No. 126. 3de J&arg. Woensdag- 23 September 1863. ALGEMEEN ZEEUWSCH-VLAANDEREIA ill 1- 95 *- mtcrlijk Dinn.dag, to m,d, 6 to prijs van 1 M 4 rq,rf» U 40 ,w „,,drnmrl0 W/g'/gB Bij koninklijk besluit van 7 Septemberno. 82 is benoemd tot directeur van het postkantoor te Arnhem, de heer J. J. Steinbuch, thans te Bergen-op-Zoom. Z. M. de koning' is dingsdag 17 dezer des avonds ten 8 ure 10 min. per extra spoortrein in de residentie aangekomen. Een grootaantal lieden, die zieh op den weg van het station naar bet paleis bevonden, bebbeu Z. M. met gejuich verwelkomd. In eene vereenigde zitting van de beide kamors, is op den 21 dezer de vergadering der staten-generaal door den koning geopend. Naar men wil wctenzal in dit zitting- jaar eene nienwe herzieuing plaats liebben van de indeeling van bet rijk in kiesdistricten, waartoe voorbereidende werkzaamheden geschie- den. Het getal leden van de tweede kamer zal daardoor, in evenredigheid van de vermeerde- ring der bevolking, met 3 vergroot worden, en dus op 75 worden gebragt. Wij vernemen, dat de minister van bin- nenlandsclie zaken dezer dagen vergunning beeft verleend aan den beer A. W. Phi/ipse, referen da™ bij bet departement van jnstitie, om, in plaats van den beer II. J. Bool, benoemd amb- tenaar voor de bnrgerlijke dienst in N.I., zijn naam te verbinden aan de uitgaaf van den Slcialsalmanak voor het Koningrijk der Neder landen. Dit werk zal dus voortaan uitkomen onder de leiding van de beeren Six en Philipse. Naar wij vernemen, liebben omlerscbeidene gemeenteraden, op de aanschrijving van den mi nister van binnenlandscbe zaken, geweigerd, den post voor ververscbingen van de plaatselijke begrooting weg te laten. Inzonderheid in ge- meenten, waarin geene presentie-gelden doorde leden van den raad genoten worden, is bet al- lezins billijk, dat de verversching, bij langdu- rige werkzaamheden ten behoeve der gcmeente, uit de gemeentekas betaald worden. ISontenisse18 September. Gisteren had albier plaats het vergelijkend examen van de sollicitanten naar de vacerende betrekking van onderwijzer aan het lioofd der school in de buurt Ter-Hole. Van de zeven sollicitanten, waren slechts opgekomen de beeren A. Tecpen en W. Verhagehulponderwijzers te Kloosterzande en te Zierikzee. Het examen werd afgenomen door den nieuwbenoemden schoolopzienerden hoog-welgeboren heer mr. C. E. baron van Lijndenbierin bijgestaan door den hoofdonder- wijzer van Wijngaarden, te Axel. Na afloop van het onderzoek, betwelk van uur voor- tot 3 ure namiddag duurdewerd door den raad met algemeene stemmen benoemdden heer J. A. Teepen, voornoemd. Za a ain a lag-, 22 September. Als eene zeld- zaamheid kan men melden, dat D. Riemens albier, dezer dagen een struik aardappelen heeft gerooid, welke gezamenlijk 6,7 Ned. ponden wogen, waaronder een van ruim 1,5Ned. pond; alsmede dat in den tuin van L. Joris lieden nog een aardappelstruik in vollen bloei staat, heb- bende eene lengte van 2,75 Ned. el. Bij laatst- genoemden is nog van bet vorige jaar een drooge Stengel aanwezig van diezelfde lengte. Het Handelsblad van 16 dezer de ook door ons, voor zoo verre de hoofdpunten betreft, me- degedeelde circulaire van het comite ter bevor- dering der Amsterdamsche kanaal-maatsehappij aan de beeren II. Oijens $f Zoncn c. s. bespre- kende, geeft zijne verwondering te kennendat „waar werkelijk thans het bewijs is geleverd dat de concessionnaris, wel verre van bet werk en de concessie los te laten, met ijver is werkzaam gebleven, en zijn ing-enieur, de heer Dirks, eene gedetailleerde en door den inspecteur Conrad volkomen goedgekeurde berekening beeft over- gelegd, zoodat men, in verband tot de aanbie- dingen door de stad zelve gedaan, kan aanne men, dat de uitzigten van deelnemers in eene maatschappij met een volgeschreven kapitaal van 18 mill, guldens niet meer zoo donker te achten zijn als vele beursmannen wel scbijnen te den- ken", bet comite het antwoord schuldig blijft op de vraag, die zieh natuurlijk thans aan iede- ren belangstellende voordoet: „wat nu?" „Be- staat er vooruitzigt zoo vervolgt het Handels blad om van de weinige dagen, die de con cessie nog te leven heeft, een goed gebruik voor de_ onderneming^ te maken Tot ons leedwezen blijft het comite hierop bet antwoord schuldig, en heeft het ons zelfs niet duidelijk kunnen worden, met welk inzigt de invloed der heeren makelaars en commissionairs alsnog in de cir culaire wordt ingeroepen. Is het ten einde nieuwe deelneming te verkrijgen of om de inschrijvers te bewegen de acte van