No. 114. Woensdag 1 July 1863. 3de Jaarg. ALGEMEEN ZEEE WSCH-VLA ANDEREN. Nieuws- en Advertentieblad DitWeckblad tvordl elken Woensdafimorgen uilgegeven bp J. Sturm. ~e Keuzen. Deprijs is 80 cents in de drie maandcn en franco per Post 9-' f-"-/ J aho"!"'crl z'c l hiJ allc Boekhandclaren Postdrrecleuren en Brievenbushouders. - Advertentien gelieve men ami den Uilqever inlezenden uilerlijk Dmgsdag des nmmddags ten 6 are de pnjs van 1 ,ot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 centsbehalve 35 cents zegelregt voor elite gat ing BUVNENLANDSCHE BERIGTEN. Bij besluil tan den 26 Junij n°. 65 lieeft Z. M. goedgevouden 1°. uil hoofde van veran- dering van woonpl.ials eervol onlslag te ver- leenen aan C. Schilleman als 2<le Untenant hij hel hatuillon ruslende schulterij n°. 4, in Zealand, en 2°. in do provincie Zeeland le henoemen bij het Uataillon n°. 4, tot 1 ste luilenant F. Cnrpreav.limns 2de Initenanten tot 2do lui- tenants 1). F. de I'aauw lhans sergeant en A. van lhans schuller. Bij Uesluil des konings van den 27 Junij, ii°, 78, is T. de Smidt ontslagen als kapitcin Bij het Uataillon ruslende schulterij n°. 5 in de provincie Zeeland. Volgens een Berigt nit Delft van 25 Junij, is aan de koninklijke akademie ahlaar dien dag voidoend examen afgelegd als civiel-ingenieur door den heer C. A. Carpreau van IJzendijke. Ilel traktaat met Bclgie betreffende den afkoop van den Scheldelol is eergisleren door do tvveede kamer der slate u-gencraal met alqe- meene slemmen aangenomenook het on twerp tot verhoogmg van het hoofdsluk hinnenlandsche zaken 1863 (ondor anderen ook voor de calami- teuse polders in Zeeland) is mede met atgemeene slemmen aangenomen. Breskens 29 Junij. De gemeenteraad alhier lieeft, in zijne zilting van 23 dezer, tot hulponderw ijzer Bij de openBare lagere school Benoemd J. Hhek van Biervliet lhans hulpon- derwijzer le lleinkenszand en dit wel ter aan- vulling der vacalure, ontslaan door het verlrek van den heer Bijleveld aan vvien op verzoek door den gemeenteraad van Breskens eervol en loffelijk onislag verleend is, en no als hulpon derw ijzer naar AardenBurg is verlrokkcn, Bij de aanBesleding van Buitengewone wer- ken aan de Calamileuse polders in Zeeland op den 27 Junij jl. te Middelhurg gehouden zijn aannemers geworden de volgemle heeren als: Van den polder Borselen van flallerh voor /'9300 Hoedekenskerke A. flinders2500; Willem-Anna, P. Kalis15000 W'aarde J. Filis 4700 Wilhelmina P. Kalis 31000 Oost-Beveland .4. Panders f 28600 Stave- msse (a) C. Smits f 16698 Stavenisse Dronkers, 6400 Stavenisse (c) Dronkers f 4600; ScherpenisseP. Kalis, f 7400; Bor- rendamme, Dronkers f 16600; Flauwers (a), C Smits28700 Flan wers (1>) Ringelbert f 16900; Bruinisse, J. Filis, f 5900 Nieuw Noonl - Beveland J. van Eck 9000 Anna, J. Filis, 1700 Oud- en Jong Breskens Hlonje7900; HoofdplaatJ Filis, f 10900; Margarelha, G. van de Vrede/'4400; Kleinen Huissens, I'aiitv f z300; Eendraglvan Poperen /"II500; W'alsoorden, C. van Eck,/Zb50; te zamen 242.4 48. Hel Bouwen van een nieuw raadhuis met toren te AardenBurg, is, Bij openBare aanBesle ding den 23 Junij jl., aangenomen voor f 13300 door J oh. Plijenbergh, mr. limmerm. le I Jzendijke. Op hel gehuchl de Nieuvve Sluis, ge- mecnte Breskens, zal van vvege die gemeenlo cen schoollokaal en onderwijzerswoning geslicht worden Bij puldieke aanBesleding op den 7 dezer, Doordien het schoolondervvijs le VValer- landkerkjo nog voortdurend geheel stil staat verncemt men, dat hierin gedi-eltelijk zal*oor- zien worden door den heer Beijershoofdonder- wijzer te IJzendijke, die op zieh genomen heeft de schooljeugd aldaar 's nanuddags van half 5 lot 7 ure onderwijs te geven. Dezer dagen is le Sluis weder een zegel- stempel onlgraven dat goed liewaard is getdeven en reeds eenige eeuwen oud moet zijn hoezeer hel van minder waarde te achteu is dan die welko men in vorige jaren aldaar gevontlen heeft, en die voor de gcschiedenis van lielang waren. Men meldt nit Middelhurg25 Junij: Gisteren is de behandeling der zaak van mr. C. A. W. P. van llaerle voor het proviueiaal go- reglshof