No. 126. Woensdag 16 September 1863. ALGEMEEN 3de Jaarg. ZEEUWSCH-VLAANDEREN. iws -e-,r - III II des mo„ds lm 6 m; ,hprijs t M 4 mjd,,0 Mti noi. Mc>i n!id-meer lu seheg }Jct Ulf- Dagblad zegt, in een berigt nit s Hage, dat niet alleen de ambtenaren bij de versebillende departementen van algemeen be- stuur en bij de provinciale griffie, maar ook andere personen die in 's rijks dienst zijn, ver- liooging van tractement of abonnementsgeld zullen ontvangen. Bij Provincial Blad, no. 88, is aan de gemeentebesturen in Zeeland medegedeelddat het toezigt op de openbare en bijzondere scholen van middelbaar onderwijs in deze provincie, ondei oppertoezigt van den minister van binnen- landsche zaken, zal worden nitgeoefend door dr. I). J. Stcijn Parve, een' van de drietedier zake benoemde inspecteurs in ons vaderland. kamer van koophandel en fabrieken te s Bosch heelt zicli tot den minister van finan- cien gewendmet verzoek 1. een wets-ontwerp voor te dragen tot invoering van een uniform- bnefport ad 5 eents per brief; 2. tot spoedige afschaffing der buitengewone belasting van 2j cent per brief, welke van de ingezetenen ten platten lande wordt gelieven. WD z!in in staat gesteld mede te deelen dat te 's Hage bet berigt uit Japan is aangeko- mendat onze consul-generaal aldaar eene aan- schrijving van den mikado heeft ontvangen om dat rijk onmiddellijk met alle Nederlanders te verlaten. De consul-generaal bad dadelijk daarop tegen deze handeling protest aangeteekendals in strijd zijnde met het volkenregt en onze gesloten overeenkomsten. Aan bet ministerie van buitenlandsche zaken houdt men zieli onledig met instructien voor den consul-generaal op te makendie eebterdunkt onshem wel wat laat zullen geworden. Naar Indie zijn bevelen gezonden om vier oorlogsschepen naar Japan te zenden, deze ter beschikking te stelkm van onzen consul-generaal met magtiging omdes noodigmet geweld van wapenen te agerenof, des geradenmet Enge- land gemeenschappelijk te bandelen. Wa<er!as«dkerli„|p, 5 Sept. Hedenheeft de gemeenteraad uit de voordragt, opgemaakt na het vergelijkend examen den 3 bevorens tus- sclien 3 van de 6 zich aangemeld liebbende sol- licitanten gehouden, en bestaande uit: 1. G.K. Pik, liulponderwijzer te Stellendam, 2. K. de Graaf, liulponderwijzer te Buiksloot, en 3. W. L. dc Wilde, hoofdonderwijzer te Sasput, met meerderheid van stemmen tot hoofdonderwijzer aan de openbare school dezer gemeente benoemd, no. 2, den beer h. de Graaf. Ten zelfden dage is ook het besluit genomen, tot het bouwen van eene nieuwe school en onderwijzerswoning. Onder liendie in het begin dezer maand deel genomen hebben aan het landmeters-exa- men, is uit Zeeuwsch-Vlaanderen als zoodanig toegelaten de heor J. A. Waeyhaerl den Decker te Aardenburg. De algemeene Synode der Ned. Hervormde kerk heeft aan de Synode der Afgescheidene gemeenten eene uitnoodiging gezonden, om het feest van Neerlands 50jarige onafhankelijkheid te doen voorafgaan door eene plegtige gods- dienstoefeningop den zondag voor den dag der burgerlijke feestviering. Men berigt uit's Hertogenboschdd. 9 Sep tember: Heden hebben de conducteur der dili gence van liier op Utrecht, en tal van ingeze tenen uit gezegde stadwaaronder een effecten- handelaar enz.voor den regter-commissarisin zake den diefstal en den moordaanslag op den aartsbisscliopgetuigenis der waarheid afgelegd. De beschuldigde van Veen moet in der tijd in alle stilte een reisje naar Utrecht gemaakt heb ben en het zou niet onmogelijk zijn dat de ont- vreemde effecten enz.daar in veiligheid zijn ge- bragt. De beschuldigde wercl telkens met elken getuige geconfronteerd en moet door alien lier- kend zijn. De conducteur wasnaar men zegt niet een der minst hem bezwarende getuigen en het onderzoek moet weder veel tot opkeldc- ring van het gebeurde hebben toegebragt. De justitie te 's Hertogenbosch heeft be- volendat van den beschuldigde