No. 105. Woensdag 29 April 1863. 3de Jaarg. ALGEMEEN ZEEUWSCH-VL A Aiiek r\ V "J Nieuws- en Advertentieblad 95 cenls He,, abonn eerl sM bijdie i>«eld,ZdZiEi \™JZel'lemcl iMer 0 0 l'cr J 4 -w ,„eer BHVSEHLAIVDSCHE BERIGTfHV. Bij besSuit tan 19 April, no. 8, het ft Z. M. goedgevonden op verzock eervo! ontslag le ver- leenen aan F. van I Groenewoulals Isle Unte nant bij hel balaillon ruslende schutterij no. 4 in Zeeland. Dc Amslerdamsche Courant bevaI eenepu- kl tea tie van den burgemeesler waarbij tennis gegeven wordl, dat Z. M,de koning na gehoord to hebben do inlichtingen door hem omlrenl do deelnerning in do kanual-maatsehappij ge- goven, hem gemagtigd heeft bekend le malum, dat Z. M. het gevvone bezoek aan de hoofdstad op donderdag den 50 dezer heeft bepaald. Axel 23 April. In de op heden gehouden vergadering van ingelanden van don polder Be- ooslenblij-benoorden is lot ontvanger-griflicr van dien polder henoemd de heer A. E. C. van Dishoeck, en zulks in plants van den heer mr. C. van Diggelen naar elders vertrokken. Axel 25 April. De heden alhier gehouden vergadering van de leden der districts-vereeni- ging Ooslelijk-Zeeuwsch-Vlaanderen von hel Nederlandsch Onderwijzers-Genootschapde eersto hijeenkomsl in dil jaar was als gevvoon- lijk gewijd aan de belangen van het onderwijs en het genootschap. Ten govolgo van de vacatnro, in het besluur qntstaan dfior hel vertrek van den voorzitler Jvan der Baativverden do heeren J.Clmssen hoofdonderwijzer le Hulst, tot besluurslid, en II. van Wijngaarden hoofdonderwijzer te Axel tot voorzitler henoemd; terwijl tot de betrek-' king van penningmeesler-correspondentvolgens diet huishondclijk reglernent onvereenigbaar met die van voorzitler, gekozen werd "do heer J. C. Schuijlhoofdonderwijzer te Zuiddorpe. Axel, 27 April. liij de op heden plaals gehad hehhende aanhesteding van den grindweg van Axel naar Zaamslag is aa nnemer geworden de heer .4. E. Stubbe le Sas-van-Genl voor de sorn van 51100. Sas-van-Gent27 April. Ook alhier is de gevreesde keelziekle uitgebroken en daaraan zijn reeds 2 lijders hezweken. §luis, 20 April. Bij de Christel. Afgesch. Gereform gemeenle alhier is beroepen ds. P. van der Sluijs eerst predikant bij die gemeenle te Boxuin sinds 1855 en thans to Maasland siuds 1861. Uit het voormalig 4de district dezer provincie schrijft men onder dagfeekening van 22 dezer, het vnlgende Nadat ook gisferen op last en in tegenwoordigheid van den ontvanger der registratie en domeinen te Sluis en van vele nieuwsgierigen door U koppel paarden in den Diomedepolder weimge dag<m vroeger begonnen zaai en andere veldwerk- zaamheden vervolgd warenzonder van de zijde der coucessi- onarissen van Damme eenize stoornis te ondervinden en de ploegen in 't veld gebleven waren om ook heden den veldnr- beid te hervatten werden alle de sigenaren dier ploegen heden voormiddagvan wege den ontvanger der domeinenvoor hunne verdere diensten bedankt, daar men van die zijde de werkzaam- heden niet verder voortzetten zon. Zij konden hunne ploegen mitsdien huiswaarts haler.terwijl ook aan de eigenaren van het yee, dat reeds op verlangen van het bestunr van 's riiks domeinen in dim polder graasde, dadelijk verlating van het terrein aangezegd werd. ..Had het domeiubestuurkraehtens het bekende arrest van den hoogen raad der Nederlanden regten om te handelen zoo als het in de laatste dagendoor feitelijke inbezitnemin» ge- daan heeft, dan is na znlk een krachtig handelen, de