No. 127. Woensdag 30 September 1863. aarg. ALGEfflEEN ZEEUWSCH-VLAAADEREN. m Zh7 Weckblad wordt elken Woensdag morgen uitgeqeven bij J. Stukm1e Neuzen. Dc prijs 95 coils. Men abonnecrl zich bij alle Boekhandelarcn Postdirecleuren en Brievenbushouders. Adv. uilerlijk Dingsdag, des avonds ten 6 uredc prijs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 De staats-begrooting voor 1864 ingediend zijndegcven wij daarvan bet volgende overzigt Op de adressen, nopens de afscliaffing van den accijns op de brandstoffen, dezer dagen uit Heerenveen en omstreken bij den minister van financien ingediend heeft de minister o. a. te kennen gegeven, dat het ontwerp van wet tot afschaffing van de accijnsen op de brandstoffen door de regering gedurende de afgeloopene zit- ting der staten-generaal reeds ingediend, doch in de tweede kamer buiten beliandeling geble- ven, in dit zittingjaar andermaal zal ingediend worden, dock daar het bespoedigen der verdere beliandeling niet uitsluitend van de regering af- hangt, de minister onmogelijk eenige bepaalde toezegging kan doen omtrent het tijdstip waar- op de afschaffing zal tot stand komen, voorts dat bij dit ontwerp reeds is voorgesteld om terug- gaaf van accijns wegens voorkanden turf op het tijdstip der afschaffing te verleenen, niet alleen aan de handelaren maar ook aan de gedeelte- lijken vrijdom genietendefabriekanten, waardoor dus voor de handelaren en fabriekanten geen enkel bezwaar bestaat, om zich van denbenoo- digden voorraad te voorzien, en alzoo van de zijde der regering alios is gedaan wat mogelijk is, om stagnatie in den onderwerpelijken tak van nijverkeid en handel voor te komen. Het Ilandelsblad schrijft: Men verneemt, dat Z. M. de koning heeft deelgenomen voor 200 aandeelen in het kapitaal der maatschappij tot exploitatic van staats-spoorwegen, waarvan de insclirijving bij de algemeene maatschappij voor handel en nijverheid geopend is. Volgens de Friesche Couranl worden er ernstige pogingen aangewend, om, met het oog op de staats-begrooting voor 1864, het tractement van de Hervormde predikanten als minimum te verhoogen tot /'1000. Ons land zal, naar men verneemt, eerlang weder door een aanzienlijk vorstelijk personaadje bezocht wordende Russische grootvorst Kon- stantijn stelt zich nl. voor, na zijn vertrek uit de Krim, eene reis te doen in West-Europa, en inzonderheid eenigen tijd in Nederland en Belgie te vertoeven. is 80 cents in dc dric maanden en franco jiei* Post verlenlien gelieve men aan den Uifgever m te i-cnden cents, behalve 35 cents zegelregt voor elkccplaalsin'q*- - Elonteiiissp 27 September. Gisteren avond had op het dorp Groenendijk een voor- val plaats, hetwelk nog droeviger gevolgenliad kunnen hebbendoch waarvan nog niet alles te voorzien is. Twee wagens, met aardappelen geladen, reden achter elkander. Een kindje van 16 h 17 maanden oud, digt daarbij zijnde, loopt achter den eersten wagen en geraakt tus- schen de paarden van den tweeden. Demoeder geroepen, haar kind ziende, ijlt ouvoorbedacht tusschen de stilstaande paarden om haar kind, doch met dit verschrikkelijk gevolg, dat de paarden sckrikken, slaan en haar belangrijke verwondingen aan het hoofd en aan den buik toebrengen. De lijderes verkeert in bedenke- lijken toestand. Oostburg. 22 September. Zondagjl. over- leed des avonds alhier zeer onverwachts, de weleerw. lieer I. F. van Aert, gedurende 22 jaren pastoor der R. K. gemeente aldaar. Zijn eerw. heeft den ouderdom van 61 jaren bereikt. Sas>van-Gent* 24 September. De op heden plaats gehad hebbenden iustel der landen, welke op 1 October a. s. te Hock zullen wor den verkocht, heeft tot rcsultaat gehad, dat die, gelegen in den Lovenpolder, in gebruik bij A. de Foster en P. Pladdel, zijn ingesteld respecti- velijk ad f 560 en f 550, en die in den Nieu- wen-Neuzenpolder, in gebruik bij P. Schcele, slechts ad 100 per 44 roeden 56 ellen. Sluis 25 September. Bij de op heden al hier plaats gehad hebbende opening der inschrij- vingsbiljetten voor het maken van een' grind- weg van af de bestrating te Nieuwvliet tot aan de bestrating te Sluis, met een zijtak naar Retrancliementin het geheel lang 11,875 ellen is geblekendat voor het werk in massa de minste insclirijving is gedaan door Tholens te Hoek, voor de som van f 57,900. Nadat