van moord en diefstal op den aartsbisscliop Zwijsendoor den lieer Slollewerk een photografisch port ret zal worden vervaardigdten einde algemeen te wor den verzondenom zoodoende deze geheim- zinnige zaak tot meer klaarheid te brengen Men meldt uit Rotterdamvan den 10 Sep tember Gedurende de koffij-veiling der N. H. M. die gisteren plants vond, zijn van het rijks- telegraafkantoor alhier verzonden ruim 700 tele- grammen, vertegenwoordigende een bedrag van plus minus /"1800. N aniens het comite ter bevordering der Amsterdamsche kanaal-maatschappjjis door de lieeren F. van Heukelom c. s.in dato 10 Sep tember jl.eene missive gerigt aan de heeren If. Oyens Zonen c. s,te Amsterdamwaarin zij mededeelendat de berekening-en van den beer J. Dirksingenieur van den waterstaat die de kosten van uitvoering van het yeheele tverk der doorgraving hoogslens op 21 millioen guldens scliatdoor den inspecteur van den wa terstaat den heer Conradna onderzoek vol- lwmen juist zijn bevonden, terwijl beide des- kundigen verklaard hebben dat bij aanbesteding die kosten nog beneden die raining zouden blijven. Het comite zegt overigens dat het niet te ver- wonderen is, datnade mislukking, en der in- schrijvingen van het voorstel tot deelname der gemeente in de kapitaalsvorminggeene bankinrigting zich aangeboden heeft, om het ontbrekende aan te vullen. Waar nu deskundigen de uitvoerbaarkeid van het werk hebben bewezen en de daarvoor be- noodigde som bekend isroept het comite den invloed van de heeren Oyens A Zonen c. s. in om het benoodigde kapitaal alsnog bijeen te bren gen, verklarende het comite overigens dat het tot dat einde toe vereenigd zal blijven om waar het gevorderd zou kunnen wordennoo- iets ten nutte der doorgravingen zoodoende tot heil van Amsterdam, te kunnen doen. Ter teregtzitting van het kantongeregt te Utrecht werden op den 12 dezer 45 personen ter zake van dronkenschap veroordeeld. I e Maastricht hebben sedert eenige weken een aantal desertien van manschappen van het garnizoen plaats, die, eenigen zelfs gewapend, door wervers zijn aangeworven, om bij de Polen dienst te gaan nemen en tegen de Russen te veehten. Door de justitie en policie wordt de zaak naauwkeurig onderzocht en gadegeslagen. Op den 9 dezer is te Echtin de nabijheid van Maastricht gelegen een landbouwersgezin weergekeerddat weinige maanden gelegen op t advies van eenen agentnaar Amerika vertrok. De arme landverhuizers liadden spoedig genoeg van de hun voorgespiegelde heerlijkheidGe- lukkig dat ze nog middelen bezaten om terug te kunnen keeren. De boer zegt, dat dit uit- stapje naar de Nieuwe Wereld hem een groote f 1200 gekost heeft. Een boerin 'tkanton Dokkum, stelde zich dezer dagen aan als wilde liij zich zelven „van kant" maken en vroeg daartoe werkelijk niets anders dan een scherp mes. Natuurhjk deed liij daardoor zijn gezin ontstellenzoodat zijne oude moeder gehaald werd om troost en raad te geven in deze verlegenheid. En wat doet deze oudenvetsche flinke Friezin Zij geeft haar' zoon een goed scheermes en sluit hem alleen op met het beveldat bij nu maar zijn' gang lean gaan. En hoe doze echt homoopatische knur werkte Zoodat de wanhopige zijn ijselijk planliet varen De heer M. Toppinga, te 'tZandt, prov. Groningen, heeft den 4 dezer 3 zijner 7 kinde- ren gelijktijdig ter aarde besteld, terwijl nog 3 zonen van 17, 19 en 21 jaren, alien ook door eene zware ziekte aangetast, in groot levensge- vaar verkeeren. Het congres voor de sociale wetenschappen hetwelk den 14 dezer te Gent geopend isbe- looft nog schitterender te zullen zijn dan dat te Brusselverleden jaar gehoudenten minste wat aangaat de ledendie voor 1 September jl. verklaard hebben daaraan deel te zullen nemen. Uit Nederland hebben zich als nieuwe leden doen inschrijven de heeren ds. If. Broesepredikant te Aardenburg, Naglglas bibliotheearis van het Zeeuwsch genootschap te MiddelburgK. P. Pc- kclharingpredikant