geheel onverwachte last tot staking thaus volstrekt onverklaarbaar. En terwijl men van het tegenwoordig ministerie mag verwach- ten dat het niet zal weifelen maar met kracht doorzetten is men hier toch zeer verlangend dat er over deze zaak waaraan zoo veel gelegen is meerder licht opga." Wij zijn overtuigd, dat in deze mededeeling nit het voor- malig 4de district onzer provinciezoowel als in de vorige de stemming der gemoederen aldaar zeer jnist wordt afgeschild'erd. Voor hen die met den langen duur van regtsgedingen eenig- zins bekend zijn moet echter de sehijnbare tegenstrijdigheid der handelingen van het domeinb'stuur niets werkelijks "bezitten. Slechts zeer langzaam kan men te werk gaan in dergelijke om- standigheden als de bovenbedoeldebij de langwijlige wijze vvaai'op overeenkomstig onze tegeuwoordige wetgeving procedures gevoerd vvorden. Naar men verneemt, worden verscbeidene adressen getcekend, gerigl aan de aanstaande Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk waarbij ernstig woriU aangedrongen op do invoeringmet 1 Januarij e. k.van do regt- slreeksche verkiezing der kerkeraadsleden door de leden der gemeenle, gelijk l.epaald is bij art. van bet Algemeen I! eg I em en t, in 1852 vastgestelddocn waaraan tot nog toe eeeiio uitvoering is gegeven. Uil Vlissingen schrijft men: Naar wij vernemen, hebben zich een vijftal werkliedeu van 's rtjks marine-werf alhier geengaoeerd om door tusschenkomst der Nederlandsche Handelmaalschappij naar Japan te vertrekken, ten eindo aldaar in dienst van hel gouvernetnenl werkzaam to zijn. De voorwaarden daaraan ver- bonden schijnen zoo voordeelig te zijn, dat do gevraagde pcrsonen zich zonder veel hezwaarto maken daarioo we] hehhen willen verhinden. Voor de arrondissements-regtbank, 3de kamer, te Am- heb, Tit r i j een zeer zeldzaam voorkomend geval 'tTT VT ,VaD p0ging t0t omkoepiog der genees- win - 7 ,?6 keunnS voor de rationale militie. Wij str kLn' I T Zlke,felte?' welke tot """.chawing kunnen strekken aan het publiek mede te deelen t,JtTr Per(SOn^a Vadenr Ca Z00n stonden dien dag voor gemelde ndeling teregten dat wel de eerste heklaagde, wien bij de toting voor de nat.onale militie, ligting 1863het nummer 538 was ten deel_ gevallen hetwelk hem tot de dienst verpligtte doch door men een hgchaamsgebrek was opgegeven als reden van vnjstelling van de dienst, de geldigheid van welke reclame te il T voor den militieraad, zitting houdende te Amsterdam, door geneeskundigen zou onderzocht worden. By deze geiegenheid heeft de milicien getracht. door het aan- b.eden van een geschenk van f 25, in eene verkiaring van een vnnrU!tS'JtI Sewitte'd, eene met de waarheid strijdige verkiaring van de heeren geneeskundigen, met de keuring belast, te ver- krygen. Wy behoeven wel niet te zeggen dat deze iioging is Teklaa^d t- T ^ankbiljet dadelijk is teruggegeven aan den beklaagde, terwijl hy voor de dienst is geschikt gekeurden door den militieraad daartoe gedesigneerd is. De vader was aangekiaagj als zou deze het bankbiljet in de declaratie van den chlrurgijn hebben gewikkelden aan den eersten besehuldigde hebben verstrekt met de wetenschap dat deze stuj<ken aan de met de keuring belaste geneesheeren door hem ter hand zouden worden gesteld en zuiks met het bedrie- gelyke oogmerkom voornoemde deskundigen te bewegen tot het afgeven eener met de waarheid strijdige verklariuj; ten gevolge waarvan de eerste beklaagde van dienstpligtigheid bij de nationale mil)tie zou kunnen worden ontheven. Het O. M. hield, bij monde van deu subst.