No. 103. Woensdag 15 April 1863. 3de Jaarg. ALGEMEEN zeeuwsch-Vlaanderen. Nieuws- en Advertentieblad BHVAfENLANDSCHE BERIGTEN. Bij Z,. M. bcsluit van den 10 April no. G7 is tienoemd lol griflier bij liet kantongeregt te Ilulsl mr. C. M. IV. Schnelladvocaal le Utrecht. Bij besluit van 3 April, no. 57, heefl L. M. goedgevonden met ingang van 1 Mei a. s. Bij hot corps ingenieurs van den vvaterstaal le Be- vorderen tol adspirant-ingenieur den surnume- rair A van lloo/f, le Breskens, Velen onzer lezera iveten dat Belgieongeveer drie en* tffintig jaren geleden, zieh bij tiaktaat heeft verbondenom aan Nederland jaarlijks uitbelaling te doen van eene vastgeatelde som waarvoor Nederland afstand deed van zijnc tolregten op de schepen die de Scheide en het kanaal van Neuzen opvaren welke regten aan Nederland waren verzekerd bij een artikel in het traktaat van scheiding tusschen Holland en BHgic. Indien Belgie aldus de last op zieh nam de tolgelden ook van vreemde •chepen aan Nederland te betalen waartoe het volstrekt niet verpligt was. dan geschiedde zulks, gelijk men bevroedt, om den handel op de Scheide vrij te maken en een dnnrzaam voor- deel nan den Antwerpsehen handel te verschaffen doch van den Anderen kant moet men bekennen dat het een gernak was voor onze regering. dat zij den Scheldetol niet zelve behoefde te innen. Inmiddeis heeft het Belgisch gouvernementin de trak- taten die het in de laatate jaren met vreemde staten heeft ge sloten zieh de bevoegdheid voorbehouden om het rembourse- ment der Schelderegteu te staken met andere wooiden om een eiride le maken aan zijne overeenkomst met Nederland. Belgie had die overeenkomst gesloten in het belang van den Belgischen handelmaar het is thans van meening dat dit lang genoeg gednurd heeft en dat de staten die op de Scheide handel drijven Belgie voor het vervolg van die betaling moe- ten bevrijdendoor ieder een zeker bedrag te stortan en dit aan Holland te remitteren. Op dit ocgenblik zijn de beide regeringen van Holland en Belgie het ecus over het beginsel van afkoop. He kwestie welke nu hangt, is zuiver financieel en betreft de hoegrootheid dar afkoopsom. Sedert eenigen tijd bragt de Scheldetol geinid- deld per jaar ruirn 8 ton gouds op. Ons ministerie wilde deze gemiddelde opbrengst kapitaliseren tegen den penning 25 en vroeg aanvankelijk als afkoopsom 45 millioen franken j alzoo nog ietsj minder dan waarop wij aanspraak hebben. Herst schijnt Belgie daartoe 34 millioen franken geboden te hebben j doch volgens de laatste berigten zoude onze regering 40 mil lioen franken eischen alzoo eene kapitalisatie tusschen den penning 20 en 25en zonde Belgie isfi millioen fr. bieden. Vele geruehten zijn daarover in omloop geweestdoch het be- paalde antvvoord onzer regering is nog met bekend en de on- derhandelingen sehijnen nog niet gesloten te zijn. Van de afkoopsom schijnt Belgie een derde te zull»n betalen terwijl de andere belanghehbende staten voorzien in de reste- rende millioenen. Na Kngeland zal het grootste aandeel gestort wordi-n door de Vereenigde Staten van Noord-Amerika die daartoe bereid zijn. Van den kant der overige zeevarende sta ten verwacht men eveneens geene ernstige bezwaren. Men verzek rt, dat ooze regering den afkoop van den Schel detol in verband gebragt heeft met hare pogingen tot het ver- krijgen en sluiten van een beter Maastraktaatdan hetonlangs door de tweede kamer verworpene. Axels 14 April. Op den 3 April jl.drs avotitis circa 6 lire, werd len hmze van den land lion iver I in lie onder deze gemeente Iiovcii nlle verwachtiug de iiavolgende vourslcl- ling Ion tooncele gevoerd Een zaakwaarnemer of zoogenaamdc renipla- canleliaas P. v. d B nit II., welke den 16 Maart jl. le MiddelBurg genoeutden landBouwer le kennen gaf, voor f 10 met een medecom- pagnon aldaar diens liroeder voor die sum van de dienst der nalionale nulitie le kunnen vrij- waren. De gordijn voor hoi looneel was nedergeschoven, terwijl men door helzelve op de lafel kon zien waaraan Iwee personenotider liel dririken van een billerlje, gezeten waren, en een van hen aldaar veel lasler en gezwets aan zijn stand passemle mlkraamde. Den Baas eindelijlt eene k wilantie verloonondo welke door JV. geteekend was zeide j Kijk waarop J. V. zeide Teeken het dan maar voor voldaan dan