No. 116. Woensdag 15 Julij 1863. ALGEMEEN 3de Jaarg. ZEEUWSCH-ALAAADEREA. 948( ^n'Ti1 r5''S'o;!;:ml;,,rg 25C80' r-, j Nieuws- 40 ->'c// wy r///^ noeliha/ulclaren f#i/p/Vi;/f Ihnffsi/df! - unmidrbn/s ten 6 iirtf de pvijs van BI1VSE1S1A1VDSCHE BEBIGTEW. Bij beslmt van don 18 Juriij, n°. 69. heefl Z. M. goedgevonden le beuoemen lot 2de Inile- uanl hij lid unpen ilcr arlillerie hij hot 2do regemvesting-.,.Hill. de kadel M Telchuijs. By Z. M. lies I ii it tan den 12 Julij no> 3( is brnoomd lot kautonregler te Vlaardin«»eii mr. IV, /-tan Uemsethans kantoureglor le Sluis. De minister van binrienlandsche taken heefl deter dagen »an de gedep stalen der provincien eene aansehrijving gerigi am te zorgen dat voortaan op de gemeente begrootiiigen geene uitgaaf worde gebragl toor terterschiugen ten behoete der leden van de bureaux tan slemop- neniiiigeii ilaar hel hem gehleken was, dat op sommige gemeenle-begroolingen een post daar- »oor was uilgelrok ken. I)e minister is van oordeel dat, mogen vroegcr ilergelijke uiigateii ten lasle der gemeente gebragt zijn, de tegeuwoor- dige orde tan zaken dit met sehijut toe te lalejl. In anlwoord op hel rekwe.st van een'ige gemeeulen in het toormalig 4de district dezer protincio, ttaarbij zjj ver/.oeken verbetering in het brieven-tertoer is dezer dagen door "den heer minister tan (luaiicien berigt dat aan de geopperde hezwaren zal warden te gempet ge- komen, niet zoo als werd geiraygd door ter- plaalsing tan het grenskantoor tan Sit,is naar Aardenbiirg maar door inrigting van een direcle- dienst tan Aar.lenburg naar Mai.legem en tan IJzemlijke naar Eecloo. Deze diensi zal hegiiinen met l Augustus a. s. De Iroon tan Z. M. den koninggeplaalst in de tweede kamer der staten-generaalsedert de legering tan koning WiJJem zal tjians worden termenwd. De tterkzaamheden zijn op- gedragen aan de lieereu G-ebr U-uerixle's Hago, Er lonpl le Brnssel ecu genichl, dat II. M. onze komtigin periling een bezoek aan het hof tan Belgie zal hrengen. Naar men nit >s Wage aan den Anttverp- sehen Irecurseur >chrijft moet hel thans zeker be[iaald zijn dat de ternioedelijke erfgenaam tan de llelgisehe kroon. de hertog t<o« Brabant in den loop dezer maand eenige dagen op het Loo zal donrhrengen Het zou met onmogelijk zijn, dat de hertog tan lid. gemalio tergezeld werd en dat de vorstelijke gasten oak een be- zoek braglen aan do residenlie en aan Rotter dam. Vermoedelijk zal deze reis zamentallen met het verblijf tun prins Humbert tan Sardinie hier le lande. Naar ttij ternemen, heeft de Algemeene Synodale Commissie der Ned. Ilertormde kerk in hare vergadering tan den 10 dezer besloten l®. de tersehillende kerkeradenmt te nooiligen op zondag tAdr den mautschappelijken gedenk- dag tan Neerlamls ben ijdiiig i SI d^allhans een der goilsdiensl-oel'emngen aan de h'-rdonking io i,<to t' daortan te wijdenen 2°. van il'it beslml ken- liis le geien aan alie overige goiNdie-nstige ge- zindhedeii met mtnoodiging oiii zicli met deze godsdienstige tiering to vereonigen. In do te.rgajlering der protincialo stalen tan Zeeland welke dingsdag atom) 7 dezer geopeiid en trijjag 10 dezer ge.slolen is. js o. a. mededeeling