te Middelburg, A. A. Stuart, algemeen secretaris van het genootschap tot zede- hjke verbetering der gevangenen te Amsterdam, >ah commies bij den raad van state, te sHage, en dr. Vogelvangerte Hulst. olgens een ontvangen berigt heeft jl. maan- dag te Gent eene meeting plaats gehaddoor Antwerpenaren bijeengeroepenen tegen de for tification gerigt. Als sprekers zouden zijn opge- treden de heeren: Delaetvan Ryswyck en Gcrntsalien woordvoerders op de befaamde meeting te Antwerpen. In den namiddag van den 10 dezer is boven Brussel een geweldig onweder, vergezeld van hagelslag en regenlosgebroken. Ten kwartier voor vieren ging de bliksem langs den afleider op den stadhuistoren en verbrijzelde een der zijtorentjes, dat in duizende brokken omlaag viel. Gelukkig is niemand door het neervallend puin gekwetst en is er geen brand veroorzaakt Alle electrieke klokken stonden op dat oogen bhk stil. De schade aan het stadhuis is zeer aanzienlijk. Het onweder was zoo vreesselijk dat op het oogenblikdat de bliksem in 'het stadhuis sloegeen twintigtal damesdie in de vielerf0 St'"Hllbert schuildentegelijk in onmagt Uit Ostende meldt men de volgende niet onaardige bijzonderheid De hertog en hertogin van Brabant vereerden de voorstelling in den circus van den heer fiancy met een bezoek en enlen vergezeld door den opperstalmeester (len gTG<if (I I Iannis de Moevkcvke f en dc ffr<iyin d'Yve, hofdame. Deze voorstelling werd be- sloten door een steeple-chasewaarbij op het laatst een hert opgejaagd en vervolgd wordt. Het diervan alle kanten in het naauw ge- biagt, wist geen uitweg, deed een wanhopigen sprongkwam in de koninklijke loge te land voor de voeten van de hertoginsprong ander - maal op, bereikte den trap, die naar den uit- gang- van den circus leidt en kwam zoo op straat waar het, met zijne lange beenen, zich zoo sne'l mogelijk uit de voeten maakte; dit intermezzo dat_ niet op het programma stondgaf der her togin zelve en ook aan hot geheele publiek veel stof tot lagcken. Als een voorbeeld van hoogen ouderdom verdient gemeld te wordendat in de gemeente Gleuel, nabij Keulen, eene vromv woonachtig is van 102 jaar; zijisweduwe en nogzookras, dat zy in huis en op het veldnog regt op t zonder stok, haar werk kan nagaan. Zij is moeder van 8 kinderenen heeft 38 kleinkin deren 42 achter-kleinkinderen en 1 achter-aehter- kleinkind. Hare kinderen zijn mede gezond en sterk. Haar jongste zoon is 66 jaren oud en draagt nog zeer gemakkelijk een zak graan. Een I lansch dagblad meldt, dat een ge- neesheer een onfeilbaar middel ontdekt heeft tegen cioup of angina, dat zich door de grootste eenvoudigheid aanbeveelt. Het bestaat daarin dat den lijder ijs in den mond wordt gegeven'. Nadat hem dit gedurende korten tijd met kleine stnkjes is toegediendvolgt de genezing. On derscheidene voorbeelden hebben de deugdelijk heid van het middel bewezen. Jammer slechts dat het middelhoe eenvoudig ookniet altijd overal in voorraad is. Dezer dagen had op den Teems een vrij cinstig ongeval plaats. Ilet was laag water, toen de Antwerpsehe stoomboot Baron Osy met passagiers en goederende rivier kwam oji- stoomen. Nabij de Commercial-Docks gekomen trachtte de kapitein eene smallere boot te ver- mijden, die daar in den weg lag, en stootte zoodoende op een hard voonverpwaardoor de ijzeren platen van zijn vaartuig aan stukken vlogen en de boot lek raakte. Er waren ongc- veer 100 passagiers aan boord die gelijk men wel denken kanvoor eenigen tijd in grooten angst verkeerden. Zij werden echter gelukkig gercd door eene stooinboot van Woolwich, die juist nabij was. Ook een groot gedeelte van de lading werd goreddoch de stoomboot zelve is zeer beschadigd. In het hospitaal te Portsmouth vertoont zich een zonderling geval van slaapziekte. Eei 43jarige boer is den 18 Mci in slaap geraak en t Wieuws V -.OR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 1