oprigting te teekenen? Maar het comite neemt noch tot het een, noch tot het ander het initiatief. Het bewaart eene zuiver afwachtende houding. Het valt ons moei- jelijk ons te overtuigen dat dit wenschelijk is; van de aanzienlijke en geachte stadgenooten, •die de zaak ter harte hebben genomen, hadden wij verwacht, dat zij meer beslissende stappen zouden hebben gedaan." De voorbereidende werkzaamheden aan den Rotterdamschen waterweg naar zee zijn be- gonnen. Reeds zijn eenige arbeiders aan het werk en worden er meerdere verwacht, terwijl de eerste aanbestedingen zijn gedaan, bestaande in het wegruimen van zand, het daarstellen van een paar gebouwen, enz. Men meldt uit 's Hertogenbosch12 Sept.: De zaak van den 26jarigen van Veen is en blijft voortdurend de magneet, die het ongeduldige publiek in het algemeen, en al wat met de dag- bladpers in eenige betrekking staat, in het bij- zonder bezig houdt. De moordaanslag op den aartsbisscliop overschaduwt elke andere zaak, en dringt alles op den achtergrond. Van Veen heeft door de tegen hem ingebragte beschuldi- ging van poging tot moord, gepleegd op een man, die door zijn stand in de maatschappij boven de meesten verheven Europesche, dan toch is, zoo niet eene eene groote bekendheid verkregen. Aan hem is gisteren de zeldzame onderscheiding te beurt gevallen van op's rijks kosten in de gevangenis door onzen zoo gunstig in de photographie bekenden stadgenoot, den heer A. Slollenwerkgephotographeerd te worden. Zijne beeldtenis zal uitsluitend ten dienste der jnstitie gebezigd worden, die in haren loffelyken ijver het uiterste beproeft en geen enkel middel onbeproefd laat, om de zaak tot klaarheid te brengen. Werd het portret integendeel in den handel gebragt, dan zouden zeer zeker in korten tijd duizende en duizende kopijen worden uit- verkocht, hetgeen den photographist eene niet onaardige som zou in den zak werken. Voor het kanton-geregt te Tilburg stond jl. maandag eene oude vrouw teregt, beschul- digd van op hare boerderij een mestput gegra- ven te hebben in de nabijheid van den openbaren weg. De arme stumper weerlegde de beschul- diging dapper en eindigde haar pleidooi met te zeggen: als 't waar is, wat de veldwachter et ezeit, wil ik oft, mieneer de kantonsregter, trak- teeren op al wat ge wilt." De Haagsche correspondent van de Inde- pendancc Beige meldt aan dat blad, dat al de berigten over de Japansche kwestie, zoowel door de Fransche als door de Nederlandsche bladen medegedeeld, zoo niet geheel, dan toch grooten- deels onjuist zijn. Yolgens dien briefschrijver, is niets anders ter kennis gebragt van het Ne derlandsche gouvernement, dan dat de consul- generaal der Nederlanden in Japan zijn ontslag genomen heeft en dat het vaartuig, waaropeen Nederlandsch consul zieh naar Decima zou be- geven, door eenige kogels van Japansche zijde is getrolfen. Er zou echter geene sprake zijn van eene oorlogsverklaring, evenmin als van de expeditie van vier linieschepen naar de Japansche wateren. Wij meenen deze lezing aan onze lezers niet te mogen onthouden. Te Gent is in de afgeloopen week een we- tenschappelijk congres gehouden. De werk zaamheden in de sectien zijn verdeeld geweest als volgtvergelijkende wetgeving, opvoeding en onderwijs, kunst en letteren, weldadigheid en openbare gezondheidsleer, staathuishoudkunde. Naar aanleiding van dit congres, hebben ver- schillcnde optogten en feestelijkheden plaats ge had, die zeer opgeluisterd werden door de te- genwoordigheid der koninklijke familie. Ook is onthuld geworden het standbeeld van Jacob van Artcvelde, Vlaanderens bevrijder in de 14de eeuw. De Ruwaert is voorgesteld in eene edele houding, tier het ontbloote hoofd verheffende en rustende met de linkerhand op het schild van de oude stad Gent, terwijl hij de regter gebie- dend uitstrekt. Naauwelijks had de burgemees- ter eenige woorden betrekkelijk deze gebeur- tenis tot den koning, die bij de onthulling tc- genwoordig was, gerigt, of er werd, onder bege- leiding van een duizendtal muziekanten "en zangers, eene cantate aangeheven, die een ont- zettenden indruk maakte. De geestdrift barstte los en aan therhaald gejuich scheen bijnageen einde te komen. Uit Gent meldt men het overlijden van den heer Callier, schepen der stad en hoog- leeraar aan de universiteit aldaar. Hij had ge weigerd de H. Sacramenten der stervenden te ontvangen, weshalve de geestelijkheid verklaarde, zijne ter aarde bestelling niet te mogen bijwo- nen. Hierop heeft het gemeentebestuur bevo- len, het lijk in gewijde aarde te