No. 118.Woensdag 29 Julij 1863. 3de Jaarg. ALGEMEEN ZEEUWSCH-VLAANDEREN. BIIIMDSCI Bllffl. Dit Weekblad wordl elken Woensdag morgen uitgegeven bij J. Sturm te Neuzen. De prigs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneerl zich big alle Boekhandelaren Postdirecteuren en Brievenbushouders. Adverlcntien gelieve men aan den Uilqever in te zander mterlijk Dmgsdag, des avonds ten 6 are; de prigs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregl voor dkeplaalsing Het wets-ontwerpwaarbij, tot liet verbe- teren van de uitwatering in westelijk Zeeuwsch- Vlaanderenvan 'srijkswege eene bijdrage wordt toegestaan van 200,000te verdeelen over 4 jarenis door Z. M. den 6 dezer geteekend. Volgens het Leidsche Dagbladis Z. M. de koning dezer dagen met een vierspan, in vliegenden draf van Soestdijk naar bet Loo terugkeerendeter naauwernood aan een groot gevaar ontkomen, daar bij liet naderen van het vorstelijk rijtuigop den centraal-spoorweg een locomotief aankwam. Daar de postilion de voor- paarden deed vallen of volgens anderen door het grijpen der paarden door een boerwerd het leven des konings gered. Onlangs heeft te 's Hage, ten huize van Z. K. H. prins Frederik, de vierde vergadering der hoofdeommissie, tot oprigting vaneennatio- naal gedenkteeken voor November 1813, plants gehad. Uit het verslag van het daarin verhan- delde bljjkt, dat het getal der geconstitueerde commissien vier a vijf honderd bedraagt. Volgens de hoop der hoofdeommissie en de aangegeven plannen, zon men van het moe- derland en de kolonien moeten verwachten een bedrag van f 5 a 600,000, welke som toe- reikend zou zijn voor het oprigten van: 1. eene gedenknaald te Scheveningen, zoo nabij moge- lijk de plek, waar prins Willem, de souvereine vorst, op 30 November 1813 het eerst voet aan wal zette. De kosten hiervan worden begroot op f 5 a 8000; 2. een bronzen of marmeren monument in het Willemspark te's Gravenhage, gewijd aan Nederlands herstelde onafhankelijk- heid, de groote herinneringen daaraan verbon- den, de vaderlandsche mannen die daaraan voor- namelijk hebben medegewerkt, en den souve- reinen vorst, wiens krachtig optreden bovenal dien onverwachten keer van zaken heeft doen strekken tot heil van vaderland en volk. De kosten hiervan worden geraamd op f 70,000. 3. eene nationale ambachtsehool te Amsterdam, welker oprigting op ongeveer 200,000 zou te staan komen, terwijl het subsidie voor de eerste 10 jaren dezer stichting, desommavan f 250,000 zou uitmaken. De ambachten, die er onderwe- zen zullen worden, zijn: timmeren en draaijen, meubelmaken, kuipen, smeden, blik- en koper- slaan, tin- en loodgieten, schilderen, kunstlak- ken, kleermaken, schoenmaken, stoffen-verwerij en stroohoeden-fabricagie. De hooge raad heeft niet ontvankelijk ver- klaard het beroep van den ambtenaar van het openbaar ministerie bij het kantongeregt te Axel tegen een vonnis van dat kantongeregtwaarbij de kantonregter geweigerd heeft te viseren de magtiging van dien ambtenaar om het maximum der boete te doen betalen wegens het bederven van eens anders roerend goed. Door de commissie voor de staats-spoor- wegen werd den 23 dezer aan het departement van binnenlandsche zaken aanbesteed het maken van de aardebaan en de kunstwerken, het bouwen van een haltegebouw te Woensdrecht en eenige verdere werken voor den spoorweg tusschen Bergen-op-Zoom en Woensdrecht, benevens het maken van een gedeelte van den dam door de Ooster-Schelde. Deze besteding geschiedde bij insckrijving en opbod er waren 25 biljetten van inschrijving ingekomen. Het werk werd ingezet voor /450,000met opbieding van [2000, en gemnnd voor f 456,000 door den heer Pieler Kales, Wz., te Slicdrecht. De verkiezingen voor de gemeenteraden heb ben in de onderstaande plaatsen tot den volgenden uitslag geleid Aardenburg De aftredende leden P. L. Reep- makerP. L. Verheeke en A. van der Plassche herkozen. AxelHerkozen dr. L. Hoelands Janssen