No. 124. Woensdag- 9 September 1863. 3de ALGEMEEN ZEE!1 WSCH-VLAANDER EY Dit Weekblad mordt elken Woensdag morgen uitgegeven bij J. Sturm te Neuzen De nriit 80 rpnta ,io 1 e 95 Menabonneer,,zichbi) alle BolhaJelare, lUlir ecieure, Bn' mlerhjt Dingsday, ice aco.is ,cn 6 ere; deprij, van 1 m 4 ngd, is 40 Me,, regel meer 10 cen„, bjalve 35 cec,,",X^Z "tSpiZji'l De Staats-Couranl van zaturdag bevat de namen van een tiental leden, waarmede de plaat- selijke commissie voor de oprigting van eenna- tionaal gedenkteeken voor November 1813 enz., te Biervliet is aangevuld. Naar men verneemtheeft Z. Exc. de minister van binnenl. zaken aan den ingenieur Roelants opgedragen om bet betrokken terrein te waterpassen, voor de daarstelling van een verbindings-kanaal van de Nederlandsclie kanalen met de Eems. Naar men verneemt, bestaat er bij den minister van oorlog bet voornemen, om bij zijne in te dienen begrooting bet voorstel te doen, om de tractementen der kapiteins en luitenants van liet legcr bier te lande te verboogen, eninver- band daarmede deze eersten, tbans in drie klas- sen verdeeld, voortaan slechts in twee klassen te verdeelen. Wij vernemen, dat de kamer van koop- handel en fabrieken te Middelburg, even als andere reeds vroeger door ons genoemde kamers, bij den minister van financien beeft aangedron- gen op de invoering van een uniform-port van 5 cent. SeuzoH6 September. De Engelsche stoom- boot Cheviot, van Gent naar Goole bestemd, is heden albier in averij, met gebrokenfokkemast, ra's enz., teruggekomen. 7 September. In de afgeloopene maand zijn het kanaal albier opgevaren 36 zee- schepen metende 5056 tonnen en 290 binnen- schepenm. 16490 t.en afgevaren33 zee- schepenm. 5612 t.en 278 binnenschepen m. 15990 t.sedert 1 Januarij 1863 opge varen 188 zeeschepenm. 27888 t.en 2391 binnenscbepenm. 107623 t. en afgevaren 172 zeeschepen, m. 29446 t.en 2352 binnen scbepen m. 103745 t.in de acht eerste maanden van 1862 opgevaren 172 zeeschepen, m. 23741 t.en 1707 binnenschepenm. 83095 t.en afgevaren156 zeeschepen, m. 268721., en 1727 binnenscbepen, m. 84126 t. Sroede 2 September. Heden is uit deze gemeente aan Z. Exc. den minister van binnen- landsche zaken verzonden een rekwest, geteekend door een 40tal ingezetenen van Groede en Bres- kensalien in meerdere of mindere mate onder- worpen aan de verpligting tot bet laten ijken der tot bun beroep benoodigde maten of ge- wigten. Het rekwest bebelst het verzoek om bet ijk-arrondissement Oostburg te herstellen te Oostburg weder een' ijker te plaatsen en aldus de inwoners van het voormalig 4de district van Zeeland te ontheffen van den last, op hen gelegd door de vereeniging der ijk-arrondisse- menten Ilulst en Oostburg in een arrondissement Sas-van-Gentals argument is onder meer aan- gevoerd de slechte communicatie tusscben de meeste plaatsen in ons district en Sas-van-Gent waardoor de kosten van transport van nieuwe maten en gewigtendie men wil laten ijken zeer hoog worden. Het is te wenschendat dit navolging moge vinden en men ook uit andere gemeenten van ons district bij dezen minister aandringe op de herstelling van bet ijk-arron dissement Oostburg. Hosiiessisse2 September. Tot wethouder is berkozen de beer P. J. Lemsen, en tot ambtenaar van den burgerlijken stand de beer E. Pateer. %aasnsl!ag°4 1 September. De gemeente- raad beeft, in zijne zitting van heden, lierbe- noemd als wethouders, de heerenL. de Regt, wiens beurt van aftreding was gekomen, en M. van Kerkvoort, die, ten gevolge zijner aftre ding- als raadslid, bad opgebouden wethouder te wezen. Te Biervliet zijn de beide aftredende wet- liouders, A. Leijsennaar en A. Cornelis, herkozen. Te Hoofdplaat is de aftredende wethouder, J. Tas, herkozen, en is tot wethouder benoemd J, B. Timmerman. Te IJ zendijke is de aftredende wethouder, I. C. 0. Benleijn, berkozen, en is voorts tot wethouder benoemd A. B. Carpreau. Men meldt uit IJzendijkedd. 