No- 104:Woensdag 22 April 1863. 3de Jaarg. ALGEMEEN zeei ms< imI.a am>i:iu;\ 95 cents.Men abomeerlsich bij alle lleelsbaZehmJ'YCldieclemnel ^rimnSouden'r '"m"de" -h)k O.^eg to „v„iU,9,6 „r.A,4 40 ,.wr Nieuws- en Advertentieblad BIIVWEIViLAlVDSCHE BERIGTEIV. Do concessie voor den spoorweg van Sl.-TViko- liias langs Hoist en Axel lot Neuzen is wat hot Nederlandsche gedeelte betreft dezer dagen door orizen minister van binnenlancTsche zakcn verleend, Door liisschenkomsl van de provinciale hesturen heefl de minister van binnenlandsche zaken afschriften gevraagd van de begrootingen van somrnige gemeenten voor 18G3 ten eindo daaruil le beler den financielen toestand dier gemeenten le kunnen beoordcelen. Voor een bal dal den 28 dezer in bet pa- leis van L. K.. II. den prins van Qranje zal wor den gegeven zijn nu reeds een aanlal kisten met zijden gaas nit Frankryk aangekomen. Naar <i» voorbereidselen te oor<lee!en zal deze party alle vorige in praeht overtreffen, Volgens net I'rovinciaal blad no. 45was, op ilen 31 December 1862, bet cijfer der be- volking van deprovincie Zeeland, met inbegrip van de personen behoorende tot de land- en zce»»— magt en de gevangenen, 172,249, n. I. 84,890 niannen en 87,359 vrouwen makende eene ver- meerdering sederl dal liidstip een jaar le voren van 21)8. De bevolking was verdeeld als volgt Westelijk Zeenwsch-Vlaanderen 23655. Ooslelijk Zeeuwsch-Vlaanderen 33051. Znid-Beveland c. a29754 Walcheren c. a43915. Noord-Beveland6200. Tholen c. a13768 Schouwen en Dniveland 21906. I^euzen, 16 April. Gedurende de vorise maand zijn het kanaal alhier opgevaren18 zeeschepen metende 2208 tonnen en 437 binnen-chepen m. 15092 t.en afgevaren 17 zeesche- pen m. 2509 t.en 437 binnenschepen m. 14155 t.sedert I Januarij 1863 opgevaren 45 zeeschepenra. 5873 t.en 1012 binnenschepen, m. 35395 t.; en algevaren: 40 zeesche pen m. 5569 t. en 993 binnenschepen m, 33578 t. in de drie eerste maauden van 18o2 opgevaren: 35 zeeschepen, m. 4505 t. en 542 binnenschepen, in. 23322 t. en afgevaren. 44 zeeschepen m. 7301 t. en 541 binnenschepen, m. 22909 t. ®4»uz4»n 20 April. Volgens een hieronl vangen berigt is gisteren nan den polder Zuid- Kraaijerl eene belangrijke dijkval onlstaan, waar- door het voormalig veerlitiis in de dieplo is ge. zonke n. ftcuzcii 21 April. In de op gisleren ge- bouden vergadering van ingelanden van den Nuuwen Neuzenpolder is met algemeene stem- men lot ontvanger-gi iflior benoemd de heer J Sturm albier, in plaals van den heer /V. Grenu overleden. Axel, 18 April. Ileden vierde Jncohusvnn Iloorn en zijne huisvrouw Cornelia Dieleman bun SOjarig huwelLjksfeest De deelnerning door Axels burgerij in het voorregt dat hun mogt (e beurt vallen, was grool talrijk ook de offers op het allaar der wehladigheid neergelegd. Des namiildags 4 nre bragt bet fanfaren-gezelsohap Concordia alhier den feestgenoolen eene serenade onder aanbieding van eenige ververschingen aungekoeht van gelden tot dal einde ingezameld. Men deed met de feeslgenoolen welke gezeten waren in de barouchelle van den landboiiwer en voerinan A. final;een oplogt door de stad welke door eene groole menigto vergezeld werd. Hontenisse, 18 April. Bij do voltrekking van een liuwelyk voor den ambtenaar van den burgerlijken stand dezer gemeentehad men heden het in onzen lijd al zeer zeldziine geval dat liiemand der comparanlen bestaande uit rie parlijen echlgenooleii de ouders der jongo vrouvf en vier geluigen schrijven kon zoo- dal de ambtenaar voormelde akle van huwelijks- vollrekking alleen oiiderleekende. De vlassen die gedurende den afgeloopen winter van 47 st. lol 3 gl. per sleen golden, zijn thans zoo zeer in prijs verminderd dat daar- voor naauwelijks van 35 tot 42 st. bestead wordl. JI. vrijdag stond voor het provinciaal geregtshof in Zeeland t'-regl Picler Fans, oud 27 jaren slager en rieldekker le Biervliet thans gedeli- neerd le Middelhurg, hesehuldigd van poging tot doodslag op Anna Elisabeth Ifoevenarjelinede le Biervliet wonendealsmede van feitelijk en gcwelddadig verzet tegen bedienendo beambten een en ander op den 26 