No. 121. Woensdag 19 Augustus 1863. 3de rfaarg. ZEEUWSCH-VLAAHDEUEY BIIlIiAlSCl Bill. BliLAKi BUM ALGEM EEN Dit Weekhlad wordt elken Woensdag rnorgen uitgegeven bij J. Sturm, te Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie tnaanden en franco per Post 95 cents. Men abonneerl zich bij alle BoekhandelarenPostdirecteuren en Brievenbushouders. Advertenlien gelieve men aan den Uitgefer in te zenden uiterlijk Dingsdag, des avonds ten 6 ure; de prijs van 1 tot 4 r eg els is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregl voor etke plaalsiug. De arrondissements-regtbank te Middelburg beeft dezer dagen het drietal opgemaakt voor de opengevallene betrekking van kantonregter te Sluis. Het bestaat uit de heeren mrs.1. Z. D. Suringarprocureur bij de arrondissements-regt bank te Leiden2. W. van der Osadvocaat te Vlissingen, en 3. A. Verhoeff, advocaat te Utrecht. Volgens gedane kennisgeving door den beer conunissaris des konings in Zeelandis de opening der jagt op klein wild in deze provin- cie bepaald op maandag den 31 Augustus a. s., met bepaling, dat de korte jagt dagelijks, met uitzondering van den zondag, en de langejagt op den maandag, woensdag en zaturdag van iedere week, alsmede op de vier dagen, voor- afgaande aan de sluiting der jagtzal geoor- loofd wezen. De griffier van de tweede kamer der sta- ten-generaal beeft namens de huishoudelijke com missie, zoowel aan de tegenwoordige als aan de voorraalige leden dier kamer eene missive gezonden, waarin hij bun verzoekt hem tewil- lcn toezenden hunne pbotografiscbe portretten ten einde die in een album te vereenigen dat in de bibliotheek der kamer zal worden ge- plaatst. Kcuzcn 15 Augustus. Gisteren voormid- dagcirca 10 ure arriveerde alhier de heer I commissaris des konings in dit gewcst. Van alle openbare en particuliere g-ebouwen wapperde de nationale driekleur de gemeente had een feestelijk aanzien. Aan db iosplaats met de stoomboot St ad Vlissingen No. 1 aangekomen zijnde, werd ZHEd. gestr. aldaar door den heer burgemeester dezer gemeente verwelkomden vervolgens naar bet raadbuis geleid. Weinige oogcnblikken na zijne aankomst aldaar werden ZHEd. gestr. voorgesteld de heeren wethouders en verdere leden van den raadbenevens den secre- taris en gemeente-ontvanger en werd vervolgens audientie verleend aan militaire en burgerlijke autoriteiten en vele particulieren. Na de kerkenscboollocalen en eenige ge- meentewerken bezigtigd te hebbenvertrok bij ten 2 ure naar Hoek en keerde omstreeks 6 ure van daar weder terug. Circa 6'/, ure verscheen ZHEd. gestr. weder op het raadbuis om gebruik te maken van een hem door den heer burgemeester en leden van den raad aangeboden diner waaraan tevens vele genoodigden deel namen. Het muzijkgezelschap Apollo liet zich om streeks 8 ure voor het raadbuis hooren en tot laat in den nacht hielden de ingezetenen zich met de meeste geestdrift bezig met hetafsteken van velerlei vuurwerken. Heden voormiddag is ZHEd. gestr. naar Zaam- slag vertrokken. I%e«zcu. 17 Augustus. In de afgeloopene maand zijn het kanaal alhier opgevarcn 33 zee- schepenmetende 6220 tonnen en 288 binnen- schepen, m. 17635 t.en afgevaren30 zee- schepen, m. 5757 t.en 308 binnenschepen in. 18798 t.sedert 1 Januarij 1863 opge varcn 152 zeeschepenm. 22832 t.en 2101 binnenschepen, m. 91133 t.en afgevaren 139 zeeschepenm. 238341.en 2074 binnenschepen m. 87755 t.in de zeven eerste maanden van 1862 opgevarcn 128 zeeschepen m. 16643 t.en 1445 binnenschepenm. 