No. 111. Woensdag 10 Jun\j 1863. 3de Jaarg. ALGEMEEN ZEEl WSCH-VL A ANDEREN. Nieuws- en Adverteutieblad T^OR Bit Wee/cblad ivordt ellten Woensdag-morgen uilgegeven bij J. Sturm, le Neuzen. l)e miis is 80 rpni<t i„ do d.d, ~T. 95 cents. Men abonneert zich bij alio BoekhandelarenPost direct ear en en Brievenbushouders Advert en lien aelievr mZTd c" f ri"'co Per 1 "sl „l,erw „e. ,le rr<J, 4 ryt, 40 BINAEALAIVDSCHE BERIGTEN. l)e Slaats-Conranl van 2 drzrr «leolt vveder verschillende benoemingen inede van plaatselijke commissien voor de oprigling van ecu nationaal geilenk teeken voor 1813enz. Daaronder komen in he I vienlo en vijfilo district dezer provincie de volgende voor flulst. P. P. T. Pierssens, burg., voorl. voorz., J. van den BergheL. J. BlemclP. Burm G. P. BnijzeJ. E. CallenfclsJ. J. Claassen mr. F «au Deinse A. van Heeke, A. G. llotn- baeh L J. JunssensJ. C. Regelaer A. I). Kluijskens, R. de Lozanne Ph. J. Maerlens mr. P. van iler Meor Moltr F. van Mervenndo G. J. OoslerhoudlC. C. P. Pierssens, J. Rol- lier P. Schenkenherg van Mierop A.J Sleen- put, F. H. Stubl6, A. E. Su»ijn, J. J. Ver- vvilghen J. van Vessem J F. Voet dr. E. Vo- gelvanger, L. J. F. van Waesberghe. Ooslbnrg. F. L. Benteyn burg.voorl voorz., J. F. van AerlA. Bax J. F. Bonfe C. van Boven, II. J. van Braamheek A. J. Bronswijk B. de Die A. J. Fokker Iz le Grand mr. F. J. HennequinIz. van lloute, J. RarelsP. Rot vis, 11. B. Mna! Henry, L. Mabesnone, M. I. Mazure, J. W. le Nobel, J«hs. Norlier J. O. Risseeuw, Joz. Risseeuw, Pz. mr. J. E. Risseeu w, B.J. Roegiers, R.Scheelo. L. Theri, Mz. M. Theri, Iz. Verslnys, G. Wisse. Sluis. J. II. Hennequin, burg,, voorl. voorz. J. Bekaar J. B. Bekaar J. II. van Dale mr. W. F. van Deinse, II. E. J. Heymans, J. C. Hen nequin, J. M Hennequin, P. F Hennequin, W. P. V. Hennequin, I F. Hennequin, T. J. JansenE. Maerlens, A. Noesl J. NoestH. J. Parker Verboom P. A. Pieterse, F. van de l'lassche, A. de Priester P Renier Jac. le Roy C. Schoul VellhuysJ F. SlernJ. L. Stern. IIontenis«e 4 Jnnij. Do herverpachling der lollen op de provinciate wegen in Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen op vlen 31 Mei jl heefl vergeleken met de eerste verpachting de na- volgende uitkomst opgeleverd Iste verpachting. 31 Mei. De tol bij Neuzen f 600 f 1120 het Spui 285 400 Axel o 250 470 Buslwal 8G0 1170 te Ruilaart 760 900 bij Walsoorden >>610 920 Z.arnen f 5565 f 4980 Alzoo cene jaarlijksehe meerdere opbrengst van 1615. E5oiit(>ni9Se5 Jnnij. Do nog overige runderbeesten van deu landbonwer P. de Sche/iper in den Rruispolder te weten 5 koeijen 5 vaar- zen en een stier zijn op bevel van heeren ge- deputeerde staleu onteigend en afgemaakt. Slecnts twee zijn gebleken geheel van de longziekle to zijn bevrijd gebleven. Eene der koeijen bleek zoo zeer aangelast te zijn, dat het vleesch voor de consumlie ongeschikt geoordeeld en daarom in den grond bedolven vverd. Sedert ons laatste berigt te dezer zake, warm nog drie koeijen aan deze vreesselijke ziekte bezvveken. lAoewacht, 9 Jnnij. Op heden heeft do aaubesleding plants gehad van het hegrinden van den weg van hier naar het W'aterhuis, gemeente Zuiddorpe, en is dezelve aangenomen door den beer A. E. Stubbete Sas-van-Gent voor f 18 775. Zuiddorpe* 8 Junij. Bij lie aanbesteding op heden, van be.t leggen van eenen grindweg van hier naar Overslag, is daarvan aannemer geworden de heer F. F. Fermonlte VVestdorpe voor f 15,275. In do vorige week is nil Westelijk Z.