No. 115. Woensdag 8 Julij 1863. 3de Jaarg. ALGEMEEN ZEEU 1V8CHVLAAM)KKE>. Nieuws- en Advertentieblad V^Oft bit Weekblad tvordl etlcen Woensdag -niorgen uilgegeven bij J. Sturm, 1e Neuzen. be prijs is 80 cents in do drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneerl zich bij alle HaekhandclarenPosldirecleuren en brievenbushouders. Adverlentien gclieve men nan den Uitgever in te senden niter lij/c Dingsdag des namiddags ten 6 are de prijs van I lot 4 regels is 40 cents, voor el ken regel meer 10 centsbehalve 35 cents zegelregt voor clkc plaatsing. BIIVNIEtVLAIVDSCHE BERIGTEN. Bij Z. M. besluit tan den 3 Julij, n°. 60, is aali G. erdooren notaris Oilmen het arron- dissement Middelhurg tergund zijncjslandplaats tan de gemeente Aardenburg oter le brengen naar de gerneenle Middelhurg. Bij Z. M. besluit tan den 4 Julij, n9. 57 zijn benoenid tot nolarissen liiunen het arrondisse- meut Goes, ter stand plants HonlenisseA. J. C. 1'. brossaertscand. not. le Vught, en te Sas-tan-GenlA. A. Vermandelcand. not. en lid tan den mad aldaar. Men terneemldat Z. M,bij besluit tan 28 Junij II., n°. 30, hewilliging lot tesliging der Rotterdamsche bank heeft terleend. Door den minister tan biunenlandsche zaken is bij de dienst tan den rijkslelegraaf o. a. benoemd tot telegrafist der 2de klassc do lelegrafist der 3de klasse J. M. van den briessen Mnrcewvte Neuzen. Bij de tweede kamer der staten-generaal die tot nadere hijeenroeping gescheiden is zijn onder anderen aanhangig gelileten de weUonl- werpen unpens do terboogiug der grondbelasting in Limburg, tot regding tan het regtsgebied der regterlijke collegien en lot regeling tan het geneesknmlig staatstoeligt enz. Door 24 Nederlandeisin Rtisland tvoon- nchlig is in eon adres geklaagd, oter de hou- ding onzer regering in de Poolsche kweslie. Daarin wordt gezegd dat de Rtissisrhe regering zeer wel gezind is en dat de Poolsche opstand slechts aaugeslookt wordt door eene revolution naire factie, zoodat bij niet kan gezegd wordeu eene Rationale te zijn. Op die grouden hoofd- sakelijk terzoeken de adressanten do leden der tweede kamer den minister tan biunenlandsche Zaken in zijne handelingen ten dezen niet terder te oodersteunen omdat de door hem getolgde rigting is niet eerrolniet nationaal en niet in het bebmg van den slant. Op toorslel tan de commissie toor de terzoekschriflenis de tweede kamer ten aanzien tan dil adres otergegaan tot de orde tan den dag. De hooge mad der Nederlanden (kamer tan bijrgerlijke Ziken) heeft den 30 Jung II, vtederom tieslistdat ingetolge art. 288, Burg. Well)., zoowel bnitensporighedenmishandelin- gen en grote beleedigingengezamenlijk door den eeuen echtgenoot jegensilen anderen hegaan als ook ieder ilezer drie daadzaken afzonderlijk toldoende is om scheidiug tail tafel en bed in regten to tragen. iWeuZCl) 6 Julij Gedurendo de torige maand zijn het kanaal alhier opgetaren 52 zee- schepen melende 4642 tonnen en 218 binnen- irhepeo, m. 15988 t. en afgetaren 28 zeo- schepen m. 4753 I. en 207 binneiiscliepcn ni. 15275 t. j sedert 1 Januarij 1863 opge taren: 1 19 zeeschepen in. 16612 t., en 1815 binnenschepeiiin 75498 I.; en afgetaren 109 zeeschepen. tn 18077 I., en 1766 biniiensche- pen, m. 68957 t. in de zes eersto maan den tail 1862 opgetaren: 105 zeeschepen, in. 12987 I., en 1197 binnenschepen "*n». 