66706 t.en afgevaren: 127 zeeschepen, m. 21840 t.en 1466 binnenschepen, m. 68178 t. Sas-vaia-«e«>t13 Augustus. In de op den 2 dezer geliouden raadsvergaderinghad door den heer burgemeester N. herckliaerlna mens Z. M. onzen geeerbiedigden koning, de plegtige uitreiking plants van bet metalen kruis aan den heer Charles Francois Pauwelswet- houder alhierals herinnering aan de gebeur- tenissen ten gevolge der omwenteling in Belgie. Sluisi 13 Augustus. Voor zeker beeft men hier vernomen, dat de regering, spoedig na de opening van de kamers der staten-generaaleen wetsontwerp tot beschikbaarstelling vangelden, benoodigd voor de indijking van het Zwin, zal aanbieden. Zaamslagr15 Augustus. Heden bezocht den heer commissaris des konings in de pro- vinciedeze gemeente. Ten 8 y2 ure in den voormiddag uit Neuzen aangekomen, werd ZHEd. gestr.bij den iugang van het dorpdoor den heer burgemeestervergezeld van den secretaris gecomplimenteerd, en vervolgensdoor het alhier bestaande muziekgezelschapde Eendragt voor- afgegaan naar het raadbuis geleidalwaar ZHEd. gestr. door de leden van den gemeente- raad werd ontvangen. Na eenigen tijd in het raadhuis te hebben doorgebragt, bezocht ZHEd. gestr. de openbare schoolde begraafplaatsde kerkgebouwen en de pastorijen begaf zich na afloop daarvan over het gehucht den Reuzen- hoek alwaar ZHEd. gestr. de bijzondere school voor lager onderwijs bezigtigde naar den Marga- retkapolderten einde aldaar de zeewering- werken in oogenschouw te nemen. Ten 1 ure in den namiddag in het dorp teruggekeerd en na voor eenige oogenblikkeu aan het gemeente- huis te zijn afgestaptverliet ZHEd. gestr. deze gemeenteom de reis naar Axel voort te zetten. Het vergelijkend examen voor den vacanten post van hoofd-onderwijzer te Waterlandkerkje waarvoor zich zes sollicitanten hebben aange boden, zal plaats hebben op 3 September a. s. Naar den vacanten hoofd-onderwijzerspost te Retranchement hebben zich vier sollicitanten opgedaan. Men meldt uit Middelburg, 10 Augustus: In de gisteren geliouden vergadering der plaat- selijke commissie tot oprigting van een gedenk- teeken ter herinnering aan de gebeurtenissen van Nov. 1813, is met algemeene stemmen het voor- stel der hoofdeommissie tot oprigting van een gedenknaald te Scheveningen, en met 11 tegen 2 stemmen dat omtrent de ambachtschool te Amsterdam, verworpen. Met 7 tegen 6 stem- men is aangenomen het plan tot daarstelling van een monument te 's Gravenhage. Ware een afwezig lidtegenwoordig geweest, dan hadden naar alle waarschijnlijkheid, aangaande dit voor- stel, de stemmen gestaakt. Overigens heeft de vergadering de meening uitgedrukt, dat het beter ware de in te zamelen golden te besteden tot de vestiging van een asyl voor gewonden in 'srijks land- en zeedienst, of, mogtdaarvoor geen toereikend kapitaal kuunen gevonden wor den, het verzamelde te storten ten behoeve van het fonds tot ondersteuning van de gewapende dienst. Met algemeene stemmen heeft men zich tevens verzet tegen het geopperde denkbeeld om de overschietende gelden te doen strekken ten voordeele van het Museum Willem I te Amsterdam. Men berigt uit Vlissingen12 Augustus Heden rnorgen, omstreeks elf uur, ontwaarde men van den wal een hoog geladen tjalkdie van Breskens scheen te komen later bemerkte men, dat de lading door den wind overgesckovcn was en het scliip overzijde ging. Naauwelijks zag dit onze wakkere Jan Slruijkschipper eener Nederl. loodsboot alhier, of hij ging er met zijne bootgezellen onmiddellijk op af en bevond dat het was de tjalk Drie Gezuslersschipper L. A. Woudsmageladen met vlasdat door het overschuivcn der lading het schip vol water was geloopen en nu maar enkel op de opperlast dreef, en dat buiten de schipper bovendien diens vrouw en zeven kinderen in jammerlijken toestand zicli bevonden. Dadelijk beijverde schip per Slruijk zich, die ongelukkigenin zijne boot te nemen, en den schipper zooveel mogelijk behulpzaain te zijntot dat gelukkig de stoom boot Stad Vlissingen No. 1 die van Neuzen kwamhet schip op sleeptouw nam en hier in de haven bragt. Het schip zal niet te herstellen zijn terwijl de lading beschadigd is. De aartsbisschop van Utrecht, mgr. Zwijscn, thans gelieel hersteld, zal eerstdaags zijne resi- dentie overbrengen naar 's Hertogenbosch. Zekere Pieter llendrik Christ offel Mcijer, geboren op het Veeinenin Denemarken2 Jan. 1781thans werkzaam als poldergast nabij Gro- ningenverrigt nog lietzelfde ruwe werk dat voor veel jeugdiger menschen in dat vak te moeijelijk is bij heeft nog een jeugdig voor- komen als een man van 50 jaren. Het merk- waardigste is dat zijn vader den Imogen ouder- dom heeft mogen bcreiken van 126 jaren, zijne