PAARDEN- VEEHARKT BOIRIMISPM. POMERANZEN-SPIRITUS BEIiAIME Mill II Bllf EGBERT-PETRUSPOLDER,4'" ZEGT BET VOMIT. KELLSCHE BAfiELASSMANTIE-MMTSCHAPPIJ. URBANUS-PILLEN, SLUM- EN MAAGPILLEN. KOORTSDRUPPELS VOOItJAARS fy'UJzJLZ BIJ LITSCIIEIDI\G op Woensdagdi'ii 6 Mei aaustaandc. OUDE DER VERKOOPING: 57, MILLIOEN GULDEN. 'IV 4 500^000 GULDEN. STOOMBOOTDIEWST K IE ET ^6 q t ABSHAUBBIN'S OF ANTI BHUMATISCHE W.4TTEN /~qo 3jT r - rr 1 x rie GEDRUKT BIJ J. STURM TE NEUZEN. - go heefl ingeleverd tegen tie gebeurtcnissenwelke in Griekenland hebben plants gehatl. De koning hantlell in naam van zijn gesluclil, welke reg- ten hij ten stelligsle handhaaft. Men zegtdat bedoeld document van den 12 jl. gedagteekend is. Uit ecne olliciele opgaaf blijkt, dat in tie veertien jaren van 1848 tot 1S61 niel minder dan 59,927 personen of 8 per dag, in Engeland bet leven hebben verloren door de vlammen of kokend water. Een handeiaar te Weenen ontving dozer dagen in belaling een pakje bankuooten welke eene vrouvv, dieaan do pokken leed gedurende eenige uren op de horst had bewaard. Oin de banknooten beter te kunnen lellen inaakte de bandelaar eenige mulen zijrie vingets met zijn tong vochtig hetgeen ten gevolge had, dat hij door eene keelziekto werd aangetastwaaraari hij bezweek. Als een staallje van de wijze waarop men de troepen in Ruslaml inkvvartierl deelt de Danz. Zeit. mode, dat in een met zeven kinderen bezwaard burger-huisgezin een majoor werd in- gekwartierd die als bagage medebragtzijrte vrouw, twee kinderen eene gouvernanto, twee vrouwelijke dienstboden een bediende, een rij- tuig met twee paarden en een koetsier. Zomlag 19 dozer is te Rome eene uilerst schitterende illuminatie ontslokcn ter viering van den gedenkdag der gelukkige redding vau den Paus eenige jaren geleden bij gelogenheid der inslorting eener kerk waarbij L. II. alleen ongedeerd bleef. Dezer dagen is in de nabijheid van Rome een Israelitisch kerkhof uit de oudheid ouldekI l)eze onldekking is voor de wetenschap zeer bc- langrijk daar bet gevondene veel licht verspreidl over den toestand der Joden, die, lijdens zij door de Romeioeu overheerscht vverden te midden van deze in de stad der zeven heuvelen vvoonden Volgens de Weener General CorresponJensz zal de Fransche bezetting van Vilerbo, eene slail in den Kerkelijkcn Slaal, tegen het mid den van Mei door Pauselijke zouaven worden ver- vangen. In de vorige week werd een Engelsche schooner in de nabijheid Eagle Island, aan de Iorsche kust, op het onverwachls dooreeneflo- lille van 13 boolen omringd wier bemanriing nit 64 koppen beslaandehet schip enterde. Toen zij aan boord waren verklaarden zij aan den kapitein dat hunne huisgezinnen op het punt waren van honger te sterven. De kapitein bood hun geld aan hetgeen zij echler weigerden, met de bijvoeging dat zij alleen levensmiddolen vvenschten te verkrijgeD. Zjj braken daarop de voorraadkamer open en loen zij ontdekten dat de lading uit mars beslondbegonnen zij het raauwe rneel binnen te zvvelgen. Zoodra hun honger eenigzins geslild was, bragten zij onge- veer 15 ton mais in hunne booten en verlieten het schip. Onlangs heeft een hevige orkaan het eilaud Reunion geleisterd. Zeslien van de20schepen, die ter reede van St.