h IIOVSTEDE, NtV" M "A AN BE ST E DING. 3- BODW ZAJBDS1B, v P jrpr JAAR- PAARDEN- VEESIARKT OPENBARE VEILI -V- URBAN US-PILL EN, -h 'jl 4 42 z hoeden in cen jaar bij ecn' enkelen hocdemaker gekocht. Te Dusseldorf overleed eenige dagen ge- leden eene op zich zelve wonende dame, die door haar ingetogen levenswijze en zuinigheid steeds de aandacht trok. Toen zij nn vervol- gens was afgelegd, vond men in haar bed onder haar hoofdkussen- eene som van 25,000 thaler en op verschillende plaatsen in het woonvertrek nog 10,000 thaler. Men hoopt nog meer waarde te ontdckkeu. De dame laat geene bloedver- wanten na, die de nalatenschap erven, welke dien ten gevolge aan den staat vervalt. Te Parijs heeft het zeer de aandacht ge- trokken, dat, naar laid van de Times, eenNe- derlandsch fregat, de Medusa, in Japan, door de batterijen van een fort, alwaar prins Choseiv bevel voerde, aangevallen, krachtigen wederstand geboden, de Japansclie kanonnen tot zwijgen gebragt en twee Japansche brikken in den grond geboord heeft, nadat een Fransch en een Ame- rikaansch fregat te voren een dergelijken aan val onbeantwoord gelaten en daarvoor het ruime sop gekozen liadden. Onder de zeldzaamheden mag stellig een eclitpaar gerekend worden, 't welk 212 jaren telt. Toch bestaat er zulk een paar. Te Dyon nl. kwamen dezer dagen, op hunne reisnaarde badplaats Bonrbonne, te voet doorIgnatius Ca- lot, oud soldaat van het keizerrijk, geboren 4 Januarij 1757, en zijne vrouw, Margaretha Bigot, geboren in Mei van hetzelfde jaar. Deze 106- jarige grijzen hadden reeds twee dagreizen te voet gemaakt, en waren, in 't genot van eene betrekkelijke welvaart, gezond en tevreden. Op eene dezer dagen te Londen gehouden meeting van aandeelhouders in de Engelsche Union-bank is besloten, die inrigting zaam te smelten met de daar gevestigde Engelsche, Bel- gische en Nederlandsehe bank. Men sclirijft uit Pesth aan de Press, dat de nood in Hongarije zoo groot is, dat op dit oogenblik do landlieden hun vee verkoopen, uit gebrek aan voeder. Een paard werd voor 2 a 3 11. verkocht, terwijl voor het pond ossenvleesch 16 kreutzer betaald werd. Troepen noodlijden- den begaven zich van hoeve tot hoeve, om iets tot levensonderhoud ook met geweld te bekomen. Te Boston wordt een der grootste orgels van het land vervaardigd; het is bestemd voor den grooten Mormonen tabernakelin Salt-Lake City, welk gebouw voor 15000 mensehen zitplaat- sen be vat. I)e octaven zijn van 16 en 32 voeten het geheel zal veel toebrengen tot de verheer- lijking dier polygamistische heiligen, wier schan- delijke vrijheid slcchts bescherming kan vinden in het vrije Amerika. Uit berigten van New-York verneemt men, dat de aanval op Charleston nog voortduurt. De gepantserde schepen der Noordelijken hebben den aanval op fort Mountrie gestaakt. Fort Sumter is wel tot een puinhoop gescho- ten maar niet overgegeven. Zelfs hadden de Zuidelijken op de ruinen van het fort weer eenige stukken geschut geplant. Het berigt van de wapening door de Zuide lijken van 500,000 negerslaven bevestigt zich: zelfs wordt gemeld, dat deze slaven met den besten g-eest zijn bezield en moedig hunne mees- ters in den strijd teg-en de Noordelijken zullen volgen. Dat deze maatregel eigenlijk eene formele slaven-emancipatie is, springt in het oog en zal welligt nog eenmaal veel kunnen toebrengen om aan den strijd waaraan geen einde scliijnt te kunnen komen, eene gewensehte oplossing te geven. De bommenwaarmede de Noordelijken de stad Charleston hebben beschoten, bevatteden, naar men meldt, Grieksch vuur, en verspreid- den, toen zij barstten, eene vloeistof, die een onbluschbaren brand deed ontstaan. Ook een der New-Yorksche bladen, even als die van Richmondklaagt over het bezigen van dit ,.onmenschelijk" oorlogstuig. Amsterdam 21 September. Werk.Schnld 2J pCt. 64j; - 3 pCt. 77| 4 pCt. 100|. Heden beviel voorspoedig van eene Dochter Vrouwe W. A. MEIJER du PON. 50 Hontenisse, 19 September 1863. - 3? Eenige kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS van NEUZEN, zullen, op Dingsdag den 29 September aanstaande, des voor- middags ten lOj ure, op het Gemeenteraadhuis aldaar, in hetopenbaar, bij enkele inschrijving, aanbesteden Het Ophoogenen Verleggen van den Straat- weg- tusschen de West-Buitensluis tot voorbij de Sassche brug het Verwerken der daarvoor liggende Veldwerken tot aan den kokerpaal van den Telegraaf, en het maken van een' Opril van het Dijkje naar gezegde brug. Het Bestek zal van af Woensdag den 23 tot Maandag den 28 dezer maand ter inzage liggen ter Secretarie, waar tevens alle inlichtingen te verkrijgen zijn, terwijl aanwijzing in loco zal worden gedaan op Vrijdag den 25 dezerdes morgens ten 10 ure. De Billetten van inschrijving, waarop de bor- gen behooren vermeld te zijnmoeten gezegeld den dag vbbr de Aanbestedingdes namiddags ten vier ureter Secretariein de daartoe ge- stelde bus zijn ingeleverd. Neuzen, den 17 September 1863. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. P. DRONKERS, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. te lisslstop Maandag den 5 October 1863, aanvang des voormiddags om 10 uur, met toekenning van elf verschillende Premien voor aangehragt Vee. - 8 p Burgemeester en Wethouders van Hulsl, P. PIERSSENSBurgemeester. J. ROTTIERSecretaris. ^ly^OPENBARE VERKOOPING WEI- EN BOUWLANDEN, HOEK. en 1EIZES, De Notaris A. A. VEBMANDEL, resi- derende te Sas-van-Gentzalten verzoeke van zijne principalen, op Donderdag den 24 September 1863voor IN S TE L en Don derdag den 1 October daarna, voor het Y E R B LIJ F telkens des voormiddags ten 10 ure, ten Huize en Logement van L. Bare- man ten Dorpe en Gemeente Iloekin het openbaar verkoopen Gemeente Hoek. Eene kapitale IIOFSTEDE, met WOONHUIS, SCHUUR, STALLINGEN, MOES- TUIN, BOOMGAARD, WEI- en BOUWLAN DEN, staande en gelegen in den Lovenpolder gemeente Iloekgroot 36 bunders 7® roeden 40 ellen. Gemeente Neuzen. Eene partij BOUWLAND, gelegen in den Neuzenpoldergroot 3 bunders 62 roeden 50 ellen. In pacht tot den 1 October of het rooven van den Oogst 1864bij A. de Koster P. Pcadet en P. Scheebe, Landbouwers te Hoek. Die gading hebben komen op voorschreven daguur en plaatsterwijl Plakbrieven en nadere inlichtingen omtrent de Voorwaarden van verkoop te bekomen zijn ten Kantore van genoemden Notaris VERMANDEL bij wien Gelden heschikbaar zijnonder eerste Ilypotheek op Landgoederen. ZEGT HET YOORT J. s? gelegen te Iloek, in den Loozepolder provincie Zeeland. De Notaris EGGEBMONT, ter verblijf- plaats van Gentzal openbaarlijk toewijzen in twee Zittingende volgende Goederente weten k o o p 1. Eene partij BOUWLANDEN, met beg-raasde Zeedijk en Dijkglooijing (krammat), gelegen te Iloekin Loozepoldergroot 5 bunders 22 roeden 40 ellen. Eene partij BOUWLANDEN, met beg-raasde Zeedijk en Dijkglooijing (krammat)gelegen als vorengroot 5 bunders 20 roeden 80 ellen. koop 3. Eene partij BOUWLANDEN, met beg-raasde Zeedijk en Dijkglooijing (krammat)gelegen als vorengroot 5 bunders 30 roeden 40 ellen. koop 4. Eene partij BOUWLANDEN, met begraasde Zeedijk en Dijkglooijing (krammat)gelegen als voren, groot 6 bunders 2 roeden 40 ellen. Deze Goederente zamen groot volgens mee ting 26 bunders "3l\ roeden zijn bekend op het plan kadastraal sectie H, nos. 37, 38, 3940 en 41. In beheer. De Schorrenliggende vbor deze Goederenals- ook den Aanwas, worden niet mede verkocht. ZITDAG EN: InstelDonderdag 24 September "VerblijfDonderdag 8 October j telkens om drie ure namiddag, ter Zittingzaal van den Heer Vrederegter te Assenede. Het kohier van lastenbespreken en bepa- lingen berusten ten Kantore van den No taris EGGERMONT Mageleinslraatno. 