gedaandat >le heer C. Schout Vctl- lun/s, te Simsoiii redenen tan gezondlieid zijn ontslag alsylid der stalen heefl genomen. v De beiiundelmg tan het gettijzigd ontwerp tan gedepnteerde stalen voor een reglement van policie toor de polders in Zeeland, is terdaagd tot de tolgende zomertergadering. Naar aanleiding tan de adressen van J. da Putter c. s., le Axel, en C. M. ran l)i, h'onrn C. S., te Zaamshig, is besloten ait 64 tan het reglnneiil op de bunrttvpgen en toelpaden in Zeeland, aldus te vtijzigen Vlas en jxenuip mag in de slooten fangs de tvegen niet le roolen worden gelegddan met schril'telijke loeslem- timig tan het polder- en tan het gemeeiitebe- stuur, en mils op een afstand tan met minder dun 100 elfeu tan de bebonwde kom eener ge meente. Hij weigermg, kiinnen belangliehlten- den in I eroep komen bij gedepnteerde stajen. Binneii den afstand van 45 elleu van die wegen mag vlas of hennip niet worden verwarmd De vaoantierust tan den hoogen raad der Nedcrlandeu werd jl. maandag gestoord door het behandelen der navolgende zaakZakere M. Willtmttn hniavrouw van C. Overdulvetu eVf'LTr?'!* Werd naI^eklaa?(l het op eens anderen erf opzettelijk slrooijen van brood, gemengd met Iuciferskopies eUArataT7q VV 1h|°e'IderS daar aanB'ezig te hel,ben gevoederd Art. 4/9 YUtboek van Strafregt luidt aldus: Mel eenegeld- boete van 11 tot 15 franken iagesloten zullen gestraft worden- lo. degenen die opzetMjk aan eens anderen. roerende eigen! dommen schade toegebragt zullen hebben." Aangezien nu hoenders huisdieren zijnviel het gepleecde wanbednjf onder de categorie van art. 479 voorschreven De beklaagde vvenscble ter voorfcoming van regt.vervolgmg 2-.;vr,,Z,e gebru,k le niaken van de bevoegdbcid bij art v etboek van btrafv. door nametijk vrijwiliig het mavi" mum van de boete 7,50) te betalen. InLolge de Zthl' paling van dat art 254. zal de boete aan den befoegden out-' vanger met anders kunnen worden voldaan dan on schrifteliike magngmg van bet Openbaar Mmisterie. door den^rntonS voor gczien geteekend. r Met Openbaar Miui.terie na verleende die scbrifteliike mas- tiging, doch de heer kantonregter vveigerde die voor gezien te" wa's dVd0PhM° V°°ral da' ZKd' Achtbare ">et overlnigd was, dat de beklaagde opzettrHjk dit vvanbedrijf geplergd beeft n <I"-e weigermg voorzag thans bet Ope„l,m„- Mirusterie den officer van jnstitie bij de regtbank van dat a,Ton- dissement zic-l, ,n cassatie - Nadat de raadsheer mr. W.ltoeni in deze gerapporteerd had conctndeerde de adv -gen. mr. KarZ boomdat de hooge raad deze voorzienir.g zal verklaien niet outvankelyk te zijn. De uitspraak is bepaald op 24 Julij e. k. iVouzeti 14 Julij. Voor zoo vcer'noodi" hcriiinerc,: vtij ,le kiczers, ,lat op iliugsilaL- 21 zer, alhicr il„ terkiezing tun tier leilen toor '•'■n fjemeenteraad zal plauls hebben ilal aan lie beurt tan .-.ftreiling zijn. ,10 heeren mr. J. P I) run leersJ. Ferclcen, J C. Steeukamp, PWz en JDonzeAz. 1 1 en (Iat do inlevering dor miic»ci iiijr tier slenibrit-fjes ilien ,li)g kan geschieiien van lies voormiiblags 9 lot ties namiddags 5 uro, AxeS, 13 Julij. Na twee jaren herderloos 8,Jn Reweest mogt deze gemeente het toor- regl smaken op den 7 dezer barer, beroeiier, leer a nrds. J. G. P/aauwvan Steeudereii en lironkhorstin haar midden te zien. Gisteren voor,„i,I,lag had het plegtige werk der bet est iging van Z.