alhier ten eindo gebragt. ilet openbaar minislcrie heeft gerequireerd vernietiging van het appfd en bevesliging van het vonnis des eersten reglers, met wijziging der daarBij op- gelegde slraf in eene et-nzamo opsluiling voor den lijd van ten hoogsle 1 jaar, ecuo geklhoeto van ten hoogslo f 100 en in do koslen. De heklaagdc die zelf zijne vcrdediging voor- droeg, heeft geconclndeerd tot ontslag van alle regtsvervolging of subsidiair lot vrijspraak en schadeloosslelling voor gemaakte kosten zoo in eersten aanleg als in lioogcr heroep. De uitspraak is bepaald op woensdag 1 Julij. Eenige dagen geleden is een arbeider in do gemeente Bruinisse spoorloos verdvvenen zoodat men vreesl ilal hij een eiude aan zijn leven heeft gemaakt door zich to verdrinken. Indien dat gerucht zich hevesligd, mag het opmerkelijk worden geacht, dat een jaar ge leden zijne zoster zich op gelijke wijze van het leven Beroofde. Jl. maandag middag vervoegdo zich aan hel kanloor van de heeren Po/a/c Zonen aan de Hoogstraat te Rotterdam, eeii goedgekleede Boerenman van een dorp nahij Zall-Bommel vragende of men hem een Bank'hiljet van f 1000 wilde wisselen, hetgeen werd toegestemd. Reeds had men den Boer hel geld toegeleld toen men in hel door dezer) oiergegeven BaukBiljcteeno der Bij II. J, T Malveldto Leyden uilgegc- veno nienwjaarswensch herkende. De policie wist den Gelderschon Boer echter spoedig in te rukken en hem voorloopig do gelegenheid te Benemenzijne industrio nog elders voort te zetteu, M. van Druneneen zeer gegoed land- Bouwer te V\ijk Bij Heusden had aan zijne dochtcrFran cina van Drunen, huisvrouw van G err it van den Sleenovcn arBeider met twee kinderen een huis verhuurd en omdat zijne in Behoeftige omslandigheden verkeerende doch tcr op den 1 Mei de huur niet had aangezuiverd het jieheelc huishouden jl. zaturdag geregtelijk het huis laten nilzelten, Hel gemeenlehestuur dat meer medelijden met de ongelukkigen had dan do onlaarde vader, heeft het gezin voor- loojiig hnisvesliiig verschaft in den toren der Gereformrerde kerlt. Op maandag 22 Junij II. heeft de hond van den heer Nijenhuis, to Goor na eene drag! van slechts 59 dagen, geworpen 12 jongen en den daaropvolgenden dingsdag nog 1 dus te zamen 15 jonge honden. Deze Buitengewone vruchtBaarheid is Bij jagthonden hoogsl zeldzaam van dezelve zijn Bij of korl na de geBoorte ge- storven 5 sluks terwijl de overige 8 zich Ue- nevens do moeder in hlakenden welstand Bevinden. Een telegram op den 26 Junij Bij de re- dactie van de lleraut onlvangen Beval het be rigt. dat Matamoros op don vorigen dag te Li verpool verwacht werd en wel met de stoomboot llic Venetian. BUITENLARJDSCHE BER5GTE1V. In den voormiddag van den 24 Junij jongstl. is voor Antwerpen hel Hollaudsche stoomschip Telcgraajdienst doende tusschcn genoemde slad en Rotterdam, aangevaren geworden door de Belgische stoomboot Baron Osy. Do spiegel van ilen Telegraaf is verhrijzeld. De schade vvordl op 10 000 francs Berekend. Dezer dagen werd te Antwerpen eeno vrouw die 's avonds haar work thuis Bragt door een vlieg gestoken. Zij gaf daar zoo dadelijk geen acht op. Naauvvelijks echter te Bed lig- gende, kreeg ze hevigen pjjn in den arm en des morgens was die reeds geheel zwart. Een paar uren later tuoesl die to! aan den schouder wor den afgezet. In den namiddag van 17 II, ontlastte zich een zwaar onweder Boven do stad Kculen cn omslreken. Bij fort IV, over de Hanenpoort werden een soldaat en eene vrouw door den Bliksem gedoodook sloeg de Bliksern in do woning van den cornmissaris van policie en in de kerk Klein Martin. In Saxen heBBen zware onwecrsBuijen mede groote ongelukken te weeg geBragt. Te Dresden is do Bliksem op zes verschillemie plaatsen in- geslagen en in sommige gemeenlen moet al het veldgewas door den higel vernield zijn. Men sehrijft nil Parijs, in dato 23 Junij, dat dezer dagen Bij een der aanzicnlijksle Ban- kiers to dicr stedo Russische Banknooten ter verwisseling zijn aangeBoden, hlijkhaar afkom- stig van den te Warschati door BcamBteu der bank gepleegden diefstal, ton tied rage van dertig millioen