No. 102. Woensdag 8 April 1863. 3de Jaarg. ALGEMEEN ZEE! WSCH-VLAANDEREN. Nieuws- en Advertentieblad bit Weekblad worth elken Woenstlag morgen uilgegeven big J. Sturm, te Xeuzen. be pi ijs is 80 cents in de drie mactnden en franco /ier host 95 cents Men abonneert zich bij a lie BoekhandelarenPostdirecteuren en Brievenbushouders. Adverlentiiin gelieve men aan den Uitgever in te xenden uiterligk Dinqsdag des n a mi things ten 6 are de prigs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents behalve 35 cents zegelrcgt voor elk'e plaatsintj. BUVNENLANDSCHE BERIGTEIV. Bij besluil ran tlen 29 Mnart no. 1 heeft Z. M. goptlgevondcn 1° den kapitein F. 11/ees. plantselijken atljuilaril tier Isle kl. te Neuzen op zijne uanirage, op pensioen le stelleri en het bedrag van dat pensioen le hepnleri op f 900 'gjaars; en 2°, te l>epalen dat voortaau, in stede van le Neuzen, een plaalselijken adjudanl te Dordrecht zal gevcstigd zije. Bij heschikking van den minister van bin- Denlandsclie Zaken, zijn met ingang van 1 April 1863 bcvonlertl tot opzigter van den vvaler- slaat der Isle kl. de opzigter der 2de kl. J. G. Rikmens/tncllot opzigters 2de kl tie opzigters 3de kl. J. G. van Niftrik en J. Wind en lot op~ zigters ode kl. de opzigters der 4do kI. F. Raad' man en A. G. J. Ileukelman. Bij gelijke heschikking is, na voorafgaand tergelijkend examen, henoeiiitl tot opzigter van den walerstaal der 4de kl I' F. IV. Engclse. I)e minister van hinnenl. zaken heeft den 51 Maart ji. 67 eerepennmgen en 79 eervolle vermeldingen uilgereikt aan de Netlerlantlsehe indnstrielen door de jury van de in het vorige jaar le Londen gehouilen Internationale tentoon (telling aan hen toegekend. Onder de Zeenw- sche hekroonden kvvainen voor: de heeren Ucltt- tnan van der Vliet Co. le Zierikzee J LI. C. KakebeckeJz. te Goes; C. A van Ren- terghem Co le Goes Yerhngen Co te Goes; A. GelukJAzto Tholen j en metr. A. S Reniervan YVilleste Sluts. Men deelt oris rnede, dat tlezer dagen hij het personeel tier opzigters hij de staatsspoor- wegen eene helangrijke prouiotie heeft plaats gehatl, en dat onderscheidene nieuvve opzigters vyn aaogesteld. Wij vernemen dat Z. M. de koning aan de provinciate staler) van Zoeland inagtiging heeft j verleentl lot het houden eerier hnitenge- vvone vergadering op den 5 Mei a s. tot he- handeling van een ontwerp van wijzigingen van het reglernenl op de ailrninistralie der polders in Zoeland De voorgenonien hijeenkornst op 7 April, is tliensvolgens verdaagd. Met heeft zich hevestigd tlat het Z. M. den koning hehaagd heeft een nieuvv hevvijs van tl I), helangstelling hi de onderneuiiiig der doorgra- ving van Holland op zijn smulst le geven door de som vvaarvoor HI), hererds had ingeschre- ven le verduhheleri. Bij de op den 2 dezer gehouden aanhe- steding door de commissie tier staatsspoorvvegen van het uiaken tier havenilamrnen en huilenhaven aan den zuiilelijkeii rnond van het Kartaal tioor Ztnil Bevelantl te Hansweert, is tlal work afge- niijinl tloor tlen heer Jvan Ilaa/lcn le She— drechtvoor f237,000. Wij vernoiuen nit eene goetle hron tlal onze regering op het punt staat tlen heer Lancelot, C. s tie gevraagtle eoncessia (voor zooveel het Nederlanilsch grondgehieil helrefl) te verleenen voor tlen aanleg van een spoorweg van Sl.-Nicolaas, over Hulst, naar Neuzen Vtdgens tlen parlictilieren Brussehchen correspondent van tie Amstcrdamsche Couranl zou Z. M. tlen koning van Belgieintlien zijno gezontlheid zu'ks zal loehiten in tlen loop van tlen zotner een hezoek aan Z. M. onzen koning hrengen. In elk geval zullen tie herlog en tie herlogiti van Brabant ornstreeks (lien I ij tl het hof van 'sGravenhage hezoeken. De gonvernetir-generaal van Netlerlandsch- Inilie heeft goedgekenrtl tlat tloor het militair rleparleinenl is geplaatsl hij tie mil itaire gr- neeskundige tliensl hij tie riv. en mil. geneesk. tliensl te Gomhnng tie offic van gez. 3d kl. J. F. P. Ermerins, lhaus ter beschikung te Balavia. dingsdag Hetl/.eil 7 April. De alhier gehouden in- schrijviug, tot oiidersletining tier hetrekkingen van hen die in Spanje orn hunne Christelijke heginselen zijn gevangt-n genomen heell opge- hragt de lielrekkelijk aanzienlijke som van 41 60. Hontenisse. 