December 1862 enz Is Biervliet gepleegd breeder in no. 89 van dit blad vermeld heelt bel hof den beschuldigde schuldig ver- I." I a i| fill a n vi 1 I I i klaard aan moedwillige en voorbedaclite vcrwon ding, vvaardoor geene ziekle of beletscl om to werken van nicer dan Iwinlig dagen is onlstaan alsmede aan feitelijken en gevvelddadigen we lerstand jegens bedienendo veldwachters in de uiloefening biumer amblspligten door een per soon zonder wapenen. Op grond vandedaarbii qannn 11 n I I n I I I_ rI o I njii wv uuui I't aangehaalde arlikelen hceft bel den beschuldigde veroordeeld lol ceuo corrcctionnele gevan»enis- slraf van vier jaren en eene geldboele van°/ 25 alsmede in de kostcn van het geding zoo noo- dig to verhalen bij Iijfsdwang. Men schrijfl nil bet voormalig 4de district van Zeeland Na dal in den morgen van 15 April jl. hij I i r li: a a ril T i 1 deuiwaarders exploil aan de erven van den neraal van Damme aanzegging gedaan was om zirh kraeblens het eind-arrest van den boogen raad der Nederlanden van 5 December 1862 van alle verder gebruik en adminislratie le onthouden van de bij hcu in concessio geweest zijn.le be- dijkteen onbcdijkle gronden uil hel Zwin afkom is in den namiddng van dien dag namens CJ IIUIIU 113 den staat der ISederlandendoor den ontvanger - - "«l U 11^1.1 iter registratie en domeinen te Sltiis, de in 1813 bedijkle Aardenburgsche bavenpolder feitelijk in llP7il rronrim/.n ,L... V bezit genomen, door in legenwoordigheid van velo omslanders, een parlij tiezaaide en onbe- zaaide landen met haver to bezaaijen terwijl eene gelijko inbezilneming en bebamlelitig den 1 /J 1 I 1 I. I I 14 dezer heefl plaals gehad met den in "l827 bedyk ten Diomedepolder. Hoezeer men van geen werkdadige tegen- stand gehoord heefl, meent men echter uit ver- schillende handelingen te mogen afleiden dal de de erven van Damme, no« concessionarissen vveinig lust hebben hunne zoo produclieve ex- ploilatio verlaten. te !Vaast nabij do van wege bel domeinbestuur ploegende paarden za« men leveus vele van hunne zijdo rustic aan het terwijl groote scharcn arbeiders voortgaan w e r k met de veldvruchlcn te zuiveren en le bearheiden »Sederl het einde der concessio oji 23 Septem ber 1857, is dit hier do eersl ziglbaro krach lige liandeling van wege het domeinbestuur gepleegd en zeer nicuwsgierig is men over hel algemeen of het nu op den weg van handeleri zal lily ten voortgaan dan wel of voortdurend de langwi reglsgedingen bel voile genot dier zoo rijke inkornslen nog steeds aan den staat zullen onlhouden. »Voor zoo veel men weel zijn op de on be dijkle schorren in het Zwin nog geenerlei daden van inbezilneming gepleegd, men blijft echler de hoop koesteren dat eene zoo wenschelijke be dijking dier uitmuntonde rijksgrondcn thans spoe- dig zal kunnen aanvaneen. Als een vervolg op bet bovenslaande berid i.i. O verneemt men datbetgeen van wege het do mein-bosluur op den 14 dezer in den Diome depolder bezaaid gewordenis, reeds den volgen den dag op last van de concessionarissen de erven van Damme wederom uit- ol omeevverkl Deze liandeling zoowel als de dagelijks voor ieder ziglbare bewerking dier polders, zoo door menschen en paarden, als bet bedrijven der weilanden door of van wege gemelde conces- bevestigt dus volkoinen, de in bo- sioriurisseri venslaand berigt uitgedrukte meeninc dat de concessionarissen nog weinig lust gevoelen de bij ben in bezit zijnde gronden zoo tnaar lijdelijk beschik kins laten van bel tor bestuur van 's rijks domeinen, De belangstelling in den af- loop dezer zuak schijiil meer en meer te klimmen. Bij den kerkeraad der Hervormdo gcmeenle te SIuis is het berigt ingekomen dat ook ds !i. jired. to Dedemsvaarlvoor de onlvangene beroeping bedankt. De zaak van Holland op zijn smalsl blijft er lol dusver nog duisler uitzieu. Van do I noodigde 18 millioen is er nog slechts voor inseschreven. Men berist lhans rui in dal hel bestuur van Amsterdam pogingen zal aan- w end en om do zwakke beurs der grootscbe on- derneming le stijven. Een grool contrast met bovengenoemde zaak levcrt oprigling ccncr nieuwe