-offlcier mr. C. II. Backer de schuld van bcide beklaagden vol, aan het feit van poging tot omkooping, requireerde voor beideu een cellulaire gevangemsstraf van 3 maanden en geldboeten van/50 en 150 Na de verdcdiging door mr. N. J. den Tex heeft de regt- bank den zoon veroordeeld tot eene cellulaire gevangenisstraf vr^gesproken.11 dea (dCD lflen melill uil 's Gravenhnge 27 April Niet minder prachtig dan het fees! onlangs gegeven in de teeken-akademie alhier, belooft dat le zullen zijn hetgeen morgen avond in let paleis van L, K.. |J. den prins van Oranje zal plaats hehhen. Onmogelijk is het den indruk we^r te geven ii '1et Se[l(,el oplevert en dat allezins pleit voor den goeden smaak van den heer Sorel. De halzaal is geheel met rose hehangen ter- vvijl de keungsle bloemen, met klimop tot aan het plafond duorslingerd de wanden versieren. De prachligste kroonen met hougies voorzien verhoogen den luister. Van hel orchesl in die zaal aanvyezigzal, gedurende het diner, de muziek zich doen hooren. In de antichamhre ter zijde, zal de vorstelijke tafel voor 50 converts vvorden aangerigt. Daarna komt men in een salon geheel met hlaauw gedecoreerd »edra- peerd met knnt. Tusschen die draperien'schit- teren de elegantsle spiegels. In hel midden prijkl eene natnurlijko fontein omgeven dnor de sohoonste beelden van engelen en cupido's, die heerlijke bloemhoiiquetten in de hand houden! Van daar treedl men in eene zaal geheel in het groen gedecoreerd en versierd met praclil van bloemen en schilterende lusters aan de wanden, en eindelijk in eene met gelc zijde versierde zaal, met goud gedrapeerd eo verdere draperien van dainast en bloemen. Do luinzaal is ingengt voor hel orehest hetwelk het bal door mnziek zal opluisteren. Al de zalen loopen meen en zijn met koslbare pendules en vazen en (la:ir versierd. De luin ral a giornn en met lampions, smaekvol aangehragtverlicht worden. In het midden prijkl eene kolotn die van den Noordwal gezicn, een fraai effect zal opleveren. Het feesl zal ten 5 lire met ecu diner aan- vangen en het ha! ten 8 lire geopend worden. Fuon schrijft uit Gondii Onder de merk- waardigsle voorwerjien, welke van hier uaarde tentoonslelling van oudheden te Delft gezonden worden, noeint men ook een rijk vergulden en prachtig beschilderden speelwagen, die in het laalst der vorige eetiw aan prins YVillem I'zon behoord hebben. Zeker zal fret der ijrerige sub-commissie alhier ook wel mogen geljjkken den stoel en de tafel tan Erasmus ]e zeiiden'I'' welke stukken, naar men zegtoiideiTba^trccht aanvvezig zijn." •- Bij eene in den nacht van den 22 dezer te Helmond plaats gehad hehbenden lirand is het logement van rnej. do wed. de Compter bijna geheel vermeld en daarbij hel archief van den controJeur van den Dries welke zich nog slechts korten ttjd in Helmond hevond en in het hotel woonde, mede een prooi der vlammen geworden. I" <len avond van den 22 dezer onlslond te Enschtble wederom brand in eene wijk ge- naamd de krim w.er hehuizingen hij den brand van 7 Mei 1862 gespaard zijn gebleven. De brand had aanvankelijk een zeer dreigend aan- zien, doch hepaalde zich, tloor snel loegehraglo hulp, lot 16 a 17 arbeiderswoningen dien alio aan elkander gebouwd waren. Ook in hel nahurige Gronau is den vorigen middag eene kaloenfahriek toebehoorende aan de heeren ten Cale Comp.te Enschedetot ucn groiid loe afgebraud. BUITEWEAIVDSCHE BERSGTEfV. Bij hcsluit van 22 April, heell Z. M. de ko ning van Belgie aan mr, Francies Lancelot, ad- vocaat nij het hof van appel le Brusse)con- cess.e verleend voor den aanleg van een spoor- weg van Mechelen naar St.