No. 112. Woensdag 17 Junij 1863. 3de Jaarg. ALGEMEEN ZEEl WSCH-VLAANDEHEN. Nieuws- en Advertentieblad DilWeekblad ivordt ellcen Woensdag-morgen uilgegeven bij J. S i u b m te Neuzen. De prigs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 9o cents. Men abonneerl zich big allc BoekhandelarenPostdirecteuren en Brievenbushouders. Advertentien gclieve men aan den Uitqever in te zenden mlerhjk Uingsdag des namiddags ten 6 ure de prijs van 1 tot 4 rcgels is 40 cents, voor el/cen regel meer 10 cents behalve 35 cents zegclregl v'oor ellce plaalsing. BltViVErVLAIVDSCHE BERIGTEN. Z,. M. heeft, bij besluit van den 12 Junij, i<°. 75 dr. U. J. van Eckop verzoek met 25 Augustus a. s. eervol ontslag verleend als plaalsvervangcnd kantonregter te Axel. De tvveedo kamer der staten-generaal heefl in hare zilling van den 9 dezer zonder dis- cussie aangenomen het wetsontwerp tot ver- hooging van hoofdstuk V (hinnenlandsche zaken) der slaatshegrooling voor 1863, met eene som van 1,449,000. Waarin is hegrepen /"326,000 lot dekking der schade die de stormen van December en Januarij jl. aan de calamiteusa polders in Zeeland helihen te weeg gehragt. De minister van hinnenlandsche zaken heefl een onlkennend antwoord gogeveo opdevraag, of art. 8 der wet van den 1 Mei jl. Staatsblad no. 17) slrekt om de besluiten der gemeente- besturen tot hefling eener plaatselijke belasling op het gedislillcerd zonder medewerking dier besturen to wijzigen, op grond dat het hoven- genoemd artikel slechls een beginsel vastslell, en niet aan de arlt. 232 volgg. der gemeente- vvel derogeert. Indien dus de gemeenlebesluren bij het in werking treden dier weteen gelij/c bedrag voor binnen- en buitenlandsch gedistil- leerd wenschen te blijven heffen dan zullen de helfingsbesluiten herzien en door tusschenkomst van den commissaris des konings aan's konings goedkeuring onderworpen dienen te worden. In die besluiten zal ook de nieuwe grondslag vermeld in art. 1 der wet van den 20 Junij 1862 Staatsblad no. 62)behooren te worden aangenomen; te welen: het vat gedislilleerd bij eene warmte van 15 gra<len van den hon- derddeeligen thermometer, dat 50 kannen zui- veren alcohol bevat. Om ook ten aanzien der likeuren de belas ling voor binnen- en buitenlandsch gedislilleerd gelijk te doen zijn zal het bedrag der opcenten op do builenlandsche likeuren mocten staan lot het bedrag der opcenten op binnen- en buiten landsch gedislilleerd in de redeu van 2 lot 3 daar, volgens art. 2 der wet van den 1 Meijl. de builenlandsche likeuren ondersteld worden eene stcrkle van 75 pet. te hebhen. Naar wij verneruen heeft de arrond.-regl- bank te Rotterdam voor de vervulling der be- trekking van kantonregter te Vlaardingen de lijst van aanbeveling opgemaakt, en wordl on- der het drietal als no. 1 aangetrnflVn de heer mr. W. F. van Deinsekantonregter te Sluis. Gedurcnde het jaar 1862 zijn nit Neder- land als landvcrhuizers over zee verlrokken 284 hoofden van huisgezinnen en op zich zelf staando personen medcneniemie 110 vrouwen 407 kinderen en 10 dienslboden lolaal 819 personen. Van deze kwamen nil Noord-Brabanl 24, Gelderland 53, Zuid-Holland 64, Noord- Holland 126, Zeeland 149, Utrecht 48, Fries- land 22, Ovrrijssel 6, Groningen 26, Drenthe 6, Limburg 285. Van de genoeinde 284 hoof- den van huisgezinnen, behooren lot de Ned. Hervormde kerk 114, Engelsch-Herv. 1 Evan- gelisch Luthersche 1, Doopsgezinde 4,Remon- stranlsche 2 Christ. Afgescheidenen 4, Roomsch- Kotholieke 95, Israelilische 2, onbekend 61. Onder hen waren 89 welgeslelden, 129 minge- goeden en 69 behoeftigen. ileuzen15 Junij. Een malroos van de in het kanaal liggende Deensche brik Emile is gisteren namiddag in de nabijheid van dat echip in het water gesprongen en heeft alzoo een einde aan zijn leven gemaakt. De pogingen van zijne kameraden om hem te redden werden helaas to laat aangewend. Na langdurig zoeken is zijn lijk nog gisteren avond gevondenen heden is de ongelukkige ter aarde besteld. Men schrijft de oorzaak van deze treurige daad aan verstandsverbijstering toe. Axel15 Junij. Als eene bijzonderheid verneemt men dal dezer dagen ten huize van