en M. van Dixhoornherstemming tusschen P. Dekker, aftredend lid, en M. J. vanYessem. Boschkapelle Herkozen J. F. Verdurmen met 16 en P. J. Rottier met 15 stemmen; ge- kozen J. F. Truijman met 13 van de 16 uitge- bragte stemmen. Breskens HerkozenIz. van MaleDz. everstemming tusschen de aftredende leden J. B. Been en J. Yerlinde met P. J. van Santen en Iz. van Male, Jz. Hengstdijk Herkozen J. B. Heijens met 13 stemmen; Gekozen J. Feijenherstemming tus schen P. HermanJ. F. Krieckaert en J. Cam- maart. Iloek HerkozenW. G. Dieleman met 38 stemmenoverstemming tusschen de aftredende leden L. Nijssen die 34 en P. Scheele die 32 stemmen verkreeg met Joz. Haak en M. Rie- mens, die ieder 29 stemmen bekwamen. Honlenisse: Herkozen, P. J. van Remortel met 66 en E. Pateer met 55 stemmen herstem ming tusschen W. Staal die 41Th. Buijsrogge die 38, J. J. Verdurmen die 33 en J. de Nijs, aftredend liddie 32 stemmen bekwam. Hoo/dplaatAftredende leden L. F. Wijffels, J. B. Tas en Ch. Serrarens herkozen. IlulsiHerkozenA. G. V. Hombach her stemming tusschen mr. F. van DeinseL. J. F. van Waesberghe, N. F. Verdurmen en F. H. Stubbe. Neuzen HerkozenJ. J. Fercken met 91 mr. J. P. Dronkers met 79 en J. C. Steen- kamp, PWz.met 66 stemmen; herstemming tusschen het aftredend lid J. Donze, Az.die 32 en dr. P. D. Buijze die 24 stemmen verkreeg. Nieuwvli'etHerkozen J. du Bois en P. Brak- manoverstemming tusschen J. J. Provoost en J. Kense. Ooslburg De aftredende leden J. F. Henne- quin, J. Otto Risseeuw en Iz. van Iloute her kozen. Ossenisse: GekozenJ. F. Rosseel en J. Iliel ieder met 18 en G. de Waal met 12 stemmen. Sluis HerkozenJ. H. Hennequin J. L. Stern en P. Renier. Sloppeldijk HerkozenJ. Vereecken met 22, W. P. Staal met 17 en A. Adriaansens met 16 van de 22 uitgebragte stemmen. IJzendijke: Herkozen, A. B. Carpreauge kozen H. W. F. van 't Groenewout en E. von Lesschen. Zaamslag HerkozenL. van Dixhoorn en M. van Kerkvoortoverstemming tusschen het aftredend lid A. de ICraker en W. de KlerkWz. Zuiddorpe: Herkozen, L. E. Dierick met 20 en J. Bruggeman met 13, en gekozen A. A. van Haelst met 20 van de 25 uitgebragte stemmen. Men den 1 Augustus zal een regtstreeksche postdienst aanvangen tusschen Aardenburg en Maldegem en tusschen IJzendijke en Eecloo. Bij den kerkeraad der Ilervormde gemeente te Wolfaartsdijkis den 21 dezer berigt ontvan- gendat ook ds. J. II. Gravensleinpred. te Loon-op-Zandde beroeping heeft afgewezen. Men berigt uit Breda 23 JulijHet is thans zekerdat het Ode regement infanterie alhier in garnizoen, met primo Mei 1864, na een verblijf van zes jaren, deze stad zal ver- laten en naar Zeeland vertrekken, om het 2de regement van dat wapen af te lossenhetwelk alsdan hier in bezetting komt. Omtrent den toestand van den aartsbis- schop van Utrecht, monsgr. Z wig sen, ontvangen wij de meest geruststellende berigten. In den namiddag van woensdag 22 dezer, is de operatie van het uithalen des kogels door den cliirurgijn Deckers, van 's Bosch, bijgestaan door doctor Landman, van Helvoirt, met den gunstigsten uitslag bewerkstelligd geworden. De hoogwaardige lijder heeft liaar met de meeste kalmte doorgestaan. Thans kan men zeggen, dat, zonder bijkomende omstandigheden, alle gevaar voor het leven van den kerkvoogd ge- weken is. Dit berigt zal voorzeker alom met vreugde vernomen worden. Het schijnt geen gewone kogel te zijn geweest; 'tis althans een langwerpig rond stuk lood, nagenoeg ter grootte van het bovenste lid van een vinger. Niettegenstaande de ijverige pogingen der po- licie, heeft men den dader nog niet kunnen ont- dekken. De belangstelling in den toestand van den hoog- waardigen lijder is verbazend groot geweest. De straatweg van 's Bosch op Tilburg was in de eerste dagen aanhoudend met rijtuigen bezet. Ook verneemt men, dat H. M. de koningin- moeder en H. K. II. degroothertogin van Sa.rcn- Weimar door cen telegram verzocht hebben om trent den toestand van mgr. Zw ijsen te worden ingelicht. Als eene bijzonderheid debit men inede dat door een liefhebber van oiidheden te Breda een blad is gevonden van den 28regeligen Donatus van Laurens Coster. Dit blad dat zich als om- slag om een registertje van 1497 bevond, is thans opgenomen in de bibliotheek van de arrond.