No. 128. Woensdag- 7 October 1863. 3de Jaarg. ALGEMEEN ZEEUWSCH-VLAAADEREN. en if Look 05 - >»»w» Bij Z. M. besluit van den 27 September, no. 29, is benoemd tot kaiitonregter te Zierik- zee, mr. P. van der Mecr Mohrthans kanton- regter te Hulst. Z. M. heeft goedgevonden HDs. adjudant in gewone dienst, den kap.-luit.-ter-zee jhr. F. dc Casembroot, te benoemen tot ridder der Militaire Willemsorde van de 4de kl., ter zake van zijn moedig en beleidvol gedrag, als commandant van Zr. Ms. korvet met stoomvermogen Medusa, toen hij iu de maand Julij jl., op eenen togt in de Binnenzee van Japan, door Japansche batte- rijen vijandelijk werd aangevallen. Z. M. de koning heeft op 30 September een eigenhaudigen brief gerigt aan den bevel- hebber van het stoomschip Medusa, ter zake van den door hem betoonden moed en beleid in de Japansche wateren. -Bij de tweede kamer zijn 28 September verscheidene wets-ontwerpen ingediend, onder anderen die betrelfende de afschaffing van den accijns op de brandstoffende verhooging van den accijns op het binnenlandsch gedistilleerd de hefting (verhooging) der grondbelasting in Limburg; het regt van zegel en registratie. Op de staats-begrooting voor 1864 komt wederom voor eene som van f 350,000, ten be- lioeve van de calamiteuse polders in Zeeland. De regering teekent daarbij aan: Zoolangdoor het gouvernement geene beslissing is genomen omtrent het gevolg te geven aan de nieuwc re- geling van het belieer der calamiteuse polders, door de staten van Zeeland in hunne zomer- vergadering vastgesteld, schijnt het ongeraden uit te maken, welke vermeerdering in de eigen bijdragen dier polders en daarmede overeenstem- mende vermindering van het rijks-subsidie moet plaats hebben. Bovendien, zoodra de eigen bijdragen dier polders in overeenstemming zullen zijn met het hedrag, bij de bestaande verordeningen bepaald of nader te bepalen, zal de uitvoering der voor- stellen, door eene commissie nit den waterstaat bij het bekende rapport van October 1861 ge daan, niet achterwege moge blijven. In geen geval zal dus een te hoog bedrag worden gesteld, indien, even als in 1862, eene som van f 350,000 wordt uitgetrokken. Naar men verneemt, is door den minister van binnenlandsche zaken de termijn, binnen welken door den heer Jager de maatschappij voor de doorgraving van Holland moet zijn op- gerigt, met twee maanden verlengd. Het volgende berigt treffen wij aan in de Hamburger Borsen-Halle: Wij dcclen het mode, zonder gelijk van zelf spreekt voor de juistheid van die tijding in te staan: Tusschcn het Hannoverscke hof zoolezen wij en het hof te 's Gravenhage zijn onlangs de onderhandelingen ten einde gebragt, welke betrekking hadden tot de aanstaande verloving van prinses Frederika met den kroonprins der Nederlanden, prins Willem van Oranje. Prinses Frederika is in 1848 geboren en zal met Pascken van het volgende jaar Hare belijdenis doen. 1'enzen5 October. Zondag, 11 dczer, zal in de kerk der Hervormde gemeente alhier, de plegtige inwijding plaats hebben van het uit bijdragen van versckillende leden dier gemeente aangekochte en geplaatste orgel. A 6 October. In den afgeloopen nacht zijn zekere G. R. en zijn zoon werklieden onder deze gemeente, door den brigadier der marechaussee alhier, gearresteerd en in het huis van bewaring overgebragt. Naar men verneemt, zijn deze personen ver- dacht van zich te hebben sckuldig gemaakt eene vrouw van 74 jaren (schoonmoeder van eerst- genoemde,) door vergiftiging en het toebrengen van slagen, van het leven te hebben beroofd. 5 October. De dag van heden was die der jaar-, paarden- en veemarkt alhier. Er werden ter markt aangebragt: 12 stuks paarden, 44 stuks rundvee en 51 varkens. Vanhetrund- vee is nog al veel en van de varkens het grootste gedeelte, tegen tamelijk goede prjjzen, verkocht. Bij redelijk goed weder was het markt- bezoek vrij voldoende. Na het uitreiken der prijzen werd de dag opgeluisterd door uitvoering an muziekstukken door de leden der Harmonie alhier, op het ter markt staand muziektbWiter. Piemien \ielen ten deel: Voor het gTootste getal paarden en ook van het rundvee, aan P. Boel, te Hulst; idem van varkens, aan A. Gerris, te Wachtebeke; voor het sclioonste weikpaaid, aan Johs. Coppenolle, te St.