moeder dien van 124zijn groolvader--128' en grootmoeder 121 jarenthans heeft hij nog een krachtigen broeder in ley endie den ouderdom van 103 jaren bereikt heeft en dagelijks nog zijn veldarbeid verrigt. Gedurende den tijd dat de internationale ver- eeniging ter bevordering der sociale wetenschap- pen te Gent vergaderd zal zijn, zullen aldaar aan de leden verschillende feesten gegeven wor den, als: 13 September, groote muziekale uit voering, door de koninklijke societeit der Me lomanen; 14 September, de plegtige onthulling van het standbeeld van Jacob van Arlevelde, des avonds illuminatie, bal, enz.; 15 Septem ber, volksbal op de place d'Armes en een nacht feest in het Casino; 16 September, een feest in den zoblogischen tuiu en een Venetiaansch gou- delfeest; 17 September, eene soiree, aan de leden der internationale vereeniging aangeboden door de koninklijke societeit des Choeurs; 18 September, een groot concert ter eere der leden van de vereeniging; 19 September, een gastmaal der leden: 20 September, een bezoek aan de school te Ruyselede. Het Journal de Gaud berigt omtrent deze feesten o. a. het volgende: De stad zal bij die gelegenlieid pracktig versierd worden, en daar- toe zullen al de burgers medevverken. De ver schillende gemeentebesturen in de nabuurschap hebben beloofd, van hunne zijde te zullen wed - ijveren in de versiering der straten en in de verlicliting; en alien, wij houden ons daarvan verzekerd, op liun beurt ondersteund door de pogingen en de inschrijvingen der particulieren zullen hunne belofte houden. Zij wenschen een feest zonder wederga, dat eene langdurige en levendige herinnering bij de genoodigden zal achterlaten; en zij zullen dat feest organiseren gelijk zij het verlangden. Hun voornemen is, om, door een historischen tint aan de versiering te geven, van de banale mode der vlaggetjes en wimpels ditmaal af te wijken. Er bestaat in de oude en magtige gemeente Gent, majes- tueus in bare uitgestrektheid gelijk een hoofd- stad, steeds lioofsch te midden van de ernstige crisis des tegenwoordigen tijds, geen plein of geene straat, waaraan niet een historische her innering verbonden is. De vaandels en de schil- deu, tusschen de pijnboonen geplaatst, zullen die herinneringen weder in 't leven roepen en aan- duiden. Men zal weten, waar de groote worste- lingen der gemeente plaats hadden, waar Arle velde het volk toesprak, waar de volksheld sneefde; men zal ook weten, welke groote man- ncn de gemeente hebben opgeluisterd, welk deel zij heeft genomen in de diensten aan de mensch- heid bewezen, welke plaats in liaar midden be- kleedcn de wetenschappen, de letteren, het open- baar onderwijs en dc schoone kunsten. In al de prachtige societeiten der stad worden de uitgebreide zalen reeds feestelijk ingerigt tot ontvangst van landgenooten en vreemdelingen, die zich binnen onze mnren zullen verzamelen. De notabiliteiten der kunst, zullen op eene groote soiree worden uitgenoodigd, hun aangeboden door de Sociele du cercle industriel el commer cial, in vereeniging met de Sociele litlerairc, eene soiree, waarop de celebriteiten der Euro- pesche wetensehap elkander zullen ontmoeten. De besturcn der naburige gemeenten hebben eene verlicliting toegezegd, die niets te wenschen zal overlaten. Daar het gemeentebestmn van Gent beloofd heeft eere-vaandels uit te reiken aan die gemeenten welke zich het meest onder- scheiden, zullen er in de straten overvloed van transparanten, Chinesche lantaarns, lampions, girandolles en guirlandes worden aangetroffen. Het programma zal hot aandeel aanwijzen, het- welk de lettcrkunde en de kunsten aan de feesten zullen nemen; benevens de bals, de soi rees in de open Inch!, de concerten en banket ten, die de beraadslagingen van het congres zidlen vergezelleu. In de rederijkers-genoot- sehappen zijn reeds twee drama's, waarin Arle velde de held is, in studio. Eindelijk voedt men de hoop-, dat de koninklijke familie de eongres-feesten met hare tegenwoordigheid zal komen vereeren. Nieuws- en Advertentieblad

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 1