Abraham van der Iloo/dalhier, door het ge- heele gezin nieuwe aardappelen zijn gegelen die in den kelder in groole hoevcelheid aan de winlcrprovisie waren gegroeid en die in kwa- liteil de gewono nieuwe aardappelen verrc over- troffen. Axel16 Junij. Jongsll. zondag heeft al hier een treffend voorval plaals gehad. Een landbouwer, wonende onder deze gemecnte begaf zich, oa de voormiddag-godsdienstoefe- ning te hehhen bijgewoond, met zijne familie bestaando uil vier personen per rijtuig be- spannen met een paard huiswaarts. Toen zij aan den zoogenaaroden Platlendijk gelegen onder deze gemeente, gekomen waren geraakle het paard aan het hollen waardoor het rijtuig legen een' boom vverd gestagen en de landbou wer uit het rijtuig werd geworpen. Ten ge- volge van den val moet hij zich, zoo men zegt inwendig bezeord hebhen zoodal hij nog denzelfden avond aan de gevolgen daarvan is overleden terwijl de overige personen er met den schrik zijn afgekornen. Zoufelande 15 Junij. In den namiddag van den 12 dezer had alhier het volgende (reu- rig voorval plaats: Zckeren W. Jasperse, ar- heider wonende te Meliskerke, was vergezeld van zijn ruim driejarig zoonlje met een wagen, bespannen met twee paarden, naar de iluinen gereden cm Zand te laden bij hunne terugreis naasl elkander gezelen zijnde viel het jongske van den wagen, met het jammerlijk gevolg dat een voorwiel over hals en schoudcr liep en deze daardoor werden verbrijzeld hoe spoedig de vader ook hulp aanbragl wasdieechler lelaal, daar, toen hij zijn kind opnam, het reeds den geest gaf. De droevige gesteldheid van den vader en niet minder die van de moeder bij het ont- moetcn van haren aldus ontslapen lieveling laat zich gemakkelijk voorstellen. Het Zeetiwsch genoolschap der welenschap- pen heefl dezer dagen eene zeer belangrijke aanwinst verkregen, door in het bezit gesteld te zijn geworden van den koslbaren atlas van Zeeland, to regt den naam dragende van: Zelandia lllustrataverzameld door den heer erheije van CillersDeze atlas, bestaande uit 12 groote porlefeuillcs en bijkans alios bevat- tende wal over Zeeland in plaat is gehragt beruslte sedert eenige jaren op het thans deer- lijk vervallen slot Popkensburg, onder St.-Laurens welk kasteel naar wij verneraen eerlang zal gesloopt worden. Terwijl te Aardenburg thans het school- lokaal vergroot word! zoo is op het naburige Eede het uilzigl gcopend op eene geheel nieuwe school. Zoowel de achtsle poging te Wolfaartsdijk door het hedanken van ds. van Toorento Kat- wijk-aan-Zee als de zesliende te Wemeldinge door dal van ds. Nicssente Giessen en Rijs- wijk is alzoo weder mislukt, Ter vervulling van de vacante hoofd-on- derwijzersbetrekking te Driewegenin Zuid- Beveland, is onlangs een vergelijkend examen gehouden lusschen drie zich aangemeld hebbende sollicitanlen na afloop waarvan geen hunner is waardig gekeurd om op de voordragt ter be- noeming gcplaatst te worden. De gemeenteraad heeft nu besloten het tractement te verhoogen en op 600 gulden te brengenten einde bij eene vernieuwde oproeping beter te kunnen slagen. Men berigl uil Rozendaal De werkzaam- heden aan ilen staalsspoorweg van hier op Ber- gen-op-Zoom kunnen als spoedig geeindigd be- schouwd worden; het ware wel te wenschen, dat die lijn weldra voor het publiek verkeer werd opengesteld vooral met 'I oog op het drukke verkeer lusschen deze slrekcn cn het aangrenzende Zeeland. De in ons land aangekomen Japannezen zijn 9 officieren en 6 onderolficicren. ProfL Hoffmann heeft hen naar Leiden hegeleid. De Leidsche Courant zegt, dat hunne beleefde ma- nieren vriendelijkheid en bescheidenhcid niet genoeg geroemd kunnen worden. Do huisvrouw van <len scheepsmaker C. v. d IF.te Delfshaven vrijdag middag de thee klaar makende dronk een 2- a 3j a r i g kind, op een oogenblik dal de moeder het oog ergens elders heen wendde uit de met kokend water gevulde trekpot, ten gevolge waarvan het kind reeds don volgendcn dag bezweek. De regt bank tc Zwollc heeft twee winkc- liers uil Kampen veroorileeld ieder tot eene boclo van f 500 en in de koslcn ter zake dat zij meer dan 50 oude ponden busk run! in hunnewinkfcls voorhanden hebhen gehad. Men meldt uil Assendd. 