gulden do nomrners tocli kwamen voor op de door het Russische gotiverneroent gepu- hliceerde lijsl. De Bankier heeft de inwisseling gew eigerd rnaar was tc groot vriend van do I'olen om den houdcr vermoedclijk een der dieven of iemand die met dezo in verband staat aan de justilie le willen overleveien. Hij lieeft hem laten gaan eu deze zal dus wel denkelijk in een der overige Europesche hoofd- sleden do inwisseling Beproeven. lo Parijs is dezer dagen een karreman door zijn paard zoodanig in don huis gebeten dat hij onmiddellijk dood hleef. To Bordeaux hebBen dezer dagen ernstigo ongeregeldheden pluals gehad. De aanleiding daarloe was, dat er een spoorweg zou worden aangelegd om de haven en hel entrepot met het spoorwegstalion lo verBinden. De sjouwerlieden, voerlieden en haven-arheidersten gelale van eenige duizenden, die zulks als eene inbreuk op hunne privilegien aanzagen verzelteden zich diensvolgens tegen het leggen der rails. Do policie kwam lusschcnbeidedoch was niet Bij magto het gcweld te dempen alstoen versche- nen een hatailIon iufanlerie eri een pelelon jagers te paard, die zich genoodzaakt zagen van hunne wapenen gehruik te maken. Men Bood hevigen tegenstand cn aan weerszijden werden personen gekwetst. Eindelijk gelukte hel der militairo magt een 200lal der meest opgewonden werk- liedcn in hechtenis te nemen ten gevolge waar- vun de rust hersteld werd. De heer Addesson student in de genees- kundo zoon van een leeraar in de Engelsche taal aan het lyceum te Bordeaux is overlcden ten gevolge van het inademen van vergifligo dampen hij eerie lijkopening. In een der Fransche daghladen Icesl men hel volgende Een jong onder-oRicier hij het expeditiekorps in Mexico had zich door zijne dapperheid zoo eervcl o.nderscheidendat do koloncl hem op het rapport voor eene decoralio aanbeval. Zoodra de jeugdige krljgsman dit vernam verzociit hij don koionc! eerbiedig, maar tevens dringend hieraan geen gevolg lo geven. Toen de koionei hem daarop naar do reden van dien zonderiingen wensch vroegaar- zelde hij zich daaromlrent te verklaren, doch op aanhouden van den ovcrsio, kwam hij er ein delijk openhartig voor uit, dat zijn vader in do gevungenis zat en dat hij, ais zoon van cen vader op vvien eeno sniet kieefde, zijne borst met geen eereblyk mogl zien versieren. De koloncl, daarover getrofTen schreef een en ander aan een zijner vrienden die tot het ge volg des Leizers behoort en het aan Z. M. rnede- deelde. De keizer lict de zaak lerslond onder- zoekenen nu bleek spoedig dat hel feil waarvoor de man gevangen zat, wel van vrij ernstigen aard was, maar loch groolendeels moesl worden loegeschieven aan eeno oogen- blikkelijke door den wijn veroorzaakte opge- wondenheid terwijl hij in de gevangenis, zoowel door zijn gedrag als door zijne woordeneen opregt berouw aan den dag legdo. Op grond daarvan, schonk Z. M. hem gratie voor het overig gedeelle van zijn slraflijd en zond le ge- lijkertijd het eerelcekcn aan den zoon. Te Manchester is eene Ietterkundigo merk- waardigheid in hel lichl vcrscheneu namelijk eene predikatie, welko niets dan woorden van eene letlergreep lievat. De steller wil daardoor hel hewijs leveren, dat men geene langc woorden behoeft om aan de volken de grootslo waar- heden begrijpelijk te maken. Men moet bcken- nendat hij dit doei op eene bewonderenswaar- dige wijze heeft bereikt. De 17de verjaardag der Iroonsbeklimmin" van den Paus Pius IX, is den 17 Junij te Roma zeer plegtig govierd geworden. Lit officicle opgaven blijkl, dat in hel ko- ningrijk Napols gedurende de vier eersle maanden dezes jaars respectivelijk 81 27, 76 cn 101 personen tot versehillende benden van reacli- otinaircn behoorende gearrestecrd en gcfusil- lecrd zijn geworden. Ii¥GEZO^BEK 3TUKKEKT. Dezer dagen passeerden hier de leden van een volgens de aloude gevvoonte nog bestaaud gildo van St.-Sebastiaan uit de gemeente O. In dergelijke societeitcn zyn in den regel geene audere personen, dan die gerekend knnncn worden tot de nota- belste ingezctcDen der gemeente te bebooren.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 1