op donderdag den 10 dezer te Re trancliement het vergelijkeud examen gehouden is, ter vervulling van de vacerende hoofdonder- wijzersbetrekking aan de openbare school dier gemeente, tusschen 3 van de opgekomene solli- citanten, heeft de gemeenteraad den 18 dezer, bij meerderlieid van stemmen de benoeming uit- gebragt op Adriaan Hubregtse, sedert 15 Julij 1843 als zoodanig werkzaam aan de bijschool te Nieuwland, gemeente Biervliet. Te Aardenburg is den 22 dezer eene ver- gadering gehouden van de afdeeling Weslelijk Zeeuwsch-Vlaanderenvan de Nederlandsche Guslaaf-Adolf-vereeniging, waarbij de redevoe- ring is uitgesproken door ds. G. P. Wijnmalen, pred. te IJzendijke. In de laatste vergadering van het hoofd comitd van het congres voor de sociale weten- schappen, te Gent gehouden, is op voorstelvan den heer Rolin-Jaquemyns besloten, dat in het volgend jaar dat congres te Amsterdam zal ge houden worden. Men meldt uit 'sHertogenbosch, 23Sept.: Er is eene geregtelijke vervolging ingesteld te- gen het dagblad de Noord-Brabanter. In een der laatste nommers komt een koofdartikel voor, waarin de wijze van handelen der justitie, in de zaak van den aartsbisschop Zwijsen, zeer ge- hekeld wordt. De verantwoordelijke redacteur van genoemd dagblad is heden deswege voor den regter-commissaris in verkoor geweest. -De heer van der Want, pijpenfabriekant te Gouda, heeft dezer dagen eene nieuwe soort van pijpjes in den handel gebragt, gewijd aan de herinnering der bevrijding van ons vaderland en de Fransche overheersching. Op de voor- zijde van den kop prijkt het Nederlandsche wa- pen, waaronder in cijfers 1863 en het woord jubeljaar staat; op de achterzijde vindt men het jaartal 1813, omgeven door de zon der blijde toekomst; op de schcnk leest men: Het vader land gegrondvest 1579, overheerscht 1795, be- vrijd in 1813. Als eene merkwaardigheid verdient ver- melding, dat in den Wieringerwaard een 20jarig jongeling, zekere Jan Grin, woont, die niet minder dan 284 oude ponden weegt. Men berigt, dat zeker iemand te Smilde dezer dagen in bcschonken toestand van de leer- mis kwam en zich op het bed wierp, terwijl de vrouw, met het vee bezig zijnde, juist afwezig was. Bij hare terugkomst vond zij haren echt genoot te bed en hun klein kind dood onder hem. Men meldt ons, dat in de noordelijke pro- vincien sedert eenige dagen Polen in nationale kleederdragt gezien zijn, vermoedelijk met het doel, om, even als in Limburg, vrijwilligers tegen Rusland aan te werven. Europa heeft 272 Azie 720 Afrika 89 Amerika 200 en Australie 2 millioen, te zamen 1283 millioen inwoners. Iemand die niet hang is voor narekenen, verzekert, dat er sedert de sehepping op de aarde leefden ongeveer 26,627,843,275,075,856 mensehen. (Ouders kun nen, om te weten of hunne kinderen goed lee- ren rekenen, hen bovenstaand getal laten uit- spreken, en, zoo zij font maken, die ook aanwijzen Weder is aan koning Leopold eene sckeidsreg- terlijke uitspraak opgedragen, namelijk in cen geschil tusschen Spanje en de Yereenigde Staten, ten g-evolge van een vooiwal op de kust van Havanna. Hoe wensckelijk zou het niet zijn, als zulk eene uitmuntende wijze tot beslecht'ing van internationalc gesehillen voortaan meer al gemeen werd aangenomen, en men, in plaats van dadelijk naar de wapenen te grijpen, het punt in geschil steeds eerst onderwierp aan het oordeel \an een verstandig vorst. De heer Genard, archivarius van Antwer- pen, heeft in het archief dier stad het origincel en eigenliandig onderteekende testament van Rubens ontdekt. Met nog andere op den prins der Vlaamsche sehildersehool betrekking heb bende documenten, zal dit merkwaardig stuk eerstdaags door den drnk worden pnhliek gemaakt. Vrijdag avondbij het aankomen der Rot- terdamsche stoomhoot te Antwerpen, viel eene dame, die aan wal wilde stappen, in de Sclielde. Een moedig werkman sprong haar gekleed na, en had het geluk om met een tweede, die hem te liulp gekomen was, de dame te redden. Maar naauwelijks hadden zij deze aan wal gebragt of men riep, dat een kind, 't welk de dame op den arm had, nog in het water lag. Onmiddellijk sprong de redder der moeder weder in het water en weinige minuten daarna kwam hij weder boven meteene fraaije pop, die de dame van hare reis had medegebragt. De bekende schilderij