No. 109. Woensdag 27 Mei 1863. ALGEMEEN ZEEUWSCH-VUANDEREIV, 3de Jaarg. Ilontemsse 25 Mei. Ond er het rundvee van den landbouwer P. de Schepperin den Kruispolder, binneu deze gemeente, is de long- ziekte opgemerkt. Eene koo is daaraan heden bczweken terwijl in de eerste helfl dezer week eene andere is afgemaakl. Nieuws- en Advertentlel Mriijb ,to l=M^ 6 iofrij, 4 40 ;,fa BUVNENLANDSCHE BERIGTEN. Bij kouinklijk besluit van den II Mei jl. no. SG is ten lasle van denstaat, een pensioen vcrleend nan J, J. evwihjhon t gewezen grillier I'ij bet karilongeregl te Hulst, ten bedrago van 433 'sjaars. Volgcns een ofTieieel rapport door de Slaals- Couranl rnedegedeeld is van hcl nieuwe drooge dok te Willemsoord de gebeelo gemelseldc vloer tnsschen de onderste hardstceiien banketten be- grepen, aan slukken gebroken, groolendeels 120 a 130 duim oinhoog opgewerkI en overigens onlzct. Do provinciate staten van Zealand hebben vrijdag avond de behandeling van bet onlvverp van wijzigingen van het regleuient van admi nistrate voor do polders in Zeeland ten einde ge- bragt. Hot on twerp is, na vele veramleringen te hebben ondergaan, ten slotte met 27 stemmen legen I stem (die van den beer llammacher aangenomen. In do geldleening van f 525,000, tegen eene jaarlijkscho rente van vier en een half per cent, ten lasle van de provincie Zeeland, in den loop van do jaren 1863 1867, by gedeel- len of serien, naar gelang der behoeften aan te gaan is dozer dagen naar bet daarvan in 1863 vereischto bedrag van 168,000, blijkens deter provincial^ gridie ingeleverde biljelten, ingeschrc- ven voor ecu gezamenlijk bedrag van 677,000, en alzoo voor f 509,000 meer dan in 1863 be- hoefl geleend to worden. De opening van de insehrijvingsbus en van de daarin aanwezige biljelten zal op aanslaanden donderdag den 28 dezer, des namiddags ten 6dn uur, in deraad- zual van gedeputeerde staten, in bet openbaar plaats hebben. Semen 26 Mei. De stoomboot Zuid-Be- veland varende tnsschen Goes en Rotterdam die op zondag den 24 dezer een pleizierreis had on- dornoinen van Goes naar Anlwerpen met het voornemen om maandag 25 dezer van ilaar de lerugreis woder te ondernemen, is, na hare aankomst to Anlwerpen dadelijk weder ver- trokken om met eenige Antwerpsche en Brus- selsche heeren eri dames een reisje te doen naar Rath en Vlissingen, om van daar weder naar Anlwerpen te sloomen. Bij de terngreis aan Rorsselen komende, vverd de vaarl eensklaps ge- stuit doordien een bont uit de schroef was geraakt. Met behulp der zeilen werd de reis dadelijk voortgezet en kvvain de boot met ruirn een 200la! passagiers zondag avondtnsschen 8 en 9 ure gelnkkig in onze zoo veilige haven. Dadelijk haastten de passagiers zich om het rneest om aan wal te komen, en in ecu oogeu- blik had de stifle van den zondag avond opge- honden en eene buitengewone levendigheid langs de slralcn en in de koffijliuizen trad daarvcor in de plaats. Het lelegraafkanloor werd dadelijk opengesleld om aan familie en vrionden bet malheur te doen wetenen sommigen lieten zich spoedig per rijtuig naar Gent en Sl.-Nicolaas voeren, om van daar de terngreis voorl te zetten. De meesten echler ruirn een 1701a 1 hebben zich den geheelen nachl in de logemenlen op- gehouden en met wandelingen door de slraten den tijd geslclen. Dal zij zich in hunnen legenspoed niet zoo ge- drnkt gevoeblen dat al bun moed in de schoenen gezakt was, was duidelijk daar menig rustigc inwoner met gade en kroosl herhaalde malen uit de slaap werd gewekt, door het vrolijk ge- zang van ouzo zoo onverwachttedocli desal- niettemin welkome, Relgische naburen. Het ongeval aan de boot door behulp van den smid Walraven hier spoedig hersteld zijndo, was dezelve in den vroegen ochtend van gisleren weder reisvaardig. Omstreeks 4 ure begaven de reizigers zich weder aan boord en een half unr later werd de rcis vrolijk en welgeinoed n aar Anlwerpen voortgezet. Gisleren hecft alhier plaats gehad