-Jansteen voor de beste baatgevende of kalfdragende koe,' aan G. C. Schucrman, te Hulst; voor het sclioonste 2jarig paard, aan C. VI antidem rund, aan P. Boel, voornoemd, en voor de vetste vaars aan de wed. B. J. Voel, te Hulst. Hulst. In den nacht tusschen 1 en 2 Oc tober jl. is eene vergeefsche poging tot inbraak gedaan aan het van achter en in den tuin uit- zigt hebbende kantoor van den heer mr. F. van Deinse, advocaat en notaris in de Gendsche straat alhier. De dader of daders hebben, door middel van een aldaar afgesneden of gekapt boompje, getraeht, de goedgesloten buitenblin- den met geweld open te breken, waardoor een glasiuit verbrijzeld werd; dooh zonder verder gevolg. In denzelfden nacht is ook inbraak getraeht te doen in de Steenstraat, tegenover de kerk ten woonhuize van de wed. F. van Driessen' wmkelierster in 'tklein; de kelderluik, aan de straat uitkomende, open gekregen hebbende werd een binnendeurtje van dien kelder, 't welk toegang tot den winkel geeft, opengestooten, maar waartegen juist een mandje oud glas of lets dergelijks stondhetwelk omviel en leven veroorzaakte, waardoor de eenige bewoonster eene oinle gebrekkige vrouw, ontwaakte, welke daarop schielijk opstond en, eene dreigende bonding aannemende, nog de dader de vlugt zag nemen. Ook zijn nu onlangs des nachts, op de afge- sloten erf in den tuin van het meisjespensionaat alhier, al dc vruchten van een paar boomcn weggeroofd. Daders onbekend. GJrotsle. 22 September. Door de adres- santen, die zich in het begin dezer maand uit deze gemeente en de gemeente Breskens gewend hadden tot Z. E. den minister van binnenland sche zaken, met verzoek om herstelling van het ijkarrondissement Oostburg, is dezer dagen eene dispositie van Z. E. den minister ontvangen, waarvan de hoofdzakelijke inhoud luidt als vo.lgt De minister, enz., geeft aan de adressanten te kennen, dat er vooralsnog geene voldoende reden is gevonden, tot het op nieuw aanstellen van een afzonderlijken ijker voor het arrondis- sement Oostburg, maar dat den arrondissements- ijker te Hulst zal worden aangeschreven, na den afloop van den jaarlijkschen herijk, op een bepaalden dag, eenmaal 'smaands te Oostburg te vaceren, ten gerieve van hen, die, hetzij on- willekeurig, den termijn van den herijk verzuimd hebben, hetzij in den loop des jaars maten en gewigten, nog niet met den loopenden jaarletter voorzien, aangeschaft hebben; zoo ook ten ge rieve van fabriekanten van maten en gewigten in het arrondissement Oostburg; zullende wijders de adressanten door het gemeentebestuur hunner woonplaats, bij publicatie, worden verwittigd van den dag, waarop de arrondissements-ijker te Oostburg zal vaceren." Omtrent de oplossing der Zwin-kwestie verne- men wij, dat door tusschenkomst van den commis- saris des konings in deze provincie al de gesckillen vereffend en mitsdien de procedures vervallen zijn, welke nog tusschen het domein van den staat en de erfgenamen van den generaal van Damme bestonden, en dat daartoe op 28 September jl. eene overeenkomst tusschen den direeteur der registratie en domeinen en den gemagtigde dier erfgenamen, den advocaat mr. Rissecuw, geslo- ten is, welke bij Zr. Ms. besluit van 1 dezer, no. 61, is goedgekeurd. Daardoor treedt de staat, aan wien dadelijk eene aanzienlijke som is uitbetaald in voldoening zijiier geldelijke vor- deringen, alsnu zonder eenig voorbehoud ofuit- zondering, in het volkomen bezit en gebruik van alio bedijkte en onbedijkte gronden in het Zwin, op Nedcrlandsch grondgebied gelegen en aan hem toebehoorende, welke nog bij genoemdc erfgenamen bezeten, gebruikt of verpacht werden ten gevolge van de door keizer Napoleon aan den generaal van Damme in 