-Nicoloas. Volgens ecu herigt uil Brussel van 25 April verzekcrl men, dal de convenlie, helreffende' den afkoop van den Scheldelol, hitmen korl zal worden onderteekend, zonder de toelreding van Franknjk af te wachten, met welk land eene atzomJerJijke overeenkomsl zou wonlen gesloten. Uil Hulst is le Gent bij Gevaerl dezer (laser mtgegeyen Winterhode, duo en solo met piano- begele.ding, door Pius de Pautv woorden van J. J. L. van Gouda. Te Anlwerpen heeft op do Esplanade het volgendo hetreurenswaardigo voorval plaats ge had De majoor van der Grinlenvan de artil- lerie, begaf zich te paard naar de citadel om do werkzaamheden dor arlilleurs te bezigtigen toen eensklaps hel paard, dat hij hereed in de' rigting eener laan op hoi ging. Dc onge!ukki"o majoor werd met het hoofd legen een boom ge- slmgerd en viel doodelijk gewond ter aarde. Hij overleed nog dienzelfden dag. fo brussel zijn den 16 dezer do eerste nieuvve aardappelen v65r den winter genlant en door de buitengewone zachtheid van hot weer goed opgewassen ter markl gebraH eu verkocht voor 2 francs per kilo. - Uit Luik worden steeds bezendingen van vvapenen naar Tolen afgezonden. Zij worden alien conlant betaald. Den 20 dezer heeft in eene steenkolenmiju van Grand Croix, bij Rive do Gier, eene gaz- ontploffmg plaals gehad, die aan een aantal vverklieden den dood berokkende. Reeds waren bij het afzenden van dit herigt 21 lijken opne- 0,1 was lne" nog met nasporingen hezig Op den 22 dezer heeft in de kathedraal" ,a^ls 'lepbgt.ge installatie plaats gehad van mgr Georges Darboy nieuw henoemd aarlsbis- schop van Parijs. D.elF^s feelt mede> dat de nota der Frausche reeerino volgende bett St-PetersburS e<*igthoofdzakelijk hot De aaudacht van geheel Enropa is te mcer op den striid der Polen gevest.gd, omdat die strijd niet het gevolg is eener voorbygaande crisis. De herhaalde bewegiugen in Polen zTn kenteekenen eener oude kwaaldie geen twijfel overlaat omtrent de magteloDsheid der nnddelenwelke tot nog toe in het werk zyn gesteld, om de Poolscbe bevolking te verzoenen met deu toestand, waarm zy kraehtens de tractaten geplaatst is. Die woehngen zyn intgsschen voor geheel Enropa van zeer veronT rustenden aard Immers door die gedurige conflicten worden ovei.il de gemoederen gaande gemaakt, en wanneer ze nog larger yoortdnurden, zonden zij niet alleen de vriendsehappclbke fe- trekkingen tusschen de regermgen kunnen verstorenmaar ook de meest gevreesde verwikkelingen ten gevolge kunnen hebben T. T Tf i Z00/ a"e mo"eadhedeQ <=ene zaak van belang dat aan dit steeds dreigende gevaar voor goed een einde worde' gemaakt. Het is te hopendat die opmerkingen door de Rus- sische regering welwillend mogen worden opgenomen en dat zy in dit opzigt de liberate gezindheden aan den dae moge leggen waarvan ke.zer Alexander reeds zoo dikwijls blijken heeft ge-' geven. Het is te hopen, dat zij in hare wijsheid doordrongen moge zyn van de noodzakeiijkheid om zoodanige maatregelen te nernen als vere.scht worden om Polen in een toestand te plaaD sen, die waarborgen scbenkt voor een duurzamen vrede." 'I10'1 ,rr'-pkcrtdal tie koning van Beijerm by dc belanghehbcnde mogeinlhcdci) een protest

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 1