3 September De benoeming van een der wethouderseergis- teren door den gemeenteraad gedaanschijnt op geene wettelijke wijze te bebben plaats gebad daar art. 50 der gemeentewetnoch art. 25 van het reglement van orde voor de vergaderingen van den raad (zijnde art. 83 der provinciale wet) zijn opgevolgd. De benoeming is gescbied als volgt Bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid van stemmen verkregen hebbende, is er tot eene tweede vrije stemming overgegaan, waarbij door de zeven stemmers werden uitge- bragt op A eene stem, op B drie en op C twee stemmenterwijl een biljet niet was ingevuld. Daarna overgaande tot eene herstemming tus- schen B en C vcrkreeg de eerste 3 en de laatste 1 stem, de overige 3 stemmen waren niet, of onvoldoende ingevuld. In het reglement van orde schijnen geene be- palingen te worden aangetroffen over de niet of niet behoorlijk ingevulde stembriefjesdat die, tot bepaling der meerderheid, afgetrokkenmoe- ten worden van het getal uitgebragte stemmen. Van daar dat er geene volstrekte meerderheid kon worden verkregen en de gemeenteraad be- slist heeft B met 3 stemmen tot wethouder te moeten benoemen. Van eene vierde stemming moet de raad ook niet veel goeds verwacbt hebben, als daartoe niet overgegaan zijnde. Tegen die benoeming is door twee der raads- leden bezwaar gemaakt, en zij erkennen den benoemde niet, hetgeen velen nieuwsgierigmaakt hoe bet incident zal afloopen. Te Waterlandkerkje, eene bevolking heb bende van 569 zielen, heeft sedert 12 April 11. geen sterfgeval plaats gebad. Te Nieuwvliet is de timmerman I). V. II. in het bezit van een aardappel, die zeven en een half ons weegt. Men schrijft uit Kruiningen bet volgende: Dingsdag morgen ten half tien ure barstte bier een bevigen brand uit op de bofstede van A. Nieuwen- huijze. De eigenaar was des morgens met zijne vrouw en kinderen naar de Goessche kermis gegaan en niet lang na zijn vertrek grecp bet onbeil plaats. De schuur met geheel den inge- zamelden oogst en verder daarin aanwezige goe- deren, alsmede twee vette varkens, drie kal- veren en een geitzijn een prooi der vlammen geworden. Door den bijzonderen ijver van bet personeel van Hansweerd en door de spoedige hulp van de spuiten van Schore en van Krui ningen, is het gelukt om bet woonbuis met het zicb daarin bevindende liuisraad te redden, lluis en schuur waren voor brandschade verzekert te Zierikzee, maar niet de roerende goedercn en de oogst, zoodat de schade berekend wordt op f 9 a 10,000. De oorzaak van den brand is tot nog toe onbekend. Men roemt zeer den ijver van de brandweer der genoemde gemeenten die beide op eenigen afstand van de plaats van bet onbeil gelegen zijnmaar die dadelijk ter hulp snelden. De gemeenteraad van Middelburg heeft beslotendatindien de afdamming van bet Sloe en een kanaal door het eiland Walcheren van rijkswege tot stand mogten worden gebragt alsdan genoemde stad aan het rijk eene jaar- lijkscbe bijdrage van f 20,000gedurende 25 aclitereenvolgendejaren, zal uitkeeren en voorts afstand doen van alle tot dusver geheven wor- dende havengeldendie verder ten bate van bet rijk zouden komenen eindelijk aan betzelve in vollen eigendom afstaan het thans aanw-ezige havenkanaal met deszelfs leidijken, welke laatsten onder anderen voor de grasetting voor eene niet onbelangrijke som verpacht worden. Bij aftrek- king der rente vertegenwoordigt een en ander eene kapitale som van 350,000. De boekhandelaar II. C. A. Campagnete Tiel, beeft de uitgave ondernomen van ecnen Prachtbijbel voor alle standenwaarvan de eerste aflevering bereids bet licbt ziet. Deze uitgave van den bijbel g-escbiedt in gr. 4° formaat en wordt opgeluisterd door 40 keurige staalplaten, alien expresselijk daartoe vervaardigd door Neder landsclie graveurszoodat deze belangrijke nati- onale onderneming mode strekt tot aanmocdiging en opbeuring der NederlanHsebe-^graveerkunst. Eene