7 Junij: Den 3 dezer overleed alhier in 85jarigen ouderdom de gep. luit.-kol. Franzent ridder der orde van den Ned. Leeuw. 10 jaar oud zijudo diendehij bij 't reg. Douglas; in 1794 lag hij in Sluis, toen het drie weken werdbelegerd.il maanden was hij krijgsgevangeno in Frankrijk hij week daarna nit, maar keerde na den vrede van Amiens in 'I vaderland terug. Hij trad alsofTi- cier in dienst en maakte de veldtogten in Duilsch- land cn in Rusland medehij was te Dantzig toen dat zich zoolang verweerde. In 1814 was hij bij de belegering van Delfzijl, in 1815 van Valenciennes; in 1829 majoor, werd hij in 1839 luil-kolonel cn vroeg hij injlS40 zijn pensiocn. Dezer dagen is te Zevenhuizen (Groningen) overleden de landbouwer F. Woltcrswiehs ouderdom niet jnist is op te gcven, maar van wien bij den burgerlijken stand de bewijzen voorhanden zijn, dat hij don 12 September 1762 is gedoopt. Deze meer dan (ceno eeuw lellendo grijsaard was, behalve in de laatsle weken nog een krachlig man en in het bezit van al zijne zintuigen zoodat hij steeds zonder bril las en niet uit hehoefle, maar alleen uit lust lot den arbeid, geregeld werkzaamheden op het land en in huis verrigtte. Hij laat 72 kinderen, klein- kinderen, achler- en achter-achterkleinkinde- ren na. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. Aan een particnlier berigt uit Brussel, 3d. 13 dezer, ont- leenen wij het volgende: Koning Leopold heeft zondag en woensdag 11. met good gevolg operation ondergaan. De Engelsche geneesheer, dr. Thomp son, is van oordeel dat de koning radicaal genezen is. Het uiterlijk van Z. M. getuigt in de laatste dagen dan ook van eene aanmerkelijke verbetering in zijn toestand. De Engelsche arts zou reeds weder naar Londen ternggekeerd zijn, als de wensch des konings hem niet daarvan had teruggehouden." Ik verneem, dat den 1 Julij alhier zal plaats hebben eene conferentie der staten, die belang hebben bij den afkoop van den Scheldetol, ter vervulling der laatste formaliteiten welke moeten plaats hebben om de Scbelde van den tol te onthefien. Waarschijalijk weet gij reeds, dat ook Portugal er in toegestemd heeft zijn aandeel voor den afkoop bij te dragen." Naur men uil Keulen meldt, wordt in do Grosse Witschgasse aldaar een huis, gemcrkt met no. 16 afgebroken in hetwelk op 17 Nov. ten jure 1587, Joost van Vondelde beroemdsle van Nederlandsch dichtershet eerste levens- licht heeft gezien. De regtbank te Koningsbcrgcn heeft do lusschenkomsl der regering ingeroepen om" ze- keren landraad door wien vele slukken moeten geleekend worden, en die de eigendunkelijk aangenomene gewoonte heeft, omin plaats van zijne handleekening, eenige verlicale slreepjes te zetten, te verpiiglen om zijnen naam dui- delijk te slellen. le Wurzburg heefl een treurig voorval plaats gehad. Een 20jarig meisje, dochter van een logementhoudslerhad een roinnehandel aangeknoopl met een 23jarig onderofficier der artillerie een der knapste mannen van het gar- nizoen. De moeder van het meisje vcrzetto zich echter ten stelligste legen het sluiten van hun huwelijk zoodat het minuend paar tol het wanhopig besluit kwarn gezamenlijk te sterven en dil voor eenige dagen ten uitvoer bra«t, door met een louw aan elkander gebonden in hel water te springen, Te Perignac, in hel kauton Pons, is eene vrouw door haren vader, moeder cn zoon ver- rnooi d om in hel bezit te geraken van 1500 fr. die zij meenden hij de ongelukkige te vinden. In plaale daarvan vonden zij slechls 50 francs. De moordenuars zijn onmiddellijk in hechtenis genomen. De Leizerin van Frankrijk bezit thans hare ilolillo te Fonlaineblean. Zij heefl twee Franscho slocpen ecu Venetiaanschen gondeleene Turk- sclie caique uit Iheriapa, een Grieksch vnar- tuig cn een Egyplischen felock ieder voorzien van een originelen matroos. Zckere Garin heeft hel Cafe restaurant du Grand Ildtcl, to Parijsgekoehl voor vijf millioen francs, bctaulhaar in vijf-on-lvvintig jaren, of 200,000 francs 's jaursterwijl hij bovendien 150,000 fr. 'sjaars liiuir betaall.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 1