51870 I., en afgetaren: 9S zeeschepen, in. 16566 t. en 1216 binuenschepen m. 55415 t. 1'euzeii i 7 Julij. Men terneemtdalten getolge der wijziging in de dienst op den Ne- df-'andsch-Belgischen spoorweg, sedert 1 Julij laalsll., de brieten en nieiiwsbladen nil Holland die vroegcr om 2 ore le Hulst werden aange- bragtom 9 ure 's morgens aldaar aaokomen. Indien het terlrek der post tan Hulst naar Neuzen ook daarnaar werd ingerigldan zou de Hol- landsche correspondentie om 12 uro, en dus 5J uur troeger, bier aankoincu. Axel29 Junij. Op heden hadden alhier, nahij de Drie Schouwen, onder begunstiging tan het schonnste weder, door het Bestuur der Zeeumschc Vcreem'ging tnl vcrbetering van het paardenrasonder beschermheersehap van Z. M. den Koningde jaarlijksche uilgeschreten keuring tan paarden ringstekinghardilraterij en wedren plants. Het uitgeslrekt en bij uilnemendheid zoo ge- schikt terrein in ile truchtbaro en fraaije om- slreken onzer stad leverde het oog het heko- rendste gezigt op. Ruim bezel als het was door telerlei met vlaggen tersierde lenlen en door tele prachlige equipagien en la! tan rijke toi- letten, opgeluisterd door do mnzijkgezelsrhap- pen tan BasseteldeMoerbeke Hulst Koewacht, Sloppeldijk en Axeldie !>ij afwisseling de schoonste muzijkstukken lielen hooren en niet weinig tot terhooging tan de feesltreugde bij- droegen. Vijf a zes duizend vreemdelingen bezocnlen het inderdaad zoo sehoone als bijzonder geani- meerde feest, en Axels tiijtere ingezetenen mogten zich <1 ns in telerlei opziglcn in den groolen loetloed tan opgeruimde en trolijk geslcmde gasico verheiigen. Ten 12 ure had de keuring tan de lenloon- gestelde paarden plants en werd door b. van Pultelandbtniner le Koewaeht, de eerste prijs tan 10 toor het schoonste merriepaard door den stamhengst der tereeniging Willetn, gedekt behaald nan P. A. Vereecken landbouwer te Sloppeldijk, toor het naasll ijkomende schoonste merriepaard werd de tweede prijs tan f 5 toe- gekendaan b. A van Ackerlandbouwer te Westdorpe, de eerste prijs tan f 10 toor het schoonste roinpaard tan 5—6 jaren oml aan J. F. Goethalslandbouwer to Neuzen, de tweede prijs tan 5 toor bet naastbijkomende schoonste roinpaard lerwijl den fieren stam hengst toormeld, zelte door tele hetoegde beoor- deelaars, als het schoonste paard werd geroemd, Na afloop der keuring nam het feest een aan- vang met de ringsteking waaraan 37 miters deeluamen. De uitgeloofde prijzeri bestaaode nil: 1°. een ziUeren zakhorlogie, 2°. een dilo ketlmg, 3°. een dito cachet en sleutel, en 4°. ecu dito pijpdopperwerden respectitelijk be haald door: II. de Moor, landbouwer to Zaam- slagF. bellaertlandhouwcrsknecht te Wesl- jjorpeMagnus, landbouwer te Sloppeldijk, en Capponmolenaarsknecht te Axel. In de eerste fiarddraverij toor bereden paarden, (raspaarden en zoogenaunrde lieerenpaarden nit— geslolennameii 18 paarden deel. De eerste prijs tan 50 werd behaald door den Z war ten ruin tan de vveduwe J. van den Uulck lario'bouwsler te Axel bereden door haren zoon C. J. van den batch; de tweede prijs, zijnde een met zilter gemonteerde rijzweep (crarache), werd behaald door hot paard tan C. Morras land bouwer le llnnteiiisse door hemzelten bereden. In de tweede harddraverij toor bereden paarden tan alle lunden en rassenlippen 10 paarden. Do eerste prijs tan 50uilgeloofd door den hrer Fug. Lippensburgemeesler tan Saffelaer wonende le Gent werd behaald door do limine Engelscbe merrie bereden door den eigenaar ilen beer van den bulekcte St.-Nicolaasen de tweede prijs tan 15 nit iuleggelden od ^2,50 ppr mededinger werd behaald door het bruin Engelscbe roinpaard Fauschc le Vent, toebelioorende en bereden door den heer Alfred Mezot, to St.