No. 120. Woensdag 12 Augustus 1863. aarg ALGEBEEN en If il t Wn mD 9, r°7mt(JTVe?- n/ J- StUK„M' te Nmzan- De PrVs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneerl zich bij alle BoekhandelarenPosldirecleuren en Bnevenbushouders. Advertenlien qelieve men aan den Uilqcver in te zendcn mterhjk Dmgsdag, des avonds ten 6 lire; de prigs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor ellcen regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregl voor elke plaalsing Bij Z. M. besluit van 3 Augustus, no. 43, is, op claartoe gedaan verzoek, ingetrokken de aan den notaris te Aardenburg, G. Verdooren, verleende vergunning tot overbrenging zijner standplaats naar de gemeente Middelburg; en, bij besluit van dezelfde dagteekening, no. 44, is benoemd tot notaris ter standplaats Middel burg, P. Slegt, cand.-not. aldaar. Bij beschikking van den minister van bin nenlandsche zaken van 6 Augustus 1863, is, met ingang van 1 September e. k.bevorderd tot opzigter van den waterstaat der 3de klasse, de opzigter der 4de klasse P. J. Neijt: Bij gelijke beschikking zijn, na voorafgaand verge- lijkend examen, benoemd tot opzigters van den waterstaat der 4de klasse, J. C. Mann en P. V. C, Bolicr. Z. M. de koning heeft den dag van 6 dezer aan het hof te Stuttgart doorgebragt. Sedert Zr. Ms. huwelijk met onze geeerbiedigde ko- ningin, de dockter van den koning van Wur- temberg, had Z. M. dat hof niet bezoeht. Z. K. H. de prins van Oranje heeft aan het corps officieren van het 2de bataillon der Goldstream-Guards, in Engeland, een prachtig bewerkten zilveren beker ten geschenke gezon- den, op welks voetstuk deze woorden prijken: Aangeboden door den prins van Oranje aan de officieren der Goldstream-Guards, ter herinnering aan eene genoegelijke weekmet hen te Windsor doorgebragt in Junij 1863." Op den 4 dezer werd door de commissie voor de staats-spoorwegen aan het ministerie van binnenlandsche zaken aanbesteed Het rnaken van afsluitingen langs het gedeelte vanEoosen- daal tot Bergen-op-Zoomvan den spoorweg strekkende van Eoosendaal naar Goesen het beplanten met opgaande boornen en hakhout van een gedeelte glacis van de vestingwerken te Bergen-op-Zoom. Voor dit werk waren zes in- schrijvingen ingekomenwaarvan de minste was die van den heer G. van de Vrede, te Ncuzcn voor f 12,464. Scuzcn8 Augustus. Met zekerheid kun- nen wij melden, dat eenigen tijd geleden concessie gevraagd is voor den aanleg en de exploitatie van eenen spoorweg van bier over Biervliet IJzendijkeSchoondijkeOostburg en Sluis naar Brugge. Wij juichen het plan zeer toe en hopen dat de concessie spoedig zal verleend wordende lang gevoelde behoefte aan eene betere gemeen- schap van het 4de met het 5de district zou daardoor tot het gewenscht einde worden ge- bragt en met betrekking tot den bloei van den handel in deze en de gemeenten van het 4de district, ackten wij het eene gewenschte zaak. Ichzc:]. 10 Augustus. Dingsdag 4 dezer is de heer minister van binnenlandsche zaken te Middelburg gearriveerdden daaropvolgenden dag heeft ZEd., vergezeld van den heer commissaris des konings in dit gewest, Westkapelle, Dom- burg en Veere bezoeht. LI. donderdag heeft de minister zijne reis, vergezeld van den hoofd- ingenieur jhr. Ortt, voortgezet. Met de stooni- boot Stad Vlissingen no. 1 vertrok hij ten 9 ure van Vlissingen, en bereikte Breskens langs den oever der polders Oud- en Jong-Breskens, om het herstel der stormschaden aldaar te bezien. Op dezen togt vergezehle mr. G. A. Fokker, lid van gedeputeerde staten, den minister, ten einde de belangen der provincie, ten opzigte der haven van Breskens, te bespreken. De minister begaf zich nu van Breskens over Groede en Oostburg naar Sluis, vertoefde daar slechts korten tijd en begaf zich vervolgens naar het Zwin, om de vroegere suatie en belangrijke ver- andering daarvan door aanslibbing inoogenschouw te nernen. Des avonds werd de heer Thorbecke door