2, te Gentalsook bij den Notaris MAEN- HAUTte Assenede. ZEGT HET \00RT. UIT DE HAND TE fiOOP: s z/ Een overdekte SCHOSJW, groot IT ton, met completen INVENTARIS. Te bevragen, met franco brieven bij Js. SCHEELE, te Neuzen. *- GOEDHOOP te koopen bij den Aannemer A. E. STUBBE te Sas-van-Gent, Eiken PAL EN, van 3 tot 7 el lengte, zwaar van 15 en 15 tot 35 bij 40 duimen. rW r» z' - Sr -V DEZE WEEK WACIITENDE De Engelsche Bark Monarch, Kapitein Dawson, van New-Castle, met puike grove MAATKOLENalsmede het Schip de Jongc Maria, Schipper Versciiuren, met eene lading bestbrandende RHIJR SMEft- EN KAGCHEL- KOLEN en de VOLGEKDE WEEK de Engelsche Brik Derwentwater, Ka pitein Dathie, met puike grove NEW-CASTLE MAATKOLENvoor rekening van J. T. DE SMIDT te Neuzen. 3r Bij bovengenoemden voortdurend te bekomeneene groote partij RIGA en NERVA SPARREN en PLANKEN, direct aangevoerdtot zeer billijke prijzen. KOLENM: DAHLBUSCH. do - 3r In het begin van October wachtende: ScMp- per P. Wennecers, met eene lading PUIKE RHUR SCHAAL-, KAGCHEL en SMEfi-KO- LEN, welke Kolen tot buitengewoon lage prijzen zullen worden verkocht. Bestellingen worden aangenomen bij den Agent van bovengenoemde Mijn, S. VAN BEILANUS, voor het 4de en 5de District van Zeeland. "k - z r GEDRUKT BIJ .J. STURM TeItEUZEnT Rotterdam21 September. Tarwe ruim aangevoerd die 20 cents lager traag ■van de hand ging waarvoor de mindere soorten nog niet te verkoopen waren; Jarige Zeeuwsche Vlaam- sche en Overm. puike/8,80 a 9,40 mindere 7,50 a/8,50; Nieuwe dito puike f 8,80 a f 9,60min dere /7,50 a /8,60. Rogge als voren; Nieuwe Zeeuwsche en Vlaamsche puike f 6,40 a 6,75; min dere/5,50 a 6. GerstNieuwe Zeeuwsche en Overm puike Winter 5 a 5 60 mindere /4,20 a f 4,80; Nieuwe Zomer f 4,50 a 5,20. Haver: Lange f 2,50 a 3.50Korle /2,80 a/3,60. Bruine en Witte lloonen meest in een doen Bruinc f 7,50 a /10; Witte/8,50 a/10; Paardeboonen 10 a 20 cents lager moeijelijk op te ruimen Nieuwe f 5,CO a 6. Erwten als voren, Nieuwe grootc Zeeuwsche Groene 8 a/9 50; klcinc dito 7,25a 8; mindere /6,50 a 7. Koolzaad 2 lager; Zceuwsch zakmaat cC 64. MEEKRAP. De markt was heden vast; voor mooije Ooberoofde werd 20 en Racine15,75 betaald. Amsterdam 21 September. Granen als voren. Koolzaad c£ 681 69, Gent, 18 September. Tarwe, Rogge en Gerst lot nagenoeg vorige prijzen verkocht. Vlas ruim aangevoerd, met belangrijken handel goede kwali'eiten blijven schaarsch. (V L 1 r A IX 'nf VAN EENE TE TROVINCIE ZEELAND. VAN GOEDE 4L 4 ZC 3 J" KOOP 2. - S 0 - jr /A 6d Ol /J t: 2cy. r2" BEREID VOLGENS HET ALOUDE EN ECHTE BECEPT, 10 1 WAAROP MEN IN HET BIJZONDER ATTENT MAAKT, zijn zeernnttig in ongesteldheden der Maagen werk en heilzaarn op de spijsverterixgzij zijQ uitmuntend tegen de gal, scherpte in het Bloed en uitslag der Huid; zij zijn zacht laxerend en slijmafdrij- vend. Verzegelde doosjes van 37 '/2 C. en grooterezijn verkrijgbaar: rt> BreskensD. van Male. Goe9J. A. Lecointre. Hulst, Th. Annaert. NeuzenG. W. Houtiayer. Vli&singen, 8. Smit, Buchel. IJzendijke, Bevin v. d. Pulle. Men wordt instantelijk verzocht, wel attent te willen zijn dat door onsbij niemand anders, de URBANUS-PIL- LEN, bereid volgens het oude en echte recept, in Depot zijn verkrijgbaar gesteld in de hierboven opgegeven Sleden en Plaatsendan bij de hierboven genoemde Depdthouderswij verzoeken de gebruikers daar wel op te Ietten, en raden hun aan toe te zien, bij wien men de doosjes Pillen baalt, en zich te wachten voor het gebruik van dc vele namaaksels. i 90 - So 3 Z 3. <3 S7 - re - re 6 e So rp

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 2