6 April Naar men verneemt, zal het mttziekgezelschap te Rapeoburg op zondag den 12 Apiil a s., des natnidtlags om A m enop Walsoorden in deze gemeente eenige muziekstukken uitvoeren. Rapenburg1 fgem. Stoppeldijk) 7 April. Met de 2de Paaschdag 's namiddags heeft het Hartno- nie-gezelschap alhier zich voor tie eerste tnaal in het openbaar doen hooreri hetvveik tloor het schoone weder begunsligd een rdet ooaardig aantal nieuws- gierigen hier henen loktc. Schoon waren de uitge- voerde stnkken, zoo tnaischen als pas-redouble's; terwijl de directeur de heer P. van Campen alle cer toekomt voor zijncn onvermoeiden ijver en po- gingenom voornoemde harmonie op te rigten en in stand te houden en wenschen wij alzoo dat zij in Viede tnoge bloeijen. Stoppeldijk6 April B j den heer P Fer- straaten. alhier is niet alleen een abrikozenbootn ge- spend tnaar draagt reeds vruchten ter grootte van duiveneijeren en grootere. De rneid van den Iandbouwer P. S., in dezo gemeente woonachtig is na een naauwkeurig ondcr- zot'k van eene groote misdaad gepleegd te hebben beieids naar het huis van bewaring te Hulst overgebragt. Blijkens gedane nankoinligingzullen op za- (nrtlag tlen 11 April 1865, des morgens ten elf tire, ten huize van tlen logemcnthouderSleen- kamp le Neuzen, wortlen aanhestecd 1° het £6njarig ontlerhoud van aartlewerken en 2° eene verwing van werken, heitle onder hel be- heer tier genie altlaar. In afwachling op eene rijkshijdrage van ^21,000 en het loegezegde prov inciaal renteloos voorschol is in eene vergadering op 28 Maart jl te Zuidzande gehouilen, beschikbaar gesleld hot hetirag van hetgeen door 25 inleekenaren renteloos zal wortlen voorgeschotenten hehoevo van den aanleg tier grintlwegen van Nieuvvvlict naar Sltiis met eenen zijtak naar Retranchement. Dit lielangrijk werk lot stand te hrengen tloor zes gemeenten en verscheideite polders zal alzoo hmncn weinige weken aanhesleetl wortlen. Onder een derlienlal benoemtle leden van het llistorisch genootschap te Ulrecht komt o, a. voor tie heer J. J. van Toorenberyen pre- tlikant le Vlissingen. Te Nisse is, ten gevolge der weinig school- gaande kinderen door het altlaar heerschende rood- vonk aangelast, het schoolgebouw tijdelijk gesloten, Op tlen sjioorweg van Bergen-op-Zoom naar Rosemlaal heeft II. zaturtiag een ongeluk plaats gehad. Terwijl eene loeomotief met 12 ledige zantl vvagenswaarop zich een vijftigtal arbeiders hevontlen, voorlsloomtle hrak de as van een tier wagens waardoor zeven antlere nil hel spoor geraakten. Drio arbeiders zijn daarbij enslig vervvontl. Wij vernetnen tlal de commissie van bachelorsaan wicr hooftl Z. K. 11. de prins van Oranje zich sleltle hepaaltl heeft dat tie zoo Inisterrijko soiree welke door tlen brand van 26 Maart verstoord wertl, op den 28 dezer herhaaltl zal wortlen en Z, K. II. daarloe wei- wilieml zijn paleis heeft afgestaan. Uit het Weslland in Zuid Holland worilt gemeltl tlat tlaar meest overal tie vroeg ge[iote aardappelen hoven tlen grontl stnan en men re- kent ornstreeks half Mei tie nieuvve le kunnen rooijen. Het winletkoren en koolzaatl hehhen niet geletlen en ook de vruchtboomen helovcn meer dan aanvankelijk to wachten was. De welhekentie Nederlantlsche reizigsler mevrouw tie wetluwe Storm, is van hare reizen in Atnerika vooral tloor tie Vereenigtle Staten na eene afwezigheid van hijna zeven jaar in hitar vatierland en hare vvoonplaalsDelftlerug- gekeerd. Men meldt uit Rotterdam, 1 April: Wij haasten ons metle te deeleutlal wetier pogingen wortlen aangewend om onze muni le snoeijen. Men heeft ons hetleii een gnlilenstnk verloond waarvan tie opslaantle gekarftle rand is afgeno- menzander het omsohrill veel te hesehatligen terwijl hit randschrift geheel ongetleertl is gc- lalen. Ofschuon het inuntsluk sleehts weinig in waarde is vermintlerd en tie lierooving vrij netjes is hevrerkstelligd is hel noglans voor een begin al slerk genoeg. Wij heruineren zoo veel noodig aan tie niet gangbaarheitl