de stoomboot, van Breskens afgehaald en naar het Sloe gebragt, waar het rijtuig van den beer J. Fransen van de Putle waclitte om ZEd., na eenig vertoeven op het buitenverblijf van ge- noemden heer, naar Goes te brengen. Des avonds 9 ure aldaar aangekomen, nam ZEd. bij den burgemeester zijn intrek. Vrijdag heeft ZEd. de kanaalwerken te Hans weert en Wemeklinge bezigtigd; van daar begaf ZEd. zich naar het Goessche sas, in welks na- bijheid hij de oeververdediging inspecteerde en verder door den heer van den Bosch begeleid in den Wilhelminapolder, belangrijke bijzonderhe- den van den landbouw en veeteelt bezigtigde. Den volgenden morg-en is ZEd. te 8 uur uit Goes naar Bergen-op-Zoom vertrokken, alwaar ZEd. door een locomotief over den nieuwen spoorweg naar het station te Eozendaal werd gebragt, en vervolgens de reis naar 's Hage op de gewone wijze voortzette. A'euzen, 11 Augustus. Naar wij vernemen zal a. s. vrijdag deze gemeente met een bezoek van den heer commissaris des konings in dit gewest worden vereerd, en zal ZEd. den daarop volgenden dag zijne reis in dit district voort- zetten. Axel, 11 Augustus. Men verneemt, dat Z. E. den heere commissaris des konings in deze provincie op a. s. zaturdag den 15 dezer deze gemeente met een bezoek zal vereeren. In de op g-isteren avond gehoiulene vergadering van eenige ingezetenen dezer gemeentetot hot zamenstellen van eene eerewacht, is tot kom- mandant benoemd den heer D. No she. SSoeitemsse, 10 Augustus. De kermis te Kloosterzande, welke den 15 dezer eenen aan- vang neemt, belooft zeer bezoekenswaardig te zullen zijn. Behalve een paar nette mallemolens, die toch op eene welingerigte kermis niet kun- nen gemist worden, verwacht men een zeerge- renomeerd theatre des varietes, eenige kleinere tenten en een aantal fraaije kramen. Dat onze hotelhouders, tuk op een groot kermisbezoek, ruime inslagen van wijn en andere verfrisschin- gen gedaan hebben, zal naauwelijks behoeven gezegd te worden. Heeren! boeren! burgerlui! wij heeten u bij voorbaat reeds welkom. Sluis5 Augustus. Bij de verkiezing van een lid der provinciale staten is geblekendat waren uitgebragt op de heeren J. M. Hennequin 276, A. IS. Carpreau 85, F. L. Benteijn 65, M. M. Meijer 15Colon 8 en 36 andere personen ieder 1 stem. De volstrekte meerderbeid was 229zoodat de heer J. M. Hennequin is verkozen Verkiezang-eii. Herstemmingen. Axel: Gekozen, P. Dekker, aftredend lid. Iloek: Gekozen, P. Scheele, aftredend lid, en Joz. Haak. Honlenisse: Gekozen, Th. Buijsrogge en J. J. Verdurmen. Hulst: Gekozen, mr. F. van Deinse en L. J. F. van Waesberghe, aftredende leden. NeuzenGekozen, J. Donze, Az., aftredend lid. Nieuwvliel: Gekozen, J. Kense. Schoondijke: Gekozen, J. B. Mullie, aftre dend lid. Zaamslag: Gekozen, A. de Kraker, aftre dend lid, welke echter de benoeming niet heeft aangenomen, en zal alsnu eene nieuwe stemming plants hebben op den 18 dezer. Uit Sluis wordt berigtdat het bestek tot aanleg van den grindweg NieuwvlietSluis, met een' zijtak naar Eetranchementbehoudens kleine wijzigingen, is goedgekeurd zoodat half September de aanbesteding daarvan verwacht wordt. Men berigt, dat de laatste verkiezing van leden voor den gemeenteraad te IJzendijke niet naar beliooren schijnt te zijn afgeloopen; althans de justitie doet onderzoek deswege. Men zegt, dat sommige stembriefjes door zekere personen willekeurig zijn ingevuld en aan anderen stem briefjes voor de reeds ingevulde aangeboden zijn geworden. Later zal blijken wat hiervan is. Van het verbeteren van den dijk van den polder Oud- en Jong-Breskens, is aannemer ge worden de heer A. Binders aldaar, voor/'6974. -— Bij de Christelijk Afgescheidene gemeente te Baarlandisna drie herhaalde beroepingen op ds. P. den Boerpredikant bij die gemeente te Puttershoeksedert 1857, na bevorens sinds 1853 de gemeente te Genderen bediend te heb ben, in de afgeloopene week eon gewenscht besluit van aanneming