begraven. De burgemeester had het graf door een bijzonder persoon laten delven, omdat de doodgraver wei- gerde zieh met dat werk tebelasten. De geeste lijkheid heeft, naar men meldt, door een deur- waarder tegen dozen rnaatregel geprotesteerd, doch de burgemeester het protest gelezen heb- bende, liet aan de eerwaarde onderteekenaren berigten, dat hij voor den oogenblik geen tijd had om hun te antwoorden, en liet inmiddels hot lijk op de gewone begraafplaats der R. 0. begraven. Een 20jarige rijke jongeling van Brussel is onder regterlijke voogdij geplaatst voor ver- kwisting. Onder andercn iiad hij voor 1800 fr. Nieuws- en Advertentieblad Op den 17 dezer heeft te 'sHage de 5de vergadering plaats gehad van de hoofdcommissie tot oprigting van een nationaal gedenkteeken voor Nov. 1813, enz.ten paleize van haren hoog geeerden voorzitter, prins Frederi/c der Nederlanden. Z. K. 1J. heeft HDs. welgevallen betuigd, dat eene aanzienlijke meerder- heid van plaatselijke commissien hare onverdeelde goedkeurin" heeft gehecht aan het drieledig onlwerp van gedenkteeken. Wei heeft een aantal van 160 commissien verklaard, dat zij de am- bachtsschool in de eerste plaats wenscht verzekerd te' zienof althans niet anders te kunnen medewerken dan wanneer ook zckerheid zal bestaan, dat dit gedeelte van 's prinsens voorstel- len zal worden verwezenlijktdoch dewijl, naar de bij herhaling bekend geworden meening des voorzitters, waarmede ten slotte de hoofdcommissie zieh heeft vereenigdde naald te Sehevenin- gen, het monument te 'sHage en de nationale ambachtsschool te Amsterdam als een geheel moeten worden aangemerkt, zoo ligt het in den aard der zaak, dat aan die bedingen van zelve zal worden voldaan. Vervolgens is de prijsvraag gearresteerd voor het te 's Ilage op te rigten monument, waarvan op den 17 N,ov. e. k. de eerste steen met buitengewone plegtigheid zal worden gelegd. De eommissie voor de regeling der godsdien- stige en nationale viering van Nederlauds herstelling in ]!?13, op 17 Nov. e. k., heeft een omstnndig rapport uitgebragt, waar mede de vergadering zieh almede vereenigd, en waaraan zij voor een dee! onmiddellijk uitvoering gegeven heeft. Voor het volgende meekrap-berigt van de heereu Salomon- son Co., ons door eene vriendelijkc hand verstrekt,'hebben wij gemeend een plaatsje te moeten inruimen, om de belan"- rijke wenken die daarin worden gegeven: „Bij den aanvang der nieuwe teelt achten wij het nuttig.de landlieden aan te bevelen, huu product zoo zuiver mogelijk te maken, waardoor hun eigen belang het meeste gebaat zal \vor- den. Wij behoeven er alleen op te wijzen, dat de bestaaude voorraad meestendeels uit belaste of om andere redenen slecht verwende vaten bestaat, terwijl de goede kwaliteiten opgeruimd zijn. De droogmg der groene meede geeft ook dikwijls aanleiding, dat vaten met of onvoldoende verwen; het is eene zaak van het grootste gewigt, dat daarop naauwkeurig wordt toegezien. Dik wijls worden de torens overladen en te snel droog gestookt, de kleurstof voor een grool gedeelte verbrand en een aanzienlijk deel der teigt vernietigd. De landman verliest op die wijze jaarlijks een gedeelte van zijn kapitaal, terwijl de koopers van raeine dikwerf een artikel aannemen, waaruit de kleurstof ge- brand is. Van welken kant ook besehouwd, heeft er vernieti- ging van kapitaal plaats, hetgeen kan voorgekomen worden, wanneer belanghebbenden zorgen dat de eerste drooging geschiedc op eene langzame voorzigtige wijze. Over het algemeen zijn de zoogenaamde racineboeren er beter aan toe geweest, dan zij die lieten stampen. De raciue is ge heel opgeruimd, terwijl nog groote partijen vaten in aftcijkende kwaliteit onverkocht liggen. Op den duur zal het artikel ook in dit land den natuur- lijken weg gaan aannemen, die het in andere landen heeft; de handel zal zieh moeten bepalen tot verkoop door de boeren van hunne racine, zullende goed ingerigte fabrieken op zieh zelf staande, die grondstof tot fabriekaat verwerken, hreugt men eene goed gezuiyerde en niet verbrande grondstof aan de markt, zoo deelen wij veler angst niet, als of onze meekrap niet de concurrentie met den vreemde zoude knnnen volhouden, integen- deel wij hebben bij eene goede behandeling van het artikel de overtuigingdat andere landen op den duur het onderspit tegen- over Nederland moeten delven. „Over de aanstaande prijzen valt geene gissing te maken, daarop blijft de Amerikaansche oorlog voortdurend van overwe- genden invloed."

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 1