van be- schadigtle tmiulstnkken, en ratlen ietler aan, legen schade op zijne hoede te zijn. Men verneemt tlal de bekemle Engelscho volkspretliker Spnrgeonvan Londen voontcmens is, den 25 of 26 April aanslaande te Amster dam op le treden. De officier van justilie te Zvvolle heelt berigl, dat op 18 Maart II. tloor ileti^brigadiei- majoor altlaar is aangehouden een tij..kstlaalder voerentlo do heeltllenis van koning Wittcfft-fl en het jaarlal 1847 welk muntstuk volgens uil- spraak van hel muntcollegie is geschontlen in in waarde vermintlerd. In de nahijheid van hi t eiland Lrk houilt zich lhans zulk eene vcrhazendo hoeveelheitl baring op dat tie visschers zontler motile hunne netlen kunnen vullen. Uit Liinburg zullen in tie maantl Mei a, s. meer dan honderd landlirden als landverhuizers zich naar Amerika begeven. Een vrocger lantl- verhuizer in gunstige oinstandigheden uit Ame rika wedergekeerd heeft de begeerlo van veien daarloe opgewekt. Onder de vcrtrekkrnden zijn erdie hunne vaste eigendommcn voor f20,000 hehhen verkochl. BUITEMLAWDSCHE BERIGTEW. Volgens de Gazette van Gent, wortlen do werkzaamheden tot hel aanleggen van tlen spoor- weg van Eecloo naar Brugge, met den roeesten ijver Yoortgezet, zoodal die wcg spoedig vol- tooid zal zijn en vermoedelijk met Mei aanslaande in gebruik zal wortlen genomen. Uit Anlwerpen wordl gemeltl, dat de dag- hladen le Precurseur en L'aveiiir, heitle door verkoop, het eigendom zijn geworden ecner vereeniging van een tienlal personenwaarou- tler men noemt tlen heer Loos, oud-hurgemcester Michiels Loots senator, baron Piotlehohm koop- man en den heer Sels-buez, makelaar. Dezo namen tjiiitlen genoegzaam aan dat deze dag- blatlcn eene vrijzinnige rigling zullen voorslaan, Een schei'psbouwmeesler to Osteiule had aan een rijken Engelschman een pleizierjagt verkochl. Er moesl echler daarnietle eerst eeno proof wortlen genomen optlat de kooper zou kunnen zien hoc snel het vaartuig kon zeilen en of de manoeuvres gemakkelijk gingen. De dag wertl bepaald en de Engelschman hesteeg het jagt en nam do zestienjarige dochter van den scheepsbouwmeester aan hoortl deze laatsle 1 Iecf aan de haven staan en zag met bewondering tio snelheid van hel scheepje; luide hewees hij zijne tevredenheid en gaf emdelijk het leeken oin te- rng le kerren, docli to vergeefs. Hel jagt ver- wijderde zich en lhans zag tie vader eerst in hoe onvoorzigtig hij hat! gehantleld om zijno doch ter verlof te geven de proefreis mede te maken, De vluglelingen zijn le Calais aangekomen heh hen den scheepshouvrmeester kermis gegeven, dat het jagt le zijner heschikking lag en zijn verder naar Engeland doorgereisd. Dezer tlagen wertl le Luik hel huwelijk gesloten tusschen een orgehlraaijer die 65 jaar out) is, en eene waarzegster, die op kiukkcn springl en sleehts 74 jaren tell. De geluigen van hel gelukkige echlpaar waren juist ook niet piepjong nicer; bij elkantlcr lelden hel echlpaar en de vier getuigen 409 jaren. Wij achten het niet ongepast, uit tie hoogst lezenswaardige verhandeling van C. F. W, bic- tcricile Berlijo de volgende hooftl - resultaten nopens de hevolking der aarde mede le deelen v. mijlen inwoDer9 v. mijt inw. Europa op 182,571 272 millioen d. i. op t 1490. Azie 793,964 755 951. Afrika 543.570 200 "u 368, Amerika 750,055 59 H 79. Australie 161,452 2 12, Zuidpool 2,288 onbekeud. Dus op 2,433,990 1283 millioen. Dezo opgaaf van de hevolking der frclieelo aarde is intusschen niet te hoog berekend maar stellig te laagzoodal men gerusl een aanlal van derhen honderd millioen inenschcn als de hevol king tier aarde aannemen kan. Hoe grool (lit aantal wortlen kan is niet te bepalen SiXssmilch herekende eene eeuw geleden, dat drie duizend millioen menschen op de aarde zouden kunnen leven. Op ccne verkooping die onlangs le Parys gehouilen werd is een ledekant dat door Lode- wigk XVI aan den markics tic Montcalm ten ge- schenke werd gegeven tot zeer Imogen prijs voor tie koningin vau Eugeland gekocht. De steeds rrjzende houlprijzcnhehhen

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1863 | | pagina 1