van Delacroix: ,.De moord op den bisscliop van Lnik," is door ecu Belg, den heer ran Praet, voor 40,000 francs aangekocht. Te Dusseldorp is den 16 dezer eenhuwe- lijk voltrokken tusschen eene braid en een brui- degomdie te zamen juist lOOjaren tellen. Het jarental was echter tusschen de beide partijen eenigzins ongelijk verdeeld. De bruidegom had daarvan regt op 82 jaren, de braid slechts op 18. Een koopman te Berlijn kwam dezer da gen van eene langdurige reis in zijne woonplaats terng. Vlak bij de poort nioest het rijtuig, waannee hij van 't station kwam, stilhouden voor een lijkstoet. Bekende gezigten onder dc den stoet volgende personen mecncnde te zien, vroeg hij rwie daar begraven werd?" Een on- bekende, die zijne vraag opving, noemde hem den naamzijner vrouw, met wie hij eerst sedert een jaar gchuwd was. Hij ontstelde dus- clanig, dat hij in lict rijtuig dood bleef. Bij de wedrenncn te Linz, had dozer da- i 7-<X*- X Nieuws- en Advertentieblad lste Hoofdstuk. 2de Hoofdstuk. 3de Hoofdstuk. 4de Hoofdstuk. 5de Hoofdstuk. 6de Hoofdstuk. 7de Hoofdstuk. 8ste Hoofdstuk. 9de Hoofdstuk. lOde Hoofdstuk. Huis des Konings f 900,000. Gelijk cijfer als \oor het loopende jaar. ilooge Collegien van Staat en Kabinet des Konings 588,029, zijnde/9,497 meer dan voor 1863. A. Departement van Buitenlandsche Zaken 529,245, of f 3,034 meer dan voor 1863. B. Administrate voor de zaken der Roomsch- Catholijke Eeredienst f 668,672,80Jof 7,284 meer dan voor 1863. A. Departement van Justitie 2,933,744, zijnde 14,483 meer dan voor 1863. B. Administrate voor de zaken der Her- vormde Eeredienst enz. 1,752,886.53j, of 16,610 minder dan voor 1863. Departement van Binnenlandsche Zaken /24,251,687,34, of 7.245,076,63 meer dan voor 1863. Departement van Marine fS,739,953, of 411,232 meer dan voor 1863. A. Nat. Schuld 34,976,977,27 zijnde /4,277,782,04 meer dan voor 1863. B. Departement van Financien f 6,749,000, of 184,143 meer dan voor 1863. Departement van Oorlog f 12,733,000of f 50,000 minder dan voor 1863. Departement van Kolonien 3,269,572,92, of 12,111,302,28 minder dan voor 1863. Onvoorziene uitgaven f 50,000, zijnde het- zelfde cijfer als voor 1863. Het eindeijfer is /98,142,767.92 Dat voor 1863 was - 98,168,128,53| Er wordt dus minder aangevraagd 25,360,61 J Wanueer men daarbij voegt dat op het Hoofd stuk Kolonien, wegens de emancipate ten vori- gen jare op de Begrooting voorkwam- 12,111,302,281 dan blijkt dat voor 1864 meer wordt aange vraagd de som van/12,085,942,67 Van het bij de twgede kamer ingediende wetsontwerp, tot regeling van het fonds voortsp'ruitende nit koopprijzen van do- meiuen voor de dienst van 1864, luiden de twee artikelen, waar- uit het bestaat, aldus: Art. 1. Voor het fonds, voortspruitende uit koopprijzen van domeinenwordt voor het dienstjaar 1864 vastgesteld de volgende begrooting; te weten Kosten van indij- king van schorren in het Zwin, provincie Zeelaad, f 50,000,00. Art. 2. De uitgaven, in het vorig artikel omschreven, worden aangewezen op de ontvangsten van het fonds, voortspruitende uit koopprijzen van domeinen, op 31 Dec. 1863 in 's rijks schatkist aanwezig en in den loop van het jaar 1861 nog in to vorderen. In de hierbij gevoegde memorie van toellchting wordt gezegd, dat de polder, waarvan de indijking wordt voorgesteld, beslaat eene oppervlakte van 243 bunderswaarvan de waarde na indij king geschat wordt op 400,000. Iliervan behooren ongeveer 200 bunders aan den staat en de overige aan particnlieren. De indijking voor rekeuing van den staat, wordt voorgesteld op al- gemeeu verlangen der inwoners van het voormalig vierde district van Zeeland, terwijl de mede door hen geuite meening, dat latere openbare verkoop der bedijkte gronden in kleine kavels, bijv. van vijf bunders, zoowel voor den kapitalist en den land- bouwer, alsook voor den staat gewenscht zal zijngegrond voor- komt. De mede-eigeDaren der in te dijken gronden hebben zich bereid verklaard, in de kosten naar evenredigheid te dragen. De indijking opent ook de gelegenheid tot den aanleg van cen nieuwen straatweg tnssclien Sluis en Nieuwvliet, welke thans onmogelijk is, daar de in te dijken gronden, waarover die vveg loopt, thans bloot liggen voor den golfslag der zee. i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 1