zal ik jo helalen De Baas zeide Zoii ik het maar niet kapot scheitren waarop J. V. zeide Ik trap je Never de denr nil voor dat ik een cent aan je geefDe Baas de f 20 naziende, slak ze in zijn zak en gaf kwilantie, hedaiikle voor de goedo Betaling en hield zicli gerecoinmandeerd. De rol zoover gespeeld zijnde ging het gor dijn op cn de brigadier G. J. Vrielinlc en de m .rechaussee L. van lln/fvan de Brigade Axel, kwamen van achler die gordijn nit de kast le voorsohijn, namen genoemde 20 en k wilantie in heslagen lol overmaal van ramp werd de voorsleller dezer vaudeville gearresteerd en in het huis van Bewaring te Axel geBragt. VA'ie Iwijfelt nu nog aan het spreekwoord Indien men een vinkjo in de kooi heeft, dan tan men ze vangen Axel14 April. Bij do op heden nlhier plaals gehad hebbende aanbeslcding van het bou- wen eener Roomsch-Kalholijkc kerk met toren zomler leverantie der materialen, is aanneiner geworden de heor Bleijenberg te Sl.-Janslcen voor eene som van 5589. Hengstriijk 13 April. Tot vvelhouder dezer gemeei.te is door den gemeenteraad be- noeindhet nieuw verkozen raadslid den beer J. van Wesemaelin plaals van den heer G. Mel welke door vertrek naar elders als zoodanig zijn on Is lug heeft ingediend. De heer J. Kriekaardllid van den raad alhier heefl zijn onlslag genomen, HSozitenisse 15 April. Naar ons gemeld wordt, zal de muzieksocieteil van RapeiiBurg eersl zondag den 19 dezer Walzoorden hozoeken. llonlenisse, 13 April. De toeloop van mnzieUiniiinareii naar Walzoorden, om de Ra- penBurgsche harmonie te hooreri was gisteren Betrekkelijk groot In Oosl- Vlaanderen zou men het hierloc Betrekkelijk Berigl in het nummer dezer courarit van verleden week eetien April- visch noemen. De RapenBurgerszegt men, hebben hnn Bezoek eenigen tijd nilgeslcld, en niet ieder droeg daar kennis van. RapenBurgers! als ge ons later dan maar niet op Meivisch vergast. 9 April. Tot onze grooto hlijdschap kuiiiien wij met zekerheid Berigten, dat het L. M. den konirig hehaagd heeft, aan het do- meinbesluur vergunimig le verleenen tot bedij- king der schorren in het achtersle gedeelle van het Zwin en dat Bij dio vergunning Behoorlijk gelet is op eemge punten welke met den aan- leg van wegen door het Zwin in verBand staan, Eerlang zal ilan ook overgegaan worden lol de [iiiBlieke aanBesteding van den grindvveg van Nieuwvliet naar Situs. Zoo zal dan eiudclijk het lang gewenschlo oogenlilik daar zijn, dat eene naanvvere aansluiting tusschen Sluis cn het land van Kndzand zal daargesleld worden welke voor alien de Besle vruchten dragen mogr^ Ds II Renting tired. Bij de Christ. Afgtyy-li- gemeeiite to MiddelBurg heeft voor het BeSfep naar die gemeento le Sluis Bedankt. Door den gemeenteraad van Sluis is den 7 dezer tol twecden lnilpondervvijzer aan de openh. school Benoemd Pieter Abraham Hammers, (geh, 13 Sept. 18415j thans htilpondcrwijzer te Zuid- zandedoch vrocgcr kweekeling le Sluis. Tol hoofdonderwijzer aan eene tweede open- Bare school in de gemeenle Breskens, le Nieuwe Sltiis is door den gemeenteraad Benoemd de eenigc sollieilant Johannes van Leevwen lot hiertoe onderwijzer eener Bijzomlere school aldaar. Uit Groede wordt gemeld, dat de kermis aldaar dit jaar veel vermakelijkheden heeft opge- leverd zoo door het Beroemde paardeuspel van den heer Schooten nil Belgie, als door het ver- riglen van gymnastische toeren in eene tent en het Bezigligen van Chinesche varkens, welke, als van eenen zeer bijzonderen torin, allezins bezienswaardig zyn. 11 April. Wij vernemen ilal de regering zieh niet heeft vereenigd met het voorstel van den hurgemeesterstrekkende oin aan den koning de vernietiging voor te dragen van het Besluil onlangs door den gemeenteraad genomen omtreht de Benoeming uit bun mid den Van eene commissie, Belast met het inwin- nen van een leglskundig advicsover het Bekend geschil tusschen tie gemeenle en het Hervormd kerkBcstuur ailiier helreflende het regt van cigendom op den toren van het kerkgehouw diet gemeenle. De commissie Iiestaande uit de heeren C. P. E. Calon wethouderen A. li. Carprenuraadslid, is dien ten gevo'ge door den hotrokken Burge- meesler uilgenoodigd om hare werkzaamheden welke voorloopig geschorst waren, voorl le zelten. Na gehouden vergelijkend examen op den 4 dezer is door den gemeenteraad