- regtbank aldaar. Te Tilburg heeft dezer dagen iemand, die in 1860 gehuwd was, zich herinnerd, dat bij gelegenheid dier plegtigheid niet de naam zijner vrouw, maar die zijner vrouw's zuster was voor- gelezen. Het hieraan toeschrijvende dat hem de kerkelijke inzegening van zijn huwelijk ge weigerd was, vervoegde bedoelde persoon zich tot den wethouder, die bij onderzoek werkelijk bevond, dat de man gehuwd was met eene an- dere vrouw dan hij bedoeld had. De wethouder wist er niets beters op dan het huwelijk nog maar eens, maar nu met de bedoelde echtgenoote te voltrekken. Dit heeft dan ook plants gehad. Gelukkig was het huwelijk nog met gcene kin- deren gezegend. In de op den 23 dezer gehouden vergade ring van den Rotterdamschen gemeenteraadis rondgedeeld het vroeger ingekomen plan met daarbij behoorende teekening, betreffende „eene vereeniging van Fijenoord met Rotterdam, door middel eener vaste brag over de Maas het aan- leggen aldaar van twee breede kanalen en twee havens met de noodige bruggen eene verdeeling van het terrein en eindelijk nog eene verdere uitbreiding op de gronden tusschen Fijenoord en Katendrecht." Als een staaltje van heerschend bijgeloof, diene het volgende In de buurtschap Berkum bij Zwolle, is een boerenmeisjedat van tijd tot tijd onderhevig is aan vallende ziekte. Dit meisje wordt algemeen voor betooverd gehouden. De boeren verhalen daarvan wonderlijke dingen bv.dat zij zich zoo lang kan uitrekkendat ze over de hoogste deuren en staketsels heen kan zien. Ieder boer heeft op zijn beurt het lmiswaarin de betooverde woont, reeds in lichte laaije vlam zien staan. Geen duivelsbanner in de wereld is in staat het meisje van den booze te bevrijden. Het is bedroevend om te hooren met weiken ernst al deze verhalen door de an ders vrij besehaafde boeren worden opgediseht. De 21 jl. was een heugelijke dag voor Belgie. De koning, liersteld van de langdurige ziekte, die zelfs voor het behoud van zijn leven had doen vreezen, woonde het Te Beam bij, dat ter gelegenheid van den 32sten verjaardag zijner troonsbestijging in de kerk van St.-Gudule ge- zongen werd. Het gelieele corps diplomatick, de ministers en al de groote staatsligchamen woonden de plegtigheid bij. Overal waar de koning zich vertoonde, werd hij door de volks- menig-te met levendige geestdrift begroet. De heer Thompson, deEngelscheheelkun- digedie laatstelijk den koning van Belgie behan- dehleheeft het kommandeurskruis der Leopolds- orde, benevens 100,000 fr., ontvangen, 'sKoniugs ziekte heeft reeds meer dan een millioen gekost. De stad Antwerpert is voornemens om oji 2 en 9 Augustus de afschaffing van den Scheldetol met luisterrijke feesten te vieren. Aan eene stoomboot is de naam gegeven van ,,dc Vrijheid van dc Schelde." Het feestdoor den handelsstand dier stad naar aanleiding van dezelfde afschaffing te vieren is thans definitief op den 1 der volgende maand vastgesteld. Het zal hoofdzakelijk in een groot feestmaal bestaan. Tevens hebben de ontwer- pers van dat feest besloten eene medaille te doen slaan. Zij zal op de eene zijde Nederland en Belgie voorstellen die gesteund op de tractaten de Schelde van hare kluisters verlossenterwijl de overvloed de haven van Antwerpen binnen- zeilt. Aan dekeerzijdeleest men „Affranchis- sement de l'Escaut 16 Juillet 1863." Daar deze gedenkpenning echter niet voor het feest kan gereed wezen, heeft de commissie een model op groote schaal van de medaile doen vervaardigen hetwelk de feestzaal zal vcrsieren. Te Doornik is van een aankomenden goe- Nieuws- en Advertentieblad f OGR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 1