No. 106. Woensdag 6 Mei 1863. ALGEMEEN 3de Jaarg, ZEEUWSCH-VLAANDEREN. OPEPiBARE AANBESTEDiNG. Aanbesteding. Aanbesteding. r. buiteneaivdsche berigteiv. 8 h - <Pc - Jr -V 181* -r Nieuws-Advertentieblad Dit Weekblad wordl elken Woensdag-morgen uilgegeven InJ. Sturm te Ecu-en Dp uriU- sn ~T- WtfV i~ - - 9? cents. Men abonneerl zich bij alle Boekhnndelaren 1'ostdirecleuren en Briereubwhouder* 4 1 r 1 r maanden en f r a Ron uiterlijk Ihngsdag des namiddngs ten 6 ore de prijs van 1 to, 4 rcgels is 40 cents, roar el ken read fneeAVJZTh&l'o™" T U^erfin &mden 1J 'oikui e jo »i/i zegelregt voor el];e, plant sing. n BIIVIVEIVLAIVDSCHE BERIGTEN. Oe eerste kamer heeft ile wet op de afkoop- baarslelling der lienden voor de derdo maal verworpen en met 26 legen 7 slemmen dc wet op het middelhaar onderwijs aangenomen. De tweede kamer der stalen-generaa! is bijeen geroepen lot hervatting van hare werk- xaamheden op dingsdag 12 dezer. In de op den 50 April gehouden vergadering van den raad van stale, afdeeling voor de ge- sehillen van hestnur is behandeld het gcschil tusschen de genieenten Hontenisse en Ossenisse over het domieilie van A de Waal, De provincial staten zijn vergaderd tot het in hehandeling nemen van het door gedcpu- teerde staten ingediend ontwerp van wijzigingen van het reglernent van adminislratie der polders in Zeeland. €Jf>slS»urg'27 April. Door den gemeenle- raad alhier is heden heslolen op een ingediend verzoek van verscheidene landbonwers en vee- handefaars, om Iiehalve de vodr- en najaars veemarkten, telken jare, en le hcginnen reeds met het loopende jaar, nog eene veemarkt le houden opmaandag, het naast voorafgaande aan den 25 Julij, welke alzoo dit jaar op den 20 dier rnaaod zal plants hehlien. Volgens gedane aankondigingza! op vrij- dag 15 Mei te Middelhurg vvorden nanhesteed hot herstellen en verheleren van den zcedijk van den Oud- en Jong-Dreskenspolder tusschen do djjkpalen 25 en 50, oier eene lengte van 625 el. Den 7den en 4den dag v66r de hestedirig zal do noodige aanwijzing in loco worden gedaan. A Is eene zevonde poging ler vervulling der v a cat ii re is den 29 April jl. bij de Herv. ge- meenle te Wolfaarlsdijk beroepen ils. Hendrik Jacobus den Boersedert 1858 pred. te Op- hensden. flet feestjl. dingsclag avond bij Z. K. II- den prins van Oranja gegeven, is zeer luisterrijk geweest. Ten 5 ure vulden rich de anti-ehambre met de hooge gasten en begaven zij zich, voorafgegaan door Z. M. den koning, Z. K. H. den prins van Oravjeprins Hendrikprins en prinses Frederik en prinses Maria aan den feestdisch. Iedere dame verkreeg bij het inko- men eon keuris bewerkt menu, op welks vooizijde in kleuren- druk met goud de blaauwe zaal was afgebeeld en waarop ook het program ma der muz.ek voorkwam. l)e vorstelijke tafel was allervoortrefFelijkst en met heerlijke middenstukken en plateaus ve sierd. Na afloop van het diner begaf het orcheat zich naar de tuinzaal, en de plaats daarvan werd in de roseztal door praehtige lampen, in den vorm van doorschijnende reusachtige tulpen en anemonen, vervangen. In het midden prijkte een bouquet, van 10 voet in omtrek cn 6 voet lioog, in eene heer lijke marmcren vaas op dilo voetstuk. Ook van de antieke zaal werd gebruik gemaakt. De tuin bood een betoovereude aanblik aan met de schoone, door ballons van allerlei kleur omzoomde bloemperkengekleurde lichtkroonen enz. Van het kapiteel van de groote zuil, in den turn opgerigt, werd bij afwisseling Ben- gaalseh licht van versrhillende kleuren ontstoken dat den ge- heelen tuin en de omliggende gebouwen in gloed zette en tot in de zalen weerkaatste. H. VI. de koningin kwam ongeveer ten 9 ure. De dans was zeer geanimeerd. De toiletten der dames, die meestal wit of rose met kanten hadden gekozen, verhoo<'den uiet weinig den luister van het feest. Het corps diplomatique, brnevens al de hooge beambten van 's konings