-Denis lagen zijn bij deze gelegenheid met mau en muis vergaan. Men verzekert, dat te Londen een rapport van den schoul-bij-nacht Mlineskommandant der Engelsche marine-divisie in Noord-Ames-ika is onlvangen, vvaaruit blijkt dat de Amerikaan- sche marine de Engelsche koopvaarders zonder aanleiding big ft onderzoeken. Nu zouden vve- der twee Engelsche schepen door commodore Wilkes naar New-York zijn opgebragt. Het schijntdat deze uitlartende handelingen geen ander doel hebben dan Engeland te verbitteren en aanleiding te geven lot een oorlog tusschen beide rijkcn. Volgens de Daily Telegraph heeft de En gelsche regering besloten al hare gepantserde schepen naar do West-Indisohe wateren te zenden, met inbegrip van de Warrior en tic Black Prince. De oorlog tusschen Noord- en Zuid-Ame- rika wordt in de laatste dagen weer met eenige meerdero hevigheid gevoerd maar men kan niel zeggen dat men van eene of andere zijde iets vorderl, dan in onderlinge uitputting. Vol gens beriglen ziet het er in de Zuidelijke Sta- ten allerbedroevendst uit, en geen wonder, algemeene ellende moel het gevolg zijn van zulk een krijg, maar in do Noordelijke Stalcn zal ook geen algemeene welvaarl heerschen bij eene dagelijksche geldverspilling van ruim 2 millioen dollars. BEURS- MARKTBERIGTEIV ER2Z. Amsterdam 27 April. •Werk. Schuld 2J pCt. 62| 3 pCt. 75J; 4pCt. 98 Rotterdam27 April, Tarwe. Bij geringe vraag konden slecliIs de puikste soorten vorige prijzen opbrengen terwijl mindere Ius- teloos bleef; Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. puike 9,40 a /9,90; mindere 7 50 a 9,20. Rogge flaauw; Zeeuwsche en Vlaamsche puike f 6,80 5 /7,10; mindere /6 a f 6,50. Gerst prijshoudend ZeeuwscheVlaamsche en Overm. puike Winter 5,20 a f 5 70; mindere /4 70 a f 5; dito Zoiner /4 20 a f 5,20 Haver: Korte /5,50 a 4-,20 Langc /2 60 a 5,60. Bruine en Witle Boonen moeijelijk te verkoopen; Zeeuwsche Bruine f 7 a/8,75 dito Witte f 7 a 8,25; Paardchoonen 10 a 20 cents lager 5,50 a /'6,10. Ervvtcn in de heste soorten prijshoudend groole Groene f 8 a 11; kleine dito f 7 a/7,50; mindere/650 a /6, 75. MEEK RAP. Dc prijzen zijn onveranderd gcble- ven alleen voor mooi goed was eeDige vraag. VLAS. De aanvoer ter markt ruimde tot onver- anderde prijzen op. Amsterdam 27 April. Tarwe onveranderd Rogge vast. Koolzaad ce 86. Gent2-j- April. Tarwe werd heden 5,; c.Rogge 25 c. en Gerst 50 c. hooger verkoe.ff?*^ Haver als voren. Vlas met minder vraag tot vorige prijzen verhandeld. De tniddenprijs der granen was als volgt Tarwe fr. 21,90 j Rogge fr. 14,85 en Haver fr. 8,45. ILonden 27 April(2 ure). {Per tslegraaf.) Engelsche Tarwe 1 a 2 sh. hooger. 250ste Staats-Iioterij. Prijzen van/1000 en daarboven. Vijfde Klasse. 15de LijstNo. 5029 en 6850 ieder /1000. Udc Lijst No. 5107,/1500. No. 2142 1000. 15de Lijst: No. 465, 10,000. - No. 8499, 1500. No. 5658 en 14740, ieder/1000. 16de Lijst: No. 19362,/ 1000 en premie/50.000 No. 717 5000. No. 3087 en 11769 ieder 1000. 