lict ver- gelijkend examen der sollicitanten naar de be- trekkingen van ondernijzer in de Noordslraal en op Ter Hole. Daaraan nanien deel L. G. llaarman hulponderwijzer te Hellevoelsluis de Man, hulponderwijzer te Krabbendijke M. Dlieuwveen hulponderwijzer te Sehooohoven A. L. N. Rademakcrshulponderwijzer alhier; P. Schoulenhulponderwijzer te Meerkerk en J. A. Tee'penhulponderwijzer, mede alhier woonachtig. De hoog welgeb, beer schoolop- ziener werd liij het examineren geassisteerd door den heer II. van 1Vijngaarden hoofdonderwijzer te Axeldat examen leverde het bewijs dat men tegenwoordig van onze onderwijzers »eel tneer vordert dan voor nog weinige jaren. Na afloop van bet examen werden benoemd 1°. lot onder- wijzer in de Noordstraat P. Schonten en 2°. lot onderwijzer op Ter Hole, A L. N. Rademakers. Met hen was voor bcido scholen op de voor- dragt geplaatst de Man hulponderwijzer te Krabbendijke, die even als de beide benoemden een voldoend examen had afgelegd, 3 Jzend ijke 23 Mei. Gisleren is door den raad dezer gemeente aangenomen het plan lot vcruieuwing en uithreiding van het schoollocaal en onderwijzerswoninghetwelk vervaardigd is door den heer J. Bleijenbergh, timmerman alhier en waarvoor de kosleu hegrool ziju on ruim f6800. Het hesiuur heeft het voornemen om do aan- besteding zoodra mogelijk te doen, om nog in den loop van dezen zomer met de werkzaam- heden aan te vangen. Een plan tot geheele nieuwe daarsteiling van bovenvermelde golionwen is, wegens de aanzien- lijke koslen ter zijde gelegd geworden. Naar wij met zekerheid kunnen melden is de heer Aug. Lippensburgemeesler van Moer- heke, wonendo leGenl, de schenker van het prach- tig cadeau waarmedoden heer A. BCarpieau alhier dezer dagen vereerd is geworden en waarvan in het vorig nummer dezer courant werd melding gemaakt. Saainslag, 21 Mei. Aan het op heden alhier gehonden vergelijkend examen van solli citanten dingende naar de vacanle hoofdonder- wijzersbetrekking in deze gemeente namen deol de heeren: A. M. isserhoofdonder wijzer te St.-Anna-ter-Muiden A. II. de Vrieshoofdon derwijzer te EllemeelP. Visserhoofdonder- wijzer le Gapinge (gemeente Vrou wepolder)en II. Bakkerhulponderwijzer le Groedo. Na af loop van het examen, hetwelk plaats had onder de leidmg van den heer district schoolopziener jhr. F. L. van Panhuijshijgestaan door den heer A. van Wijngaardenhoofdonderwijzer le Axel, werd aan dezen, benevens aan de sollici tanten, door hel gemeentebestuur een diner aan- gebodenbij hetwelk men zich eenige oogen- hlikken met'de tegenwoordigheid van den heer inspectenr van het lager onderwijs in deze pro vincie vereerd zag. Zaamsiag 25 Mei. De gemeenleraad be- noemde in zijne op heden gehondene vergade- ring lot hoofdonderwijzer aan de openbare lagero school dezer getneenle, de heer A. Hde Vines hoofdonderwijzer le Ellemeel (eilarnl Schouwen). Bij de eerste stemming verkreeg de heer de Vries drie stemmen de heer P. Visser te Gapinge drie en do heer II. Bakker eene stem bij de daarop gevolgde stemming bekvvam de benoemde vier en de heer P. Visser drie stemmen. Moge de keuze van den gemeenleraad slrek- ken lot heil van hel opkomend geslacht Uit het voormalig 4de district dezer pro vincie schrijft men: Naar ik vcrneem zijn de commission nit vcrschiHencte gemeenten en andere besturen welke dezer dagen hij do ministers van financien en biiinenlandscho zaken ten gehoore zijn toegelalen hoogst tevreden van hunne reis lerruggekeerd. Zij hebben namelijk van beide ministers de verzekerieg onlvangen, dat de van vele zijden oangebeven bezwaren tegen ecu ver- koop in een perceel en in onbedijkten loestund der zwingronden even als de bciangen van den daarbij in zoo uaauw verband staanden corninu- nicaticweg van Nicuwvliet nnar Sluis waarin de belangen van zes gemeenten belrokkcn zijn door hunne exc. nader in gezelto overweging ziillon genoinen worden. Nog kun ik u met zekerheid beiigten dat de