civiel en militair huis, kamerheeren en de grootmeesteres van Id. M. de konin gin, de ministers, de militaire gonverncur der residentie enz. woonden het feest bij. Ongeveer te 3'/., ure is het feest ge- eindigd. Ais eene zeldzanmheid ileell men mode dat aanslaanilen woensdag m de parochie van Si. Jacob op het Hinlhainereiniiete 's Herlo- genhosehdrielingen <1 ie den 51 January II. den ouderiloin van 1 1 jaren bereikten de zonen van de wed. van llecsch, liunne eerste H. Com- munie ziillen doen. 15ij S. de Graafhouwman te Bahylonien- hroek heeft dezer dageu eene koa gekalfd welk kalf de zeldzarno zwaarle had van 114 oude ponden. I'e Gumeren is eene vronw hevallen na een 18jarigen kinderloozen echt. Zondag middag sprong le Meppel eenjon- geling, imslroostig over do weigering eener jongedochter ora met hem kennis te houden, en na het gebruik van eene aanmerkelijke hoe- veelheid geeslrijk vocht, tot tweemaal ioc in het waterdoch werd ten aanschouwe eener ver- bazende menigte op het drooge gehaald. Dr. A. tapadose, van's Gravenhage heeft aan zijne echlgenoote uit Malaga, waar hij de familie Malamoros hezoeht, in een openhaarge- maakten brief de onlmoelingen medegedeeld die hij in die Spaansche stad had met alien die zich aan den Evangelischen zendeliny Antonio Marian, hebben aangesloteii en omtrent wier lot weldra de Spaansche regthank nilspraak zal doen, lenzij de koningin de straf vernielige of verzachte op aandrang der Chrislenen die zich daarvoor tot haar hehben gewend. De kiuderen van Malamoros zijn reeds te London aangekomen en worden zaturdng le Alkinaar verwacht. Een daghlad van Brugge verhaalt het vol- gende Laatsl kwam een jong, welhespraakt doch verstrooid en niel zeer zindelijk advokaat ler tereglzitting. Hij kijkf rond naar iets om zij" hoed aan te hangen. Niels daartoe geeigend aanlreffendezet hij het hoofddeksel, dat vet genoeg was oin er soep van te koken op een borstbeeld van koning Leopold. De regler dit ziendconldoet terstond de koninklijke beeld- tenis van het vrermdsoortig ornemen! er: het den advokaat overreikende zegt hij Mynheer, hcrinner u dat de koning van Belgie reeds twee maal de kroon van Griekenland (GreceGrie- kenland graissevet) geweigerd heeft. Dezer dagen werd le Anlwerpen to water gelatpn, het driemast-klipperschip Marnix van St.-Aldegondede laalsla hodem aldaar op de werven in aaohouw. Naar aanleiding hiervan, redeneert de Grond- tvet van Antwerpen ahlus: Het afloopen van de Marnix, is de laalste stuiplrekking van onzen slervenden scheepshouw. Laat het kanaal van Amsterdam naar de Noord- zee yoltooid de haven van Vlissingen in ver- binding met den Rijnspoorueg gebragt de ha ven van Neuzen ten diensle van Vlaanderen en het noorden van frankrijk gesleld zijn, cn onzo schoone dokken zullen alleen nog kunnen dienen voor do kunslmatige vischleelt "om kar pers to vellen enz. En wat doet ons gouver- nement om dil dreigend gevaar te vveren niets. Ooze regering vindi geen geld voor aanmoedi- ging van handel en zeevaarl maar wel 100 rnil- Iioen voor kasteelen en forten, de gouden grendels op het Belgische slerfhuis, Het vindl al le jaren 40 millioen voor een nutteloos pronkleger enz. In Pruissen gaat het Pruissisch dal wil zeggen regering en volksverlegenwoordiging jdijven vjerkanl en hijkans met pistolen in do .land legen elkander overstaan. Gevangenneming van dagbladredacteurs of andere burgers die met de regering in eppnsilie zijn, wordt door haar niet ontzien om zyne gsvoeligheid en gestrenw heid le heloonen. In den loestand der Poolsclie kwestie is eemge gunstige wending ten aanzien der insur genten te hespeuren. Volgens een herigl uit Italic, heeft koning I iclor Emanuel zijn reeds voor long opgevat voornemen om met de tamhoer-majoorsdochter Bosnia een morganatisch huwelijk aan to gaan eindehjk ten uitvoer gehragl, zijnde zij hij die ge- legcnheid lot markiezin verheven. f avour cn Ricasoli haddenzoo a Is bekend is, zich steeds legen dit voornemen verzet. De spanning tusschen Engeland en N.