-Vlaande- ren eeno taliijke cornmissie, vijf aantienlijke ge- meenten verlegenwoordigende naar's Hage ver- trokken om vie regermg le overluigen van de schadelijke wijze voor 's rijks schatkisl, waarop men voornemens is, de nog onbedijk le Zwin- schorren zoowel als do aldaar bedijkle gronden in een perceel le veilen waardoor trou wens ook die nrndurticve sronden a'zoo aan de concur- retilie van Neerlands nijveren lundbouvv zouden onttrokken worden. Do heer II. V. llogcrzeilkandjdaat en onderdireclor van het Zendelingshnis te Rotter dam, heeft het bcroep lot predikanl bij de llervorrode gomeenlo le Sluis aangenomen. In de gemeento Waterlandkerkje staat hel 'js '^a"s geheeI stilbij gemis van eenen tijdelijken waarnemer. Uit Groedo vvordl gemeld dat in de Pink- stervveek aldaar een tweetal jongens van 10 a II jaar, zich zoo to buiten gegaan hebben aan het drinken van jeneverdat er groole vrees bestaan had voor het liehoud van htm leven. Te IJzendijko heelt op 1 dezer eene zio- kelijke 65jarige vrouw in eene vlaag van ijl- hoofdigheid, op een oogenblik dat zij alleen in huis was, haar bed verlalen en is even buiten hare vvoning in eeue sloot gevallen ten gevolgo vvaarvan zij eenige uren daarna is overleden. In de algprneene vergaderipg der Gewes- telijke vereeniging Zeeland van het Neder- landsch onderw ijzersgenootschap den 30 Meijl. le Middelburg gehouden is, behalve hel reeds gemelde, ook de schoolpligligheid met warmlo besproken. Bij al do moeijelijkheid en de be- zvvaren om dc ouders te noodzaken hunne kin- deren hel noodige onderwijs le doen goven was hel oordeel der vergadering evenwel, dat het hoogsl wenscheJijk zoude zijn dat door de re- gering maatregelpn konden genomen worden om hel geheele of gedeellelijke schoolverzuim van leerpligtige kinderen le doen ophoudenaan- gezien in vele gemeenteu ook van ons gewest de helft of wel een derde deel dpr kinderen van alle schoolonderwijs verstoken blijft of allhans daarvan zoo gebrekkig profileerl, dat het geen het miuste nut voor het leven opbrengt. Tevens is in die vergadering tot afgevaar- digde bij do algemeene vergadering van het genootschap, dit jaar le Atnersfoorl le houden benoemd tie heer J. Reijerste IJzendijke. Een buiten de Dairipoort le Middelburg, woonachtige jongen bnod op een der dagen van de laatstvorige week volgens gewoonte aan de huizen der ingezelmen goudvisch te koop aan. Bij een der ingezelenen aanbellende, schijnt hij van do ofwezighcid der dienslbode gebruik te hebben gemaakt om nil een karner een dames- werkdoosje weg le nemen. Van de vermissing bij de policie aangifle gedaan zijnde vverd de jongen ondervraagd en weder op vrije voeten gesleld. Den 1 dezer heeft hij gelracht zieh onder de gemeente Koudekerke door ophanging van het leven le berooven de voorbijgangers hebben hem evenwel ontdekt en na eenige in- spanning is hel gelukt hein uit zijn bewuste- loozen toesland bij le brengen. Hij is voorloopig naar het gasthuis overgebragl en is thans buiten gevaar. Wij vernemen dat vrees voor verdere vervolging hem tot deze dead gebragl heeft. Door den heer A. Montague, J:-., te Leijden is een hreedvoerig adres bij Z. M- den koning ingediend betrefFende schciding van kerk en slaal, welk stuk ook in druk is ver- schenen. Op de punten van beschrijving voor de algemeene vergadering der maatschappij tol Nut van 't Al gem eendie den 11 Auguslu'sa. s. zal plaals hebben, komt o. a. voor: beraad- slaging over het wenschelijko van zich tot de regermg te wendenin 'i belang van de af- schalTiug der doodstrafvan pogingen aan te wenden ter bevordering der zedelijke belangen van den dienslbaren stand van te heproeven een patronaat over de armen te vestigen of door degelijke middelen hun toestand le verbeleren en over hel belang, dat de maatschappij dient le stellen in do zaak der volksvermaken. Het provinriaal geregtshof in Zuid-Holland heeft den 4 dezer nitspraak gedaan in de zaak van mr. li. A. IV. Ph. van Baerlcadvokaat le Breda beschnldigd van het beleedigen met woorden aan een rnagistraalspersoon van het regtsbewind (in casu den grifTier bij het kan- tongeregl te Ginneken en Bavel) en zulks in de wellige uiloefening zijner funclie enslrekkende om de eer en kieschheid van dien rnagistraals persoon aan to randen. Het hof heeft hem achuldig verklaard aan dit wanbedrijf en vcr- oordeeld lot cone niuand ccllnlaire gevange- nisst raf. Vcor eenigen lijd werd gemeld dat een zeker aanlal jeugdige Japannczen hier te landu zouden aankomen, om zich te hek watnen id ver- schillende vakken van nijverheid en welenschap. Deze jongelieden zijn dezer dagen, na eene reis van 160 dagen van Java le Brouwershaven gearri— veerd, en van daar, onder geleide van prof. Hoffmanover Rotterdam naar Leijden vertrokken. Den 29 Mei zijn reeds 'mini 100 mud men we aardappelen. uit het Westland komende van Rotterdam naar Engeland verscheepl. Naar de herigten nil het Westland, laal zich hot ge- was zeer gunstig aanzien en wordt de kwaliteit der mi verseheepte aardappelen geroemd. 