op donderdag daaraanvolgendeuit eene voordragl waarop de drie sollicitanlen geplaalsl waren, met alge- meene slemmen tot hoofdonderwijzer aan de openhare school te Kattendijke Benoemd de heer Pieter KruijsseJacz.geh. to Goes den 8 Oct. 1833, thans hulponderwijzer te Sommelsdijk. Aan deze onderwijzersbetrckking is verbonden eene jaarwedde van f 400. terwijl de kerkclijko bedienirigenwelke lot hicrloe ruirn /lOOren- dcerden nu verminderd zijn tot op f 50. Uit Borssclen wordt de liijzomlcrheid mcde- gedeeld dat aldaar, op eene bevolkiug van 897 zielen van 7 Dec. 1862 lot 2 April jl., en dus nagenoeg ecu derde van eon jaar, niet een sterfgeval heeft plaals gehad. len gevolge van lie I heerschende rood- vonk en do mazelen, zijn vcrscheidene scholen in Zuid-Beveland dozer dagen bijna ontvolkl. Naar men le Middelhurg vermeenl te we- ten zou onze regering thans zeer gunstig ge- stemd zijn voor eene nfdammtng van het Sloe in plaats van de vroeger voorgesleldo overhrug- ging, zoodat men zieh voorstelldaterspoedig eene beslissing in dim geesl to vcrwachten is, Een liediende van een sigaren-fahrikant te Rotterdam een hartsloglelijk vereerder van Gari baldihad eenigen tijd geleden het geluk dat zijn vtouvv hem een frisschen gezonden jongen sclionk. Dadelijk schreef de gelukkige vader naar den Ilaliaanschen generaal, met verzoek of bij peter over zijn zoonlje wilde zijn. Dezo schreef liel volgende biiefje terug Mijnheer Ik neem aan peter le zijn van uw zoonlje, cn magtig u, mij door een uwer vrienden le laten vertegenwoordigen. Na wclwillende cn harlelijko grocte, uw vriend Garibaldi fe Almelo is onlangs een sink land vor- Isoeht voor f 5000waarvoor men voor ecnim jaren geleden f 405 had betaald. Men meldt uit Sinilde, 7 April: Waar- schijnlijk zullen de turfpnjzen ditjaar niet zeer hoog zijn, daar cr door den zachton winter een groote voorraad van het vorige jaar is Idijven staan. Do veenhazen hebben dan ook hot vorige jaar eene slechto rekening gemaakt en voleil sloluu met eene nadeelige balaus. BUITENEAWDSCHE BERIGTEIV. Men meldt uit Brussel10 April De beer Rogter onze minister van huilenlandschc zaken heeft berigt ontvangen dat het handelstractaat tusschen ons rijk en het koningrijk Ilalie ge sloten is, en dat Jtalie toetreedl tot den afkoop van den Scheldetol, door betaling van zijn aan deel in dien afkoop. Koning Leopold is zeer welvarende sedert de jongste operatie, welke door den Bcrlijnschen professor Langenbech verrigt is. Dc koning maakt dagelijks wandelingen door het overheerlijke park van Laekenen uilstapjes in zijn rijluig door de omstreken. Den 9 dezer heeflIiij gelegenheid van den 28sten verjaardag van den hertog van Brabant, die nog steeds le Rome is, een grool gala-diner op het paIcis plaats gehad wuarbij de hertog cn de hertogin van Aumalc met den prins van ondc hnn zoom, alsmedo vele andere genoo- digden tegenvvoordig zijn geweesl. Lit eene gocde bron vcrncemt men, dat de hertog van Brabantalvorcns Ilalie to verlaten een oflicicel bezoek zal afleggen bij koning Victor Emmanuel. Ilierbij schemert vveder dfi°gewone tact van koning Leopold door. Door dit bezoek zal niet alieen de slechle indruk worden wegge- nomen welkcn de reis van den aanslaandeti ko ning van Belgie naar Rome le Turijn gemaakt heeft, maar ook het gemompel van ontevreden- hcid zal er door onderdrukt worden, dat men in Belgie van do zijde der liheralen vernam die het in hooge mate afkeurden dat de hertog' van Brabant zieh in dezen oogenBNk naar Rome hegeven had. De te Parijs vergaderde inlernationalesuikcr- Cpiniiiissiebelast met do vaststolling van con gelijk lurief voor Frankrijk Eugeland, Belgie en Nederland heeft eene ziltmg gehouden. Men zegt dat de leden dier commissie omlrent een groot aaulal hepalingen lot eenstemroigheid zijn gekomen. De verdere zittingen zijn nogtans uilgesleld omdat de vertcgenwoordiger van Belgie naar Brussel heeft meenen te moeleu sclirij- ven tot het vragm van nadere instructien. Dezer dagen hield een prachlig rijluig voor een hdtel in de rue de la Chaussee d'Anlin to Parijs stil. Ecu in het zwarl gekleed heer be- stuurdo de paarden. Is do heer A' te huis?" vroeg liij. Ga maar zelf kijken aulvvoordrie de concierge barsch. Daarop bragt de beer

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 1