-Ame- rika blijft voortduren en de Engelseho ministers hebben al hurme bezadigdheid noodigom den oorlogzuchligen geest der natie te doen bedaren cn alzoo eene nil bursting le vcrhooden. Ook in Amerika is de geest der bcvolkinw ten hoogste vijandig logon de Engelschen. Er loopt een gerurlit dal de Amerikaansche minister van buitenlandsche zaken Engeland hoeft bodreigd met eene terugroeping van den ambassadeur, wanneer niel dadelijk een einde werd gemaakt aan de uilrusling van schepen voor de Zuidelijken. De expedilio tegen Charloslown is bepaal- dolijk mislukl. De ijzeren lorenschepen dor Noordelijken hebbon zooveel goleden door hot geschnl der batlorijen der Zuidelijken dal zij hehhon nioelen nfdeinsen. BEUR3-, RSARKTBERIGTEIV E^Z. Amsterdam 4 Mei. Werk. Schnld 2J. pCt. G3| j 3 pCt. 75'; i pCt. 98J. Rotterdami Mei, Tarwc ruimer aangevoerd puike als voien doch minderc slap cn 10 a 20 cents lager nog nioeijelijk %t®nUwo ArtZeeUWSC,heVlaarosche en Overm^uike /^,j0 a /9.90; mmdere /7,50 a 9, a!s voren; Zeeuwsche en Vlaamsche puike f 6,80 A /7,10; mindere f Q> a f 6,50. Gcrst zeer weiniir aangevoerd, zoodat voor puike 20 cents hoogcr werd hesteed Zeeuvysche^, Vlaamsche en Ovcrm. puike Win.er /j,40 a f 5,80 minderc/4.80 a f b 20 dnoZomcr-Gerst/4,50 a Z5,50. - Haver bij klei- nen toevoer 10cents hoogerKorte /5,60 a f 4 30- Lange /2,70 a f 3,70. Bruine Rooncn door ge- r.ngen toevoer 25 a 50 cents hooger bctaald Zeeuw- u CI"5? Wille dit0 als v°ren Zceuw- rCr'In A- f Paardeboonen 10 cents lager: t n 'b-— Erwten pnjshoudend groote Zeeuw sche Groene f 8 a 11 kleine dito f7 a f 7 50- mindcre/6 50 a /6,75. MEEKRAP. Bij eene siille markt bleven de pnjzen onveranderd. Amsterdam 4 Mei. Granen onveranderd. Koolzaad nominaal. Gent, 1 Mei. Tarwc en Rogge als voren verkochtGerst werd meer gezocht met eene kleino verhooging: Haver ge- vraagdVlas weinig aangevoerd en tot vorige prijzen was de yraag naar gemcene soorten flaainv, dock f ails,/a« 'evend'S- De middenprijs was van Tarwe 21,8o, Rogge fr. 14,55 cn Haver fr. 8,30. Eonden 4 Mei(2 ure). Per telegraaf.) Tarwc vast. ADVERTEIVTIEIV. 7n/i55?EESTER P" WET'iOUDERS van ZilDDOR E cn van OVERSLAGherinneren bij deze do belanghebhendendal de Aanhe- sleding van den Cwriudweg- van Suid- <lorije naar «verslag-zal plants hebben op M a and a g den 8 J u n ij 1S63 des nu- middags ten 2 ure ten Raadhuizc van Zuiddorpe. j)nrenr1HECT!E <Ien A'7 E UW E ;V E UZ E A- m ioc-".' °P bonder dag den 21 met l»bo, des voormiddags ten 11 ure in het Logement van den Heer J. C. Stee.nkamp JCz. te Neuzen in het openhaar aanbesledcn het zetten van een I4raag:stnl{. van 800 vieik. ellcnj het aanbrengen van 355 strekkendo ellen woorbes'm legen den Inlaagdijk het maken van 4000 vierk. ellenISiss- bpsBa§-8 het leveren en vernorken van 200 laslen gewone Doorniksclie stpon het niakoii van 11,000 vierk. ellen Win- terkrammat, en het Severer! der benoodigde voorraatis- materialen. De Besteding zal geschieden by inschrijvine en opbod. Het Bestek zal van af Zaturdag den 9 Mei a. s. ter lezing liggen in hot bovengemeld Lo gement en in het Nieuw KoIBjhuis by de Wed. J. Schbele, te Neuzen, alsmedo bii L Barp- ma.v, te Hock. J Informatien zijn le bekomen bij de Directie voornoemd. De aannijs zal geschieden op den Iwcedcn doe vdor de Besteding. 0 Be Direclie voornoemd P. VAN DEN- BROERE, Dijkqraaf. J. STURM, Onlvanger-Griffier. De DIRECTIE van den L0VEN- cn W'/L- LLMSKERKEDOLDER zal, op D onderdag den _1 Mei 1865, des namiddngs ten 2 nre ten huizo van L. Bareman, te Hoekin het open- naar an n hp*. n 1 /l#0 vierk. ellen rifkke haar aanheslede.ri nr! zotton van 1000 llezoding het maken van 500 vierk. ellen "ViS- voortlschc looijiug

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 1