17de Lijst No. 5644, premie voor het laatste lot 3000. ADVERTE1VTIENT. Heden overleed na een korlstondig en smartelijk lijden onze leeder geliefde oudste Dochler, J OSINA CATUABINA FBAN- C01SEin den ouderdom van 13 jaar en 9 maanden. 7^/— 7o Sas-van-Gent, J. P. RAGUT. 22 April 1863. J. S. RAGUTScheele. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van NEUZEN maken bekend dat de in die gemeente dit jaar zal plaals hebben Neuzen den 24 April 1863. 1J - Burgemeester en Welhouders voornoernd -if 'J. P. DRONKERS, Burgemeester. J. DIELEMAN Seer elans. De lleer EIEARI VAAI I) E Al T- TYIE, Ontvanger-Administrateur te Sas- van-Gent, zal, op Don der dag 30 April 1863, op tijd van belaling, ten verzoeke van PETRUS BAEIJENS op zijne bewoomle Ilof- slede in den Lovenpolderin de nabijheid van den lloek aan de meestbiedende presenteren te verkoopen Een volledigen BOEREN-INSPAIV bestaande in 9 kloeke Werk paarden als 1 zeeme merrie met veulcn, 4 bruine ruins van 4 tot 7 jaren oud, 2 bruine merrien oud 8 jaren, 2 zwarte 3jaars en 1 Jaarling 8 baatgevende Melkkoeijen, 1 Vaars dik van kalf, 3Runders, 1 Springstier 1 Geilebok2 oude Varkens, 17 Biggen, 100 Hoenders en Hanen. 4 Menwagens met toebehooren2 wale en 4 kleine Ploegen, 1 Stortekar, 1 Speelkar op riemen 3 ijzeren en 7 houlen Eggen1 Rol- blok Sleden en Bakken 1 Windmolen met zeefden, 2 Snijpaarden Vorken en Bieken Graanschoppen enz. Een volledigen HUISRAADbestaande in Tafels Stoelen, Ban ken Kasten, Spiegels Prenten Bedden met hun toebehooren Jagt- Comfoir Tin, Koper Uzer, Geleijerd en Aar- dewerken wat veriler lot eene Bocrdcrij be- noodigd is, als; Kuipcn, Emmers met koperen en ijzaren banden Graanzakken, Zeilen enz., alsmede al het MeslSlroo en Brandhoutop het Hof aanwezig. l)e H uismeubelen en verdere roerende Goe- deren des voortniddagsprecies oro 9 ure, en de Beesliaien des namiddags. uit de Fabriek vau de heeren II. Keijen en Zoonlc Doelinchemte bekomen bij 4#? A. JANSEN, (e Neuzen. *>3r Op Wo ens dag den 17 Junij 1863, des vooriniddags ten elf uren, in het Logement de Koren hours, te Goeszullen do Eigenaren publiek presenteren le verkoopon: /4 1 DEN IN 1856 NIEUW BEDIJKTEN gelegen onder de gemeente Wolphaarsdijk(pro- vincie Zee/and) groot 53 bunders 2 roeden 60 ellen zijnde ^elieei Tiendenvrij en uHiiiunteud ISouwlaied. Inlichlingen zijn te bekomen ten Kantore van de Nolarissen E. P. LENSHOEK. le Wolphaarsdijk en J. G. RISSEEU W le Goes. Het maalschappelijk kapitaal bedraagt A£yttl> Ilet reservefonds bedraagt bijna Deze Maatschappij verzekert op vaste cn goed- koope P BE Ml EN alio Yeldvrucliten en Ilandelsg-ewasseii tegen tIAGELSCHADE. Zij vcrgoedt do schade binnen eene maanil nadat die is vastgesleid, Nadere information zijn le bekomen bij den Agent der Maatschappij le llulstL. VAN WAES- BERG HE. 30 Het Schip d e Jonge Maria, Schip- per Verscburen met eene hiding puike Riiiir SMEE- en grove IiAGC13 E 1,14Ol.EA voor rekenirig van J. T. de SMIDT. 