1805 verleende concessie. Den 30 October a. s. zal te Middelburg worden aanbesteed: Het onderhouden van den rijksdam en bijbehoorende voorwerpen te Bath van 1 January 1864 tot en met 31 December 1866. Naar wij vernemen, bestaat bij het ge- meentebestuur te lissingen het plan, om een groot bassin te graven, hetwelk, met het oo»- op den geprojecteerden spoorweg, zou dienen" om de schepen uit zee op te nemen en de la- dmgen direct per spoor te vervoeren. Men meldt uit 's Hertogenbosch, 28 Sep tember: De arrondissements-regtbank alhier heeft regtsingang verleend tegen M.vandeVen, wed. D. A. A. de Booy, courantendrukster al- hier, ter zake van laster van den heerofficier van justitie bij de arrondissements-regtbank te s Hertogenbosch in den persoon van den heer mr. R Twiss, door dien ambtenaar in het dag- blad de Noord-Rrabanler, no. Ill, van 19 Sep tember 1863, in een artikel, getiteld: Ernstige woorden over ernstige zaken" boosaardig voor te stellen, als zoude hij in zijne ambtsverrigtin- gen bij de instructie van den aanslag op mgr. Zwijsen, als Protestantsch ambtenaar uit gods- dienstige hatelijkheid en niettegenstaande de op- merking van mgr. Deppen, de instructie van het regte spoor hebben geleid en den schuldige tus schen de Koomseh-Katholijke geestelijkheidwillen zoekenen alzoo aan zijne ambtspligten te kort hebben gedaan." Niet lang geleden werd door de regtbank te Zwollc, in het openbaar een vonnis uitge- spiokenwaarbij mevr. de wed. P. geschorst werd in de voogdij over haar vijfjarig doch- tcitje, en zulks op grond, dat er geruchtcn zouden loopendat zij in een zeer naauwe be trekking leefde met den heer v. R.predikant bij de Hervormde gemeente te Zwolle, terwijl voorts, hangende lict geding tot ontzetting uit de voogdijeen provisioned voogd over dat minderjarige kind is benoemd. Ten gevolge van dat vonnis heeft de provisioned voogd zijn pupil opgevorderd, doch in stede van haar aan dezen at te staanheeft mevr. P. haar verbor- genenzoo men zegtbuiten 's lands gezon- denwaartoe ds. v. R.bij wien mevr. P. met haar kind haar intrek had genomenzou hebben medegewerkt. Deze daadwelke zou daarstellen het wegvoeren van een minderjarigeheeft aan- leiding gegeven tot eene geregtelijke instructie en zijn een tal van getuigen door den heer regter-commissaris gehoordwaaronder ook mevr. P. en ds. v. R.hetwelk aandiding gaf tot eene gioote opschuddingzoodat het geregtsgebouw telkens als het ware belegerd was. Met een der getuigen deed zich het volgende incident voor. Deze weigerde namelijk getuigenis afte leggen waarop liij na door de regtbank gehoord te zijn bij vonnis, in gijzeling is gesteld tot dat hij aan zijne verpligting zou hebben voldaan. Dc ge- tuige kwam den volgenden dag tot inkeer, en is dan ook, na zijne verklaring te hebbenafge- legci; onmiddellijb nit de gijzeling ontslagen. Dingsdag avond vertrokken mevr. P." en ds. v. R. pei extra rijtuig naar Arnhem, zoo men zeide om een regtsgeleerde te consulteren. Toen cch- ter den volgenden dag de regtbank dagvaarding in persoon tegen hen verleendemet bevel van gevangenneming tegen ds. v. R.wegens het wegvoeren van de minderjarige en mcdepligtig- heid daaraanis ds. v. R.te Arnhem aano'e- liouden en naar Zwolle gebragt. Jl. dondercfag morgen had er een_ geregtelijk onderzoekzoo- n el ten zijnen liuize als ten liuize van mevr. plaats. Er heerschte sedert een paar dagen eene algemeene sensatie in de stad. De onder- \i ei pelijke zaak dringt al het overige nieuws op den aehtergrond. De kerkeraad heeft zich ook onledig gehouden met het onderzoek naar de geruchten die omtrent bedoelden predikant loo pen ennaar men verneemtmoet uit dat onderzoek zoo veel zijn gebleken dat de ker keraad aanlciding vondde zaak naar het klas- sikaal bestuur te venvijzen. Met groote belang- stelling ziet men het einde van deze in alle opzigtcn treurige zaak te gemoct, Ds. r. R 1 Vi Advertentieblad Nieuws-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 1