bier te lande scbier ongekende oplage van 20,000 exemplaren beeft het den uitgever moge- lijk gemaaktdezen bijbel verkrijgbaar te stellen voor een prijs zoo laagdat daarvanbedriegen wij ons niet, zelfs nog nimmer in het buiten- land_ het voorbeeld gegeven isterwijl de uit- voering den heer Campagne allezins tot eer strekt. Wij noodigen een ieder' uit, die zich eene ge- ringe uitgave getroosten wilom zich eene pracht- uitgave van het beste boek, dat tevens als een sieraad van de buiskamer dienen kanaan te schaffen van de in alle boekwinkels voorhanden eerste aflevering inzage te nemen. (Zie verder de advertenlie hierachter De Nieuwe Noord-Brabantcr van 1 dezer bevestigt het berigt nopens de inhechtenisneming vanen bet verleenen van regtsingang tegen den buisknecht van mgr. den aartsbisscbop van Utrecht. Dat blad voegt er bijbijzonderheden verno- men te bebbenwelke belangwekkend zijn dochom den loop der justitie niet te storen ^oor s hands niet kunnen medegedeeld worden. Yolgens bet Ilandels- en Effeclenblad van denzelfden dagis in een der gracbten rondom den buize Gerradie op bevel der justitie zijn uitgemalen, eene blanke sleutel gevonden, van boven met koper bezet en van "onder zonder meik, bij wijze van passepartout, welke, naar men zegtop het slot der geldkist pastwaaruit de bekende /'6000 zijn ontvreemddie v66r den moord van 14 op 15 Julij jl. ontvreemd zijn. De bovengenoemde buisknecht beet Johannes van Veenzijnde Jeen jongman van 24 jaren geboren te Utrecht. Men schrijft uit 's 11614x^6115080^, dd. 1 Sept., het volgende „Het is waar dat men den kneebt van den aartsbisscbop Zwijsenverdacht van moord en diefstalheeft gevangen genomen. Of men ech- ter daarmede tevens den moordenaar en dief gevat heeftbetwijfelt men algemeen zeereven als men zeer veel twijfel voedt of er wel een diefstal heeft plaats gebad." Yolgens thans gedane opgaven van mgr. Zwij sen aartsbisscbop van Utrechtzou in den loop van dit jaar, en meer bepaaldelijk tusscben April en 15 Julij jl.op den buize Gerra onder Haaren, onder anderen zijn vermist een pakje van blaauw papierbevattende 5 Nederlandscbe effectenelk groot f 1000ad 4 pet.met de coupons van October 1863 en volgenden. De nommers van twee dezer effecten zouden kunnen zijn 25833 en 32839. Wie laatstbedoelde effecten in den loop van dit jaar mogt hebben aangekochtof die deze door den aartsbisschop mogten zijn toegezonden of toevertrouwdwaarvan de mogelijkheid vol- gens gedane opgaven bestaat, worden verzocht daarvan kennis te geven aan den officier van justitie te 's Hertogenbosch. Aan een later ingekomen berigt uit 's Bosch van 2 dezerontleenen wij het volgende „Ikkanumededeelendat, al wat de corres pondent van de A'. Boll. Ct. over een der be- dienden van mgr. Zwijsen beeft gemeldalsof de eene misdaad de andere aan het licht zou bebben gebragt enz.niet anders dan straat- geruchten zijn, maar niet afkomstig van het parket of van de in de zaak ingewijde personen. Ik kan n zelfs zeggendat naarhet oordeel der bevoegde personen (regters) bet in twijfel getrokken wordt of men wel den regten man beeft, daar de arrestatie alleen op vermoeden beeft plaats gebad en vooralsnog geen bewijs kan worden geleverd waaruit eenige zekerheid omtrent zijne schuld aan de misdaad of het feit welke men hem ten laste legtis af te leiden' Het eenige wat men weet isdat in de schoon- geveegde gracht om den buize Gerra is gevonden een sleutel gelijk aan dien, welke op bet slot isen dat overigens een pi,stool in handen van de justitie is, doch zonder het minste bewijs dat daaruit bet schot op mgr. Zwijsen zou ge- lost zijn. De gearresteerde is zeer bewogen en kan van aandoening eten noch drinken." In een boofd-artikel van den Tilburger-Bode wordt het denkbeeld aangegeven en worden de redenen ontwikkeld die de oprigting daar ter Nieu ws- en Advertentieblad >'OOR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 1