord en wiens moordenaar onbekend was. Hij begon den oog appel met eene oplossing van belladonna tebc- strijken en nam daarvan toen eene photografie. Met bet microscoop zag bij toen zeer duidelijk de kleeding en de gelaatstrekken van den moor denaar en zelfs de keisteenen, waarmede bij den moord bad gepleegd. Er zullen tbans ook te Louden proeven worden genomenom te on derzoeken of ook dit feit uiets dan een bloot verhaal is. Gisleren avond geen IIoll. post aangekomen zijnde, outbroken daardoor de verschillende markt- heriglcn ran jl. maandag. Nieuws- en Advertentieblad 1" OB KJ—r i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 1