minister van binnen- landsche zaken voornemens is, bij zijuo aan- staande kon sl naar do provincie Zeeland ook deze striken le bezoeken. Op den 20 dezer is bij de arrondissements- regtbank te Middelburg de zauk van het bestuur der domeinen legen de erven van den generaal van Damme aangebragl, slrekkende tot onlrtii- ming door die erven van de gronden, in 1803 aan dien generaal door Napoleon 1 in pachl ge- geven en welke pachtvolgens twee arreslen van den lioogen raad reeds met den 23 Septem ber 1857 was geeindigd voor zoover die gron den zijn gelegen in de Aardenbnrgsche Haven- eu Diomedepolders en in hel nog onbedijkte ge- deelte van den zeearm het Zwin. Op de gedarre dagvaarding is slechts e6ne dier erven in regten verschenen ten gevolgo waar van de procureur Pietcr Bekkerals procureur van voornoemd domeinbestuur heeft verzocht dat de reglhank mogt verleenen verstek tegen de niel-verschenen gedaagdenmet aanhouding der zaak ten opzigte der verschenen gedaagde ten einde, na vernieuwde dagvaarding der eeist- genoennlen, overeenkomslig art. 79 van hel wel- boek van burgerlijke regtsvorderingtusschen al de parlijen bij een en hetzelfde vonnis vvorde uits[iraak gedaan, Dien overeenkomslig heeft de reglhank, in overeenslemming met hel openbaar ministerie beslisl. In ons nommor van 13 dezer melden wij dat de procureur J. M. Brieveter rollo der arrondissements-regtbank te Middelburg namens mejufvrouw Cecily StrasburgerIuchtreizigster le Parijs, eisch had gedaan ten lasle van den burgemeesler der gemeente St.-Kruis koslen, schaden en inleressen bij do eischeres geleden door de vernieling barer luch I ballon Le Zephyr, ten gevolge van de nalatigheid en de onregt- matige daad van den gedaagde, op to maken bij slaal met veroordeeling tevens in de kosten van het proces. Den 20 dezer hecft de procureur P. Bekker voor den gedaagde ter rolle der reglhank con- clusie van anl woord genomed en geconcludecrd dat bet der regthank moge behagen de eischeres overeenkomstig de verpliglingaan vreemdeeischers °|igelegd tot het stellen van borgtogt zekerheid te doen stellen voor do helaling van koslen, schaden en inleressen, tot welke zij zou kunncu veroordeeld worden en zulks lot een bedra^ van 1500. De procureur Brieve verklaardo de eischeresso lot borgtogt bereiddoch allecu tot zoodanig bedrag als de regtbank in billijkheid zou ver- meenen te behooren, daar /lSOO to hoog moet gerekend worden. Nadat de procurenr van den gedaagde bad verklaard to persisleren bij zijne genoinen con- clusie heeft de regtbank gedelibereerd en ver- volgens bevolen dat de eischeresse v66r den 15 Jtinij e. k. zekerheid zal rnoelen stellen voor de hetaling der kosten schaden en inleressen waartoo zij zou kunnen veroordeeld worden tot een bedrag van f400. Volgens de schoolherigten in de Aieinve Bijdragen van April jk bedraagt hel geta! vacanlo openbare scholen vcor gewoon lager onderwijs 67 bijzondere voor gewoon lager onderwijs 1 bij- zondere voor meer uiIgebreid lager onderwijs 3 gesubsidieerde voor gewoon eu meer uitgebreid lager onderwijs 6. liet getal vacante hulpon- derwijzersbetrekkiiigen bedraagl in Noord-Ijra- bant 13, Gelderland 22, Zuid-Hoilaud 19, Noord-Holland 21 Zeeland 8 Utrecht 11 Over- ijssel 16, Drenthe 2, Limburg 2, Vriesland en Grouingcn geene. Het lijdschrifl de Volksvlijt dcelt eenige bijzonderheden mede belrekkelijk deWaardevan ecu dooil paardwaaronder de volgende voor- komeiiTe Amsterdam wordl voor een oud paard aan voerlieden en hoeren betaald /"14 tot 16; le Hoorn daarentegen f20 eri meer,soms zelfs lot 70. Hel vleesch wordl behalve het- geen voor rundvleeseh in den handel gebragt wordt, te lioom tegeu minstens 30 cent het Ned. pond verkocht. In Zeeuwsch-Vlaanderen kunnen do boereri 75 lot f 80 voor een oud paard krijgeu dat dan naar de paardcuslagterij le Gent gebragt en lot saucises dc Bolowne go- bruikt wordt.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 1