lecning- en dc credietbank te Amsterdam. Voor deze instellinw was slechts tien millioen noodig. De deelnemins Ineraan werd opengesleld met de bepaling, dat dailelyk 10 pet, moest worden gestort, en er word ingeschreven voor 97 millioen, zoodat van dit kapitaal mini 80 pel. niet kon worden se- plaatst. To Amsterdam zijn (bans even als le Lou den pbotografiscbe kaartjes verk rijgbaar waarop porlretlen van beroemde lijdgenooten prij- ken, welke slechls de grootle van eenen spej- denknop hebben. Gedurende de maand Maarl jl.zijn door bet kantongeregt te Utrecht 40 personen wegens openbaro dronkenschap veroordoeld. In dc meesle dagbladeu der vorige week werd een berigt opgenomen van den volgenden mhoud Onlangs lieefl de burgemeester le Tiel in naam des konitigs met kelen en slot een par- liculier gebouw doen verzegelen bestemd voor bybellezing en evangelisalie. Naar aanleiding daarvan werd een request ingediend aan den minister van justilie. Thans deelt men mode dal door Z. Exc.na gedaan onderzoekaan den burgemeester is gelasl de geslolene zaal to oulsluilen." Als een vervolg op bovenslaande, kunnen wij mededeelen dat tot heden aan den gegeven last Jot ontsluitmg van genoemd gebouw door den burgemeester nog „iet is voldaan, en naar wij vernemenmaakt bet gemeente-besluur zwa- righeid om daaraan gevolg to geven zoolanw in deze zaak niet door het wellig gezag bcslis^ zal zijn, Er beerschl in de Meijerij van den Bosch eene ziekte onder de kippen zij draaijen in hel rend en vallen dan in eens dood. Sonitnigo leggen eerst nog een windei en als zij dan van bet nest komcn, draaijen zij en sterven er zijn landbouwers die op die wijze 2 a 3 ki|ipen per dag verliezen. Onder het opschrift: Jenever-verhrnik in Nederlaud lezen wij in het Volksblad het volgeude: Vaten. Vaten 1852 206,138 1857 223 758 1853 201,039 1858 233 333 1854 203,561 1859 23s!l37 1855 214,754 1860 243 907 t 18s56™ 197'?7 1861 258^592 In de Volksvriendwaaraon deze cijfera zijn ontlecnd vzordt teregt opgemerkt Het is inderdaad bedroevend en schier ongeloofelijk dat hier te lande een zoo builen alle verhouding groot cijfer' aan sterken drank verkivist wordt." Maar van waar die groote consumtie, die zoo bij de jaren afwisselt? Wanneer men de oorzaken daarvan onderzoekt zal men bevinden dat de jenever-eonsumtie toeneemten afneemt met de algemeene verdiensten in betrekking tot den prijs der levensmiddelen. Waar armoede heerscht, kan geen jenever ge- dronken wordenalthans niet in groote mate. Met de wel- vaart neemt de consumtie van jenever toe. Ziet slechts op eDkele dorpen. Men vond er geen kroegen toen zij arm waren maar met het vertier zijn de kroegen als paddestoelen uit den grond opgekomen. 6 Zoo wordthetgeen ten zegen moest zijn vaak tot verderf aangewend. Het jenever-gebruik wijkt alleen voor de hoocerc beschaving die Gods zegen goed weet te gebruiken. BUITERJIiAIVDSCHE BERSGTE^. De directeur van policie te Aken heefl de volgcnde bekendroaking gedaan in bet belang van bel rookende publiek." Ten eindc nadee- bge gevolgen bij bel rooken van sigaren le voor- komen, wordt dringend het gebruik van cen mondstuk aangeradenwant nog dezer dagen hceft de pdicie ruim 40 vrouwen en memos oil eene sigarenfabriek aldaar moeten verwijde- ren uit hoofde zij lijdende waren aan eene be- smcltelijke ziekte. I il Crefeld wordt gemeid dal de beer Peter Schwengers Jr., nil Urdingen een jono- man van 19 jaren, zondag II. in de scbaakclub aldaar gelyktijdig zes parlijen scbaak Idinde- lings heefl gespeeldwaarvan bij drie won en drie vetloor. De parlijen duurden zes uren. Aanstaanden zondag zal hij er acht te geliik spelcn en later 10 a 12. 0 Eerstdaags zal te Parijs eene goedkoope volksuilgate van les Miserables (in 18°) het licht zien. In 't gas lb n i s le Bavonne slierf dezer dagen een grijsaard met name Simon Martin, die in 't olle bezit zijner grcstvermngensden boogen ouderdom van bijna 11 I jaren hereiken mon|. Jot op 98jarigen leeftijd verdiende bij zijn cigen brood. Later was hij 'I pleegkmd der algemeene

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 1