No. 119. Woensdag 5 Augustus 1863. ALGEMEEN ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Bit Weekblad wordt elken Woensdag morgen uitgegeven bij J. Sturm, te Neuzen. Be <prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneerl zich bij alle Boekhandelaren Postdirecteuren en Brievenbushouders. Adverlenlien gelieve men aan den Uilgever in te zenden uilerlijk Bingsdag, des avonds ten 6 ure; de prijs van 1 lot 4 r eg els is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregl voor elke plaalsirtg. Bij Z. M. besluit van den 24 Julijno. 86 zijn herbenoemd tot derzelver tegenwoordige be- trekkingen de navolgende titularissen, alstot grif- fier bij bet kantongeregt te Sluis, T. J. Jansen; tot plaatsvervangend kantonregter te Sluis, C. Sellout Vellhuijs tot griffier bij bet kantongeregt te Oostburg, M. Tfieritot griffier bij het kanton geregt te Axel, M. II. Telchuijs. Bij koninklijk besluit van den 27 Julij, no. 74, is o. a. benoemd tot ambtenaar der 2de klasse voor de burgerlijke dienst in Nederlandsch Indie de heer II. J. Bool, thans commies bij bet de- partement van binnenlandsche zaken te's Hage. Hoe is de zienswijze van den tegenwoor- digen minister van justitie in betrekking tot het oprigten van kerkelijke gemeenten Op die belangrijke vraagvinden wij, onzes inziens, een antwoord in de correspondentien tusschen den minister en 'skonings commissaris in Zee- land gevoerd, naar aanleiding van bet verzoek van den kerkeraad der erkende Ckristelijk Afge- scbeidene gemeente teGroede, strekkende „om de kerk der gemeente te mogen opkeffen en die gemeente of kerk naar Breskens te verplaatsen." De minister zeide„De oprigting van kerke lijke gemeenten is eene zaak van zuiver kerke- lijken aard, liggende buiten de bemoeijingen der regering, behoudens de verplig-ting, aan alle kerkgenootschappen opgelegd, om liunne reglementen of statuten aan de regering mede te deelen, en geen gebouw op te rigten binnen den afstand van 200 ellen van eene bestaande kerk. Indien individuele leden door bedoelde opheffing der gemeente in hunne regten en aan- spraken op gemeenschappelijke fondsen of be- zittingen der gemeente mogten worden verkort, zou het de regterlijke magt zijndie daarom- trent beboorde te beslissen." Blijkens ontvangene aanschrijving, zal op verzoek der Franscbe regering dezer dagen eene telling plaats hebben van de Franscbe onder- danen, die bier te lande woonachtig zijn. Spiizph 3 Augustus. Door de zorg van HH. officieren van bet alhier in garnizoen lig- gend gedeelte van het 2de regement infanterie werden door bet corps boornblazers van dat rege ment, onder leiding van den talentvollen kapel- meester Hornin de avonden van den 30 en 31 Julij jl.in het Schuttershof alhierconcerten gegeven, welke telkens door eene talrijke me- nigte werden bijgewoond. Ofscboon de roem van bet corps hier niet vreemd was en de programma's telkens veel sclioons beloofden, werd bij elke uitvoering toeh ieders verwacbting verre overtroffenbet onver- beterlijke van den een werd door bet eenig van den under afgewissclden niet zonder grond dat telkens na bet eindigen van een nummer van bet programma een stem opging die van de bbogste ingenomenbeidvan de meeste bewonde- ring getuigde. Bij de uitvoering van bet 7de nummer van het programma no. 2Concertine voor trom- bonne,) waren wij in de gelegenheid op te mer- ken, hoe de verdienstelijke Korn bet speeltnig meester is, terwijl die van no. 10 van bet pro gramma no. 1, Zeelands verlangcn, Spoonveg galop,) bewees de scboonbeden der compositie en hoe uitstekend Horn's corps de door hem geschreven partituur weet wcer te geven. Dit nummer was ook het la,atste wat wij in bet Schulterskof boorden, en geen wonder dat de sympatliie der talrijke belangstellenden zich lucht gaf in een daverend handgeklap, toen daar de laatste toonen van dat keurig stuk wegstierven. Na den atloop van het concert van vrijdag avond werd den heer majoor, garnizoens kommandant, alsmede den heer burgemeester, eene serenade gebragt, bij welke gelegenheid mede