ontvangen. Ten bewijze, hoe lioog de eisghen in den hoofd-ondenvijzer thans opgevoerd worsen, diene, dat 8 sollicitanten voor de vacerende hoffidknnler wijzersbetrekking aan de openbai*e school voor meer uitgebreid lager ondervvijs te Goesop 29 en 30 July jl. vergelijkend zijn onderzocht, en dat na afloop daarvan geen hunner zijnwaardig gekeurd om op de voordragt geplaatst te worden. Te Middelburg is op den 5 dezer aange komen de heer Baudinbuitengewoon gezant en gevolmagtigd minister van den keizer van Frankrijk bij het Nederlandsche hof, wiendoor zijne regering is opgedragen een onderzoek iD te stellen naar den Westkapelschen dijk en de belangrijkste waterstaatswerken in Zeeland. Jl. vrijdag heeft hijvergezeld van den heer com missaris des konings, Vlissingen bezoeht, en bij die gelegenheid het etablissement der marine bezigtigd. De Nieuwe Noord-Brabanler van 6 dezer zegt in staat te zijn de stellige verzekering te geven dat het geruchtnopens de arrestatie van drie vrouwenin zake de poging tot moord op den aartsbisschop van Utrecht, van alien grond ontbloot en louter uit de lucht gegrepen is. In den nacht van 1 en 2 Augustus heeft het in den omtrek van Breda weder zeer hard gevroren. De boekweitplant en de late aardap- pelen hebben hierdoor veel geleden. In de Eloile Belgi leest men hetvolgende: „Wij vernemen dat de heer W. C. Jewell de „Amerikaansche bemiddelaarin het hotel Bellevuete Brusselis aangekomenen dat hij in particuliere audientie is ontvangen door den heer Rogierminister van buitenlandsche zaken. Naar wij vernemen is het doel, waar- naar de heer Jewell streeft, te trachten koning Leopold over te halen gebruik te maken van zijn invloed op koningin Victoria en liaar kabinet ten einde Engeland te bewegen met Frankrijk zaam te werken tot eene gemcenschappelijke en algemeene bemiddeling in Amerika, ter ver- krijging eener schorsing der vijandelijkheden en alzoo den weg te openen tot eene scheidsreg- terlijke uitspraakDe Z uidelijke Amerikaansch e Statenalsmede gelieel Europa met uitzonde- ring van Engeland, schijnen gunstig gestemd voor eene welwillende bemiddeling. Naar men ons verzekert heeft de heer Rogier den heer Jewell in warme bewoordingen zijn wensch te kennen gegeven dat aan de rampen van dezen verschrikkelijken burgerkrijg spoedig een einde moge kunnen gemaakt worden en zijne leven- dige sympathie voor het Amerikaansche voile te kennen gegeven." Men meldt uit Brussel7 Augustus Ko ning Leopold heeft heden te Ostende den heer Jewellde afgevaardigde van het Noorden, die koning Leopold's bemiddeling in de Amerikaan sche kwestie komt vragen, ontvangen. Onze koning bescliomvt eene beslissing door arbiters als billijk en acht die het eenige middcl om den vrede in Amerika te herstelleii. Volgens hem moet bij eene schikking op den voorgrond staan eene trapsgewijze afschaffing der slavernijtcr- wijl Amerika zich met Europa over het toe- komstig lot der negers verstaan moet. De ko ning heeft overigens beloofd dat hij Amerika's belangen bij Engeland zal voorstaan. De heer Loosgewezen burgemeester der stad Antwerpen, is benoemd totkonnnandeur dcr Leopolds-orde. Tot predikant bij deNederd. Hervormde meente te Antwerpenis beroepen ds. II. T. VI van Slraalen, thans te Elst, bij Amerongen. In den nacht van den 7 dezer is te Ant werpen, in een der gebouwen van den zoologischen tuin, juist achter bet leeuwenhok, brand uitge- barsten, welke voor ernstige ongelukken deeil vreezen. Gelukkig bleven de leeuwen stilen is men den brand spoedig meester geworden. De scha.de is echter niet onbelangrijk. Men heel'l het verlies te betreuren van vjjf antilopen en twee mouflons. Dc gemeenteraad te Brussel heeft besloten eene teekenschool voor meisjes op te rigten. Terwijl voor de regtbank te Namen eon advocaat aan 't pleiten was begon er eensklaps Nieuws Advertentieblad zeei sc ii-vn iMn:iu:y ii'C-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 1