1/-60 -J? TUSSCHEN De DIRECT IE van de Stoomboot NASSAU, varende tusschen Neuzen en Gent, geefl ken- nis, dat, uit hoofile van de Aftapping van het Kanaal, van af Vrijdag den 1 tot en met 1 r ij d a g den 15 Mei a. s.de Diensl zal zijn GE8TAAKT. J A Zoo lang de wereld beataatis m'mmer eeti middel bekend geweest dat zoo proefhoudend en krachtdadig tegen rhumatiek werkt, als de onfeilbare Abshaubbin's; hare juiste en onmiddel- lijke werkiDg trekt de aandacht van iedereen tot zich. Alle ligte aaudoeningen on3 door de buitenlucht aangebragt, zoo als: krsmp, jichthoofdkramp aangezigtspijnkiespijn pijn of verstijving in de ledenenz.worden door de zeer spoedig en onfeilbaar genezen. Men gelieve s. v. p. te letten op dp nieuwe verpakking in klein formaatqualiteit en quantiteit zijn juist hetzelfdevoor het eerste waarborgt u hare gevestigde roem voor bet laatsle kan u de schaal overtuigen zij zijn sleehts alleen steviger opgerold tot gemak der verzen- ding, vooral thans zoo noodzakelijk voor het buitenland en ver afgelegene provincien in Nederland. De prijs per pakje is slechte 30 cents verkrijgbaar bij den bereider en hoord-de'pothouder, die, tot waarborg der echtheidal de biljettenwaarin d, pakjes gewikkeld zijn, onderteekend. A. BREETVELT. Az DELFTGroote Marktnevens de Waag, Die deze Watten o. a. verkrijgbaar heeft gesteld bij: G. W. IloutzagerNeuzen; Th. AnnaertHulstJ. G. A. Thompson, Sas-van-Gent; D. UiemensZaamslag; A. Noeit Croin, Sluis; F. Bevin van de PutteIJzendijke; D. van Male, Breskens; L Lippens, Hoofdplaat; A. van Overbeeks, Fx., Schoondijke en meer bekende Depots. BEREID VOLGENS HET ALOUDE EN ECHTE RECEPT WAAROP MEN IN HET BIJZONDER ATTENT MAAKT zijn zeer nuttig in ongesteldheden der Maag, en werken heilzaara op de spijsvertering; zij zijn uitmuntend tegen de galscherpU in het Bloed en uitslag der Iluid; zij zijn zacht laxerend en slijmafdrijvend. Verzegelde doosjes van 37 V2 Cents en grootera zijn verkrijgbaar: Nenzen, G. IF. IloutzagerHulst, Th. Annaert; Breskens, D.van Male; IJzendijke, P. Bevin van de Putte; Goes, J. A. LecointreVlissingen, S. Smit, Buchel. Men wordt instantelijk verzocht, wel atient te willen zijn dat door ons bij niemand anders, de UHBANUS PIL- LEN bereid volgens het oude en echte recept, in Depot zijn verkrijgbaar gesteld in de hierboven opgegeven Sleden en Plaatsendan bij de hierboven genoemde Bepolhouderswij verzoeken de gebruikers daar wel op te letten, en raden'hun aan toe te zien, bij wien men de doosjes Pillen haalt, en zich te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels. - is Deze PILLENdie sints vele jaren met het beste gevolg tegen de slijm en als maagyersterkend gebruikt worden, door hare zachte werking de spijsvertering zeer bevorderenbijzon- der goed tegen de gal en zeer zacht laxerend zijn zijn tegen 32'/2 Cent het doosje met berigt van het gebruik, verkrijg baar bij den Heer J. NEDERVEEN, te llulst, eenig Depot- houder voor HulatAxel en onjliggeode Dorpenbij wien tevens voor alle omliggende Dorpen het Depot ia der aoo algemeen bekende en uitmuntende a 80 Cent het verzegelde Fleschje, met gebruiksaanwijzing. j&ri/rrZct'L - 70 - A. 7 a J. J L J. 30 - 6o

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 2