's bekend dat bij do togenwoordigc wijze van graanmeten een groote onevenredig- heid kan plaats hebben. Om dit bezwaar weg te nemen, heefl men te Alkinaar en ook le Tie] een eenvoudig werktuig, beslaande uit een vier- kanlen bait, met schuif of klep in den bodem even als men die op de wanmolens vindt en op en nederwaarts beweegbaar is langs een paar slijlen. Del koren wordt in dien bak gegolen en de maat onder de klep of opening geplaatst waardoor de snelheid van ingieten onafhankelijk wordt van de personen die het meten verrigten terwijl op de slijlen naar langs de bak op en nederwaarts beweegbaar is, de hoogte aangeduid is, waarop voor iedere graansoorl de kaar moet gesteld worden, om zoo doende de snelheid van den val le bepalen. BUITENLANDSCHE BERIGTERT. Volgens een heden ontvangen parliculier be rigt, hebben de liberalen bij de verkiezing to Gent, de overhand behaald, De Belgische Monileur heeft de wet open- baar gemaakt, waarbij concessie verleend is voor den aanleg van een spoorweg van St.-Ni- colaas naar do Hollandsche grens in do ri"tiri" van 11 u 1st. Men berigt dat de herlog van Brabaiul op den 4 dezer te Brussel teruggekomon is. Zijno reis in het zuiden van Europa, die den gr- heelen winter geduurd heeft, moet op zijno ge- zondheid uiet die uiiwerking gehad hebben, welke men verwachlte volgens ingewonnen he rigten zou hij nog zeer zwak zijn. Men verzekert dat hinnen een tijdsver- loop van twee maandenin Belgie voor meer dan twee millioen in de pauselijko leening is ingeschreven ter aanvulling van de leenine "van 1860. 5 In de afgeloopene maand ovcrleed le Gent na een langdurig smarlelijk lijden in den ouder- dom van ruim 77 jaren de heer Antoon Steyaerl de neslor der Belgische knnstsrhilders en pro fessor in de teekenkunJe aldaar. Nevens hem betreurt men in Belgie ook nog het verlies van twee andere beroemde kunstschilders namenlijk E. Not er mailgeboortig van Audenaerde, die den 14 Mei jl. te Antwerpen, en E. de Lafour die in 46jarigen leeftijd den 17 dito te Schaar- beek bij Brussel, oveileed. Het sladshesluur to Audenaerde heeft be- slolen, ter gelegenheid van de aanstaande kermis aldaar, een groot muzijkfeest te geven. Behalve den eerepenmng, welke iedere deelnemendo maatschappij zal ontvangeu zuilen er nog drie prijzen onder hen to verlolen zijn, namelijk ecu van 150, een van 100 en een van 50 francs. rindependance Beige deelt het navolgend betreurenswaar- dig feit mede De heer R.een rijk grondeigenaar in het dorp Rnysbroeck, in de nabijheid van Brusselverloor een zestal maanden geledei! een zijner jongste kinderen. De ter aarde bestelling had op eene geregelde wijze plaats op het dorpskerkhof. Sedert vesti°-de de heer R zich met der woon te Ixelles. In de laatste dagen trof hem op nieuw een smartelijke ramp door het overlijden van zijn achtjarig dochtertje. Toen de fa- milie Ruysbroeek had verlaten. had de kleineals ware zij overtuigd van haar spoedig overlijdenden wensch te kennen gegeven om naast haar overleden zusje voor altijd te slapen te worden gelegd. De heer R. meende aau dit verlangen te moe- ten gehoor given en alle maatregelen werden genomen om de begrafenis te Ruysbroeek te doen plaats hebbenterwijl dc geestelijke van Ivelles den heer R. daarbij nog de behulpzame hand hood. De stoetuit tallooze vrienden en bekenden zamengesteld kwam op het vastgestelde uur te Rnysbroeck aan, maar naauwe- lijks had men het kerkhof bereikt of eeu pijnlijk incident greep plaats. De geestelijke weigerde namelijk de begrafenis in den gewijden grond omdat de heer R. Protestant wasen alhoewel de echtgenoot van dezen achtingswaardigen burger behoor.le tot '—>-k. werd hem deze laatste rustplaats voor zijne

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 1