-Eerw. plaats hetwelk n-r- ngt werd door den consilient, ,1s. Ter H in/eel s-prekendo naar aanleiding tan Matth 28 18, 19 e„ 20, (taorz. Ps. 65:1 e,,2, lusschenzGez 91 Ps. 134:3. naz.Ps. oJ IJ DeS namiddags trad de nieuwe leeraar to„r de gemeente op, en had tot teks. gekozen P 1DK o" Z"1,' °"'C «elu'<Jen (4"orz. I». lOo. 1 en 2, lussehenz. Guz. 2-1 l>« 69 7 naz Ps. 72 1 Ij. Eene tali ijke menigte helangstellenden zoo oil deze als omhggemle gemeeulen, benetens tij predikanten ,i(.„ ring> VVOonden deze iniiriik wek kendo plegligheid bij Mogen wij ons king in het bezit van den nieuwe,i leeraar terheugen, en moge 7.ij„ VTerk hetwelk hij onder ons begrmnen heeft. tot nut en zeuen .van deze gemeente zijn; daartoo vorleeno de Deer Zijnen zegen - Naar men terneemt zal door het ijepnfle- ment Axel, der Maalsehappij lot AW van 'tAl- rjemeen rnorgeri avond lt*ii 71 ure - de plegtige mtreiking van een zilveren eermelaal plaats heb ben a a it Hernardus Achete Sas-tan-Genl we- gens het redden van een kind nil het vvater met letensgevaar, tot vvelks oplnistering het alhier beslauude fanfaren-gczelschap is uilge- uoodigd, Jl. zaturdag stomlen toor het provinciaal ge- regishof in Zeeland teregt Seraph inns Standaert troeger horlogiemaker on koopman Sly/vie otnenderszyno hiiistrouw. en Marie Louisa \emliooteuweduvve Jan mn den Brocche alien wonemle le IJzendijke, en thans le Middelburo gedeiineerd beschuldigd de eersle van lieifrie- geltj-ve bankbreuk door kort voor rn na als koopman gefailleeril te zijn, koopumnschappen en amlere goederen, lot zijnen boedel behoo- rci.de, to hebben terdmstord en met helzelfde doel tenlichte terkoope,, te hebben gedaan- de tweede en derde van strafbare medeplindoJ heid aan bedriegelijke bankbreuk door zamen- spannitig met den eersten beschuldigde orn de roerende goederen, aan dozen boedel toebehoo- rende ten deele to terduisteren door ze met dat doel vvog te brengen de derde door ze de-s hew us I le helen Ptl tot de gemelde verdichte terkoopen le hebben medegewerkl. Bij arrest van den 13, heeft het hof hen scliul- dig verklaard aan de lien ten lasle gelegde feiten en hen, met loepassing der verzachteude wetshe- palmg. nil hoofde van hunne geringe omstaii- oigheden hun nedengrn stand en betoond bs- rouw veroordeeld den eersteu lot eene correc tionelo gevungems van 1 jaar oikde beide anderen lot gelyke gevangenisstraf tan 6 maanden, met bete! tot aanplakking tan het arrest en plaat.sinn- in oe mddclbur/jsche Courantalstnede tot terug gave der overtuigingsstukken aan de tugenaars ox regthebbenden. A!s c-eno ncgende pogiug ter .enullina^ van de vacatuie, is den 8 dezer bij de Her* gemeente to AA'olfanrtsdijk eene beroepmg uit- ge "-agt op- ds. Johannes Uenricus G raven stein sedeit 7 July 1S6I predikant te Loon-op-Zand welke alzoo, volgens art. 52 v{in het reglement op de yucaturen in die vacaturo niet beroen. haar zijndctan wege de Synode of de Synov dale commissie daarvoor dispensatie