zeerkeu- rige stukken werden uitgevoerd. Op de bovenzaal van het logement van den beer Steenkamp, vond men dien avond circa 10 ure de concertbezoekers weder bij een, om met een bal de feesten te besluiten. Eenige uren werden daar uitnemend vrolijk doofgebragt, en bij het verlaten der zaal mogt ieder de overtui- ging met zich dragen, dat Horn's muziek regt harmonisch gewerkt had, want militair en bur ger waren een geweest van den beginne afgeen genot was gestoord geworden; eensgezindheid en vrolijkheid zat steeds op den troon. Wij meenen de tolk te zijn van de overtui- ging van alien die deze feesten bijwoonden, en betuigen daarom onze erkentelijkheid aan de heeren commissarissen, onder wier leiding dezelve zoo regt genoegelijk zijn afgeloopen. Ook bren- gen wij onzen welgemeenden dank aan den ver- dienstelijken Horn en zijn corps, voor de ge- notvolle uren die zij ons hebben verschaft. ISapenburg- (gem. Stoppeldijk,) 27 Julij. Gisteren had alhier een luisterrijk muzijkfeest plaats, gegeven door de harmonie van Rapen- burg, waaraan deelnamen de muzijkgezelschap- pen van Koewacht en Hulst. Alhoewel de weersgesteldheid in den morgen een somber voorkomen gaf, klaarde hetallengs- kens op, en werd het feest in den namiddag met bet schoonste weer begunstigd, waardoor er dan ook eene groote menigte volk was zamen- gekomen. Het dorp was met vlaggen en guir- landes bedekt. Bij het binnenkomen der mu- zijkgezelschappen, werden zij met de grootste eer ontvangen en begroet met ontelbare salut- schoten. Het was een schitterende feestdag. De optogt begon te vier ure 's namiddags, aan de berberg St.-Cecilia, voorafgegaan door het vierjarig dochtertje van den beer B. Ysebaert, sierlijk in bet wit gekleed, dragende het scbild, voerende het zinnebeeld van den bescherm-en- gcl, waaraan de eereteekenen waren gehecbt, en trok ieders verwondering om hare goedc en tiere bonding en sierlijkheid, dat niet weinig- bijbragt om bet geheel een feestelijk voorkomen te geven en het oog van den aanschouwer te verlustigen. Zoo trok de stoet al spelende door de straten, langs de pastorij, tot aan denieuwe kerk, alwaar eene tribune was opgerigt, waar de muzijkgezelscbappen de schoonste muzijk- stukken lieten booren. Na bet eindigen van ieder muzijkstuk werden er vijf salvoschoten gelost. Het programma afgespeelil zijnde, werden de eereteekenen met eene gepaste aanspraak uitgereikt door den directeur P. van Campen. Hierna verzamelden zich de muzijkgezelschappen op nieuw, en trokken in optogt terug naar de voornoemde herberg. Bijzonder fraai was bet costum der leden van bet muzijkgezelschap van Hulst, en de serenade, den heer burgemeester gebragt door bet fanfa- rengezelschap van Koewacht, was zijn Ed., en ook het talrijk opgekomen belangstellend publiek, bijzonder aangenaam. Het feest is zonder de minste stoornis afge loopen en zal lang in aangename herinnering blijven. Verkiezingen. Graauw Gekozen P. Verhagen J. Borm en A. Kouijzer. (Twee van de aftredenden, J. Rosseel en P. Lemsenbadden verzocht niet voor eene herkiezing in aanmerking te komen.) Philippine HerkozenF. Taelman her- stennning tusschen J. van den Eeckhoutaftre- dend lid, en Ch. Draeck. Herstemminge n. 1lengstdijk GekozenP. Hermans. Uit Sluis wordt berigt, dat door de ko- ninklijke kantwerksehool aldaar, welke zich dezer dagen weder op eene treffende wijze mogt verheugen in de betoonde gunst van het vorste- lijk liuis, eerlang eene verloting zal worden ge- bouden van kanten en kanten-voorwerpenop de school vervaardigd, en wel voor eene waarde van 4000 gulden, ten einde die inrigting in staat te stellen tot bet voortzetten van bare nut- tige werkzaamheden. Te Eede is men, door de belangelooze welwillendheid van bet raadslid J. F. Verslraele, eindelijk geslaagd in den aankoop van een ge- schikt terrein, tot het sticbten van eene school en onderwijzerswoning met tuin. Bij de prijsscbieting, op woensdag 29 Julij jl. door de bandboogscbutterijEensgezindheid, te Middelburg gegeven, en waaraan onder ande- ren de societeit: Jacoba van Bcijercn, van Goes, heeft deelgenomen, zijn door deze niet minder dan vier van de vijf uitgeloofde medailles bebaald. De herbedijking van den tweeden Engel- schenpolder, onder de gemeente Krabbendijke, gaat zoo voorspoedig, dat men de voltooijing van dat werk in den loop dezer maand te ge- moet mag zien. Als eene niet onopmerkelijke bijzonderheid deelen wij mede, dat van de officieren van ge- zondheiddie in het jaar 1853 tot dien rang bij de landmagt hier te lande werden bevorderd thans nog slechts een in dienst isdienaar wij vernemenook reeds zijn eervol ontslag heeft aangevraagd. De aartsbisschop van Utrecht, mgr. Ztvij- sen, is thans geheel hersteld. Woensdag 11. is hij te Tilburg aangekomen en aldaar feestelijk ingehaald. Vermoedelijk zal hij aldaar voor- loopig zijn verblijf vestigen. Omtrent den dader van het op den kerkvoogd gepleegde misdrijf, is nog geen licht opgegaan. Te Tilburg loopt een gerucht, dat vrijdag te Haaren, na afloop van het laatst geliouden reg- terlijk onderzoek, in zake de poging tot moord op mgr. den aartsbisschop van Utrecht, drie vrouwen zouden gearresteerd zijn. Men is nieuws- gierig naar tijding, die dat berigt bevestigen of weerspreken zal. Volgens een Haagsclie correspondentie van le Temps- zou de Paus een vertrouwd persoon naar Nederland hebben gezondenom onderzoek te doen naar een groot gedeelte der opbrengst van den St.-Pieterspenning hier te lande, welke op het vatikaan niet ontvangen is. Een hoog geplaatst geestelijk persoon zou in deze zaak betrokken zijn. Aan de grenskantoren in Noord-Brabant (RosendaalGoirle Beusel en Nispen) werdjin het vorige jaar aan wild engevogelte uitgevoerd voor eene waarde van f 25,000. Als eene bijzonderheid wordt gemelddat op den 23 Julij te Oud-Karspel bevallen is van een welgeschapen zoon Trijnlje Praateclitge- noot van Jan Oudhuisarbeider aldaar, zijnde de jonggeborene bun elfde inleven zijnde zoon. Als eene euriositeit uit het „kiesleven," declt met uit Dokkum mede, dat zekere partij daar ter plaatse, bij het stemmen voor een raadslid uitging van het principe alleen gehuwde kandi- daten te stellen aangezien ongehuwdennaar het oordeel der meerderheid, voor gedachte be trekking ten eenenmale ongeschikt waren. Wat klaagt men nu nog, dat de vrouwen geen in- vloed oefenen op de publieke aangelegenheden Dezer dagen was op Texel een broederpaar nog flink en lustig aan 't hooijen die met het oog op bun leeftijdwel regt op rust zouden heb ben. De een toeh is 74 en de ander 75 jaren oud. Hoe voorzigtig men bij het voederen van paarden te werk moet gaanblijkt weder uit het volgende voorval Onder het geliakt stroo lietvvelk aan vier-en-twintig gezonde paarden tot voedsel werd gegevenbevond zich toevallig een zesde gedeelte varenplant. Weldra bemerkte men bij deze dieren buiteiigewone ziektever- schijnselenwilde glinsterende oogenverwijde oogappelswankelende tred zoodat zij op zijde of acliterover vielen. Bij de lijkopening ont- dekte men stoornis in de hersenen en in het ruggemerg. Bij hetzelfde voedsel werden ook deze verschijnselen bij varkens waargenonien. De gemeenteraad van Antwerpen heeft zich jl. zaturdag eenparig vercenigdmet een voorstel door 21 leden uit zijn midden gedaanhoudende „dat de wetten, reglementen en besluiten der gemeente voortaan gelijktijdig in't Vlaamsch en in't Fransch zullen afgekondigd en de twee tek- sten officieel verklaard worden. Te Dendermonde zal in den loop dezer maand, door de zorg van het genieentebestuur, een wit marmeren steen met een toepasselijk opschrift geplaatst worden in het huis waar wijlcn de Vlaamsche diehter, Pendens van Bui/se, den 27 September 1804 werd geboren. Eene nieuwe straat in deze zijne geboortestad, zal naar Ylaanderen's ineest genialen diehter (den 13 November 1859 to Gent overleden) worden genoeind. Dezer dagen heeft een zonderlinge wedstrijd plaats geliad, namelijk tusschen duiven en den telegraaf, waarbij de laatstgenoemde het onder- Nieuws- en Adverteutieblad DOR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 1