-Nicolaas. In de wedren tan landbouwerspaarden vvaren 11 paarden ingeschreten. Do eerste prijs van f 50 werd behaald door het bruin merriepaard tan den heer A. A van llaelst, landbouwer to Zuiddurpebereden door P. de Koningdo tweede prijs tan 10 door dat tan G.G.Galle, landbouwer le Axel door hemzelven bereden de ilerde prijs een met zilter gemonteerde rijzweep (crarache) door het brum merriepaard tan G. G. Galle, landbouwer te Axel, bereden door A. de Martelaere boerenknecht te Axel. Aan do lieereiirid namen 8 paarden deel. Do prijs tan /200, geschonken door den beer jhr. C. de Maere, toorzitter der vereemging werd behaald door het paard Miss Anna loe- hehoorende aan de socieleil Equestrc te Gent bereden door den heer dc bastjr. te Gent. Na den afloop tereenigde zich de commissie en de wcrkende deelnerners, gerolgd door eerie onoterzienbarc tolksrocnigte, op hot ruimo markt- plein alwaar, onder gepaste toespraken, door den heer dr. Z. lloelands Janssen, secretaris der tereeniging, bij ongesteldheid tan den geachten toorzitter jhr. de Maere, diens function waar- nemendede prijzeri aan de winners werden uitgereikt, terwijl aan elk der rmizijkgezelschap- pen, ter herinnering aan het feest, een fraaije zilteren terguiden medaille werd geschoukiiri. Oterigcns is het feest, dat lot laat in dan nacht toortduurde in de heste orde en zonder sloornis afgeloopen. IVestliapellc6 Julij. In den tnorgen tan den 4 dezer zijn door de mar£chauss£e tn de rijksteldwachler getankelijk naar het huis tan arrest le Middelburg otergebragl de personen tan M. 11. en J. de P., beide dijkwerkers wo nende te Weslkapelle terdacht wegens nachle- lijke diefslal der gewone wekelijkschc wasch door middel tan builenbraak en inklimmitig in do woning en ten nadeele tan Hendri/c Koppen- jan landbouwer, wonende to Meliskcrke» Door de classicalo vergadering tan Uzrn- dijke zijn de natolgende tienoemingen gedaan Tot praeses G. battekele Brcskenssccuudu* C. P. buijzc te Hulsttot lid F. van bins- bergente Hoek, secundus L. b. G. Krolle Schoondijke lot ouderling J. J. Fercken ouder- ling le Neuzen, secundus J. Ncdervecnouder ling te Hulst. Voor do taccreude hoofd-onderwijzersbe- trekking te Retranchementwordeu, op eeuo jaarwedde van f 500 met trije woning en tuin en bet rooruitzigt op het genot der kerkcljjks hedieningen, sollicilanlcn ojigeroepon t6dr ilen I Aug. e. k. Uit Groede worill gemeld dat ccn jong meisje naar, men zegt ten getolge tan leleur- stelling in do liefde, gepoogd heeft zich, door het springen in eenen walerput, tan het leven te lierooven. Een in de nabijheid werkend per- soon had zulks gelnkkig gezien en heeft alzoo de oogelukkige nog in tijds gered. Van daar wordt ook nog medegedecld dat hij den moienaar van der Meuleneene blocm- kool in den tuin groeit welko v66r den winter geplanl is en lharis twee stammen heeftdc eene met zooteel zaad, dat zulks wel een' halteu kop zal vullen, en do audere met eene hloemkool. die nog wel niet tolwassen, maar loch reed* grooter is dan een kinderhoofd, Te Eede is den 24 Junij jl. do huistronwr tan P. van Doven hevallen tan drie welgescha- pene kinderen 2 jongens en 1 meisje nan welko bereids de H. Doop is toegediend, Te Goes is den I dezerden dag ttaarop de trijterklaring der slaten in Suriname in wor king is gelreden deswege een openbare dank- slond gebouden onder toorgang tan ds. Drost pred. bij de Hert. gemeente aldaar. Bij de Hertormde gemeente le Wemel- dinge is het tcrblijdende berigt ingekomen, dat eindelijk hare zevenliende poging is geslaagd en dat alzoo hare beroeping, op ds. VV. Petri pred. te Aalst, uitgebragtdoor ZEw. is aaft- genomen. Gelijk in andere streken zoo ook tertoo- nen zich in Zuid-Beveland op sommige akkers almede weder do terschijnselen der aardappel- zieklo. Men berigt uit Bath, 1 Julij s JI. zondag middag kwam do sloomboot Telegraaf hior tan Antwerpen aan. Vier dames, passagiers dezer boot, namen een rijtuig om het land in to rijden. Ongelukkig tiel het rijtuig, waarin zij gezelcw waren om door het op hoi gaan der paarden door ecu of ander terschrikteu tweo dier dame# werden zoo erg gewond dal de genoemde sloom boot later leruggckeerd twee genoesheeren uit xsvoruutxir g o srano en neioond bs- satio loegetreden.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 1