zal behoeven. Aai. de algemeene vergaderihg der Zuiil- ueyelandsche onderwijzersvercenigiog welke on rnj' jg den 17 dezer te 's Gravenjiolder zalgo- ho.iden worden, zullen ook deelnemen a| de onderwyzers nit Noord-Beveland mitsgaders die van A ere ofschoou te gader tot het lst0 sehoold,strict Lehoorendewelk blijk Tanambls- broederlijke toegenegenheid met h'ijzonder wel- gevalien is ternomen. De gemeenteraad van Oudelande heefl bc- sioteu tot hel afsehaffen van de betaling der sehoolgelden, terwijl die van Driewegen zich genoodzaakt ziet de tocpassing van art? 36 der wet op hel lager onderwijs in te roepenten emde gevolg te kunnen geven aan de zoozeer gevorderde verhooging tan des onderwijzers jaarwedde waarloe de financiele krachien dei gemeente le kort schieten en zomier welko verhooging het gebleken is, dat do beslaande t a cat ii re niet op eene toldoende wijze zal kun nen vermId tvorden. Den 6 dezer is van Vlaardingon de eerslo nieuwe baring in do residenlie aangcbrngtdie als geschenk hestemd was voor 11 li. MM. den koning en de kouingin en de verdero leden van het koninklijk gezin. Een sigarenmaker te Kampen, oud 37 jaar heeft dezer dagen bij den hurgerlijken stand* aangifte gedaan yan de geboorto von zijn 20sle kind. De zoo rijk gezegende moeder heeft haar 39ste letensjaar bereikt. Wen verneetnl dat door den hagelslag die onlangs le Haaksbergen jilaats had die slreck over eene lengle Tan ongeveer twee uren en over eene breedle vanitol|„ur gaans in door- snede, geteisterd is, en tvel in de rigting van hel zuidwesten naar hel noordvvestenhegin- iiende bij de gemeente Eibergen en eindigendo aan die van Louneker, ahvaar rogge en lioek- weit benetens andere gewassen grootendcels zijn vernield, De daardoor veroorzaakte schade'is ODl'erekrr.liaar voor tie bewonef-r,"" die dss.-h" veel zullen lijdenvooia) I ij den stilsland der %v every. BUITEAXAIVDSCHE BERIGTEK." -Men meld I „it Brussel dd. 8 July: De ko ning heefl gisteren, voor de eerste rnaai sedert germ men tijdden ministerraad te Laeken ge- pr.es,deerd. Daamit l.lijkl, dat de Engelschc geneesheer de heer Thompson, gelukkig ,-e. 8 g '8 ,n zlJ"e Beslrijding van 's konmgs kwaal - De^ conferentie over den Scheldelol za| op {K»n 15 dezer maand omler voorziUmry van den minister Rosier, te Brussel gebouden wor den. De baron Geriche zal Ncderlaml verlegon- woo rdi gen. - In beriglen nil Belgie vindt men den na- volgendeu staat van de definitjef tnstgestcldw ver- deelmg der afiioopsom van ilea Scheldelol: Ooslenryk 549,o62 francs. Wemen 190.520. B r a z 111 e 1,680. Chili 13,920, Denemarken 1,096,800 Ecuador 1 440 Spanje 431.520 Ro- mcinschi: Slaat o,760, Verecijigde Slaten 2,779 200 Frankrijk 1.542,720, Groot-Brittanuie 8,782,33)0 J-th./.O, Italic 487,200, Luheck 25 681 Meck lenburg 1.036 320, Noorwegen 1,560,720 Ol denburg 121,200 Peru 4,320Portugal 23,280 lOfi'sn"" a i0 6.40; ^rkM'n'i.jnsche confederatio T l A onn '-T 42S'400' Sweden 543,600, iurkije 4,800. lo zame,, 22 960,360 francs Volgens hel Frankfurter l.|,.d Europe, is even we I Mecklenburg nng niet (ol kapital,- satio locgetredcn.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 1